Login

Dhillon, Balbir S.

Man–Machine–Environment System Engineering

Dhillon, Balbir S. - Man–Machine–Environment System Engineering, ebook

421,50€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811062322
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

Part I. Research on the Man Character

1. Validity Analyses of an Anthropometric Method Based on Computer Graphics
Xiaochao Guo, Lili Zhang, Yanyan Wang, Xueqian Deng, Duanqin Xiong, Jian Du, Qingfeng Liu

2. Effects of Driving Experience and Hazard Type on Young Drivers’ Hazard Perception
Long Sun, Ruosong Chang, Shuang Li

3. Role of Responding Time in Identifying False Results of Personality Tests Among Recruits
Shan Cheng, Jicheng Sun, Haibo Qin, Weitao Dang, Xiao Xiao, Yihan Wang, Lili Zhang, Duoduo Hui, Jin Ma, Wendong Hu

4. Research on Pilot’s Intention Reasoning Method Based on DS Evidence Theory
Zhili Tang, Shan Li, Yanglong Dou

5. Pressure Effects of Compression Garment on Muscle Fatigue in Upper Limb in Men’s Basketball
Yuxiu Yan, Jiahong Wu, Lin Zhang, Zimin Jin, Jianwei Tao

6. Measurement of a Walker’s Movement Parameters by a Monocular Camera
Yang Shang

7. Evaluation on Crew’s Information Processing Capability Based on Grey Relational Analysis
Binhe Fu, Weiping Liu, Yi Jin, Bo Yang

8. Computer-Aided Visual Function Assessment Using Subjective Image Quality Evaluation Metrics
Haoting Liu, Beibei Yan, Ming Lv, Junlong Wang, Xuefeng Wang, Wei Wang

9. Experimental Study on Ergonomic Form of Handsaw Handle
Xiaohu Xu, Siyong Guo, Ran Yan, Haifeng Zhang, Ping Zhang

10. Study on Mental Attributes of Aged Test Pilots
Qingfeng Liu, Yanyan Wang, Jiakun Pang, Duanqin Xiong, Xueqian Deng, Yu Bai, Xiaochao Guo

11. Eye Movement Characteristics Research on Pilots of Different Experience Background During Aircraft Cockpit Display Image Visual Search Task
Yanyan Wang, Xiaochao Guo, Qingfeng Liu, Xue Yang, Yu Bai, Jian Du, Duanqin Xiong

12. Visual Characteristics Study of Traditional Round-Backed Armchair Based on Eye-Tracking
Yun Liu, Yi Zhou, Hanzhou Qiu, Liming Shen

13. Physiological and Psychological Selection for High-Performance Fighter Pilot Based on Analytic Hierarchy Process
Cong Wang, Hongbo Jia, Qi Zhang, Yingjuan Zheng, Minghao Yang, Wei Yong, Muzhe Zhang, Guowei Shi

14. Research of Operating Posture of Shoulder-Mounted Equipment
Zhaofeng Luo, Honglei Li, Yu Jin, Ruifeng Zhao, Qi Ma, Zhibing Pang, Cheng Jin

15. The New Requirement of the Development of Weapons and Equipment to the Quality of Military Talents
Nan Men, Zhibing Pang, Pengdong Zhang, Shuai Mu, Zhaofeng Luo, Ming Kong

16. A Study on the Method of Human Observation and Software Design
Jiang Wu, Qiqing Su, Hongyan Ou, Honglei Li, Chuanyin Ji, Chenhui Li

17. Research on the Test of Human Attention
Hongyan Ou, Guopeng Xiao, Zhibing Pang, Hui Gu, Runfeng Hou, Genhua Qi

18. The Analysis on the Application of Psychological Personality Test in Our Army
Chenhui Li, Junyin Zhang, Zhengxiong Hu, Xiaofei Zhai, Hualiang Xu, Zhibing Pang

19. Design of Human Reaction Time Testing System
Honglei Li, Yibo Zhang, Hui Gu, Zhibing Pang, Hongyan Ou, Cheng Jin

20. Research on National Defense Students’ Frustration Psychology and Its Management in Pre-service Training
Peng Gong, Zhenguo Mei, Yunqiang Xiang, Chang Mei, Guiqi Liu

21. Analysis of Learning Behavior of Military Vocational Education on MOOC Platform
Ye Tao, Wenying Xing, Chang Mei, Peng Gong, Leiming Yao

22. The Influence of Demographic Variables on the Emotional Intelligence and the Mental Elasticity of Undergraduates
Yu Luo, Xin Peng, Kai Wu, Benjun Liu, Peihua Xu, Yunde Sun

23. The Effects of the Micro-Expression Training on Empathy in Patients with Schizophrenia
Xueling Zhang, Lei Chen, Zhibing Zhong, Huajie Sui, Xunbing Shen

24. The Mechanism of Human Error and Defense Strategies of Astronaut Manual Rendezvous and Docking
Jiayi Cai, Weifen Huang, Jie Li, Liping Tian, Yanlei Wang, Zhi Yao

25. Human-Perceived Quality in Rail Transit Vehicles
Haiyan Ding, Weibing Bao, Xiangfei Yu

26. Predict the Performance of Visual Surveillance by EEG Spectral Band Advantage Activity: Modeling-Based Occipital Alpha Waves Advantage Activity
Deqian Zhang, Wenjiao Cheng, Hezhi Yang

27. Military Relations with Physical Combat Power Generation of the Somatotype Standards
Zecheng Guo, Weiming Deng

28. Discussion on Approaches and Method of Cultivation of Talents in Military Big Data
Weiming Deng

29. Research on the Status Quo of Archives Management of Ex-serviceman in China
Chan Zhang

30. The Research on Task Unit Workload of Civil Aircraft Flight Operation
Xueli He, Lin Ding, Chongchong Miao, Lijing Wang

31. Classification and Cause Analysis of Human Errors in the Flight Accidents of International Modern Fighter Planes
Yan Lyu, Yi Xiao, Qianxiang Zhou

32. Experiment Study of Weight-Bearing Walking Fatigue of Human Body Based on ECG Signal Characteristics
Xiuyun Hao, Qianxiang Zhou, Zhongqi Liu

33. Evaluation of Operator’s Workload Based on EEG Signal
Haiyan Niu, Shunwang Xiao, Qianxiang Zhou, Yaofeng He

Part II. Research on the Machine Character

34. An Improved Clone Selection Algorithm for Set Optimization
Liguan Pei, Kehai Dong, Yanhui Tang, Bo Zhang, Chang Yu

35. The Method Studied in this Paper is One of Many Decision-Making Methods
Kun Yu, Ying Zhang, Wanyuan Nie, Jun Zeng

36. Simulation and Evaluation Prototype of Intelligent Lower Limb Prosthesis Based on Function Requirements of Human–Machine System
Wujing Cao, Hongliu Yu, Weiliang Zhao, Qiaoling Meng, Xiaodong Wei

37. The Design of Wearable Integrated Physiological Monitoring System
Yuhong Shen, Chenming Li, Yichao Du, Guangda Liu

38. The Design of Low-Load Human Flexibility Test System
Yichao Du, Baihai Zhang, Yuhong Shen, Chenming Li

39. Study on the Design of Healthy Learning Chair Based on the Physiological Characteristics of Teenagers
Ping Zhang, Sanren Jin, Fengyi Liu, Ya Wen, Quan Yuan

40. Adaptive CLAHE Image Enhancement Using Imaging Environment Self-perception
Haoting Liu, Beibei Yan, Ming Lv, Junlong Wang, Xuefeng Wang, Wei Wang

41. Risk Analysis of Subway Stampede on Grey Clustering Method
Qiquan Wang, Songli Yang, Jiaxin Wu

42. Risk Assessment Research Used in Subway Crowded Stampede with Grey Analytic Hierarchy Process (AHP)
Qiquan Wang

43. Harmonic Detection Method of Electric Equipment Malfunction
Wen Zhang, Biaocan Ling

44. The Feasibility Study of Airborne Image Recordings for Aircraft Accident Investigation
Lin Yang

45. Research on the Joint Operation of the Radar Jamming Equipment and the Air Defense Radar
Kun Li, Tian Yang, Wei Yu, Shujie Zhang, Xinpeng Chen

46. Design of Human Memory Test System
Hui Gu, Guodong Meng, Zhibing Pang, Demao Jiang, Guangyi Wang, Chenliang Ye, Zhaofeng Luo

47. Risk Identification of Motorized Marching’s Vehicle Safety
Leiming Yao, Chang Mei, Lili Wang, Weifei Wu, Zhenguo Mei

48. A Collision Warning Device Based on the Emergency Braking Behavior Prediction
Shaobin Wu, Wenhao Wang, Zhiwei Li, Li Gao

49. The Application of Information Security Encryption Technology in Military Data System Management
Xiaoli Zheng

50. An ECG-Derived Respiration Method Based on Signal Reconstruction of R, S Amplitudes and Filtering
Yue Gao, Hong Yan, Zhi Xu, Lin Zhang, Meng Xiao

Part III. Research on the Environment Character

51. Greenhouse Gas Recovery from Coal Mines and Coalbeds for Conversion to Energy at PCG #8 Mine, China
Defang Yang, Guiqiang Zheng, Chao Zhang

52. Study on the Performances of Supply Air for Uniform Air Supply Square Hood by Numerical Simulation
Jianwu Chen, Bin Yang, Shasha Liang, Zhenfang Chen, Yaru Sun, Tingting Zhang

53. Spacecraft Electrical Signal Classification Method of Reliability Test Based on Random Forest
Ke Li, Ruicong Ran, Shimin Song, Jun Wang, Lijing Wang

54. Cladding Material of Fuel Element of Fast Neutron Reactor
Fei Li, Lei Peng, Chuan Wang

55. Research on Detection of Environmental Factors Based on IOT Technology
Qing Liu, Pinggen Wang, Jiatai Chen

56. Research on Ventilation Antivirus Technology in a Washing Board Room Based on Numerical Simulation
Shasha Liang, Jianwu Chen, Bin Yang, Menglu Lin, Lindong Liu, Tingting Zhang

57. The Research on Installation Test of Special Vehicle Temperature-Controlled Seats
Yaofeng He, Yuping luo, Haiyan Niu, Qingchang Chen, Yonggang Sun, Jianxing Bu, Guansheng Huang, Yajuan Bai

58. The Measurement and Analysis of the Inside Noise Field Formed by a Special Vehicle
Yuping Luo, Ruiping Niu, Yajuan Bai, Yaofeng He, Qingchang Chen, Longtang Xu

Part IV. Research on the Man–Machine Relationship

59. Experimental Study on Display Format of Target Range for HUD of Aircraft
Xiaochao Guo, Duanqin Xiong, Qingfeng Liu, Jian Du, Yanyan Wang

60. Research on the Effect of Mechanical Drawings’ Different Marked Way on Browse and Search Efficiency Based on Eye-Tracking Technology
Canqun He, Zhangyu Ji, Jiafeng Gu

61. Experimental Study About Effects of Perceptive Modes on Crew’s Information Processing Operation Performance
Junfeng Nie, Weiping Liu, Xixia Liu, Kaixuan Zhao

62. An Analysis of Human–Machine Interaction to a Lower Extremity Exoskeleton
Xiaojuan Zheng, Lan Xiao, Jing Qiu, Lei Hou, Hong Cheng, Youjun Chang

63. Effects of Usability Problems on User Emotions in Human–Computer Interaction
Xiaojun Li, Zhongdong Xiao, Binbin Cao

64. Research of the Air Defense Fire Control System Man–Machine Interface Design
Hai Chang, Bingjun Zhang, Zhiqiang Zhang, Run Dong, Jie Xing, Qian Liu

65. Study of the Evaluation Index of Air Defense Weapon System Man–Machine Interface
Rongzhi Yang, Bingjun Zhang, Hai Chang, Meng Kang, Chenliang Ye, Yuankang Sun

66. Human–Machine Interface Design of Metal Detector Based on SPI
Jun Shen, Rui Yan, Chuan Wang

67. Study on Color Coding Requirements for See-Through Displays in Simulated Aeromarine Flight
Duanqin Xiong, Qing He, Xiaochao Guo, Yanan Liu, Qingfeng Liu, Qin Yao, Jian Du, Yu Bai, Yanyan Wang

Part V. Research on the Man–Environment Relationship

68. Experimental Research on the Effects of Noise on the Crew’s Reliability in Information Processing
Weiping Liu, Bo Yang, Zheng Zhang

69. Effects of Transcranial Micro-electric Current Physiological Training on Polysonograme Under Altitude Hypoxia
Yongsheng Chen, Dawei Tian

70. The Crew Seat Vibration Test and Analysis to a Special Vehicle
Qun Wang, Yong Liu, Zhongliang Wei, Fang Xie, Sijuan Zheng, Liang Ling, Li Li

Part VI. Research on the Machine–Environment Relationship

71. Modeling and Analyzing of Fire-Control Radar Anti-jamming Performance in the Complex Electromagnetic Circumstances
Wei Yu, Yan Sun, Xiaonian Wang, Kun Li, Jiang Luo

Part VII. Research on the Overall Performance of Man–Machine–Environment System

72. The Layout Virtual Verification Method Based on Human Factors Engineering for Nuclear Power Control Room
Kun Yu

73. Research on Carrying Load Test and Evaluation System and Its Application
Chenming Li, Yuhong Shen, Yichao Du

74. Changes of Workload During Simulated Long-Haul Flights at Different Time Periods
Qingjun Zhang, Hua Ge, Hua Guo, Zhigang Jiao, Feng Wu, Andong Zhao, Hao Zhan

75. Research on Design and Application of Vehicle Simulation Driving Test Platform for University Lab
Ping Zhang, Xiaomin Ding, Yi Zhang, Quan Yuan, Maoming Sun

76. Application of Fault Tree Analysis for Safety Evaluation About Coal Dust Explosion in Coal Mine
Yan Li, Sen Yang, Jianping Jiang

77. Research on the Relationship Between Coal Mine Safety Expert Cooperation Network and Cooperation Performance
Yan Li, Jinhui Yu, Jianping Jiang

78. Study on the Standard of Military Training Examination
Cheng Jin, Zhibing Pang, Genhua Qi, Quanliang Yin, Shuai Mu, Runfeng Hou, Pengdong Zhang

79. A Study on Field Man-Machine-Environment Monitoring Cabin
Zhibing Pang, Chenhui Li, Haitao Zhao, Hong He, Honglei Li, Hongyan Ou, Yu Zou

80. The Study of the Performance Assessment in Military Training
Xu Li, Xian Shi, Hong He, Haitao Zhao, Nan Men, Chenliang Ye

81. The Construction of Performance Evaluation Model for Multi-people Operating One Machine
Haitao Zhao, Qiaoyu Wang, Zhibing Pang, Pengdong Zhang, Hualiang Xu, Chuanyin Ji

82. Research on Man–Machine Integration Method of Weapons and Equipments
Pengdong Zhang, Changsheng Wang, Xuechen Yao, Zhibing Pang, Haifeng Zhang, Yong Kang, Nan Men

83. Analysis on the Effect of Culture Constructional Factors in Military Academies
Zhenguo Mei, Shu Jia, Peng Gong, Ye Tao, Wenying Xing

84. Analysis on Risk Identification of Railway Transportation in Air Defense Force’s Trans-regional Training
Weifei Wu, Chang Mei, Zhenguo Mei, Leiming Yao, Ye Tao

85. Design Evaluation Method to HHIPS Based on Ergonomics Analysis
Min Gao, Zhen Liu, Renhe Zhou

86. The Profile of Common Physical Tasks Determination in Foreign Armies and Its Enlightenment on Formulation of Military Physical Training Plans
Weizhong Liu

87. Information Security Impacts Future Traffic Safety of Intelligent Vehicle
Quan Yuan, Haojie Yang, Yang Liu

88. Research on the Evaluation Model of Party Construction in Higher Vocational Colleges Based on Analytic Hierarchy Process
Haiwei Peng, Xiaohui Peng, Xiaogao Wang

89. Integrated Usability Evaluation Method for Cockpit of Civil Aircraft
Hongjun Xue, Tao Li, Xiaoyan Zhang, Rong Wang

90. The Man-Machine-Environment Comprehensive Evaluation Method of Military Equipment
Heping Wang, Yuping Luo, Zhongren Xia

91. The Comparison Study of Usability Test Methodology Based on Eye-Tracking Technology
Zengyao Yang, Yu Zhang, Meng Li, Tianning Chen

92. Construction of Backup System and Operating Mechanism for Military Archives
Shisheng Cheng, Yongqing Zhang, Qianqian Wu, Rong Liu

93. Construction of the Virtual Maintenance Human Action Library Based on Motion Capture System
Xue Shi, Pinwang Zhao, Jinlong Zhao, Yue Liu, Shulin Liu, Qun Wang, Ruqiang Li

94. Decomposition and Classification of Flight Operation Tasks of Civil Aircraft
Xueli He, Lin Ding, Chongchong Miao, Lijing Wang

95. Optimization Design and Efficacy Evaluation of Crew Cabin Layout
Fang Xie, Qun Wang, Sijuan Zheng, Li Li, Liang Ling, Zhongliang Wei, Xiaoru Wanyan, Xu Wu

Part VIII. Theory and Application Research

96. Analysis on Realization of Man–Machine–Environment System Targets in Macroeconomic Regulation
Yinying Huang

97. Application of Man–Machine–Environment System Engineering in Design of Public Bicycle
Canqun He, Chenchen Miao, Yuling Jia

98. A Design Model of Guide System Based on Environment-Human-Object-Technology and Its Application
Yueqin Wu

99. Study of Man–Machine–Environment System Engineering on University Library Under Internet Condition
Kunzhu Zhang, Quan Yuan

Keywords: Engineering, Robotics and Automation, Artificial Intelligence (incl. Robotics), Human Physiology, Engineering Design, Aerospace Technology and Astronautics, Quality Control, Reliability, Safety and Risk

Editor
 
Publisher
Springer
Publication year
2018
Language
en
Edition
1
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
24 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811062322
Printed ISBN
978-981-10-6231-5

Similar titles