Sisäänkirjautuminen

Haku "tutkimus"

Heikkilä, Tarja - Tilastollinen tutkimus, e-kirja

Tilastollinen tutkimus

Heikkilä, Tarja

Alk. 8,80€

Tarkastelussa painotetaan erityisesti aineiston käsittelyä sekä tulosten tulkintaa ja raportointia, jota havainnollistetaan tutkimusotteiden avulla. Internetkysely on huomioitu sekä tiedonkeruun yhteydessä että myöhemmissä tutkimusprosessin

Heinlahti, Kaisa - Mitä on tutkimus?: Argumentaatio ja tieteenfilosofia, e-kirja

Mitä on tutkimus?: Argumentaatio ja tieteenfilosofia

Heinlahti, Kaisa

23,85€

Teos on johdatus tieteelliseen tutkimuksen tekemiseen argumentaation, väittelyn ja retoriikan kautta. Se esittelee tieteellisen keskustelun perusteita esimerkkien avulla ja antaa välineitä tieteellisen toiminnan ymmärtämiseen ja tekemiseen. Kaikkia tieteellisiä tutkimuksia

Eskola, Jari - Johdatus laadulliseen tutkimukseen, e-kirja

Johdatus laadulliseen tutkimukseen

Eskola, Jari

20,40€

Laadullisen tutkimuksen perusteisiin pureutuva metodioppikirja, jossa käydään läpi koko tutkimusprosessi tutkimusideasta raportointiin. Esillä on monia tapoja ja tekniikoita tehdä tutkimusta laadullisilla aineistoilla,

Alasuutari, Pertti - Laadullinen tutkimus 2.0., e-kirja

Laadullinen tutkimus 2.0.

Alasuutari, Pertti

22,20€

Laadullinen tutkimus on samankaltaista merkkien tulkitsemista ja uusien johtolankojen aktiivista tuottamista. Vihjeiden ja johtolankojen pohjalta yritetään päätellä jotain sellaista, joka ei ole havainnoista paljaalla silmällä nähtävissä. Laadullinen

Kankkunen, Päivi - Tutkimus hoitotieteessä, e-kirja

Tutkimus hoitotieteessä

Kankkunen, Päivi

36,30€

Tutkimus hoitotieteessä on oppikirja hoitotieteen tutkimusmenetelmistä. Kirjan kolmas painos on sisällöltään aikaisempia painoksia laajempi. Siinä käsitellään tiede- ja tutkimusmaailmassa tapahtunutta kehitystä muun muassa tutkimusmenetelmien

Arlander, Annette - Esitystutkimus, e-kirja

Esitystutkimus

Arlander, Annette

30,45€

Ensimmäinen suomalaisten tutkijoiden voimin tuotettu esitystutkimuksen (performance studies) kokoelma. Sisältää Annette Arlanderin johdantokirjoituksen "Mikä esitystutkimus?", yhdeksän uutta tutkimusartikkelia,

Kalela, Jorma - Historiantutkimus ja historia, e-kirja

Historiantutkimus ja historia

Kalela, Jorma

16,85€

Historiantutkimus ja historia on tarkoitetu yliopistolliseksi oppikirjaksi, jossa tarkastellaan historiantutkimuksen perustavia kysymyksiä tutkijan käytännön työn nakökulmasta. Teos soveltuu myös käsikirjaksi niin historiantutkijalle kuin maallikollekin.

Nieminen, Kati - Empiirinen oikeustutkimus, e-kirja

Empiirinen oikeustutkimus

Nieminen, Kati

27,75€

Kuinka esimerkiksi selvitetään sitä, miten ihmiset kokevat oikeuden, kuinka oikeudelliset ilmiöt ja käytännöt muuttuvat tai miksi tietynlaista rikollisuutta esiintyy? Empiirinen oikeustutkimus johdattaa lukijan kattavasti empiirisiin tutkimusmenetelmiin

Puuronen, Vesa - Nuorisotutkimus, e-kirja

Nuorisotutkimus

Puuronen, Vesa

21,30€

Nuorisotutkimus esittelee suomalaisen ja kansainvälisen nuorisotutkimuksen keskeisiä teoreettisia ja metodisia lähtökohtia sekä tuloksia. Se toimii myös johdatuksena nuorison ja nuoruuden historiaan Suomessa ja siinä kuvataan