Login

Fan, Shiwei

China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2017 Proceedings: Volume II

Fan, Shiwei - China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2017 Proceedings: Volume II, ebook

353,30€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811045912
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

Part I. Satellite Navigation Signals and Signal Processing

1. Research on Communication Delay Model for Narrow Beam Inter-satellite Links in a TDMA System
Daoning Yang, Ying Liu, Gang Li, Jun Yang, Qian Zhao, Zhixi Yang

2. Satellite-Induced Multipath Analysis on the Cause of BeiDou Code Pseudorange Bias
Hailong Xu, Xiaowei Cui, Mingquan Lu

3. Single Receiver Against Repeater Deception Jamming Technology Research
Ke Liu, Wenqi Wu, Kanghua Tang, Shihao Zhang, Zhijia Wu

4. The Effect of Cross-Correlation Items on the Intersystem Interference Between GPS, BDS and Galileo
Bingxue Chen, Xufang Huang, Xuyang Wang, Tangchao Li

5. An Improved High-Sensitivity Acquisition Algorithm for BDS B2 Signal
Xue Wang, Jianchao Du, Weibin Li

6. An Implementation of Navigation Message Authentication with Reserved Bits for Civil BDS Anti-Spoofing
Muzi Yuan, Zhicheng Lv, Huaming Chen, Jingyuan Li, Gang Ou

7. Performance Analysis of Signal Diversity Reception for Large Aperture Array in Beidou RDSS System
Haodong Jiang, Jingyuan Li, Xiangwei Zhu, Gang Ou

8. Study on Multipath Model of BDS/GPS Signal in Urban Canyon
Yuze Wang, Xin Chen, Peilin Liu, Wenxian Yu

Part II. Satellite Navigation Augmentation Technology

9. An Efficient Algorithm for Determining the Correspondence Between DFREI and σDFRE for a Dual-Frequency Multi-constellation Satellite-Based Augmentation System
Jie Chen, Zhigang Huang, Rui Li, Weiguang Gao

10. Analysis on Ionospheric Delay Variogram Modeling in China
Dun Liu, Xiao Yu, Liang Chen, Weimin Zhen

11. Scintillation Modeling and Its Application in GNSS
Dun Liu, Xiao Yu, Jian Feng, Weimin Zhen

12. A New Algorithm for Receiver Integrity Monitoring with Receiver Clock Error Auxiliary
Ye Ren, Xiaohui Li, Longxia Xu

13. FTS-Based Link Assignment and Routing in GNSS Constellation Network
Tian-yu Zhang, Gang-qiang Ye, Jing Li, Jing-wen Xu

14. Construction and Performance Analysis of GPS/BeiDou/Galileo Real-Time Augmentation System
Liang Chen, Ying Liu, Changjiang Geng, Maorong Ge, Jiao Wenhai

15. An Improved Algorithm of Ionospheric Grid Correction Based on GPS and Compass Multi-constellation
Haipeng Li, Rui Li, Ziqi Wang, Weiguang Gao

16. A Study on Construction of Ionospheric Spatial Threat Model for China SBAS
Dun Liu, Jian Feng, Li Chen, Weimin Zhen

17. RAIM Algorithm Based on Robust Extended Kalman Particle Filter and Smoothed Residual
Zhen Li, Dan Song, Fei Niu, Chengdong Xu

18. Research on RAIM Algorithm Based on GPS/BDS Integrated Navigation
Fuxia Yang, Ershen Wang, Tao Pang, Pingping Qu, Zhixian Zhang

19. RAIM Algorithm Based on Residual Separation
Zhaoyang Li, Qingsong Li, Jie Wu

20. BDS Code Bias and Its Effect on Wide Area Differential Service Performance
Sainan Yang, Junping Chen, Yize Zhang, Chengpan Tang, Yueling Cao, Qian Chen, Wei Chen

21. Ionospheric STEC and VTEC Constraints for Fast PPP
Yan Xiang, Yang Gao, Yihe Li

22. Initial Assessment of BDS Zone Correction
Yize Zhang, Junping Chen, Sainan Yang, Qian Chen

Part III. Multi-source Fusion Navigation Technology

23. Test Results of HiSGR: A Novel GNSS/INS Ultra Tight Coupled Spaceborne Receiver
Xiaoliang Wang, Deren Gong, Yanguang Wang, Bo Qu, Longlong Li, Xingyuan Han, Yansong Meng

24. Multi-period PMF+FFT Acquisition Method Based on Symbol Estimation
Wen Liu, Tian-tong Gao, Zhong-liang Deng, Di Zhu

25. The Cubature Kalman Filter and Its Application in the Satellite Star-Sensor/Gyro Attitude Determination System
Xiaobo Yuan, Chao Zhang, Chunling Shi

26. TC-OFDM Receiver Code Tracking Method Based on Extended Kalman Filter
Jun Mo, Zhongliang Deng, Buyun Jia, Xinmei Bian, Jichao Jiao

27. A RTK Float Ambiguity Estimation Method Based on GNSS/IMU Integration
Di Zhu, Zhong-liang Deng, Kai-qin Lin, Jun Lu

28. Accuracy Analysis of GNSS/INS Deeply-Coupled Receiver for Strong Earthquake Motion
Hengrong Liu, Tisheng Zhang, Penghui Zhang, Farui Qi, Zhuo Li

29. Research on MEMS IMU Aided BeiDou Receiver Carrier Loop Technology
Chunyu Liu, Lei Chen, Yangbo Huang, Ling Yong, Shaojie Ni, Feixue Wang

30. An Improved Robust Fading Filtering Algorithm for the GPS/INS Integrated Navigation
Chen Jiang, Shu-bi Zhang, Qiu-zhao Zhang

31. Rapid Extrinsic Calibration of Seamless Multi-sensor Navigation System Based on Laser Scanning
Yanglin Zhou, Guangyun Li, Fengyang Li, Ming Dong, Shuaixin Li

32. The GPS/INS Integrated Navigation Method Based on Adaptive SSR-SCKF Cubature Kalman Filter
Zhe Yue, Baowang Lian, Chengkai Tang

33. Cramér-Rao Lower Bound for Cooperative Positioning in Non-line-of-Sight Environments
Shiwei Tian, Zhi Xiong, Guangxia Li, Jing Lv, Shi Yu

34. WLAN-Aided BDS Location Algorithm
Dengao Li, Zheng Wei, Jumin Zhao, Zhiyin Ma, Ya Liu

35. Gaussian Mixture Filter Based on Variational Bayesian Learning in PPP/SINS
Qing Dai, Lifen Sui, Yuan Tian, Tian Zeng

36. Vision-Aided Inertial Navigation System with Point and Vertical Line Observations for Land Vehicle Applications
Zhenbo Liu, Qifan Zhou, Yongyuan Qin, Naser El-Sheimy

37. An Attitude Determination Algorithm by Integration of Inertial Sensor Added with Vision and Multi-antenna GNSS Data
Fengyang Li, Xuedong Jia, Yanglin Zhou, Ming Dong, Changyuan Chen

38. An Improved Vector Tracking Loop of Ultra-Tight Integration for Carrier Phase Tracking
Wei Li, Jiahe Xia, Guoda Cheng

Part IV. PNT New Concept, New Methods and New Technology

39. Research on Doppler Locating Method of LEO Satellite Backup Navigation System
Zhixin Deng, Guangwei Fan, Chenglong He

40. A New Set of Spreading Code Based on Odd Kasami Sequence
Ruxia Wang, Zhongliang Deng, Di Zhu

41. Data Transfer Problem in Navigation Satellite Network Based on Agility Link
Zhenwei Hou, Xianqing Yi, Yue Zhao, Yaohong Zhang

42. Research on MIMU/UWB Integrated Indoor Positioning
Yishuai Shi, Ancheng Wang, Jinming Hao, Bo Jiao

43. Progress on Novel Atomic Magnetometer and Gyroscope Based on Self-sustaining of Electron Spins
S. G. Wang, C. Xu, Y. Y. Feng, L. J. Wang

44. Design of Buoy Array Configuration in the Autonomous Positioning System of Underwater Vehicles
Suyang Liu, Chunjie Qiao, Yangyang Wang

45. Hardware In-Loop System for X-ray Pulsar-Based Navigation and Experiments
Dapeng Zhang, Wei Zheng, Lizhi Sheng, Yidi Wang, Neng Xu

46. Magnetic Field Based Indoor Pedestrian Positioning Using Self-contained Sensors
Xiang Mu, Jiuchao Qian, Changqing Xu, Ling Pei, Peilin Liu, Wenxian Yu

47. 3D Indoor Layered Localization of Multi-information Fusion Via Intelligent Terminal
Leinan He, Hu Lu

48. Efficient and Robust Convex Relaxation Methods for Hybrid TOA/AOA Indoor Localization
Enwen Hu, Zhong-liang Deng, Lu Yin, Di Zhu, Jun Lu, Yanping Zhao

49. Hyperbola Positioning Scheme Based on Continuous Entangled Light and Bell State Direct Measurement
Guan Fang, Chunyan Yang, Yang Bai, Xianglin Wang, Xiang Li, Kun Chen

50. Application of the Multipath Hemispheric Model in Monitoring Receiver
Tianxiang Su, Yuanlan Wen, Wei Feng, Guangming Liu, Hao Lan, Jiangwei Ma, Yun Zhang, Xu Zhang

51. The Test and Analysis on Pulse Signal Detection Abilities of the X-ray Detector MCP for Pulsar Navigation
Qingyong Zhou, Lizhi Sheng, Ziqing Wei, Siwei Liu, Kun Jiang, Chun Chen, Jianfeng Ji, Hongfei Ren, Gaofeng Ma

Keywords: Engineering, Aerospace Technology and Astronautics, Communications Engineering, Networks, Geographical Information Systems/Cartography, Geophysics/Geodesy

Editor
 
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2017
Language
en
Edition
1
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
19 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811045912
Printed ISBN
978-981-10-4590-5

Similar titles