Login

Gao, Feng

Advances in Mechanical Design

Gao, Feng - Advances in Mechanical Design, ebook

421,50€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811065538
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Design of Quantum Dots for Rolling Bearing Inner Ring-Cage Thermal Monitoring
Pan Zhang, Bei Yan, Ke Yan, Jun Hong, Yongsheng Zhu

2. Planar Helix Driving Contact Curve Line Gear Mechanism
Yangzhi Chen, Xiongdun Xie

3. Research on Yacht Design Method Based on Game Engine
Fuyong Liu, Chaohe Chen, Guoye Long, Guanlin Li, Zhijie Ren

4. Rigid-Flexible Coupling Dynamic Modeling of a Tower Crane with Long Flexible Boom
Xuyang Cao, Yue Yang, Wenjun Wang, Zhenhua Gu

5. Study on Piezoelectric Energy Collector with Different Section Shape
Xia Li, Haigang Tian, Yadong Dong, Yuechen Duan

6. The Mechanical Assembly Precision Analysis Considering Actual Working Condition
Shaobo Jin, Fengxia Zhao, Shuo Sun, Linna Zhang

7. A Gear Mesh Dynamic Model for Analyzing the Nonlinear Vibrations of Spur Gears Supported by Compliant Shafts
Cheng Wang, Hui Liu, Minggang Du, Changle Xiang

8. Analysis of Transmission Performance for Asynchronous Magnetic Coupler with Trapezoidal Halbach-Array Permanent Magnet
Chaojun Yang, Kang Liu, Yingzhi Wu, Weifeng Zhang, Ming Liu, Muhammad Mujtaba

9. The Analysis of the Flexible Load Sharing Structure of the Ring Gear in Planetary Transmission
Congfang Hu, Xiao Yin, Ruitao Peng, Rui Chen, Jingang Liu, Shengqiang Jiang

10. Review of Research on Space Curve Meshing Theory and Its Applications
Zhen Chen, Huafeng Ding, Bo Li, Weimin Zhang, Linbo Luo, Liang Zhang

11. Load Distribution Research on Flexible Bearing in Harmonic Drive
Lin Tian, Yi Jiang, Yazhen Wang, Qun Tong, Dashi Su, Li Song

12. Investigation of Developing Cutting Performance of Economic CNC Lathe by Shorten the Spindle Transmission Link
Jian Qiu, Yuhou Wu, Cong Geng, Renpeng GE

13. Structure Design and Analysis of Electromagnetic Induction Applicator Roll for Five-Rolls Solvent-Free Coating Machine
Xuejia Huang, Nengsheng Bao, Leilei Zhang, Zhipeng Lu

14. Nonlinear Dynamic Modeling of 3-DOF Gear System with Tooth Contact Temperature
Jianfei Shi, Xiangfeng Gou, Lingyun Zhu, Changjun Qi

15. Thermodynamic Research on Flexible Bearing in Harmonic Drive
Bin Huang, Yazhen Wang, Kun Zhao, Dashi Su, Li Song

16. Influence of the Oblique Trimmed Impeller on Pressure Fluctuations in Centrifugal Pump at Low Flow Rate
Rui Cao, Qiaorui Si, Guochen Sheng, Gang Lin

17. Influence of Pressure Angle on Tooth Surface Contact Stress of the Asymmetric Gear with Double Pressure Angles Meshing Beyond the Pitch Point
Xiulian Li, Jiangxin Yang, Xusong Xu, Wei Liu, Xiaofang Shi, Qing He

18. Parametric Design and Motion Characteristics Analysis of Elliptical Gear
Yongping Liu, Changbin Dong, Xiumei Wang, Jianmin An, Yuxi Feng

19. Optimal Design of Experimental Platform for Electronic-Hydraulic Driving Vehicle Based on the Multi-factor Synthetic Evaluation Model
Chao Wang, Xiaohui He, Xinmin Shen, Xiaocui Yang, Lei Xu, Qiang Wang, Anxin Liu

20. An Approach of Knowledge Acquisition in Biologically Inspired Design
Shuo Jiang, Jie Hu, Jin Ma, Jin Qi, Zhenyu Pan, Jian Shen

21. Research on the Design Method of Lightweight Lattice Sandwich Structure for Additive Manufacturing
Fuming Zeng, Haoyu Deng, Xiaoyu Zhang, Chunjie Wang

22. CoModel: A Modelica-Based Collaborative Design Web Platform for CPS Products
Chao Wang, Li Wan, Tifan Xiong

23. An Isogeometric Topology Optimization Method for Continuum Structure
Shuting Wang, Manman Xu, Yingjun Wang, Zijun Wu, Lunhong Liu

24. Design of Position Feedback System with Data Fusion Technology for Large Hydraulic Manipulator
Xichang Liang, Yi Wan, Chengrui Zhang, Yanyun Kou

25. Modeling the Behavior Process of Electromechanical Systems Based on Behavior Trees
Peilin Yang, Chongchong Xue, Qing Liu, Yi Hou, Huanru Jia

26. Lightweight Design of Multistage Gear Reducer Based on Continuous Variables and Discrete Neighborhood
Zhuli Liu, Zhuan You, Zhuxin Wang

27. Multi-objective Topology Optimization for Supporting Plate of Winch Drum Spindle
Jianan Xu, Xin Gao, Dongyue Qu

28. Research on Key Technologies of Intelligent Finite Element Analysis Based on Knowledge Reuse
Qinyi Ma, Dapeng Xie, Peng Xue, Lihua Song, Maojun Zhou, Junli Shi

29. Modeling Method of Resource Combination Optimization for Crowdsourcing Product Development Based on Cloud
Yuming Guo, Shikun Xie

30. Multi-flow Problem Mining of Complex Electromechanical System Based on Flow Analysis
Juan Wang, Jianhui Zhang, Rui Liang

31. Robust Topology Optimization with Loading Magnitude and Direction Uncertainty
Xiang Peng, Jianxiang Wang, Jiquan Li, Shaofei Jiang, Wanghui Bu, Bing Yi, Sihang Zhou

32. Point Clouds Based 3D Facial Expression Generation
Mei Xue, Shogo Tokai, Hiroyuki Hase

33. The Influence of Product Style on Consumer Satisfaction: Regulation by Product Involvement
Chang Ge, Lang Zhang, Chunqiang Zhang

34. Design Factor Analysis Based on Fractional Factorial Experiment
Yangdong Wu

35. A Novel Reliability-Based Design Optimization Method Using Ensemble of Metamodels
Xiaoke Li, Zhenzhong Chen, Haobo Qiu, Chen Jiang, Yanqiu Xiao, Jun Ma

36. A Two-level Robust Design Approach to Adaptive Product Platform
Xianfu Cheng, Renbin Xiao

37. Cloud Service-Based Collaborative Design Resource Management
Risheng Yang, Bin He, Yicheng Hua, Fangfang Li, Lixin Lu, Shuxun Li, Limin Li

38. Layout Knowledge Multi Granularity Reconstruction Method for Complex Product
Sarina, Pengwen Sun, Zhiguo Li

39. Product Disassembly Sequence Planning Based on Combining and Pruning Algorithm
Yang Wang, Ruisen Li, Guodong Yi

40. Design and Analysis of the Steering and Braking Integrated Control Network for Commercial Vehicle
Jian Hu, Peng Liu, Jun Xu, Gangyan Li

41. Design and Optimization of the Faucet Flow Channel Structure
Yongcheng Xu, Fan Jiang, Jiangdong Chen, Sijie Li

42. A Process Monitoring Method Based on Dual-Parameter Optimization
Yasenjiang Jiarula, Wenlei Sun, Jun Fan, Qing Tao, Reyihan’guli Musha

43. Optimal Design of Gantry Machining Center Welding Crossbeam Structure Based on the ICM
Dehong Zhao, Xiaojun Ji, Feng Lu, Wei Wu, Guangyu Yan

44. Design and Optimization on Annular-Flow Nozzle of the Oil-Water Pump
Sijie Li, Fan Jiang, Yongcheng Xu, Jiangdong Chen

45. A Novel Auto Design Method of Acoustic Filter Based on Genetic Programming
Qi Zhou, Chaoqun Wu, Weijing Zhao, Weijie Hua, Linghao Liu

46. A CAD Model Retrieval System Based on Design Intent
Qinyi Ma, Lihua Song, Peng Xue, Dapeng Xie, Maojun Zhou, Junli Shi

47. Improving Design Method of Loader Cockpit Through Ergonomics Simulation and Analysis
Hang Yin, Gang Liu, Yang Yan

48. A Rapid Design Method of Anti-deformation Fixture Layout for Thin-Walled Structures
Shien Zhou, Chan Qiu, Zhenyu Liu, Jianrong Tan

49. Study on Oil Pressure Characteristics and Trajectory Tracking Control in the Electro-hydraulic Servo System of a Torsional Isolator with Negative Stiffness Structures
Wenping Li, Hui Liu, Xiaojie Wang, Tiantian Gao

50. Study on Dynamic Stability of a Torsional Isolator with Negative Stiffness Structures
Tiantian Gao, Hui Liu, Xiaojie Wang, Wenping Li

51. Design and Research of a Late-Model Intelligent Speed Limit System
Jiawen He, Yang Wang, Zhonghao Han

52. Shaft Torque Compensation for Electric Vehicle Driveline Oscillation Active Damping with Feedforward and PID Feedback Controller
Hui Liu, Yinqi Chen, Xun Zhang, Wenping Li

53. Functional Analysis Method for Dynamic Speed Ratio Control of CVT-Based Vehicles
Bo Li, Wei Wu, Xueyuan Li, Shihua Yuan

54. Vibration Characteristics of Truss Core Panels Based on Laser Additive Manufacturing
Guoli Wang, Yidong Luan, Wei Yang, Jian Wang

55. Comparative Study on Parameter Estimation Methods for Multi-fidelity Co-kriging Modeling
Yixin Liu, Shishi Chen, Fenfen Xiong

56. The Design and Research of the Pole Damage Prevention Device of Distribution Lines in Meteorological Disasters
Jiaqi Wen, Qingchun Hu, Zhisheng Lin, Kai Xiao

57. Research on Structure Optimization of Longitudinal Feed System Design of CNC Spinning Machine
Wei Luo, Zhaojun Yang, Fei Chen, Liping Wang, Bo Lu, Yaming Guo, Hongwei Zheng

58. Modeling and Simulation of Hoist Rope for Excavator Based on Virtual Prototype
Yongliang Yuan, Li Du, Wei Sun, Xueguan Song, Junzhou Huo

59. Experimental Research on Particle Damper with Viscoelastic Coating
Xiangzhi Meng, Zhijie Wang, Xianbin Yan

60. Dynamics Simulation of Hydraulic Excavator Working Device Based on ADAMS
Leilei Cao, Qijun Wang, Lulu Cao, Yufeng Gu

61. Numerical Simulation and Wind Tunnel Test Validation of the Aerodynamic Brake Panel
Liqiang Gao, Xiong Hu, Dejian Sun, Ying Xi, Guohua Wang

62. Investigation on the Optimal Energy Recovery System for the Military Hybrid Vehicle Based upon the Comprehensive Evaluation Method
Lei Xu, Xiaohui He, Xinmin Shen, Xiaocui Yang, Chao Wang, Qiang Wang, Anxin Liu

63. Formation Mechanism of Micro-vibration in Aerostatic Bearing Used in Miniature Aircraft Engine
Wei Long, Shao-hua Yang, Ling Gong

64. Static and Dynamic Deformation Analysis and Optimization of a Fine Blanking Press Frame
Guodong Yi, Jundi Wu, Ruisen Li

65. Research Status and Development Trend of the Contact Vibration Small Berry Harvester
Yanling Zhao, Chuang Yang, Yudong Bao, Xianli Liu, Yanling Guo

66. Research on the Impact Characteristics of Cylinder Based on Integrated Analysis Methods
Jian Hu, Yang Zhang, Fei Li, Gangyan Li

67. Co-simulation and Analysis of Radar Skeleton Based on ANSYS and ADAMS
Jian Hu, Linwei Li, Panpan Zhou, Gangyan Li, Qipeng Sun

68. Simulation Research on Tool Temperature Field in High Speed Inner Cooling Milling
Lihong Wen, Guanghui Li, Ningxia Yin, Guangyu Tan

69. Effects of the Novel Flow Field Design on the DMFC Performance
Qinwen Yang, Ying Zhu, Gang Xiao, Xuqu Hu

70. Research on Simple Calibration and Compensation of a Robot System Used in Machining
Tie Zhang, Qiufen Li, Yanbiao Zou

71. Kinematics and Dynamics of Excavator Based on Screw Theory
Guosheng Xu, Guangming Lv

72. Development of an In-Pipe Robot with a Novel Differential Mechanism
Qing Li, Yiang Sun, Haitao Liu, Meng Zhang, Xiaowei Meng

73. Design of a 5R Mechanism in Confined Space Based on Reducing the Dimension of the Configuration Manifold
Bu Wanghui, Hou Kun, Yan Shuang, Peng Xiang, Yi Bing

74. On the Design and Experiments of Rotation-Traction Manipulation Training Robot
Qingdong Zhang, Tie Fu, Liwei Shao, Hongsheng Ding, Minshan Feng, Liguo Zhu

75. Design and Impedance Control of the Integrated Rotary Compliant Joint
Leping Chen, Hongsheng Ding, Tie Fu, Jian Li, Liwei Shao

76. An Extended Application of NURBS for Robot Motion Planning
Xu Wang, Weizhong Guo

77. An Efficient Approach for Collision-Free Trajectory Planning Using Adaptive Velocity Vector Field Algorithm
Jingmei Zhai, Kun Liu, Haiyang He, Fan Ouyang

78. A Novel Robot Trajectory Planning Algorithm Based on NURBS Velocity Adaptive Interpolation
Qingxiao Zou, Weidong Guo, Fouaz Younès Hamimid

79. Tensor Method for Mechanism Motion Analysis
Jianshe Gao, Baotang Wang, Weilong Zuo, Qianyuan Yu

80. Study on Gait Planning and Simulation of a Novel Hybrid Quadruped Robot
Jianshe Gao, Yuchuang Wang, Qianyuan Yu, Weilong Zuo

81. Closed-Loop Inverse Kinematic Analysis of Redundant Manipulators with Joint Limits
Yi Wan, Yanyun Kou, Xichang Liang

82. Structure Design and Positive Kinematics Analysis of Medical Pneumatic Soft Robot
Duanling Li, Ying Guo, Fei Gao

83. Super Harmonic Resonance Analysis of a Novel Controllable Metamorphic Palletizing Robot Mechanism with Impact as Its Configuration Change
Rugui Wang, Huiqing Chen, Yexun Li, Jiaxing Sun, Jiwei Yuan, Ganwei Cai

84. Design and Analysis of a Compliant Parallel Polishing Toolhead
Jiangdong Chen, Fan Jiang, Yongcheng Xu, Sijie Li

85. Kinematics and Performance Analysis of Two Types of 3-RPS Parallel Mechanisms
Yongfeng Wang, Shuncheng Fan, Xiaojun Zhang, Guangda Lu, Jing Yang

86. An Alternative Inverse Kinematics Position Analysis for the Control of Welding Robot
Wenjuan Li, Yuefeng Du, Zhenghe Song, Xueyan Zhao, Enrong Mao

87. A Hybrid Optimization Method of Dimensions for the Tricept Parallel Robot
Shuai Fan, Shouwen Fan, Xin Zhang

88. Design and Simulation Analysis of Cam-Type Parallel Manipulator
Zhenghao Ge, Jiaojuan Shen, Zhilong Wang, Xiaoyu Han

89. Position and Workspace Analysis of a Novel 4-DOF Parallel Mechanism Using a Computer Aided Geometry Approach
Yanhua Zhang, Xiuju Du, Baiyong Zhang

90. Modal Optimization Analysis of Large-Scale Modular Deployable Structure for SAR
Xingze Wang, Biao Li, Lin Li, Xiao Li, Duanling Li, Kaijie Dong

91. Forward Kinematics Analysis of the Gough-Stewart Platform Using Orthogonal Complement Method
Shili Cheng, Hongtao Wu

92. Energy Dissipation Analysis of Two Particles with Different Volume Under Fixed Mass
Xiangzhi Meng, Zhijie Wang, Xianbin Yan, Lixin Fu

93. Identification of States and Their Sequences in the Function Execution Process of Electromechanical Systems
Peilin Yang, Kai Xu, Yi Hou, Qing Liu, Huanru Jia

94. A Classification Method for Abnormal Patterns of Complex Electromechanical System for Discriminant Analysis Nuclear Entropy
Jiarula Ya Sen Jiang, Jianmin Gao, Zhiyong Gao, Hongquan Jiang

95. Heat Transfer and Leakage Analysis for R410A Refrigeration Scroll Compressor
Bin Peng, Lemort Vincent, Wuyin Jin

96. The Performance Analysis of Anti-rolling Torsion Bar of High-Speed Train
Haiyan Zhu, Yi Zhang, Pingbo Wu, Jing Zeng

97. Strength Analysis of EMU Wheels
Jiyou Huang, Haiyan Zhu

98. Fatigue Performance Analysis of Titanium Alloy Welded Joints Based on Rough Set
Li Zou, Xinhua Yang, Xiaozhen Mi, Yibo Sun

99. Effects of Bolt Misalignment on Stress Around Plate Hole
Wenguang Liu, Weiyan Lin

100. Reliability Analysis of Multi-rotor UAV Based on Fault Tree and Monte Carlo Simulation
Qiang Wang, Jian Mao, Hong-yuan Wei

101. Study on High Temperature Friction and Wear Characteristics of 4Cr9Si2 Valve Steel
Shengguan Qu, Lianmin Yin, Fuqiang Lai, Chuanwei Xiao, Xiaoqiang Li

102. Study on Multi Wire Grinding of Super-Hard Materials
Lujiang Li, Zhe Wang

103. An Ultra-Fast and Large-Scale Fabrication Method for Paper-Based Microfluidic Chips
Hao Sun, Hui Dong, Jianping Zheng

104. The Research on Magnetic Fluid Shaft Sealing for Chemical Reactor
Zhili Zhang, Nannan Di, Hanghang Cheng, Decai Li

105. Impact Evaluation Approach of a Texture Cross Section Shape on Hydrodynamic Lubrication Performance
Xia He, Wenling Liao, Guorong Wang, Mengyuan Li

106. Parametric Analysis Method for Acoustic Emission Test of High Pressure Gas Cylinder Materials
Qiujuan Lv, Chengzhan Ying, Xinfeng Wang, Min Chen

107. Simulation Analysis of Influences of Protrusion in Precision Machined Texture on Hydrodynamic Lubrication Performance
Xia He, Wenling Liao, Guorong Wang, Mengyuan Li, Jiang Shikai

108. Analysis and Testing on Material Removal Mechanism on Ultrasonic Composite Electrochemical Machining
Linlin Li, Yongwei Zhu

109. Property Analysis and Manufacturing Technology Study About the Micro-structures Stored Oil on Friction Units’ Surface
Qingqing Zhao, Zhengquan Deng, Dashi Yang, Xiang Gu, Yongwei Zhu

110. Friction and Wear Properties of Al2O3/TiC/CaF2@Al2O3 Self-lubrication Ceramic Cutting Tool Materials
Zhaoqiang Chen, Runxin Guo, Chonghai Xu, Hui Chen

111. Reliability-Based Robust Optimal Design of Structures with Variable Cross-Section
Tianxiao Zhang

112. Supervised Bayesian Tensor Factorization for Multi-relational Data in Product Design
Xu Tan, Zhenyu Liu, Guifang Duan

113. Gear-Shifting Control Strategy for Parallel Hybrid Electric Truck in Starting Process
Jun Xu, Yuxiang Li, Zhiqiang Gu, Gangyan Li, Jian Hu

Keywords: Engineering, Engineering Design, Robotics and Automation, Industrial and Production Engineering

Editor
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2018
Language
en
Edition
1
Series
Mechanisms and Machine Science
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811065538
Printed ISBN
978-981-10-6552-1

Similar titles