Sisäänkirjautuminen

ry, RIL

RIL 276-2021 Lean rakentamisessa

ry, RIL - RIL 276-2021 Lean rakentamisessa, e-kirja

88,00€

E-kirja, Vesileimattu PDF
ISBN: 9789517586733

RIL 276-2021 Lean rakentamisessa
Arvoa luovan rakentamisen periaatteet, menetelmät ja työkalut
RIL 276-2021 Lean rakentamisessa tavoitteeksi asetettiin avata laajaa ja vaikeaksikin koettua lean-ajattelua ymmärrettävällä tavalla, sekä innostaa viemään lean-rakentamista eteenpäin käytännön projekteissa.
Julkaisu keskittyy siihen, miten rakennushankkeita toteutetaan lean-periaatteilla. Vaikka lean-rakentaminen on laaja kansainvälinen liike, tässä ensimmäisessä suomalaisessa lean-rakentamisen ohjeessa lean-ajattelu on haluttu sitoa vahvasti suomalaiseen rakentamisen traditioon.
Julkaisun sisältö on jaettu neljään osaan: Osa 1. Lean-ajattelu ja soveltaminen rakentamiseen, Osa 2. Projektin arvon tuotto ja lean-ideaalitila, Osa 3. Lean-rakentamisen menetelmät ja työkalut ja Osa 4. Projektin suunnittelu ja toteutus lean-periaatteella.
Ensimmäisessä osassa kerrotaan yleisestä lean-ajattelusta, leanin ominaispiirteistä johtamisoppina, leanin kehityshistoriasta ja siitä, miten lean on muokkautunut rakentamiseen toimintaympäristöön. Tarkoituksena on antaa riittävä taustoitus, jotta lukija voisi ymmärtää lean-ajattelua, mutta samalla siirtää näkökulma melko nopeasti leanin soveltamiseen rakennusalalla.
Toisessa osassa esitetään koko lean-rakentamisen kehysrakenne. Se muodostaa samalla julkaisun rakenteen kehityspolkuina, joiden avulla lähestytään leanin soveltamista. Luvun pääsisällön muodostaa kuitenkin pohdinta siitä, mikä on rakentamisen lean-ideaalitila verrattuna alkuperäiseen Toyotan ideaalitilaan, ja miten sitä kautta määritetään rakennushankkeen arvon tuotto, sekä millaisella kehysrakenteella sen menestystekijöitä voi jäsentää. Hankkeen arvon tuoton määritelmä muodostaa lähtökohdan koko lean-rakentamiselle ja käytettävien menetelmien valinnalle.
Kolmas osa on julkaisun laajin, koska siinä esitellään kaikki keskeiset lean-rakentamisessa käytettävät menetelmät eri lean-periaatteiden mukaan jaoteltuina. Monet menetelmistä ovat niin laajoja, että niistä voisi kirjoittaa kokonaisia uusia kirjoja, ja niitä on kirjoitettukin. Tässä yhteydessä pyritään antamaan menetelmistä niin kattava kuva, että se auttaa alkuun. Syvempi perehtyminen vaatii lisätietojen hankkimista. Tärkeintä on kuitenkin ymmärtää, mitä menetelmillä on tarkoitus edistää, ja antaa alkusysäys soveltaa niitä – eteenpäin pääsee sitten lean-hengessä jatkuvan parantamisen kautta.
Neljännessä osassa lean-rakentamista lähestytään vielä yhdestä näkökulmasta, eli miten leania voi soveltaa systemaattisesti projektin eri vaiheissa. Siinä neuvotaan, mistä lähtökohdista lean-rakentamista suunnitellaan ja millä perusteilla siinä käytettäviä menetelmiä valitaan projektin edetessä. Kun kolmannessa osassa esiteltiin menetelmät niiden sisältörakenteen kautta, neljännessä lean-rakentaminen etenee hankevaiheittain prosessina.
Julkaisuun on sisällytetty suuri määrä erillisiä ”kainalojuttuja”, artikkeleita tai tietoiskuja, joilla täydennetään tai syvennetään varsinaista leipätekstiä. Osassa kolme esiteltävien menetelmien ohessa on case-esimerkkejä, joissa käytännön tekijät kertovat, miten eri menetelmiä on sovellettu yrityksissä ja projekteissa. Koska julkaisu on suunnattu nimenomaan suomalaisille rakentajille, myös käytetyt case-esimerkit ovat peräisin pääosin Suomesta. Se on sikäli helppo valinta, että monella mittapuulla Suomessa ollaan lean-rakentamisen kärjessä maailmanlaajuisesti.
Julkaisun on kirjoittanut Juha Salminen. RILin julkaisuilla on oma kotisivu osoitteessa www.ril.fi/kirjakauppa. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista sekä mahdolliset lisäinformaatiot.

Avainsanat: lean, lean-ajattelu, lean rakentamisessa, lean-filosofia, ideaalitila, filosofia, lean-rakentaminen, Lean constuction, arvon luonti, kokonaisuuden optimointi, hukan eliminointi, toiminnan virtaus, jatkuva parantaminen, ihmisten kunnioittaminen, Last Planner, Big Room, Toyota-malli, johtamisoppi

Tekijä(t)
Julkaisija
RIL ry
Julkaisuvuosi
2021
Kieli
fi
Painos
1
Sarja
RIL ohje
Sivumäärä
260 sivua
Kategoria
Tekniikka, energia, liikenne
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9789517586733

Samankaltaisia e-kirjoja