Login

Search "common ecommerce search design problems"

Zhu, Rongbo - Information Engineering and Applications, ebook

Information Engineering and Applications

Zhu, Rongbo

532,30€

Traveling Salesman Problems on a Cuboid using Discrete Particle Swarm Optimization
Shoubao Su, Xibin Cao, Xukun Zuo
53. Quantum Genetic Algorithm Using a Mixed Update Strategy
Guisheng Yin, Jia Li, Hongbin Dong, Jijie Wei
54. A Trust Model Under Grid