Logga in

Hänninen, Vilma

Sisäinen tarina, elämä ja muutos

Hänninen, Vilma - Sisäinen tarina, elämä ja muutos, e-bok

0,00€

E-bok, Vattenmärkt PDF
ISBN: 951-44-5597-5

Tutkimuksen aiheena on kysymys siitä, miten ihmiset luovat merkitystä elämälleen ja erityisesti sen muutoksille. Lähtökohtana on 1990-luvulla sosiaalitieteessä kasvavaa suosiota saanut ajatus, että ihminen muodostaa mielessään ikään kuin tarinaa elämänsä tapahtumista, ja että tässä tarinallisen tulkinnan antamisessa hän käyttää hyväkseen kulttuurista ammentuvia tarinamalleja.
Tutkimuksessa erotellaan kolme tarinallisuuden ulottuvuutta: kertomus eli kerrottu tarina, sisäinen eli koettu tarina ja draama eli eletty tarina. Elämän merkityksen kokemisen kannalta ensisijainen on sisäinen tarina, jossa ihminen tulkitsee itselleen elämänsä tapahtumia. Sen avulla tehdään menneisyyttä ymmärrettäväksi ja ennakoidaan tulevaisuutta. Sisäinen tarina määrittelee tapahtumien merkitystä ja muotoilee niihin liittyviä tunteita eikä ohjaa toiminnallisia valintoja. Sisäisen tarinan saattaminen kielelliseen muotoon kerronnan avulla auttaa ihmistä muotoilemaan tarinaansa, tekemään sen ymmärrettäväksi toisille ja saamaan sille sosiaalista vahvistusta. Elävän elämän draamassa ihminen pyrkii toteuttamaan sisäisessä tarinassaan muotoilemiaan tulevaisuusvisioita. Siinä sisäinen tarina joutuu käytännön testiin ja muutoshaasteiden alaiseksi. Elämänmuutos on tilanne, jossa elämäntarinaa joudutaan ikään kuin kirjoittamaan uudelleen siten, että muutos kutoutuu sen osaksi. Tulevaisuudelle on luotava uusi käsikirjoitus, ja usein myös menneisyyttä on tulkittava uudelleen. Työttömäksi joutuminen on tällainen elämäntarinan jatkuvuuden katkaiseva muutos. Palkkatyön arvoa korostavassa kulttuurissamme työttömyys nähdään usein pelkästään onnettomuutena tai vain "kunnottomien" ihmisten valitsemana elämäntapana. Uudenlaisen tulkinnan muotoileminen työttömyyden merkityksestä voi auttaa löytämään työpaikan menetyksen avaamia positiivisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi työttömyysjakson näkeminen sapattina voi auttaa ihmistä suuntautumaan työurallaan uudella, itselleen sopivammalla tavalla. Pitkäaikaiseen työttömyyteen sopeutuminen edellyttää, että sisäinen tarina rakennetaan palkkatyöstä riippumattomien arvojen varaan. Tämä voi tuottaa kriittisen näkökulman koko työn yhteiskuntaan. Myös vakava sairastuminen haastaa muotoilemaan elämäntarinaa uudelleen. Sisäisen tarinan tasolla kyse on selityksen etsinnästä sairastumiselle sekä oman identiteetin uudelleenmäärittelystä. Kuntoutuminen voidaan nähdä prosessiksi, jossa sairauden tuottama elämäntarinan katkos ylitetään. Kuntoutustyössä voidaan erilaisin käytännöin tukea tätä prosessia. Riippuvuudesta vapautuminen on esimerkki muutoksesta, jossa ihminen itse muuttaa umpikujaan joutunutta elämäänsä. Muutosta tukee tarina, joka tekee riippuvuuden ymmärrettäväksi, hahmottaa riippuvuudesta vapautumisen keinoja, vapauttaa syyllisyydestä ja määrittelee uutta elämäntapaa pohjustavia elämänarvoja. AA-liikkeen piirissä muodostunut tarina pohjalle joutumisesta ja AA:n kautta raittiuteen pääsystä on yksi tällainen tarina, mutta vapautumista voi tukea myös esimerkiksi tarina henkilökohtaisesta kasvusta tai rakkauden voimasta. Elämän merkityksen uudelleen luomiselle muutoksen jälkeen on avuksi, jos julkisuudessa on esillä rikas valikoima erilaisia tarinallisia malleja, ja jos ihmisiä rohkaistaan kertomaan ja toteuttamaan omaa tarinaansa silloinkin, kun se poikkeaa tavanomaisesta. Tämä voi haastaa myös muita pohtimaan elämänsä merkityksiä uudesta näkökulmasta.
Kirjaa ei ole saatavilla painettuna.

Nyckelord: sosiaalipsykologia, sosiaalitieteeet, elämä, elämänfilosofia, inhimillinen tietoisuus, kerronta, narratologia, merkitykset, diskurssianalyysi, tarinat, elämänmuutokset, elämänhallinta, väitöskirjat, sähkökirjat

Författare
Utgivare
Tampere University Press
Utgivningsår
2002
Språk
fi
Utgåva
5
Sidantal
178 sidor
Kategori
Samhälle
Format
E-bok
eISBN (PDF)
951-44-5597-5

Liknande e-böcker