Login

Deng, Zhidong

Proceedings of 2017 Chinese Intelligent Automation Conference

Deng, Zhidong - Proceedings of 2017 Chinese Intelligent Automation Conference, ebook

421,50€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811064456
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Design of a Simulation System for Cross-Eye Dynamic Jamming
Zhang Yang, Shi Chuan, Dai Huanyao

2. Design and Implementation of Real-Time Data Exchange Software of Maneuverable Command Automation System
Shi Chuan, Zhang Yang, Zhou Yuefei

3. Active Fault Tolerant Control for Flexible Spacecraft with Sensor Faults Using Adaptive Integral Sliding Mode
Zhifeng Gao, Bing Han, Moshu Qian, Jing Zhao

4. Method of Detection Optimization Based on Vector Electric Field Multi-electrode Gradient Information
Jianjun Liu, Chao Wu, Guoyu Cui, Zheng Wang, Yubo Wang, Guofeng Pan, Guohua Liu, Chengbo Hu, Yongling Lu, Xujie He

5. Nonlinear Control Strategy of Split-Capacitor-Type Shunt Active Power Filter Based on EL Model
Yu Zhang, Qiming Cheng, Yinman Cheng, Fengren Tan, Jie Gao, Deqing Yu

6. Evolution of Cooperation in Spatial Prisoner’s Dilemma Game Based on Incremental Learning
Xiaowei Zhao, Zhenzhen Xu, Xu Han, Linlin Tian, Xiujuan Xu

7. A Novel Continuous Feedback Control for Rapidly Exponentially Stabilisation of Mechanical Systems
Tian Shi, Zhongbo Sun

8. Semantic Relation Driven SVM-Based Function Recognition for 3D Shape Components
Lingling Zi, Xin Cong

9. Quantitative Analysis of Shear Mark Based on Maximum Lyapunov Exponent Algorithm
Bingcheng Wang, Chang Jing

10. Design and Production of a 3D Printing Robot Hand with Three Underactuated Fingers
Licheng Wu, Tianyi Lan, Xiali Li

11. The Simulation of a Linkage Underactuated Finger on Grasping Performance
Licheng Wu, Tianyi Lan, Xiali Li

12. EnhanEigen: A New Comprehensive Trust Model for Peer-to-Peer Network
Xiali Li, Qiao Gao, Licheng Wu, Xun Sun, Songting Deng

13. A Rubber Polymerization Conversion Soft Sensor Model Based on Improved ANFIS
Shi-wei Gao

14. Initial Attitude Estimation and Installation Errors Calibration of the IMU for Plane by SINS/CNS Integration
Weiping Yuan, Mingzhen Gui, Xiaolin Ning

15. An Improved Heuristic Algorithm for the Order Planning of Steelmaking Production
Liangliang Sun, Sisi Li, Yuanwei Qi, Tianmu Ma

16. Adaptive Fuzzy Dynamic Surface Control for AUVs via Backstepping
Shijun Wang, Haisheng Yu, Lin Zhao, Yumei Ma, Jinpeng Yu

17. Self-organized Task Allocation in a Swarm of E-puck Robots
Qiaoyu Li, Xiaolong Yang, Yuying Zhu, Jianlei Zhang

18. A New Circuit Design for Chaotic Oscillator
Wenjing Hu

19. Manifold Regularized Discriminative Canonical Correlation Analysis for Semi-supervised Data
Hao Wu, Xudong Zhou

20. Robust Dual Stage Control for Inertially Stabilized Platform
Jiangpeng Song, Di Zhou, Guangli Sun, Chunning Li

21. Directed Graph-Based Adaptive Attitude Cooperative Control for Fractionated Spacecraft
Zhaoming Li, Jiejuan Wang

22. Research on Sensorless Control of PMSM Based on a Novel Sliding Mode Observer
Xiaqing Zhu

23. Ship Three-Axis Turntable Control Based on Fuzzy Inference Variable Universe
Huixuan Fu, Yuan Li, Zhongliang Zhang, Yuchao Wang

24. A Method of Fault Diagnosis Based on DE-DBN
Yajun Wang, Jia Zhang, Fang Deng

25. Detection of High Throughput Droplet in Microfluidic System
Yiming Yao, Minkai Li, Xiaojuan Chen

26. Dynamics Control and Simulation of Two DOF Robot
Yanping Yang, Haisheng Yu, Songfeng Pan, Zhencheng Zhou

27. Dynamic Decision Based Noncyclic Scheduling of Multi-cluster Tools
Yuanyuan Yan, Huangang Wang, Wenhui Fan

28. Pattern Recognition of Artificial Legs Based on WPT and LVQ
Lei Liu, Yinmao Song, Peng Yang, Zuo Jun Liu

29. The Survey of Methods and Algorithms for Computer Game Go
Xiali Li, Xun Sun, Licheng Wu, Songting Deng, Qiao Gao

30. On-line Monitoring of Batch Processes Using Additive Kernel Partial Least Square
Ziang Ma, Huangang Wang, Junwu Zhou

31. Research for Path Planning in Indoor Environment Based Improved Artificial Potential Field Method
Hu Pan, Chen Guo, Zhaodong Wang

32. Active Learning Based Support Vector Data Description for Large Data Set Novelty Detection
Lili Yin, Huangang Wang, Wenhui Fan, Qingkai Wang

33. Modeling and Analysis of the Driving Range for Electric Passenger Vehicles Based on Robust Regression Analysis
Ting Zhang, Jun Bi, Pan Wang, Longhui Li

34. Variable Pitch Fault Prediction of Wind Power System Based on LS-SVM of Parameter Optimization
Tao Liang, Yingjuan Zhang

35. Observability and Controllability Preservation for Multi-agent Systems with Time Delay and Time-Varying Topology
Xiangju Jiang, Zhijian Ji, Ting Hou, Fanggang Sun

36. A Classified Access Control Model Research for Cloud Computing
Wenyi Shen, Linbo Tao, Bo Liu, Yishen Wang

37. Finite-Time Sliding Mode Control for Fractional-Order Gyroscope Systems with Unknown Parameters and Nonlinear Inputs
Xiaomin Tian, Zhong Yang

38. Tracking Accuracy Research on FLL-Assisted PLL in Ultra-tightly Integrated Navigation System
Shenglan Wang, Yandong Wang

39. Feature-Based Monocular Real-Time Localization for UAVs in Indoor Environment
Yu Zhang, Zhihao Cai, Jiang Zhao, Zhenxing You, Yingxun Wang

40. Scene Parsing with Deep Features and Per-Exemplar Detectors
Xiaofei Cui, Hanbing Qu, Xi Chen, Ziliang Qi, Liang Dong

41. Design of a Temperature and Humidity Monitoring System for Plant Growth Cabinets Based on Data Fusion
Shigang Cui, Kun Liu, Xingli Wu, Yongli Zhang, Lin He

42. Consensus of Heterogeneous Multi-agent Systems Based on Event-Triggered
Zhiqiang Yan, Ronghao Wang

43. Lifetime Maximization Strategy for Wireless Sensor Network Using Cluster-Based Method
Xiaoping Ma, Honghui Dong, Limin Jia, Ruhao Zhao

44. Reliable Static Output Feedback Guaranteed Cost Control for Uncertain Systems with Time-Delay
Shuangquan Zou, Hao Yan, Lin Zhang

45. An Iterative Camera Pose Estimation Algorithm Based on EPnP
Peng Chen

46. The Research on the Dynamic Performance Test Method Based on SPHS
Jun Xiao Li, Xue Mei Wang, Zhe Xu, Tong Wu

47. A New Tuning Approach to Second-Order Active Disturbance Rejection Control
Xudong Shen, Wei Wei, Yanjie Shao, Min Zuo

48. RBF-ADRC Based Intelligent Course Control for a Twin Podded Ship
Zaiji Piao, Chen Guo

49. Human Action Recognition with Skeleton Data Using Extreme Learning Machine
Ying Li, Xiong Luo, Weiping Wang, Wenbing Zhao

50. An Adaptive Dynamic Programming Control Scheme Using Tunable Radial Basis Function
Jianzhong Bi, Xiong Luo, Weiping Wang

51. Efficient Hidden Danger Prediction for Safety Supervision System: An Advanced Neural Network Learning Method
Zhigang Zhao, Yongfeng Wei, Xinyan Wang, Ruixin Li, Jing Deng

52. A Domain Ontology Construction Method with Ontology Modification Effort Assessment
Yuehua Yang, Yuan Ping, Junping Du, Hui Ma

53. Adaptive Generalized Function Projective Synchronization of Colored Networks in Finite Time
Guoliang Cai, Wenjun Shi, Yuxiu Li, Zhiyin Zhang, Gaihong Feng

54. The Comparative Study of Mars Entry Phase’s Guidance Methods
Maomao Li, Jun Hu

55. Feature Level Information Fusion Based Deep Learning
Kejun Wang, Xuesen Hao, Xianglei Xing

56. Study on Optimal Setting of Decomposing Furnace Temperature Based on Soft Measurement
Hong Liang Yu, Guo Dong Lian, Xiao Hong Wang

57. Safe Diagnosis of Stochastic Discrete Event Systems by Constructing Safe Verifier
Fuchun Liu, Pengbiao Yang

58. An Example for Extension Strategy of Tourism Industry Integration in Guizhou Province
Qiaoxing Li, Hongyan Zhao

59. An Evolutionary Algorithm for Optimal Tracking Gate Based on Hybrid Encoding
Han Zhao, Cheng Zhang, Jiajun Lin

60. Study on Extension Design of Business Model
Qiaoxing Li, Tunhua Jiang

61. Adaptive Sliding Mode Control for an Active Gravity Offload System
Jiao Jia, Yingmin Jia, Shihao Sun

62. Four Quadrant Operation and Regenerative Braking Control of PMSM Drive Systems
Xinxin Cheng, Haisheng Yu, Jinpeng Yu

63. CMAC and NISM Integrated Controller for Twin-Rudder Twin-Propeller Ship Course Tracking
Hongxin Wu, Chen Guo, Yingkai Lou

64. A Method for Topic Classification of Web Pages Using LDA-SVM Model
Yuliang Wei, Wei Wang, Bailing Wang, Bo Yang, Yang Liu

65. Adaptive Robust Control for a Class of Singular Systems with Actuator Saturation
Zhuang Cai, Hai-tao Song, Qi Tian

66. Trajectory Tracking Control for Omnidirectional Mobile Robots with Full-State Constraints
Wenhao Zheng, Yingmin Jia

67. An Improved Extreme Learning Machine Model and State-of-Charge Estimation of Single Flow Zinc-Nickle Battery
Xiaofeng Lin, Yang Guo, Jie Cheng, Zhenbang Guo, Xinglong Yan

68. A Unified Framework for Age Invariant Face Recognition and Age Estimation
Changhong Wu, Jianbo Su

69. Optical Flow Based Obstacle Avoidance and Path Planning for Quadrotor Flight
Huiqi Miao, Yan Wang

70. Opinion Leader Mining of Social Network Combined with Hierarchical Sentiment Analysis
Hang Ye, Junping Du

71. Cloud Model Based Intelligent Control for Marine Hydraulic Steering Gear System
Yongfeng Huang, Chen Guo, Jianbo Sun, Yutong Huo

72. Tourism Information Search Based on Dynamic Attraction Topic Distribution
Lingfei Ye, Junping Du, Zijian Lin

73. Motion Transition Based on Bézier Quaternion Curve
Yancai Lu, Shuling Dai

74. RBF Based Integrated ADRC Controller for a Ship Dynamic Positioning System
Fangfang Yang, Chen Guo, Yunbiao Jiang

75. Research of Localization Method Based on Virtual Reference Points in Robot Auditory System
Shuopeng Wang, Peng Yang, Hao Sun, Jing Xu, Xiaomeng Zhang

76. Vehicle Tracking Based on Structured Output SVM Using Retinex and Mutual Information
Longqi Wang, Xinyang Li, Guanyu Lin, Wei Pei, Guanrong Wang

77. Neural Network-Based Self-triggered Attitude Control of a Rigid Spacecraft
Shuai Sun, Mengfei Yang, Lei Wang

78. Target Locating and Tracking Based on the Azimuth and the Change Rate of Doppler Frequency
Qingshan Fu, Shuaihu Tian, Xiaoyan Mao

79. The Embedded Implementation of Millimeter Wave Radar Signal Processing System
Xingbo Ren, Zhiyuan Liu, Tengfei Fu

80. Monitoring System Design and Realization for Unmanned Mobile Robot Based on Web
Yuchao Wang, Tianlong Huang, Guang Zou, Huixuan Fu

81. Visual-Inertial Tightly Coupled Fusion and Nonlinear Optimization for UAVs Navigation
Zhenxing You, Zhihao Cai, Jiang Zhao, Yu Zhang, Yingxun Wang

82. Model and Attitude Control of a Miniature Hybrid Autogyro
Ziwei Song, Zhihao Cai, Kunpeng Li, Jiang Zhao, Ningjun Liu

83. Receding Horizon Control for Lateral Collision Avoidance of Intelligent Vehicles
Siyu Lin, Zhiyuan Liu, Songyan Wang

84. Research on Cross Platform Model Display Technology of BIM
Junjie Huang, Jia Wang, Xiaoping Zhou

85. Hand Detection from Cluttered Images Based on a Hierarchical Strategy
Jing Qi, Kun Xu, Xilun Ding

Keywords: Engineering, Robotics and Automation, Computational Intelligence, Control

Editor
Publisher
Springer
Publication year
2018
Language
en
Edition
1
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811064456
Printed ISBN
978-981-10-6444-9

Similar titles