Login

Du, Junping

Proceedings of 2017 Chinese Intelligent Systems Conference

Du, Junping - Proceedings of 2017 Chinese Intelligent Systems Conference, ebook

353,30€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811064968
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Recursive State Estimation for Discrete-Time Nonlinear Complex Networks
Jian Sun, Wenling Li

2. Adaptive Observer Design for Quasi-one-sided Lipschitz Nonlinear Systems
Jun Huang, Lei Yu, Minjie Shi

3. A Feature Selection Method Based on Information Gain and BP Neural Network
Xingyun Wang, Min Zuo, Lihui Song

4. Fault Diagnosis of Hoist Braking System Based on Improved Particle Swarm Optimization Algorithm
Lei Yao, Fu Zhong Wang, Su Min Han

5. Attitude Control of a Quad-rotor Based on LADRC
Yong Zhang, Zengqiang Chen, Xinghui Zhang, Qinglin Sun

6. Quasi-synchronization of Chaotic Systems with Parameter Mismatches Via Aperiodically Intermittent Control
Yan Jiang, Junyong Zhai

7. Interactive Touch Control Method Based on Image Denoising Technology
Xueyan Chen, Lei Yu, Jun Huang

8. Average Weight Based Branching Heuristic Strategy for Satisfiability Solvers
Rong Hu, Huimin Fu, Xiaolong Li

9. EEG Multi-fractal De-trended Fluctuation Mental Stress Analysis
Xin Li, Erjuan Cai, Jiannan Kang

10. The Simulation of Neural Oscillations During Propofol Anesthesia Based on the FPGA Platform
Zhenhu Liang, Cheng Huang

11. Research on CO Poisoning Risk Classification Evaluation Based SOM-AHP Method
Youlin Cai, Xiaoyi Wang, Jiping Xu

12. Decision Making in Multi-agent Systems Based on the Evolutionary Game with Switching Probabilities
Zimin Xu, Jianlei Zhang, Qiaoyu Li, Zengqiang Chen

13. Fault Diagnosis of Rolling Bearing Based on Wavelet Packet and Extreme Learning Machine
Xiaoquan Tang, Yi Chai, Yongfang Mao, Junjie Ji

14. Event-Triggered Control for Multi-agent System with a Smart Leader
Bin Zhao, Zhongxin Liu, Zengqiang Chen

15. Visual Based Abnormal Target Annotation with Recurrent Neural Networks
Buyi Yin, Yingmin Jia

16. Analysis of the Fluid Approximation of Stochastic Process Algebra Models
Jie Ding, Xiao Chen, Xinshan Zhu

17. A Wall Interactive System Based on Infrared Electronic Pen
Haonan Xu, Lei Yu, Le Zhang, Jinhong Liu

18. The Design of New Energy-Saving DC Brake Device
Cai Xia Gao, Zi Yi Fu, Fu Zhong Wang

19. Data Missing Process by Extended Kalman Filter with Equality Constraints
Hao Li, Yingmin Jia

20. Design and Simulation of Fuzzy PID Controller Based on Variable Output Domain of Discourse
Zhiwei Chen, Huanyu Zhao, Jincheng Liu

21. RobustD Method
Mingdong Hou, Yingmin Jia

22. Adaptive Controller for Flexible-Joint Robot
Lei Zhang, Yingmin Jia, Xuhui Lu

23. Dynamic Modeling and Analysis of the Micro-spacecraft Ejection Separation System
Xiaodong Zhao, Yingmin Jia, Jianheng Ling, Yi Li

24. Neural Network Adaptive Control for Hysteresis Hammerstein System
Xuehui Gao, Ruiguo Liu, Bo Sun, Dawu Shen

25. Microblog Query Expansion Based on Ontology Expansion and Borda Count Rank
Hao Gong, Junping Du, Wei Wang

26. Microblogging Event Search Based on LSTM Model
Wenzhen Zheng, Junping Du, Jincai Lai, Meiyu Liang, Ang Luo

27. Microblog Search Method Based on Neural Network Language Model
Jincai Lai, Junping Du, Wenzhen Zheng, Wei Wang

28. Scenic Negative Comment Clustering Based on Balance Weighted Comment Topic Model
Zijian Lin, Junping Du, Yang Li, Lingfei Ye, Ang Luo

29. Scale Adaptive Kernelized Correlation Filter with Scale-Invariant Feature Transform
Xueting Qiao, Yingmin Jia

30. Synchronization of Discrete-Time Delayed Neural Networks with Stochastic Missing Data: A Switching Method
Nan Xiao, Chao Liu, Yuan Ma

31. A Real Strong Tracking Filter with Application to Frequency Estimation
Xiuling Sun, Yi Chai, Shanbi Wei, Haoyang He, Junying Hu

32. Sliding Mode Based He’non Mapping Control
Yunzhong Song

33. Approximate Solution for Three-Player Mixed-Zero-Sum Nonlinear Game via ADP Structure
Yongfeng Lv, Xuemei Ren, Jing Na, Qinqin Yang, Linwei Li

34. An Evolution Perception Shape Creation Mechanism for 3D Shapes
Lingling Zi, Xin Cong, Yanfei Peng, Pei Yang

35. Fixed-Time Consensue-Based Scheme for Economic Dispatch of Smart Grid
Peng Lei, Zhi-Wei Liu, Ming Chi, Ding-Xin He, Zhi-Hong Guan

36. Stability Analysis for a Class of Caputo Fractional Time-Varying Systems with Nonlinear Dynamics
Yuxiang Guo, Baoli Ma

37. Bipartite Containment Control of Nonlinear Multi-agent Systems with Input Saturation
Tao Yu, Lei Ma

38. The Development of a Brain-Controlled Lock Based on SSVEP and MI
Jingtao Guan, Zhiwen Zhang, Rensong Liu, Zengqiang Chen, Feng Duan

39. SOC Estimation of Extended Kalman Filter Based on the Model Data Optimization
Ziyi Fu, Xian Hua, Xiangwei Guo

40. The Development of a Wheelchair Control Method Based on sEMG Signals
Jinlong Shi, Xina Ren, Zhenqiang Liu, Zengqiang Chen, Feng Duan

41. Global Adaptive Tracking for Multivariable Nonlinear Systems with Unknown Control Direction
Wanli Wang, Yan Lin

42. Algebraic Criteria for Consensus Problems of Signed Directed Networks
Mingjun Du, Baoli Ma, Wenjing Xie

43. Fault Detection and Diagnosis for Servo Systems with Backlash
Fumin Guo, Xuemei Ren

44. Optimization of the Water Supply System Based on an Adaptive Particle Swarm Algorithm
Wanbiao Mao, Yupeng Zhao, Yongfang Mao

45. A 3D Reconstruction Method Based on the Combination of the ICP and Artificial Potential Field Algorithm
Bo Fang, Chaoli Wang

46. A Method of Trajectory Prediction Based on Kalman Filtering Algorithm and Support Vector Machine Algorithm
Quan Cheng, Chaoli Wang

47. Distributed Adaptive Control for Consensus of Unknown Nonlinear Multi-agent Systems
Shuai Chen, Chaoli Wang

48. A Protection Strategy of Microgrid Based on EtherCAT
Ziyi Fu, Liuyang Shen, Bing Cheng

49. The Admissions Big Data Mining Research Based on Real Data from a Normal University
Zhibin Tan, Jie Wang, Yan Peng, Fanghua Ma

50. The Immune System Model Based on B Method
Sheng-rong Zou, Si-ping Jiang, Xiao-min Jin, Chen Wang

51. A Shallow-Dense Network Approach to Synchronization Pattern Classification of Multivariate Epileptic EEG
Hengjin Ke, Siwei Chen, Hao Zhang, Yunbo Tang, Yongyan Liu, Dan Chen, Xiaoli Li

52. Reliability Analysis of Distribution Network with Microgrid Based on Hybrid Energy Storage
Yumei Wang, Zhaochu Song

53. Coordinated Control of Multi-satellites Formation Flying for Pulsar Observation
Qiang Chen, Xiaomin Bei, Hengbin Zhang, Jianjun Zhang

54. An Adaptive Finite Time Control for the Electrical Drive with Elastic Coupling
Shubo Wang, Xuemei Ren, Siqi Li

55. On Line Partial Discharge Localization in Cable Based on Time Varying Kurtosis and Time Window Energy Ratio
Kang Sun, Jingdie Guo, Ziqiang Li, Lei Wei

56. Synchronous Control of Multi-motor Driving Servo Systems
Shuangyi Hu, Xuemei Ren, Wei Zhao

57. Solar Power Based Wireless Charging System Design
Chenxi Zhang, Zetao Li, Yingzhao Zhang, Zhongbin Zhao

58. Modeling and Dynamic Characteristic Analysis of Flexible Manipulator
Yuzhen Zhang, Qing Li, Weicun Zhang

59. Graphic Modelling Approach as a Support for Event-B Modelling
Xiaolong Li, Jun Liu, Keming Wang, Yang Xu

60. Optimization of Mobility Pattern for Underwater Wireless Sensor Networks
Liping Liu, Meng Chen

61. Continuous Prediction of Joint Angle of Lower Limbs from sEMG Signals
Yihao Du, Hao Wang, Shi Qiu, Jinming Zhang, Ping Xie

62. Research on the Smooth Switching and Coordinated Control System of Microgrid Based on Master-Slave Control
Ziyi Fu, Bing Cheng, Liuyang Shen

63. Effect of Parametric Variation of Center Frequency and Bandwidth of Morlet Wavelet Transform on Time-Frequency Analysis of Event-Related Potentials
Guanghui Zhang, Lili Tian, Huaming Chen, Peng Li, Tapani Ristaniemi, Huili Wang, Hong Li, Hongjun Chen, Fengyu Cong

64. Clustering Personalized 3D Printing Models with Multiple Modal CNN
Jianwei Chen, Lin Zhang, Xinyu Dong

65. State Feedback Stabilization of Stochastic Non-holonomic Mobile Robots Under Arbitrary Switchings
Dongkai Zhang, Hongmei Zhang, Huining Wu, Ye Yue, Qinghui Du

66. A Review of Retinal Vessel Segmentation and Artery/Vein Classification
Dongmei Fu, Yang Liu, Zhicheng Huang

67. New Methods for Utilization of Predictive Information in Neural Network PID Controller
Shukun Jia, Liang Wang

68. Hand-Eye Calibration of IMU and Camera Without External Equipments
Yacong Wang, Long Zhao

69. Feature Extraction for Target Spacecraft in the Final Approaching Phase of Rendezvous and Docking
Wenjing Pei, Yingmin Jia

70. Research and Application of Extracting Data Sampling Point from Time Series Database
Nana Shen, Xinjian Lu, Dewen Miao

Keywords: Engineering, Computational Intelligence, Artificial Intelligence (incl. Robotics), Robotics and Automation

Editor
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2018
Language
en
Edition
1
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811064968
Printed ISBN
978-981-10-6495-1

Similar titles