Sisäänkirjautuminen

Kokkonen, Ville

Visioiva tuotekonseptointi: Työkalu tutkimus- ja kehitystoiminnan ohjaamiseen

Kokkonen, Ville - Visioiva tuotekonseptointi: Työkalu tutkimus- ja kehitystoiminnan ohjaamiseen, e-kirja

34,60€

E-kirja, PDF, Adobe DRM-suojattu
ISBN: 951-817-885-2
DRM-rajoitukset

Tulostus10 sivua ja lisä sivu kertyy joka 3. tunti, ylärajana 10 sivua
Kopioi leikepöydälle10 poimintoa ja lisä Poiminto kertyy joka 3. tunti, ylärajana 10 poimintoa

Visioivassa tuotekonseptoinnissa yhdistetään tulevaisuudentutkimus, tuotekehitys ja teollinen muotoilu. Sen avulla tulevaisuus voidaan hahmottaa tuotteiden kautta. Se myös auttaa tuotekehitykseen osallistuvia irrottautumaan totutuista ajattelumalleista ja kehittämään yritystä yhdessä. Kirjassa kuvataan viisivaiheinen tulevaisuuden tuotteiden konseptointimenetelmä, jossa yhdistyvät skenaariotyöskentelyn, tuotekehityksen ja teollisen muotoilun näkökulmat. Kirjassa kerrotaan menetelmän taustaksi laadituista skenaarioista, tehdystä teknologiakartoituksesta sekä esitellään esimerkkejä eri skenaarioihin tehdyistä huikeista tuotekonsepteista. Kirja perustuu Tutti - Tulevaisuuden tuotekonseptit -yhteisprojektiin, jonka osapuolina olivat Teknillisen korkeakoulun Koneensuunnittelun laboratorio, Taideteollisen korkeakoulun Teollisen muotoilun osasto ja Åbo Akademin erillislaitoksen Institute for Advanced Management Systems Researchin yritysfuturologiaan erikoistunut tutkimusryhmä. Tulevaisuuden tuotekonseptit liittyvät kiinteästi tulevaisuuden kuvauksiin eli skenaarioihin. Niitä käytetään yrityksen strategisen suunnittelun tukena melko yleisesti, mutta niihin ei ole perinteisesti sisällytetty tuotevisioita. Strategisten päätösten tekeminen voi helpottua, kun yrityksen tulevaisuudesta voidaan puhua konkreettisten tuotekonseptien avulla. Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Siksi on laadittava useita vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita, joihin tuotekonseptit sijoittuvat. Vahva toimija voi myös valita vaihtoehtoisista skenaarioista itselleen edullisimman ja alkaa työskennellä sen toteutumiseksi. Kirjan kuusi globaalia skenaariota ja teknologiakartoitus on laadittu suomalaisen koneenrakennusteollisuuden näkökulmasta. Niitä voi hyödyntää tulevaisuuden hahmottamisessa, vaikka jokaisessa yrityksessä toimintaskenaariot tehdäänkin erikseen. Skenaariot ovat yhteiskuntavetoiset Aasia-, USA-, EU- ja epidemia- tai katastrofivetoinen skenaario, teknologiavetoinen biohyppy-skenaario sekä markkinavetoinen arvomuutosskenaario. Niiden kuvaama tulevaisuuden tilanne on helppo mieltää laadittujen skenaariokuvausten avulla. Skenaarioista jalostettiin edelleen viisi yritysten toimintakenttään liittyvää, useille yrityksille käyttökelpoista teemaa: urbaani liikkuminen, arkinen tekniikka, viihde, puunjalostusketjun koneet sekä hajautetun energian tuotannon ja varastoinnin tekniikka. Lopuksi esitellään kuhunkin skenaarioon kehitettyjä, eri teemoihin liittyviä konsepteja. Tulevaisuuden tuotekonseptien luominen on monen yrityksen toiminnon yhteistyötä. Työryhmässä ovat mukana mm. johto, tuotekehitys ja markkinointi. Eri toimintoja edustavien ihmisten työskentely yhdessä edistää vuorovaikutusta yrityksen sisällä. Menetelmän avulla opitaan ennakoimaan asiakastarpeita ja teknologiakartoitus auttaa tarkastelemaan yrityksen käyttämää teknologiaa tavanomaista laajemmin. Visioiva tuotekonseptointi saa työryhmän luovuuden kukoistamaan. Saadaan aikaan runsaasti konsepti-ideoita, joista osa voidaan toteuttaa heti. Voidaan myös luoda radikaalisti uusia tuoteideoita, joilla par-haimmillaan mullistetaan maailmanmarkkinat. Tulevaisuuden tuotekonsepteja voidaan myös hyödyntää yrityksen markkinoinnissa.

HUOM!
Tulostus rajoitettu 10s./vrk
Leikepöydälle kopiointi 10 otosta/vrk.

Avainsanat: Tuotekehitys, tutkimus- ja kehittämistoiminta, skenaariot, tulevaisuudentutkimus, teollinen muotoilu, muotoilu

Tekijä(t)
 
 
 
 
 
 
Julkaisija
Teknologiainfo Teknova Oy
Julkaisuvuosi
2005
Kieli
fi
Painos
1
Sivumäärä
336 sivua
Kategoria
Talous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
951-817-885-2

Samankaltaisia e-kirjoja