Login

Liu, Hao

Advances in Applied Biotechnology

Liu, Hao - Advances in Applied Biotechnology, ebook

421,50€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811048012
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

Part I. Microbial Genetics and Breeding

1. Isolation and Characterization of a Virulent Phage H6 Infecting Lactobacillus brevis from the Fermented Chinese Cabbage
Kechong Huang, Tian Zhang, Hongjiang Yang

2. Molecular Cloning and Biochemical Characterization of Oligo-1,6-Glucosidases from Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis

Xiaoming Hao, Ke Cai, Zixing Dong

3. Transcriptomic Analysis of CYP Genes in Rhizopus nigricans and Identification of the Steroid 11α-Hydroxylase Candidate Genes
Jianguo Zhao, Pengcheng Sui, Ruijie Wang, Ziyin Zhang, Fuping Lu, Zhengxiang Wang, Xiaoguang Liu

4. Identification of Genes Encoding Receptors for Six Pseudomonas aeruginosa Phages
Jiajia You, Xiaoli Cui, Li Sun, Xiaojing Yang, Hongjiang Yang

5. High Efficiency Expression of Trehalose Synthase in Escherichia coli and Its Use in the Production of Trehalose
Hong-Ling Liu, Rui-Ming Wang, Teng-Fei Wang

6. Functional Modification of the Substrate-Binding Site for Isomaltulose Production Based on Predicted Structure of Sucrose Isomerase from Pantoea dispersa UQ68 J
Huijie Liu, Xueyan Xing, Fuping Lu, Yu Li

7. Construction of the Escherichia coli-Bacillus subtilis Shuttle Vector pBE2R and Identification of the Critical Residues Involved in the Autoprocessing of the Propeptide of the Alkaline Protease
Run Wei, Xiao-mei Liang, Mei-juan Xuan, Hao-yu Yuan, Fu-ping Lu, Ming Li

8. Effects of ATF2 Overexpression with BAT2 Deletion on the Higher Alcohols and Esters in Beer Yeast
Xiaoer Liu, Jia Xu, Li Pi, Cuiying Zhang, Dongguang Xiao

9. Study on a Staphylococcal Tat Signal Peptide Guided EGFP Translocation in E. coli

Qiu-Xiang Zhou, Jun Zhang, Mei-Na Wang, Wen-Hao Yang, Jian Zhang, Qiang Gao

10. A Novel GH10 Xylanase Xyn13-3 from Alkaline Soil: Gene Cloning and Heterogenous Expression
Haiyan Qiu, Zhongyuan Li, Hui Wang, Shuang Li, Tongcun Zhang

11. Exploitation of a KU70-Deficient Mutant for Improving Gene Deletion Frequency in Aspergillus niger

Liu-hua Yin, Lan Zhang, Ling Liu, Hongfei Zhang, Li Hou, De-pei Wang

12. Biotransformation to Produce Boldenone by Pichia pastoris GS115 Engineered Recombinant Strains
Rui Tang, Peilin Ji, Ying Yu, Xu Yang, Mengjiao Liu, Kaiyuan Chen, Yanbing Shen, Min Wang

13. The Prokaryotic Expression of Cyclin-Dependent Kinase 2, and the Establish of Its Inhibitor Screening System
Yuan Yuan, Meile Gao, Huan Liu, Tingting Ruan, Weiran Xie, Meng Wu, Xin Qu, Zhen Liu, Peng Yu, Yuou Teng

14. Effects of Heterologous Pyruvate Carboxylase Expression on Synthesis of l-Threonine in Escherichia coli

Junpeng Wang, Yan Zhao, Tao Liu, Ting Wang, Chao Han, Qian Mao, Ning Chen, Yanjun Li

15. A Crystal Structure of the R-Amine Transaminase from Arthrobacter for Asymmetric Catalysis of Chiral Amines
Lijun Guan, Nina Ji, Qinghong Meng, Xuejun Xie, Ye Zhou, Yijuan Cui, Shuwen Lu

Part II. Optimization and Control of Biological Process

16. Optimization of Culture Medium for Rifamycin SV Production by Amycolatopsis kentuckyensis 22-187
Mingyu Xu, Meng Li, Ying Zhang, Huitu Zhang

17. Optimization of Processing Parameters of Stabilizers After Enzymes Hydrolysis for Cloudy Ginkgo Juice
Haifeng Yu, Junyan Liu, Jingxi Yang

18. Characterization of Recombinant Dioxygenase from Bacillus thuringiensis

Ning Xue, Zhixiang Li, Lei Zhao, Jie Ma, Qingyang Xu, Chenglin Zhang, Ning Chen

19. Optimization of Condition for Recombinant l-Isoleucine Dioxygenase Expression in Escherich coli BL21(DE3)
Jie Ma, Zhixiang Li, Lei Zhao, Qingyang Xu, Chenlin Zhang, Xixian Xie, Chen Ning

20. Protein Sparing Effect of Carbohydrate on Growth Performance, Digestion Ability of Common Carp (Cyprinus carpio) at Different Feeding Frequencies
Ze Fan, Xiuting Qiao, Jinhui Sun, Pei Cui, Zhenzhen Fang, Dongqing Bai, Zhenyan Cheng

21. Engineering of Industrial Aspergillus ochraceus Strains for Improved Steroid 11α-Hydroxylation Efficiency via Overexpression of the 11α-Hydroxylase Gene CYP68J5

Xingwei Yang, Fan Wu, Xiangjiang Hou, Benfeng Lin, Ruijie Wang, Fuping Lu, Zhengxiang Wang, Bin Zeng, Xiaoguang Liu

22. Response Surface Methodology Optimization Extraction of Polysaccharides from Maca (Lepidium meyenii) Leaves and Primary Characterization
Caicai Kang, Liming Zhang, Limin Hao, Huanhuan Ge, Meng Xu, Jie Cao, Jianyong Yu, Yongwu Yang

23. Metabolomic Analysis of Dunaliella salina upon Concurrent Deprivation of Nitrogen and Phosphor
Hexin Lv, Xianggan Cui, Shilei Wang, Shiru Jia

24. Effect of Yeast Extract on Production of ε-poly-L-lysine by Streptomyces diastatochromogenes

Fengzhu Guo, Haoran Zheng, Xue Zhang, Yawen Cheng, Zhilei Tan, Shiru Jia

25. Comparison of Aroma Compounds in Sauce-Flavor and Sesame-Flavor “Shan Zhuang Lao Jiu” Liquors by Headspace Solid-Phase Microextraction Coupled with Gas Chromatography-Mass Spectrometry
Fei Liu, Wanqiang Yin, Liping Du, Dongguang Xiao

26. Optimization the Fermentation Conditions of Marasmius androsaceus by Desirability Function Method
Jia Song, Le Cui, Xiaobo Ma, Yan Su, Zhengmei Huang, Min Wang

27. Heterologous Expression and Enzyme Properties of β-mannanase from Trichoderma reesei in Pichia pastoris

Qing Ma, Lijuan Ma, Rui Cai, Fengchao Jiang, Pan Song, Dongguang Xiao

28. Reduction of Characteristic Biogenic Amines Production by Synergistic Fermentation of Salt-Tolerant Yeast in Soy Sauce
Wei Qi, Wen-Tao Zhang, Fu-Ping Lu

29. Effect of Temperature, NaCl and Ferulic Acid Concentration on Bioconversion of Ferulic Acid to 4-Vinylguaiacol and 4-Ethylguaiacol by Halotolerant Yeasts Candida versatilis

Wei Qi, Wen-Tao Zhang, Fu-Ping Lu

30. Near Infrared Spectroscopic (NIRS) Analysis of Polysaccharides and Ergosterol Contents in Tricholoma matsutake Mycelium by Improved Chemometric Model
Qiubo Chu, Quan Li, Shuang Hu, Xue Jiang, Yanzhen Wang, Hao Zeng, Lesheng Teng, Di Wang

31. Antioxidant Activity and Hepatoprotective Activity of Shanxi Aged Vinegar in Hydrogen Peroxide-Treated HepG-2 Cells
Ting Xia, Jiahui Yao, Jiankang Wang, Jin Zhang, Min Wang

32. Analysis and Application of the Promotion Action of Methanol on Sorangium cellulosum Produce Epothilones
Lin-hao Zhang, Lin Zhao, Xin Sun, Xin-li Liu

33. Optimization of Solid Fermentation Process of Bacillus megaterium and Its Application in Crop Growth
Jinzhao Liu, Lin Zhao, Dong Ma, Xin Sun, Xin-li Liu

34. Comparative Quantitative Analysis of Probiotic Bacteria During Puer Tea Pile Fermentation
Shuang Li, Zhongyuan Li, Cuixia Feng, Tongcun Zhang

35. Prediction of Hot Spots in Dimer Interface of Green Fluorescent Protein
Wenjuan Zhang, Lin Wang, Zhiwei Sun, Bianqiang Zhang, Qiaoqiao Tang, Qiang Gao

36. Regulation of NAD (H) Pool by Overexpression of Nicotinic Acid Phosphoribosyltransferase for AD (D) Production in Mycobacterium neoaurum

Liqiu Su, Yanbing Shen, Tian Gao, Le Cui, Jianmei Luo, Min Wang

37. Study on the Different Replacing Groups of Trans-Paroxol for Enzymatic Resolution Using Molecular Simulations
Chuan Zhang, Yigang Jia, Chao Xu, He Huang, Yi Hu

38. Relationship Between Coenzyme Q10 Synthesis and Cytochrome Accumulation in Rhodobacter sphaeroides 2.4.1
Penghao Li, Dan Gao, Junqian Gao, Hao Liu, Zhengliang Qi

39. Optimization of the One-Step and Two-Step Transformation Methods of Mannitol by Lactobacillus buchneri

Hongbin Wang, Yu Li, Yongshuai Wang, Yan Chen, Yong Zhang, Yongrui Feng, Haichao Han, Shuqi Gui, Fuping Lu

40. Optimization of Electroporation Conditions for Arthrobacter simplex

Jianmei Luo, Haijie Xue, Shengnan Zhao, Xiangsheng Liu, Xiangrong Chen, Jiajia Liu, Yanbing Shen, Min Wang

41. Medium Optimization for γ-Aminobutyric Acid Production by Response Surface Methodology
Chuan-You Chang, Shen-Xi Ma, Jun Zhang, Qiang Gao

42. A Concise and Diversity-Oriented Strategy for the Synthesis of Substituted 2-Pyrrolidinones via an Ugi/Intramolecular Inverse Electron Demand Diels-Alder Sequence
Yan Liu, Tianyi Shang, Zhong Chen, Yaozhou Zhang, Wei Sun, Junjie Yang, Yan Pan

43. Optimization of Medium Components for the Production of Flavonoids and Soluble Protein with Phellinus igniarius in Liquid Culture
Yingchao Wang, Zhouli Yuan, Xinrong Tan, Zaohong Ran, Hong Jin

44. Application of Sun Light Conversion Film on the Outdoor Culture of Nostoc flagelliforme

Shigang Shen, Peipei Han, Shunyu Yao, Rongjun Guo, Shiru Jia

45. Determination of Ginkgolic Acids in Ginkgo Seeds Using HPLC-MS in the Presence of Lipids
Yanying Hu, Guojuan Sun, Huitu Zhang, Liming Zhang, Tongcun Zhang, Yujie Dai

46. High Concentration Vinegar Production by Acetic Acid Bacteria Using Edible Alcohol as Feedstock
Xiao-Yan Yin, Rong Zhai, Wu-Kun Zhong, Jiao Huo, Zhong-Hua Yang

47. Optimization of Process for Optical Resolution of dl-Pantolactone Using Immobilized d-Lactonohydrolase
Mei-juan Xuan, Jian-zhong Zhang, Hao-yu Yuan, Run Wei, Fu-ping Lu, Ming Li

48. Enzymatic Synthesis of l-Cysteine by Escherichia coli Whole-Cell Biocatalyst
Mingli Ma, Tao Liu, Heyun Wu, Fangqing Yan, Ning Chen, Xixian Xie

49. Analysis on Acid, Bile, and Heat Tolerance of Probiotics Strains in Maca-Probiotics Granule
Ya-Xin Jiang, Qing-Qing Dong, Ji-Ping Qu, Tong-Cun Zhang, Ya-Jian Song, Zhong-Yuan Li, Xue-Gang Luo

50. Near-Infrared Spectroscopy for the Monitoring of Leucine Fermentation in Corynebacterium glutamicum

Hongbo Wei, Tuo Shi, Lihong Du, Qixin Chen, Yuechao Ma, Quanwei Zhang, Qian Ma, Ning Chen

51. Modification of Corynebacterium glutamicum YILW for Isoleucine Production Improvement
Ning Xue, Zhixiang Li, Junjie Zhan, Jie Ma, Qingyang Xu, Chenglin Zhang, Ning Chen

52. Liquid-Liquid Extraction of Hydrocortisone from the Fermentation Liquor Contain Hydroxropyl-β-Cyclodextrin
Dongchao Yuan, Yanling Dong, Yanbing Shen, Qing Zhao, Min Wang

53. Conversion of Food Waste and Feldspar into Biofertilizer Using a Stress-Tolerant Keldspar-Solubilizing Bacillus Subtilis Xue-113168
Shengping Xue, Liangtian Miao, Jinjun Xue, Hanbo Yan, Guiqin Li

Part III. Biological Separation and Biological Purification

54. Biological Degradation of Aflatoxin B1 by Emericellopsis sp. 1912 and Sarocladium sp. 10A
Hui Wang, Zhongyuan Li, Haiyan Qiu, Shuang Li, Tongcun Zhang

55. Study on Ultrasonic-Assisted Extraction of Star Anise Oleoresin from the Fruits of Illicium verum and Preliminary Investigation of Its Antimicrobial Activity
Ping Li, Zhan Shu, Lan Zhang, Tao Li, Lin Tian

56. Preparation of Dialdehyde Cellulose and Its Antibacterial Activity
Huanhuan Ge, Liming Zhang, Meng Xu, Jie Cao, Caicai Kang

57. Optimization of Microwave-Assisted Extraction of Total Flavonoids from China-Hemp Leaves and Evaluation of Its Antioxidant Activities
Jie Cao, Limin Hao, Liming Zhang, Meng Xu, Huanhuan Ge, Caicai Kang, Jianyong Yu, Zongzhen Wang

58. Comparison of Different Protocols of Gradient Ammonium Sulfate Fractionation of Antibacterial Proteins/Peptides from Clarias gariepinus Wastes
Xiaomei Wang, Yan Wang, Yunxia Xu, Zhuanzhuan Li, Chengxun Chen, Jinwei Gao, Tao Li

59. Screening of Microbial with the Ability of Epothilones Biotransformation
Meng Zhang, Lin Zhao, Xin Sun, Xin-li Liu

60. Isolation, Screening and Evaluation of Potential Biocontrol Endophytes Against Ralstonia solanacearum on Ginger
Ning Zhou, Lin Zhao, Xin Sun, Xin-li Liu

61. Isolation and Molecular Identification of Lactobacillus brevis from Spoilage Craft Beer in China
Zhu Liping

62. Production of 5′-Inosinic Acid by Whole-Cell Biocatalyst Expressing a Mutated Acid Phosphatase/Phosphotransferase
Hui Yuan, Zi-fan Jia, Ju-hua He, Xiao-guang Fan, Ning Chen

63. Bio-production of L-rhamnonate by Pseudomonas taetrolens

Shuhong Mao, Jianlin Wu, Lixia Zhang, Shuqi Gui, Fuping Lu

64. Preparation and Stability Evaluation of Direct Vat Set Lactobacillus helveticus AAF1-5
Chuanxue Fu, Shuai Yang, Jun Mou, Jia Song, Min Wang, Yu Zheng

65. Overexpression of the Endo-inulinase Gene from Two Different Sources and Characteristics Analysis
Li-Kun Wei, Qing-Long Xin, Zhi-Mei Feng, Xue-Yan Xing, Wei Feng, Yu Li

66. Production of Ethyl Acetate Catalyzed by Activated Carbon-Based Solid Acid Catalyst
Jia Li, Yan Li, Hua Zhao

67. The Preparation of Chitosan from Corncob Hydrolyzate by Actinomucor elegans

Yan Li, Jia Li, Hua Zhao

68. High-Efficiency Separation and Purification of Taq DNA Polymerase
Hao Zhou, Yujie Zhang, Zhiyin Hu, Ai Mu, Xiangchao Gu

69. Determination of Activity and Extraction of Thrombin from the Porcine Blood
Tianjun Li, Heng Li, Hong Pan, Tao Li, Jun Shi

70. An Efficient Method for Isolation and Separation of Pigments from Streptomyces alboflavus TD-1
Xiaoyue Gu, Yali Zhang, Laifeng Lu, Zhenjing Li, Changlu Wang

Part IV. Progress of Biotechnology

71. Establishment of the Method for Screening Small Molecule Inhibitors Blocking the Interaction Between PD-1 and Its Ligand PD-L1
Lei Jing, Fushan Yan, Yingchun Wang, Bo Jiang, Li Chang, Cheng Cheng, Yuyin Li, Aipo Diao

72. Construction of the PD-L1 Promoter-Luciferase Reporter Expressing Vector for Small Molecule Inhibitors Screening
Bo Jiang, Zhichen Shi, Ali Wang, Yuyin Li, Qiurong Zhang, Lei Jing, Aipo Diao

73. Construction and Functional Analysis of BNP Promoter Luciferase Reporter Plasmid
Jian Zhang, Nan Wang, Yanzhong Liu, Man Li, Huiqin Gong, Hongpeng He, Tongcun Zhang

74. HPV18 E6 and E7 Influence the Expression of Cancer Related LncRNAs in HeLa Cells
Xiang Liu, Yongwei Lai, Hailin Yao, Mengmeng Zhang, Hao Zhou, Tongcun Zhang, Hongpeng He

75. Construction of Tip60-Encoding Plasmid and the Effect of Tip60 on the Expression of HPV18 Genes in HeLa Cells
Yongwei Lai, Xuena Liu, Yijie Wang, Yunpeng Yue, Xiang Liu, Hao Zhou, Nan Wang, Xue-Gang Luo, Wenjian Ma, Tong-Cun Zhang, Hongpeng He

76. Investigation of Aquatic Pathogens and Diversity Analysis of Aeromonas Isolates
Zhaoyuan Jing, Yang He, Qian Li, Bo Zhang, Hongjiang Yang

77. Expression of Transcription Factor EB (TFEB) Promotes Cancer Cell Proliferation, Migration and Invasion
Wei Li, Yang Liu, Min Hao, Meng Yang, Shuang Zhao, Zhenxing Liu, Aipo Diao

78. Research Progress of Squalene Synthase on Function and Application
Dengyue Sun, Qianqian Guo, Zhangliang Zhu, Songtao Li, Jian-Wen Wang, Yu-Fu Zhang, Lijun Guan, Hui-Min Qin, Fuping Lu

79. Review in Metabolic Modulation of Higher Alcohols in Top-Fermenting Yeast
Zhongguan Sun, Dongguang Xiao

80. Research Progress of Aldehyde Ketone Reductase for Asymmetric Catalysis of Chiral Compounds
Songtao Li, Zhangliang Zhu, Jian-Wen Wang, Qianqian Guo, Panpan Xu, Dengyue Sun, Hui-Min Qin, Fuping Lu

81. Population Structure and Genetic Diversity Analysis of Peanut (Arachis hypogaea L.) Using Molecular Markers
Xiu Rong Zhang, Feng Zhen Liu, Kun Zhang, Yong Shan Wan

82. Research on γ-Polyglutamic Acid Fermentation with Extract from Waste Beer Yeast
Jun Yu, Lin Zhao, Song Li, Xin Sun, Xin-li Liu

83. Isolation and 16SrDNA Identification of Bacteria from Traditional Kazak Dairy Products
Wenyuan Sun, Yanli Fan, Jing Li, Gaoshaer Kayierhali, Xuejiao Liu, Yun Hao, Yirong Hou, Yajian Song, Tongcun Zhang

84. Research on Extracting Technology of Chlorogenic Acid from Honeysuckle

Yang Sun, Ye-Min Yu, Hong-Bo Suo, Ying-Lan Zhu, He Huang, Yi Hu

85. Construction and Functional Analysis of Luciferase Reporter Plasmid Containing Vimentin Gene Promoter
Cheng-Xi Yu, Yuan Xiang, Xing-Hua Liao, Xiao-Yu Zhang, Hui Li, Jia-Peng Li, Tong-Cun Zhang

86. STAT5A and MKL-1 Activate the Activity of Luciferase Reporter Plasmid Containing FOXP3 Gene Promoter
Jia-Peng Li, Hui Li, Xiao-Yu Zhang, Cheng-Xi Yu, Yuan Xiang, Ze Yin, Xing-Hua Liao, Tong-Cun Zhang

87. Study the Role of E-selectin and Its Ligand sLeX in the Adhesion Between THP-1 Cells and HUVEC Cells
Qian Zhang, Huan Liu, Chaoran Yao, Tingshen Li, Xuehui Li, Li Zhang, Zhen Liu, Peng Yu, Yuou Teng

88. The Application of Microbial Technology in Harbor Engineering: The Impact of Extracellular Polymeric Substances on the Sedimentation and Properties of Fluid Mud
Xiaohua Chen, Qixiu Pang, Mengnan Li, Baojiang Sun, Ruibo Zhang, Shiru Jia, Peipei Han

89. Polyvalent Effect Enhances Anti-influenza Virus Activity
Haipeng Liu, Haojie He, Zhaoliang Yang, Peng Yu, Kui Lu

Keywords: Chemistry, Biotechnology, Biological Techniques, Environmental Engineering/Biotechnology

Editor
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2018
Language
en
Edition
1
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
13 pages
Category
Natural Sciences
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811048012
Printed ISBN
978-981-10-4800-5

Similar titles