Login

Du, Junping

Proceedings of 2017 Chinese Intelligent Systems Conference

Du, Junping - Proceedings of 2017 Chinese Intelligent Systems Conference, ebook

421,50€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811064999
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Adaptive Tracking Control of a Single-Link Flexible Robotic Manipulator System with Unmodeled Dynamics and Motion Constraint
Ningning Wang, Tianping Zhang

2. The Intelligent Flight Control of Quadrotor in Tunnel Based on Simple Sensors
Rui Li, Yingjing Shi

3. A 3D Printing Task Packing Algorithm Based on Rectangle Packing in Cloud Manufacturing
Zhen Zhao, Lin Zhang, Jin Cui

4. Exponential Stability of Switched Stochastic Systems with Multiple ADT Switching
Hongji Ma, Yingmin Jia

5. Dual Color Image Blind Watermarking Algorithm Based on Compressive Sensing
Fan Liu, Hongyong Yang, Gaohuan Lv

6. Ground Moving Target Indication Based on Doppler Spectrum in Synthetic Aperture Radar Images
Yuexiang Wang, Hongyong Yang, Gaohuan Lv

7. Handwritten Digit Recognition Based on Improved BP Neural Network
Yawei Hou, Huailin Zhao

8. Research on Cable Fault Location Algorithm Based on Improved HHT
Shu Tian, Shasha Li, Zhan Zhang

9. Spherical Panorama Stitching Based on Feature Matching and Optical Flow
Benzhang Wang, Fan Tang, Hengzhu Liu

10. Longitudinal Control of Unmanned Powered Parafoil with Precise Control Gain
Sai Chen, Qinglin Sun, Shuzhen Luo, Zengqiang Chen

11. A Location Estimation Method on Man and Vehicle in Coke Oven
Tianyang Yu, Xiaobin Li, Haiyan Sun

12. An Interpolation Method of Soil Erosion Based on Flexible Factor
Qingfei Xia, Jiapeng Xiu, Zhengqiu Yang, Chen Liu

13. Adaptive Maximum a Posteriori Filtering for Relative Attitude and Position Estimation
Kai Xiong, HaoYu Zhang

14. A Fourth-Order Current Adaptive Model for Online Denoising by Kalman Filter
Sheng-lun Yi, Xue-bo Jin, Ting-li Su, Qiang Cai

15. A Practical Approach for Test Equipment Perception and Virtualization in Cloud Manufacturing
Yuyan Xu, Lin Zhang, Xiao Luo, Han Zhang

16. Attitude Control of a Class of Quad-Rotor Based on LADRC
Jiawei Tang, Shuhua Yang, Qing Li

17. New Progress on Research of Weighted Multiple Model Adaptive Control
Yuzhen Zhang, Weicun Zhang, Jiqiang Wang

18. Research on Gait Recognition and Step Rate Detection Based on SVM and Auto-Correlation Analysis
Hao Wu, Xi-Sheng Li

19. Consensus of Mixed-Order Multi-agent Systems with Directed Topology
Hua Geng, Zengqiang Chen, Zhongxin Liu, Chunyan Zhang, Qing Zhang

20. Link Prediction from Partial Observation in Scale-Free Networks
Xuecheng Yu, Tianguang Chu

21. Apnea Detection with Microbend Fiber-Optic Sensor
Li Liu, Tingfeng Ye, Xuemei Guo, Ruixun Kong, Lei Bo, Guoli Wang

22. Improved Biogeography-Based Optimization Algorithm for Mobile Robot Path Planning
Jianfei Yang, Lin Li

23. An Improved Particle Filter Algorithm Based on Swarm Intelligence Optimization
You Lin, Lin Li

24. Facial Expression Recognition Using Histogram Sequence of Local Gabor Gradient Code-Horizontal Diagonal and Oriented Gradient Descriptor
Huanhuan Zhang, Lin Li

25. Event-Triggered Consensus Control for Linear Multi-agent Systems Using Output Feedback
Xiaohui Hou, Yang Liu

26. Quantitative Inspection of Shear Mark Based on Lyapunov Dimension
Bingcheng Wang, Chang Jing

27. Iron Ore Sintering Subsection Temperature Model on the Airflow Rate by PID Control
Zhifeng Ding, Qinglin Sun, Shengfei Liu, Zengqiang Chen

28. A Robust Fast Type-2 Fuzzy Induction Control System
Jinghui Pan, Chengwei Wang, Yuanfeng Lan, Weicun Zhang

29. Research on Rotor Flux Observer for Extended Complex Kalman Filter of Asynchronous Motor
Yuedou Pan, Chengwei Wang, Jinghui Pan, Zhengming Zhao

30. Linear Active Disturbance Rejection Control for Piezo-Fexural Nanopositioning Stage
Wei Wei, Jiali Wu, Jingyu Wu, Min Zuo

31. Linear Active Disturbance Rejection Control for Nanopositioning System by ITAE Optimal Tuning Approach
Wei Wei, XuDong Shen, YanJie Shao, Min Zuo

32. Nonlinear Tracking Control for Image-Based Visual Servoing with Uncalibrated Stereo Cameras
Siqi Li, Xuemei Ren, Yuan Li, Haoxuan Qiu

33. Object Detection from Images Based on MFF-RPN and Multi-scale CNN
Jiayi Zhou, Hengyi Zheng, Hongpeng Yin, Yi Chai

34. Following Consensus in Multi-vehicle Systems with Chain and Ring Coupling
Yiyi Liu, Lan Xiang, Jin Zhou

35. Tracking Control of Quad-Rotor Based on Non-regular Feedback Linearization
Yan Lixia, Ma Baoli

36. The Civil Aviation Crew Recovery Time-Space Network Model Based on a Tabu Search Algorithm
Qing Zhang, Yongxiu Ma, Zhengquan Yang, Zengqiang Chen

37. Design an Induction Motor Rotor Fux Ob-Server Based on Orthogonal Compensation of the Stator Flux and Back EMF
Bo Yu, Jiaxing Zhao, Yuedou Pan

38. Fast Robust PCA on Background Modeling
Huini Fu, Zhihui Gao, HengZhu Liu

39. Esophagus Tumor Segmentation Using Fully Convolutional Neural Network and Graph Cut
Zhaojun Hao, Jiwei Liu, Jianfei Liu

40. Hierarchical Consensus Algorithm of Multi-agent System Based on Node-Contribution-Based Community Decomposition
Siyu Ye, Chen Wei

41. An Immersive Roaming Method Based on Panoramic Video
Quanfa Xiu, Xiaorong Shen, Tianlong Zhang, Luodi Zhao

42. Dual Radio Tomographic Imaging with Bayesian Compressive Sensing
Baolin Shang, Jiaju Tan, Xuemei Guo, Guoli Wang

43. Simulation and Study of the Incinerator’s Combustion Control System
Yu Mu, Lingyu Fang, Jiwei Liu

44. View-Based 3D Model Retrieval via Convolutional Neural Networks
Bowen Du, Haisheng Li, Qiang Cai

45. The Path Tracking Control Method Based on LOS Algorithm for Surface Self-propelled Model
ZHI-lin Liu, Yingkai Ma, SHOU-zheng Yuan, ZE-cai Zhou

46. A New Localization System for Tracking Capsule Endoscope Robot Based on Digital 3-Axis Magnetic Sensors Array
Ming Xu, Deyu Kong, Linfei Ye, Jiansheng Xu

47. Analysis on Time Triggered Flexible Scheduling with Safety-Critical System
Yue Lin, Yuan-lin Zhou, Song-tao Fan, Ying-min Jia

48. Research of Ore Particle Size Detection Based on Image Processing
Ruxue Wang, Weicun Zhang, Lizhen Shao

49. The Design and Realization of Control System for a Two Degree of Freedom Parallel Manipulator
Biao Xu, Yuedou Pan, Haibo Liu

50. Corrosion Map Software System Based on Empirical Model
Dong-Mei Fu, Xing-Feng Zhao, Li-Jun Yang

51. Person Re-identification Based on Minimum Feature Using Calibrated Camera
Tianlong Zhang, Xiaorong Shen, Quanfa Xiu, Luodi Zhao

52. Fusion Filter for Wireless Transmission with Random Data Packet Dropouts and Delays
Sumin Han, Fuzhong Wang, Bin Cao

53. Extended Set-Membership Filter for Dynamic State Estimation in Power System
Haoyang He, Shanbi Wei, Yi Chai, Xiuling Sun, Jialin Deng

54. Global Tracking Control of Underactuated Surface Vessels with Non-diagonal Matrices
Wenjing Xie, Baoli Ma

55. A Visualization Method for Hierarchical Structure Information of the Food Inspection Data Based on Force-Directed Model
Qiang Cai, Qiang Li, Haisheng Li, Dianhui Mao

56. Simulation of Wind Farm Scheduling Algorithm Based on Predictive Model Control
Zhixiang Luo, Shanbi Wei, Yi Chai, Yanxing Liu, Xiuling Sun

57. A Hybrid Discrete Artificial Bee Colony Algorithm for Multi-objective Blocking Lot-Streaming Flow Shop Scheduling Problem
Dunwei Gong, Yuyan Han, Jianyong Sun

58. Cooperative Path Planning for Intelligent Vehicle Using Unmanned Air and Ground Vehicles
Qiuxia Hu, Jin Zhao, Lei Han

59. Attribute Reduction of Preference Linguistic-Valued Decision Information Systems
Tingquan Deng, Xuefang Zhang, Qingguo Lin, Dongsheng Ye, Yang Liu

60. Circuit Fault Diagnosis Method of Wind Power Converter with Wavelet-DBN
Yanxing Liu, Yi Chai, Shanbi Wei, Zhixiang Luo

61. Adaptive Tracking a Linear System with Unknown Periodic Signal in Multi-agent Systems
Feifei Li, Ya Zhang

62. System and Walking Gait Design for Hexapod Search and Rescue Robot
Chen Yang-Yang, Huang Yingying

63. Path Tracking Control for Four-Wheel Steering Vehicles by Hyperbolic Projection-Based Feedback Dominance Backstepping Method
Mingxing Li, Yingmin Jia

64. Singularity-Free Path Following Control for Miniature Unmanned Helicopters
Xujie Ma, Wei Huo

65. Stabilizing Quadrotor Helicopter Based on Controlled Lagrangians
Biao Zhang, Wei Huo

66. Design of a New Multi-functional Humanoid Finger Sensor
Jinbao Chen, Hulin Liu, Dong Han, Meng Chen

67. Pulp Concentration Control Based on Dynamic Matrix Control
Wen Hao, Jie Dong, Kaixiang Peng, Mengqi Jia, Qiang Wang

68. Unknown Dynamic Estimator Based Control for Hydraulic Servo Systems
Yunpeng Li, Jing Na, Qiang Chen, Guanbin Gao

69. Active Disturbance Rejection Twice Optimal Control for Time Delay System
Xiaoyi Wang, Wei Li, Wei Wei, Min Zuo

70. Generating Test Data Covering Multiple Paths Using Genetic Algorithm Incorporating with Reducing Input Domain
Yan Zhang, Dunwei Gong, Xiangjuan Yao, Qiang Lu

71. Reasoning for Qualitative Path Without Initial Position in VAR-Space
Xiaodong Wang, Ming Li, Shizhong Liao

72. Extreme Learning Machine Based Location-Aware Activity Recognition
Zhihao Xie, Jie Zhang, Wendong Xiao, Changguo Sun, Yifang Lu

73. Infrared Image Temperature Measurement Based on FCN and Residual Network
Zhengguang Xu, Jinjun Wang, Pengfei Xu, Tao Liu

74. IMA System Overall Fault Management Method Research Based on ASAAC Architecture
Kun Wang, Xiaohong Bao, Tingdi Zhao

Keywords: Engineering, Computational Intelligence, Artificial Intelligence (incl. Robotics), Robotics and Automation

Editor
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2018
Language
en
Edition
1
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811064999
Printed ISBN
978-981-10-6498-2

Similar titles