Login

Search "Porous Materials"

Shi, Donglu - NanoScience in Biomedicine, ebook

NanoScience in Biomedicine

Shi, Donglu

164,95€

Nanostructured Materials Constructed from Polypeptides
Peng Jing, Jangwook P. Jung, Joel H. Collier
6. Photoluminescent Carbon Nanomaterials: Properties and Potential Applications
Yaping Sun, Fushen Lu, Xin Wang, Li Cao, Yi Lin, Mohammed J. Meziani, Haifang