Login

Chen, Na

Signal and Information Processing, Networking and Computers

Chen, Na - Signal and Information Processing, Networking and Computers, ebook

271,45€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811075216
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Application of NSGA-II Algorithm to Energy and Spectral Efficiency Trade-off in Massive MIMO Systems with Antenna Selection
Qiaoqiao Zhang, Xuebin Sun, Dianjun Chen

2. A PHY-Based Secret Sharing Scheme in MIMO Systems
Zhuoru Jian, Hai Huang, Xiaojun Jing, Jia Li

3. Long Short-Term Memory Network for Wireless Channel Prediction
Xiaoyun Tong, Songlin Sun

4. A Practical Implementation of TD-LTE and GSM Signals Identification via Compressed Sensing
Jianyi Yang, Liang Yin, Lin Sang, Xin Zhang, Siqing You, Hongjie Liu

5. Monitoring and Avoidance of Atmospheric Duct on Interference Optimization in TD-LTE System
Ao Shen, Yang Zhang, Bao Guo, Guozhi Wang, Yan Gao, Jixiang Liu, Dayang Liu, Yi Liu, Xiaochun Hu, Tao Xie

6. Load Balancing and Interference Management in Heterogeneous Networks
Rihan Wu, Songlin Sun, Yasir Ullah

7. QoE Evaluation Model for Wireless Video Network Business
Tao Tian, Songlin Sun, Chenwei Wang, Xinzhou Cheng

8. A Spectrum Sensing Scheme with Multiple Users
Junsheng Mu, Xiaojun Jing, Chenchen Sun, Jia Li

9. A New Method of Spectrum Sensing in Cognitive Radio Based on Statistical Covariance Matrix
Zhaocong Sun, Xiaojun Jing, Jia Li

10. An Enhanced Double Threshold Energy Detection in Cognitive Radio
Xuan Zhou, Xiaojun Jing, Hai Huang, Jia Li

11. An Energy Detection Based on Coefficient of Variation for Spectrum Sensing in Cognitive Radio
Wenwen Zhang, Xiaojun Jing, Jia Li

12. Performance Analysis for User-Centric Cloud Radio Access Network in Millimeter Wave
Yangying Zhang, Hai Huang, Xiaojun Jing, Jia Li

13. Millimeter Wave Cloud Radio Access Network Coverage and Capacity
Jinxia Hu, Xiaojun Jing, Jia Li

14. Optimal Downtilts for 3D Beamforming Based on Greedy Algorithm in Massive MIMO Networks with Imperfect CSI
Kang Zhang, Kwanhak Jon, Songlin Sun

15. Dynamic User Scheduling Algorithms for Massive MIMO Multicast System
Xinran Zhang, Songlin Sun

16. A Bat Algorithm Based on Centroid Strategy
Siqing You, Tongjuan Liu, Fei Xue, Hongjie Liu, Zhaoqun Qi

17. An Optimized Daisy-chain Topology for Multi-load Interconnection in High–speed and High–density Electronic Systems
Fengrui Guo, Xingming Li, Shanqing Hu, Yanyan Qin

18. Realization and Optimization of Pulse Compression Algorithm on OpenCL-Based FPGA Heterogeneous Computing Platform
Jiacheng Yu, Xingming Li, Shanqing Hu, Yuwei Wang

19. The Research of SAR Processing Performance Based on Multi-core GPU
Yuwei Wang, Xingming Li, Shanqing Hu, Jiacheng Yu

20. Ship Detection in Optical Satellite Images Based on Sparse Representation
Haotian Zhou, Yin Zhuang, Liang Chen, Hao Shi

21. Application of Back Propagation Neural Network with Simulated Annealing Algorithm in Network Intrusion Detection Systems
Chen Chang, Xuebin Sun, Dianjun Chen, Chenwei Wang

22. An Improved Binary Bee Colony Algorithm for Satellite Resource Scheduling Method
Pan Zhao, Xuebin Sun, Ping Chen

23. Automatic Liver Segmentation on CT Images
Torecan Celik, Hong Song, Lei Chen, Jian Yang

24. An Improved Blind Spectrum Sensing Algorithm Based on QR Decomposition and SVM
Yaqin Chen, Xiaojun Jing, Wenting Liu, Jia Li

25. Sentiment Analysis Using Modified LDA
Jingyi Ye, Xiaojun Jing, Jia Li

26. Co-training Based on Multi-type Text Features
Wenting Liu, Xiaojun Jing, Yaqin Chen, Jia Li

27. GNSS Spoofing Jamming Recognition Based on Machine Learning
Pan Gao, Songlin Sun, Zhen Zeng, Chenwei Wang

28. TinyPEP: Tiny Pairwise-Key Establishment Protocol for Wireless Sensor Networks
Wei Liu, Rong Luo

29. An Innovative Indoor Location Algorithm Based on Supervised Learning and WIFI Fingerprint Classification
Cong Chao, Men Xiaoran

30. Deep Learning and Machine Learning for Object Detection in Remote Sensing Images
Guowei Yang, Qiang Luo, Yinding Yang, Yin Zhuang

31. Design and Implementation of Automatic Interpretation System for Remote Sensing Image
Linna Ni, Yu Jiang

32. An Improved Cloud Detection Method of Optical Remote Sensing Image
Yang Gao, Hao-tian Zhou, Liang Chen

33. A Novel Method to Analyze Dual Camera Pointing Direction Difference of Remote Sensing Satellite
Kan Cheng, Zihao Cui, Tao He, Mengjie Shi

34. Application of Wi-Fi Wireless Network on Attitude and Orbit Control System of Satellite
Jinpeng Wang, Yue Wang, Yi Zhan, Mingyu Xie, Jianzhao Ding

35. Design and Implementation of the GEO Remote Sensing Satellite for Intelligent Applications
Fengjing Liu, Ning Liu, Xiang Li, Guo Li

36. Application of Computer Simulation Technology in Observing Effectiveness Analysis of the Satellite
Yunhe Liu, Fengjing Liu, Kuai Yu, Jian Liu, Yongheng Zou, Guo Li

37. Investigation on the Electromagnetic Field Leakage Effect Dominated by the Cable Penetration for a Spacecraft
Ran Li, XiaoYong Yang, Xiang Li, XuYang Du

38. Research on Impact of LTE RSSI Based on Network Data Correlation Analysis and Optimization Practice
Mingxin Li, Tianbiao Tang, Juanjuan Tan, Hao Guo, Hongxi Liao

39. Customer Churn Analysis for Telecom Operators Based on SVM
Runsha Dong, Fei Su, Shan Yang, Xinzhou Cheng, Weiwei Chen

40. Evaluating LTE Service Performance for High-Speed Rail Cells via User Classification Model
Alexis Huet, Mantian (Mandy) Hu, Jibin Wang, Ye Ouyang

41. Research on High-Efficient Dynamic Evaluation Method of Operation Stability in Mobile Radio Network
Jian Guan, Wensheng Li, Haina Ye, Jie Gao, Yongfeng Wang, Xinzhou Cheng

42. A Novel PCI Optimization Method in LTE System Based on Intelligent Genetic Algorithm
Ao Shen, Bao Guo, Yan Gao, Tao Xie, Xiaochun Hu, Yang Zhang, Jinhu Shen, Yuan Fang, Guozhi Wang, Yi Liu

43. Data Mining for Base Station Evaluation in LTE Cellular Systems
Lexi Xu, Xueqing Zhao, Yanli Yu, Yuting Luan, Xinzhou Cheng, Jie Gao, Jian Guan, Kun Chao

44. Blind Video Quality Assessment Based on Human Visual Speed Perception and Nature Scene Statistic
Shiyu Zhou, Xiuyan Xia, Meng Ran, Luhan Wang, Chen Cheng

45. A Downlink Coverage Self-optimizing Algorithm for LTE Cellular Networks Based on Big Data Analytics
Jie Gao, Xinzhou Cheng, Lexi Xu, Lijuan Cao, Chen Cheng

46. Research on Wireless Network Planning of Railway TD-LTE System
Kai Yu, Yanli Yu, Jie Xiong

47. Data Mining Based Modeling and Application of Mobile Video Service Awareness
Kun Chao, Pengfei Wang, Haina Ye, Lexi Xu, Xinzhou Cheng, Mingjun Mu, Chen Cheng

48. The Research of Virtual Drive Test Based on MR and CDR
Zhiqiang Lv, Saibin Yao, Ling Li, Yongjia Qi, Jialong Liang

49. Big Data Research on Driving Behavior Model and Auto Insurance Pricing Factors Based on UBI
Heng Zhang, Lexi Xu, Xinzhou Cheng, Weiwei Chen, Xueqing Zhao

50. Compliance Testing for Data Quality Assurance: Definitions, Models and Applications
Xu Mao, Fei Su, Kuitong Xian, Kaicheng Xu

51. Telecom Big Data Based Electromagnetic Wave Research Under Haze and Rainstorm
Xinzhou Cheng, Lexi Xu, Tao Zhang, Chen Cheng, Weiwei Chen, Heng Zhang, Yuwei Jia, Haina Ye

52. Analysis and Optimization of Video Fluency Based on Big Data
Mingjun Mu, Yuwei Jia, Weiwei Chen, Yongfeng Wang

53. Clothing Recommendation System Based on Advanced User-Based Collaborative Filtering Algorithm
Yu Liu, Jingwen Nie, Lexi Xu, Yue Chen, Bingyu Xu

54. OSS Data Based LTE Wireless Coverage Efficiency Analysis Method
Xingyu Fan, Jun Lu, Weiwei Chen

55. A Radio Network Differentiation Parameter Optimization Algorithm Based on Clustering
Guanggen Guo, Baisong Ren, Gang An, Wendong Wu, Lexi Xu, Hongxing Bai, Zhongxi Zhao

56. A Value-Added Service Strategy for 3G Mobile Network Based on Network Resource Utilization
Lijuan Cao, Yuwei Jia, Chuntao Song, Jie Gao, Xinzhou Cheng

57. Big Data and Location Based Dynamic Power Control for Small Cell Networks
Yi Li, Yucang Yang, Xingyu Fan, Jun Lu, Weiwei Chen

58. Big Data Based Recommendation Scheme in APP Marketing Field
Yuwei Jia, Kun Chao, Lijuan Cao, Mingjun Mu, Xinzhou Cheng

59. Research on Propagation Prediction Model Localization Over the Tropical Maritime Environment
Lianbo Song, Xiaofei Chen, Jian Wang, Jialin Huang, Yafang Xu, Chao Dou, Cheng Yang

60. A Novel Architecture and Machine Learning Algorithm for Real Estate
Chen Cheng, Xinzhou Cheng, Mingqiang Yuan, Kun Chao, Shiyu Zhou, Jie Gao, Lexi Xu, Tao Zhang

61. Multi-index Evaluation Analysis of Region Network Development: A Cluster Empirical Study
Haina Ye, Wensheng Li, Jian Guan, Xiaodong Cao, Xinzhou Cheng, Mingqiang Yuan, Kun Chao

Keywords: Engineering, Signal, Image and Speech Processing, Big Data, Communications Engineering, Networks

Editor
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2018
Language
en
Edition
1
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811075216
Printed ISBN
978-981-10-7520-9

Similar titles