Login

Fan, Shiwei

China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2017 Proceedings: Volume III

Fan, Shiwei - China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2017 Proceedings: Volume III, ebook

353,30€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811045943
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

Part I. Satellite Orbit and Satellite Clock Error

1. Orbit Determination Based on Particle Filtering Algorithm
Daming Bai

2. A Method for Predicting Satellite Clock Bias Based on EEMD
Zan Liu, Xihong Chen, Jin Liu, Chenlong Li

3. Estimation, Validation, and Application of 30-s GNSS Clock Corrections
Rengui Ruan, Ziqing Wei, Xiaolin Jia

4. GNSS Performance Research for MEO, GEO, and HEO
Huicui Liu, Xiao Cheng, Geshi Tang, Jing Peng

5. Research on the On-Orbit Precision Evaluation Method of Inter-Satellite Measurement Based on Geometry Configuration
Daoning Yang, Jun Yang, Gang Li, Haojie Wang, Ying Liu

6. Research on Distributed Autonomous Time Reference Maintain Method of Navigation Constellation
Daoning Yang, Gang Li, Ying Liu, Jun Yang, Yinan Meng, Xianyu Zhang

7. A Study on the Orbit Accuracy Variation Characteristics and Yaw-Attitude Modes of Beidou Navigation Satellites
Guofeng Ji, Yuxi Liu, Zhiqiang Yang, Xiaolin Jia

8. A Method for Polar Motion Prediction Based on LS Model of Error Compensation
Zhiwen Wang, Hui Xu, Qianxin Wang, Yilei He

9. Research on Autonomous Orbit Determination Test Based on BDS Inter-Satellite-Link on-Orbit Data
Haiong Wang, Qiuli Chen, Weisong Jia, Chengpan Tang

10. GNSS Satellite Observations with Interference Measurement Technology
Li Li, Geshi Tang, Tianpeng Ren, Jing Sun, Ming Shi, Junwei Wang

11. Experiment Research on GEO Satellite Orbit Measurement by Using CEI
Zejun Liu, Chunlin Shi, Lan Du, Lili Wu, Ruopu Wang

12. Real Time Precise Satellite Clock Estimation for Quad-System GPS/GLONASS/GALILEO/BDS
Xiaotao Li, Hua Chang, Shaoming Xin, Jianghui Geng

13. The Analysis and Modeling of Intersystem Biases Between GPS and BDS
Dongwei Zhu, Dingfa Huang, Abubakr Hassan, Bolin Xiong

14. Research on Dependability of Navigation Satellite Precise Orbit Determination Based on Regional Monitoring Network
Zhuopeng Yang, Shanshi Zhou, Heng Zheng, Xiaogong Hu

15. Combined Precise Orbit Determination for High-, Medium-, and Low-Orbit Navigation Satellites
Haibo Ge, Bofeng Li, Maorong Ge, Yunzhong Shen, Liangwei Nie, Harald Schuh

16. Design of Deorbit Parameters for BEIDOU MEO and IGSO Satellites Based on Long-Term Eccentricity Evolution
Chen Xingyi, Zhang Wei, Xie Chen

17. A New Method and Strategy for Precise Ultra-Rapid Orbit Determination
Hongyang Ma, Qile Zhao, Xiaolong Xu

18. Annual Variation Analysis and Forecasting Model of DCB Parameters for BDS Satellites
Xiaoli Wu, Xiao liu, Shuai Gao, Feng Zhou, Li Gu, Enqiang Dong

19. Real-Time GPS Satellite Clock Estimation Based on OpenMP
Kang Gao, Shoujian Zhang, Jiancheng Li, Xinyun Cao, Kaifa Kuang

Part II. Precise Positioning Technology

20. A New RTK Ambiguity Resolution Method
Bingquan Dong, Huan Liu

21. Algorithm and Experimental Analysis of Medium-Long Baseline Static Positioning Based on BeiDou Dual-Frequency Observations
Junjun Ying, Fengbo Wu, Wanke Liu

22. A New Method of the Real-Time Precise Point Positioning Based on Epoch Difference of Satellite Clock Offset
Taogao Dai, Chen Chen, Jianwen Li, Peng Pang, Yongtao Li

23. Epoch-Differenced Cycle Slip Resolution Technique Considering Velocity Constraint
Yuanjun Chen, Xiang Zuo, Xiaoyu Shi, Chenggang Li

24. The Application of Instrumental Bias Estimation to Single Point Positioning
Weijun Lu, Guanyi Ma

25. Characteristic Analysis of Offshore Zenith Tropospheric Delay Based on GPS/BDS/GLONASS PPP
Xue Wang, Lin Zhao, Liang Li, Peng Cui, Jie Zhang

26. GPS/BDS Real-Time Precise Point Positioning for Kinematic Maritime Positioning
Fuxin Yang, Liang Li, Lin Zhao, Chun Cheng

27. Applicability Analysis of Troposphere Mapping Functions in China
Zong-qiang Liu, Ya-min Dang, Qiang Yang, Hu Wang

28. A Multi-Redundancies Network RTK Atmospheric Errors Interpolation Method Based on Delaunay Triangulated Network
Rui Shang, Chengfa Gao, Shuguo Pan, Denghui Wang, Longlei Qiao

29. An Accurate Height Reduction Model for Zenith Tropospheric Delay Correction Using ECMWF Data
Yufeng Hu, Yibin Yao

30. Centimeter Level Precise Positioning with a Low-Cost GNSS Antenna
Xiang Zuo, Yuanjun Chen, Xiaoyu Shi, Chenggang Li

31. Triple-Frequency Carrier Ambiguity Resolution with Low Noise and Ionosphere-Free Impact for BDS
Jing Cao, Baowang Lian, Yulong Song

32. Performance Analysis of Multi-GNSS Precise Point Positioning
Jiang Guo, Xiaotao Li, Xingyu Chen, Jianghui Geng, Qiang Wen, YuanXin Pan

33. The Positioning Performance Analysis of BDS/GPS Single Frequency-Single Epoch of Asia Pacific Region for Short Baseline
Xin Liu, Qiuzhao Zhang, Wei Yang

34. The Wide- and Local-Area Combined GNSS Real-Time Precise Positioning Service System and Products
ZhiQiang Dai, Qile Zhao, Yifei Lv, Jia Song, Jinning Zhou, Sheng Yang, Mingze Gu

35. Real-Time Detection and Repair of Cycle Slips in Triple-Frequency BDS Measurements
Huabo Wei, Xiaoqing Zhang, Zhanyu Zhang, Yu Li, Ruifan Pang

36. Preliminary Study on Changes in Temperature and Its Implication on Vertical Displacements of Antarctic GPS Stations
Wenhao Li, Shengkai Zhang, Jintao Lei, Qingchuan Zhang, Chaohui Zhu

37. An Improved Constraint Result Zone Search Algorithm for Measuring Attitude Based on Dual Frequency
Yuan Quan, Xiubin Zhao, Chunlei Pang, Yong Wang, Chao Gao

38. The Detection and Repair of Cycle-Slip Based on the Combination of BeiDou Triple-Frequency Observations
Xu Feng, Changjian Liu, Chen Liu, Lingfeng Xu, Ying Du

39. Research on Fast RTK GNSS Algorithm Based on Partial Ambiguity Resolution
Nannan Hu, Hongping Zhang, Yongzhong Shi, Ronghao Wei, Tuan Li

Part III. Atomic Clock and Time-Frequency Technology

40. Development of 15kg Space Mini Passive Hydrogen Maser
Yonghui Xie, Tao Shuai, Pengfei Chen, Yuxian Pei, Xiaoyan Pan, Chuanfu Lin

41. Verification and Analyzing of the Reliability and Lifetime of Space Passive Hydrogen Maser
Pengfei Chen, Yonghui Xie, Tao Shuai, Yang Zhao, Yuxian Pei, Chao Shen, Xiaoyan Pan

42. Studying on the Leap Second Calculational Methods in BeiDou System
Mengfei Cheng, Fengfeng Shi, Jinfeng Xu, Yang Wang, Shengli Zhang

43. The Identification of Satellite Clock Noise Based on LAG1 Autocorrelation of Overlapping Samples
Qingsong Ai, Tianhe Xu, Dawei Sun, Hongwei Xiong, Shengchao Wang

44. A Simple and Effective Method for Abnormal Data Processing of Atomic Clock Time Difference
Dongmei Yue, Yangqi Liu, Qiang Li, Zhen Qiu

45. Performance Test and Power-Law Spectrum Analysis of Domestic Cesium Clocks
Xianglei Wang, Yan Du, Jun Zhang

46. High Precise Time Delay Measurement in Optical Fiber
Jingwen Dong, Bo Wang, Hongwei Si, Lijun Wang

47. Design of a Miniaturized High-Performance Rubidium Atomic Frequency Standard
Chen Wang, Pengfei Wang, Shidong Yan, Shengguo He, Fang Wang, Feng Zhao, Ganghua Mei

48. High Gain, Low Noise, and Long Lifetime MCP Electron Multiplier for Cesium Clock
Yifei Wang, Xi Zhu, Lianshan Gao, Haibo Chen

49. Joint Time and Frequency Transfer and Multipoint Time Synchronization via Urban Fiber and Its Application in CEI
Youzhen Gui, Jialiang Wang, Haitao Li, Shaowu Chen, Nan Cheng, Qin Liu, Zitong Feng, Fei Yang, Wei Chen, Haiwen Cai

50. Research on Microwave Oscillator Based on Cryogenically Cooled Sapphire Cavity
Xi Zhu, Yifei Wang, Haibo Chen, Kai Huang, Lianshan Gao

Part IV. Policies and Regulations, Standards and Intellectual Properties

51. Analysis of GNSS User/Industry Interoperability Viewpoint Survey Results
Tao Han, Xiaochun Lu, Juan Du, Xiaozhen Zhang, Yongqiang Ji

52. Applicability Analyses of Intellectual Property Securitization in Beidou Enterprises
Yalan Li, Yingchun Shen

Keywords: Engineering, Aerospace Technology and Astronautics, Communications Engineering, Networks, Geographical Information Systems/Cartography, Geophysics/Geodesy

Editor
 
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2017
Language
en
Edition
1
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
19 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811045943
Printed ISBN
978-981-10-4593-6

Similar titles