Logga in

Peltonen, Sari

RoHS käytännössä - opas direktiivin mukaiseen toimintaan

Peltonen, Sari - RoHS käytännössä - opas direktiivin mukaiseen toimintaan, e-bok

23,95€

E-bok, Vattenmärkt PDF
ISBN: 978-951-817-960-6

RoHS-direktiivi rajoittaa haitallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Sen mukaan lyijyn, elohopean, kuudenarvoisen kromin ja kahden palonestoaineen, polybromibifenyylin, (PBB) ja polybromidifenyylieetterin (PBDE) pitoisuuksien tulee olla homogeenisessa materiaalissa alle 1000 ppm eli 0,1 painoprosenttia. Kadmium-pitoisuus saa olla korkeintaan 100 ppm eli 0,01 painoprosenttia. Käytännönläheinen opas vastaa kysymyksiin siitä, kuuluuko jokin tietty tuote RoHS-sääntelyn piiriin, ja mitä direktiivin suhteen pitäisi yrityksessä tehdä. Opas jakau-tuu kolmeen osaan: Ensimmäinen osa johdattelee aihepiiriin ja kertoo perusasiat direktiivistä. Toinen puolestaan opastaa, miten direktiivin mukaan toimitaan käytännössä. Oppaassa kerrotaan RoHSin vaikutuksista yrityksen eri toimintoihin. Tarkoitus on, että kirjasta voi lukea vaikka vain omiin tehtäviin liittyvän kappaleen, ja saada sen perusteella käsityksen niistä asioista, jotka tulee tietää RoHSiin liittyen. Direktiivin keskeiset vaikutukset aiheutuvat usein juotosprosessin saattamisesta lyijyttömäksi. Tätä käsitellään kirjassa seikkaperäisesti. Kolmas osa laajentaa tarkastelun maailmanlaajuiseksi. RoHS ei rajoitu ainoastaan Euroopan unioniin, sillä vastaava säätely lisääntyy eri puolilla maailmaa, esimerkiksi Kiinassa. Kirjassa kerrotaan pääasiat näistä säätelytoimenpiteistä. Oppaassa on tiedonsaannin nopeuteen ja vaivattomuuteen kiinnitetty erityishuomiota niin sisällön rakenteessa kuin kirjan ulkoasussakin. Kirjan liitteisiin ja linkkilistoihin on koottu lisää hyödyllistä tietoa RoHSista. Kirjan lopussa on myös direktiiviteksti.

Kirjaa voi tulostaa 10 sivua
Kirjasta voi kopioida leikepöydälle 10 otosta

Nyckelord: Sähköteollisuus, elektroniikkateollisuus, ympäristönsuojelu, direktiivit, lainsäädäntö, sähkölaitteet, elektroniikkalaitteet, tuotekehitys, tuotteet, suunnittelu, elinkaarianalyysi, haitalliset aineet

Författare
 
 
Utgivare
Teknologiainfo Teknova Oy
Utgivningsår
2007
Språk
fi
Utgåva
1
Sidantal
91 sidor
Kategori
Teknologi, energi, trafik
Format
E-bok
eISBN (PDF)
978-951-817-960-6

Similar titles