Login

Luo, Yongming

Twenty Years of Research and Development on Soil Pollution and Remediation in China

Luo, Yongming - Twenty Years of Research and Development on Soil Pollution and Remediation in China, ebook

285,10€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811060298
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

Part I. General Reviews

1. Contamination Processes and Bioremediation of Typical Persistent Toxic Substances in Agricultural Soils in China
Yongming Luo, Longhua Wu, Ying Teng, Jing Song, Wuxing Liu, Haibo Zhang, Chen Tu

2. Ecological Restoration of Man-Made Habitats, with Emphasis on Metal-Contaminated Sites and Domestic Landfills
Ming-Hung Wong

3. Green and Sustainable Remediation Movement in the New Millennium and Its Relevance to China
Deyi Hou, Guanghe Li

4. 20th Anniversary for Soil Environment Protection in China
Yusuo Lin, Guoqing Wang

5. Progress in the Risk Management of Contaminated Sites: Research Activities and Environmental Management of Contaminated Sites at CRAES
Qingbao Gu, Guanlin Guo, Jin Ma, Youya Zhou, Zengguang Yan, Yunfeng Xie, Bing Yang, Li Liu, Hong Hou, Xiaoming Du, Nandong Xue, Yunzhe Cao, Fujun Ma, Ping Du, Liping Bai, Fasheng Li

6. Environmental Damage Assessment Methods for Soil and Groundwater Contamination
Fang Yu, Dan Zhao, Ji Qi, Jing Yuan, Yanshen Zhang, Zhihong Zhang, Hui Xie

7. Ten-Year Review and Prospect of Industrial Contaminated Site Remediation in China
Shupeng Li, Yanwei Wang, Shaoguo Kang, Yunxiao Wei

8. The Development of China’s Contaminated Site Remediation Industry: A Decade in Review
Qing Hu, Yan Zhu, Sijie Lin, Hong Wang, Jingyang Gao

9. The Exploration and Practice on Soil Environmental Protection in the Process of Rapid Urbanization of the Megacity Shanghai
Shenfa Huang, Min Wang, Jian Wu, Qingqing Li, Jie Yang, Lin Guo, Jin Wang, Zhihao Xu

Part II. Speciation, Bioavailability and Risk Assessment

10. Copper Speciation and Transformation in Soil-Plant System
Jiyan Shi, Lijuan Sun, Cheng Peng, Chen Xu, Yuanpeng Wang, Xincai Chen, Huirong Lin, Jianjun Yang, Tingting Liu, Yingxu Chen

11. Contribution of Soil Active Components to the Control of Heavy Metal Speciation
Wenfeng Tan, Linchuan Fang, Juan Xiong, Hui Yin, Wei Zhao

12. Application of Oral Bioavailability to Remediation of Contaminated Soils: Method Development for Bioaccessible As, Pb, and Cd
Hongbo Li, Jie Li, Shiwei Li, Lena Q. Ma

13. Biochar for Environmental Management: Impacts on the Sorption and Bioavailability of Organic Contaminants in Soil
Hongwen Sun, Xinhao Ren, Fei Wang, Wen Zhang, Zunlong Zhou

14. Advance in Health Risk Assessment Methodology of Brownfield Sites in China
Lin Jiang, Maosheng Zhong, Xiaoyang Jia, Tianxiang Xia

15. Derivation of Soil Generic Assessment Criteria Under the Consideration of Background Exposure and NAPL
Mengfang Chen

Part III. Heavy Metal Pollution and Remediation

16. Principles and Technologies of Phytoremediation for Metal-Contaminated Soils: A Review
Xiaoe Yang

17. Phytoremediation of Cadmium-Contaminated Soils Using the Cadmium and Zinc Hyperaccumulator Sedum plumbizincicola

Longhua Wu, Pengjie Hu, Zhu Li, Tong Zhou, Daoxu Zhong, Yongming Luo

18. The Potential of Oilseed Rape and Thlaspi caerulescens for Phytoremediation of Cadmium-Contaminated Soil
Dechun Su, Rongfeng Jiang, Huafen Li

19. Soil Contamination in Arid Region of Northwest China: Status Mechanism and Mitigation
Yahu Hu, Zhongren Nan

20. Phytoremediation of Heavy Metal-Contaminated Soil in Southern China
Kengbo Ding, Chang Liu, Yetao Tang, Shizhong Wang, Xiange Wei, Yuanqing Chao, Rongliang Qiu

21. Advances in Remediation of Acid Agricultural Soils Contaminated by Heavy Metals in South China
Qitang Wu, Zebin Wei, Xinxian Long, Chengai Jiang

22. Stability and Universal Applicability of Immobilization Effect of Sepiolite on Cadmium in Acid Paddy Soil
Yingming Xu, Xuefeng Liang, Lin Wang, Yuebing Sun, Qingqing Huang

23. Systematic Selection and Identification of Vegetable Cultivars with Low Heavy Metal Accumulation and for Food Safety
Weitao Liu, Qixing Zhou, Xuhui Li

24. Strategies to Enable the Safe Use of Cadmium-Contaminated Paddy Soils in Southern China
Hanhua Zhu, Chao Xu, Qihong Zhu, Daoyou Huang

25. Taiwan’s Experiences on Soil Amendments, Phytoremediation, and Soil Water Managements for the Cadmium- and Arsenic-Contaminated Soils
Hung-Yu Lai, Chia-Hsing Lee, Zueng-Sang Chen

26. Arsenic in Soil-Plant System: A Synthesis
Guilan Duan, Yongguan Zhu

27. Arsenic Hyperaccumulator Pteris vittata L. and Its Application to the Field
Tongbin Chen, Mei Lei, Xiaoming Wan, Jun Yang, Xiaoyong Zhou

28. Microbial Remediation of Heavy Metals and Arsenic-Contaminated Environments in the Arid Zone of Northwest China
Xiangliang Pan, Varenyam Achal, Chenxi Zhao, Jianying Yang, Deepika Kumari

29. Cr (VI)-Reducing Strain and Its Application to the Microbial Remediation of Cr (VI)-Contaminated Soils
Liyuan Chai, Zhihui Yang, Yan Shi, Qi Liao, Xiaobo Min, Qingzhu Li, Chongjian Tang, Lifen Liang

30. Phytoextraction of Mercury-Contaminated Soil
Xinbin Feng, Jianxu Wang

31. Chelant-Enhanced Phytoextraction of Heavy Metal-Contaminated Soils and Its Environmental Risk Assessment
Yahua Chen, Xiangdong Li, Zhenguo Shen

32. Immobilization of Heavy Metals in Contaminated Soils Amended by Phosphate-, Carbonate-, and Silicate-Based Materials: From Lab to Field
Xinde Cao

33. Remediation of Heavy Metal-Contaminated Soils by Phosphate Fertilizers
Minggang Xu, Shiwei Zhou, Shibao Chen

34. In Situ Stabilization of Toxic Metals in Polluted Soils Using Different Soil Amendments: Mechanisms and Environmental Implication
Shibao Chen, Bin Liu, Han Zheng, Nan Meng, Cao Cai, Yongguan Zhu

Part IV. Organic Pollution and Remediation

35. Fate of Several Typical Organic Pollutants in Soil and Impacts of Earthworms and Plants
Feifei Sun, Yini Ma, Hongyan Guo, Rong Ji

36. Adsorption and Reaction of Organic Contaminants on Surfaces of Condensed Carbonaceous Materials
Dongqiang Zhu, Heyun Fu, Wei Chen, Mengxing Xie, Linzi Zuo

37. Toxicity, Adsorption, and Dissipation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Soil
Jianming Xu, Haizhen Wang, Yan He, Bin Ma

38. Mitigation and Remediation for Organic Contaminated Soils by Surfactants
Wenjun Zhou, Lizhong Zhu

39. Phytoremediation of Polychlorinated Biphenyl-Contaminated Soil by Transgenic Alfalfa Associated Bioemulsifier AlnA
Hejun Ren, Yan Wan, Yongsheng Zhao

40. Microbial Degradation of Chemical Pesticides and Bioremediation of Pesticide-Contaminated Sites in China
Jiandong Jiang, Shunpeng Li

41. Transmembrane Transport Theory and Synergistic Remediation Technology for the Bioremediation of Oil-Polluted Soil
Hongqi Wang, Mengyuan Su, Shuo Diao, Jie Xu, Xiaoxiong Wu

42. Site Remediation Technology Research Based on Dynamic Balance Mechanism of Organic Contaminants in Soil/Water/Air Environmental System
Wenhui Zhang

43. Thermal Desorption Technology and Application
Ligang Wang, Yong Yue, Pixue Wang

Part V. Metal-Organic Combined Pollution and Remediation

44. Study on Remediation Technologies of Organic and Heavy Metal Contaminated Soils
Shuhai Guo, Fengmei Li, Peijun Li, Sa Wang, Qing Zhao, Gang Li, Bo Wu, Peidong Tai

45. Biodegradable Chelant-Assisted Phytoextraction
Chunling Luo, Xiangdong Li, Zhenguo Shen

46. Speciation, Activity, Transformation, and Degradation of Heavy Metals and Organochlorines in Red Soils
Yongtao Li, Wenyan Li, Huijuan Xu

47. Using Biochar for Remediation of Contaminated Soils
Hailong Wang, Xing Yang, Lizhi He, Kouping Lu, Karin Müller, Kim McGrouther, Song Xu, Xiaokai Zhang, Jianwu Li, Huagang Huang, Guodong Yuan, Guotao Hu, Xingyuan Liu

48. The Research and Development of Technology for Contaminated Site Remediation
Xiaoyong Liao, Xiulan Yan, Dong Ma, Dan Zhao, Lu Sun, You Li, Yang Fei, Peng Li, Longyong Lin, Huan Tao

49. Application and Case Study of Barrier Technology in Soil and Groundwater Remediation
Li Wei, Zhengyong Lv, Shucai Li, Guojie Feng, Jingwen Li, Kun Shen, Zhu Miao, Hudi Zhu

50. Practice of Green and Sustainable Remediation and Risk-Based Mega-Site Management in China
Hongzhen Zhang, Jingqi Dong, Ning Sun, Jinnan Wang, Shunze Wu

Keywords: Environment, Soil Science & Conservation, Pollution, general, Environmental Engineering/Biotechnology, Environmental Management, Sustainable Development

Editor
 
Publisher
Springer
Publication year
2018
Language
en
Edition
1
Page amount
31 pages
Category
Natural Sciences
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811060298
Printed ISBN
978-981-10-6028-1

Similar titles