Login

Wang, Wei

Congenital Deformities of the Hand and Upper Limb

Wang, Wei - Congenital Deformities of the Hand and Upper Limb, ebook

259,15€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811051012
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Embryonic Auxanology, Etiology, and Pathology of Congenital Deformities of the Hands and Upper Limbs
Jinghong Xu, Jialiang Chen, Wei Wang, Bin Wang, Yijia Yu, Bo Chen, Jianmin Yao

2. Functional Anatomy, Examination, and Functional Assessment of Hands
Dong Han, Hong An, Wei Wang, Bo Chen, Jianmin Yao, Fengjing Zhao, Bin Wang, Feng Ni, De Shi

3. Classification of Congenital Deformities of Hands and Upper Limbs and Selection of Surgery Timing
Bin Wang, Wei Wang, Feng Ni

4. Disorders of Formation of Upper Limbs
Bin Wang, Wei Wang, Ping Yao, Xu Gong, Laijin Lu, Bo Chen, Jianmin Yao, Longchun Zhang, Feng Ni, Fei Tian

5. Congenital Thumb Dysplasia
Wei Wang

6. Limb Dysdifferentiation
Wei Wang, Bin Wang, Jinghong Xu, Zhenyu Bian, Jianmin Yao, Xu Gong, Yunfei Zhang, Hongxing Zhang, Shengbo Zhou, Yongkang Jiang, Biwei Zeng, Jialiang Chen, Wangxiang Yao, Longchun Zhang, Liulong Zhu, Yizhen Chen, Feng Ni, Sheng Ding, Laijin Lu

7. Twin Deformity
Wei Wang, Bin Wang, Hongxing Zhang, Yongkang Jiang, Yi Cao, Feng Ni, Chuanchang Dai

8. Low Development
Jinghong Xu, Bo Chen, Xu Gong, Liang Ma, Dongping Li, Shengjun Sun, Jianmin Yao, Wei Wang, Yijia Yu, Qingping Xie, Laijin Lu

9. Overgrowth
Wei Wang, Wen Tian, Ping Yao, Suting Fang, Fengjing Zhao, Jianmin Yao, Junhui Zhao

10. Congenital Constriction Band Syndrome
Bin Wang, Shengbo Zhou

11. Congenital Deformities of the Hands and Upper Limbs and Associated Syndromes
Jinghong Xu, Hui Shen, Wei Wang, Bo Chen, Sheng Ding

12. Hand Hemangiomas and Vascular Malformations
Hui Chen, Xiaoxi Lin, Lei Chang, Gang Ma, Yunbo Jin, Xi Yang

13. Congenital Tumor of the Hand and Upper Limb
Jinghong Xu, Jialiang Chen, Qifang He, Liulong Zhu, Jianmin Yao

14. Applications of Microsurgical Reconstructive Surgery Technique in the Repair of Hand Congenital Deformities
Tsu-Min Tsai, Y. Tien Huey, Dong Han

15. Genetic Research of Hand Congenital Deformities and Advancement in Plastic and Reconstructive Treatment
Jinghong Xu, Yang Wang, Jianmin Yao

Keywords: Medicine & Public Health, Plastic Surgery, Pediatric Surgery, Surgical Orthopedics

Editor
 
Publisher
Springer
Publication year
2017
Language
en
Edition
1
Series
Plastic and Reconstructive Surgery
Category
Medicine, Health Care, Mode
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811051012
Printed ISBN
978-981-10-5100-5

Similar titles