Login

Tian, Xueyuan

China’s Population Aging and the Risk of ‘Middle-income Trap’

Tian, Xueyuan - China’s Population Aging and the Risk of ‘Middle-income Trap’, ebook

122,75€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811049415
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Overview
Xueyuan Tian

2. Population Aging and Economic Growth
Kaiti Zhang, Ping Guo, Jing Li, Lujun Sun, Fengli Ma, Wensheng Miao, Haitao Wang, Xiaolan Wu, Qiuxia Zhang, Yanyan Wei, Lili Wang, Jiayao Qu, Xiaoqi Yang, Xiaohui Luo

3. Population Aging and Consumption
Shengjin Wang, Xiao Yu, Meng Sun

4. Population Aging and Its Impact on Employment
Xuejin Zuo, Guozheng Chen, Xiaoyan Sun

5. Population Aging and Urbanization
Zhiyong Wang, Ge Yang, Yifei Cai

6. Population Aging and Social Change
Yuesheng Wang, Haixia Wu, Lei Wang

7. Population and the Old Age Social Security System
Zhanxin Zhang, Qiao Wang, Bao Lin

8. Survey on Rural Elderly Support in 20 Provinces, Autonomous Regions and Municipalities in China
Huaizhong Mu, Qingrui Liu, Yue Wang, Gang Jin, Li-min Song, Linlin Yan

Keywords: Social Sciences, Social Structure, Social Inequality, Asian Economics, Aging, Public Policy

Editor
Publisher
Springer
Publication year
2017
Language
en
Edition
1
Series
Research Series on the Chinese Dream and China’s Development Path
Page amount
22 pages
Category
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811049415
Printed ISBN
978-981-10-4940-8

Similar titles