Login

Du, Shanyi

Composite Materials Engineering, Volume 2

Du, Shanyi - Composite Materials Engineering, Volume 2, ebook

231,85€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811056901
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Advanced Polymer Matrix Composites
Naibin Yang

2. Industrial Polymer Matrix Composites and Fiber-Glass-Reinforced Plastics
Qixian Liu, Zhongmin Xue, Zaiyang Liu, Hongmei Gao, Rongqi Zhang, Weizhong Li, Zhihua Du, Dexu Yang

3. Metal Matrix Composites
Lin Geng, Kun Wu

4. Cement-Based Composite Materials
Keru Wu, Dong Zhang

5. Carbon Composites
Shouyang Zhang, Yulei Zhang, Aijun Li, Qiang Chen, Xiaohong Shi, Jianfeng Huang, Zhibiao Hu

Keywords: Materials Science, Structural Materials, Polymer Sciences, Characterization and Evaluation of Materials, Structural Mechanics

Editor
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2018
Language
en
Edition
1
Page amount
24 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811056901
Printed ISBN
978-981-10-5689-5

Similar titles