Login

Fan, Shiwei

China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2017 Proceedings: Volume I

Fan, Shiwei - China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2017 Proceedings: Volume I, ebook

421,50€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811045882
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

Part I. Satellite Navigation Technology

1. Theoretical Study for Bare Soil Freeze/Thaw Process Detection Using GNSS-R/MR
Xuerui Wu, Shuanggen Jin, Yuanting Li, Yanfang Dong

2. The Application of BDS/GPS/GLONASS Data Fusion in FAST Measurement
Benning Song, Lichun Zhu, Dongjun Yu, Hui Yuan

3. Research on BDS/GPS Combined Single-Epoch Attitude Determination Performance
Kang Zhang, Jinming Hao

4. Calculating High Frequency Earth Rotation Parameters Using GPS Observations and Precision Analysis
Xuexi Liu, Erhu Wei, Lingxuan Wang

5. A Comparative Analysis of Relative Positioning Methods for BDS/GPS in Three Different Fields of Combination
Lingchuan Wan, Guanwen Huang, Rui Tu, Juqing Zhang, Junqiang Han

6. Deformation Monitoring and Precision Analysis Based on BDS/GPS Dual System Combination
Lei Ren, Tianhe Xu, Qingsong Ai, Yuguo Yang

7. The Research on Nonlinear Attitude Determination Method of GNSS Multi-antenna Attitude Measurement
Yuan Tian, Lifen Sui, Bing Wang, Qing Dai, Yijun Tian, Tian Zeng

8. Estimation and Evaluation of the Precipitable Water Vapor from GNSS PPP in Asia Region
Zhimin Liu, Yangyang Li, Fei Li, Jinyun Guo

9. Correlation Analysis Among GPS-SNR, Precipitation and GPS-PWV
Min Mao, Li Wang, Shuangcheng Zhang, Xiaolei Wang, Peng Hu

10. The Determination of Plumb-Line Deviation by Adopting GNSS/ Leveling Method in Super Long Tunnel Break-Through Measurement
Ji Ma, Zhiqiang Yang, Guofeng Ji

11. BDS/GPS High Precision Railway Deformation Monitoring Software Design and Verification
Rongpan Xu, Zhaoying Liu, Zhaofeng Gao, Daquan Tang, Yingying Zhang

12. Application Performance Analysis of Three GNSS Precise Positioning Technology in Landslide Monitoring
Guanwu Huang, Yuan Du, Lumin Meng, Guanwen Huang, Jin Wang, Junqiang Han

13. GPS Signal to Noise Ratio Analysis and Using for Real-Time Tide Monitoring
Kai Liu, Shuang-cheng Zhang, Qianyi Wang, Qin Zhang, Jing-jiang Zhang, Yang Nan

14. Ship Detection and Data Processing by Using Shore-Based GNSS-R
Chaoqun Gao, Dongkai Yang, Yunlong Zhu, Xuejing Qiu, Lei Yang

15. Characteristic of GPS SNR and It’s Application for Snow Depth Monitoring Analysis
Ning Zhang, Shuangcheng Zhang, Yuefan He, Qin Zhang, Xiaojuan Zhang, Tianhe Wan

16. A Fast Algorithm of GNSS-R Signal Processing Based on DBZP
Lin Han, Yansong Meng, Yanguang Wang, Xingyuan Han

17. Model Establishment and Analysis of Weighted Mean Temperature in the Region of Guilin
Zixin Chen, Junyu Li, Lilong Liu, Guiren Luo, Xuqi Mo

18. GNSS-R Ocean Altitude Detection Technology Based on Carrier Phase Assistant
Liang Kan, Meng Li, Junbo Han, Juanjuan Dong, Linfei He, Kangning Zhang, Yingna Liu, Dingcheng Tang

19. Characteristics of Coordinate Time Series of Shenzhen Continuously Operating Reference Stations
Shuguang Wu, Guigen Nie, Haiyang Li

20. Voxel Nodes Model Parameterization for GPS Water Vapor Tomography
Nan Ding, Shubi Zhang, Xin Liu, Yili Xia

21. The Spatial Deformation Characteristic Analysis of CORS Stations: A Case Study of Tianjin CORS
Wei Wang, Zhong Jie Sheng, Qi Zhang, Yong Huang, Bastiaan Loenen

22. Wide Area Beidou Foundation Enhanced Grid Space-Time Interlinked Science and Education Collaborative Experimental Service
Jianping Xing, Zedong Wang, Zidong Wang, Zhao Wang, Shengli Wang, Tao Yang

23. Single-Antenna Attitude Determination Using GNSS for Low-Dynamic Carrier
Wen Chen, Chao Yu, Miaomiao Cai, Yaxuan Dong

24. Differenced Measurements Between Satellites Applied on RTK PPP for Structure Monitoring
Xu Tang, XingXing Li

25. Research on Retrieval of PWV Based on PPP and NCEP/NCAR Global Reanalysis 1 Data
Zhilu Wu, Yanxiong Liu, Xiufeng He, Kai Guo, Lina He, Menghao Li

26. Determining the Reasonable Time Resolution of the Precise Satellite Clock Bias Products
Zhiping Liu, Dantong Zhu, Qianxin Wang, Jian Wang

Part II. Navigation and Location Service

27. Pseudolite Cellular Network in Urban and Its High Precision Positioning Technology
Xingli Gan, Baoguo yu, Zhang Heng, Zhu Ruihui, Li Yaning

28. Performance Analysis for AP Selection Strategy
Xianghong Hua, Wei Zhang, Kegen Yu, Weining Qiu, Shoujian Zhang, Xin Chang

29. Definition of Conversion and Allocation Model for GNSS Index Basing Navigation Performances
Mengli Wang, Jinping Chen, Yang Yang, Yuan Hong, Junyi Xu

30. Analysis of GPS for Monitoring Rain and Snow Weather
Xiaowei Hou, Shuangcheng Zhang, Zhengxun He, Qin Zang, Tianhe Wan, Xiaojuan Zhang

31. Evolutionary Particle Filter for Indoor Navigation and Location
Jian Chen, Gang Ou, Ao Peng, Lingyu Chen, Lingxiang Zheng, Jianghong Shi

32. An Indoor Three Dimensional Positioning Algorithm Based on Attitude Identification and Visible Light Propagation Model
Qu Wang, Haiyong Luo, Xile Gao, Jie Wei, Fang Zhao

33. An Indoor Positioning and Navigation Technique Based on Wi-Fi Fingerprint and Environment Information
Boxiong Han, Long Zhao

34. Identification of LBS Deception for Smart Phone Based on the Speed Consistency
Da-peng Li, Ting Liu, Wei-na Hao, Bing Liu, Ling-chuan Zeng, Yan-kun Li

35. iBeacon/WiFi Signal Characteristics Analysis for Indoor Positioning Using Mobile Phone
Ling Yang, Bofeng Li, Haojun Li, Yunzhong Shen

36. Research on Signal Design Method of Pseudolite “Near-Far Effect” Based on TDMA Technique
Xu Liu

37. Precision Analysis of CNAV Broadcast Ephemeris and Its Impact on the User Positioning
Ahao Wang, Junping Chen, Jiexian Wang

38. Research on Path Loss and Multipath Propagation of Indoor Pseudolite Signal
Yaning Li, Baoguo Yu, Xingli Gan

39. The GNSS/Inertial Navigation Based Private Car Incentive Travel Information Platform
Zhao Wang, Jianping Xing, Qianli Yang, Shengli Wang, Zedong Wang

40. Research on the Next Generation of Emergency Positioning Signal Design and Ground Stations Receive Processing Based on GNSS
Henglin Chu, Tianqiao Zhang, Jiemin Shen, Hongbing Wang, Jingyuan Li

41. Obstacle Avoidance Path Planning of Rotor UAV
Xiaodong Zhang, Xiangyang Hao, Guopeng Sun, Yali Xu

42. Orbit Analysis for Tiangong-2 Space Lab Under Different Perturbation Forces
Lina He, Wenli Wang, Zhilu Wu

43. Research on Topological Map Building Based on Crowdsourcing Data
Xinzheng Lan, Ying Xu, Dongyan Wei, Hong Yuan

Part III. Test and Assessment Technology

44. High Precision Broadband Direct-Spread Signal Delay Control Based on Phase Controlled Waveform Hermite Interpolation
Xin Zhang, Ziqing Ye, Fenghua Mei

45. The Evaluation of Improvement of GPS Performance Combined with Quasi-Zenith Satellite System in Japan Area
Xuying Ma, Xiaping Ma, Chengpan Tang, Xingyu Wang

46. Study on Test Consistency Which Based on the Record and Playback Instrument
Tian Wang, Wenbin Yang, Ming Peng, Shufeng Zhang, Qiang Chen, Weitao Wang

47. Multipath Effect Analysis of Beidou Satellite Pseudorange and Its Correction
Shengchao Wang, Xiaolin Jia, Guofeng Ji, Qingsong Ai, Meiqian Guan, Teng Peng

48. The Research on Time Series Modeling of ARMA and Medium/Long-Term Forecasting Method Using Global Ionospheric Harmonic Coefficient
Xiude Chen, Xiaolin Jia, Yongxing Zhu, Na Cheng, Shengyang Gao, Meiqian Guan

49. Comparison and Evaluation of Satellite Performance Based on Different Clock Products
Jie Zheng, Meijun Guo, Chao Xiong, Yun Xiao

50. Research on Monitoring and Evaluating Method of Beidou Monitoring Receiver Inter-frequency Bias
Gang Wang, Weigang Zhu, He Zhao

51. BDS Multipath Real-Time Estimation Based on Generalized Regression Neural Network
Zongpeng Pan, Hongzhou Chai, Yang Chong, Yulong Kong, Rui Wang

52. Ephemeris Type B Fault Detection for BDS
Guanlong Wang, Xiaowei Cui, Yun Zhang, Liu He

53. Radiation Pattern Measurement for Earth Station Antenna Based on UAV
Zheng Wang, Chunjie Qiao

54. Research on Performance Evaluation of Beidou Be Enhanced by Pseudolites
Jingyang Fu, Guangyun Li, Tingsong Tang, Li Wang, Yanglin Zhou

55. Civil Avionic EMI Surrounding Impact Assessment and Testing on the Performance of Beidou B1I Signal
Pengfei Wang, Xiaofeng Shi, Taosheng Wang, Zhipeng Wang

56. Research on Design and Implementation of the Test Support System Architecture for GNSS Ground Control Segment
Zhixue Zhang, Jinshi Xie, Na Zhao, Dongxia Wang, Xin Jie

57. Analysis of Signal Quality and Navigation Performance for Beidou System
Shaohua Dou, Cuilin Kuang, Yaozong Zhou, Zhonghai Yi

58. Influence of Space Environment on the Beidou Satellite and Its Countermeasures
Ailing Zhang, Xingyu Wang, Ting Wang, Wenjie Liang, Ni Kang

59. VPL Optimization Method with Multi-objective Program
Xueen Zheng, Chengdong Xu, Fei Niu, Anjin Li

60. Multi-station Combined Evaluation Method for Navigation Signal Tracking Error Based on Optimization Weight
Jianlei Yang, Qinan Zhi, Song Xie, Xiaonan Li

61. Test and Evaluation on Timing Performance of BeiDou IGSO-6 Satellite
Dan-dan Li, Feng Zhu, Long-xia Xu, Bo Li, Xiao-hui Li

62. Research of Navigation Terminal Test Method Based on Real Playback Signal
Xiaoxi Jin, Yuze Wang, Rendong Ying

Part IV. User Terminal Technology

63. Space-borne BDS and GPS Receiver of LING QIAO: Results over Two Years In-orbit Operation
Sihao Zhao, Xi Chen, Sen Yuan, Linling Kuang, Mingquan Lu

64. Modeling and Simulation of Receiver-Spoofer Attacking Process in Tracking Stage
Meng Zhou, Hong Li, Peng Liu, Mingquan Lu

65. Low Power Consumption Control Method for Navigation Receiver with Multi-stage Bandwidth
Daowei Chen, Hong Lei Lin, De-hui Xu

66. A Vector and Scalar Hybrid Tracking Loop for New Generation Composite GNSS Signal
Honglei Lin, Shengqiang Lou, Xiaomei Tang, Bo Xu, Gang Ou

67. A Kinematic GNSS Positioning Method Based on Unscented Kalman Filter
Chunhua Li, Guofu Pan, Chenglin Cai, Chenggang Li, Xiaoyu Shi

68. Analysis of Cross-Correlation Peak Distortion Caused by Antenna Array Space-Time Adaptive Processing
Xinzhi Dai, Junwei Nie, Baiyu Li, Zukun Lu, Gang Ou

69. Joint Implementation of Interference Suppression and Signal Acquisition for GNSS Antenna Array Receivers
Feiqiang Chen, Junwei Nie, Guozhu Zhang, Zhengrong Li, Feixue Wang

70. GNSS Spoofing Detection Based on Power Monitoring of Two-Antenna
Fei Wang, Hong Li, Mingquan Lu

71. Application Strategy and Receiver Verification for the New Generation of BeiDou Navigation Satellites
Bin Tang, Jinlong Li, Qian Wang, Jiazheng Fu

72. A Polarization Anti-jamming Algorithm Based on Space-Frequency Constraints
Yongxiang Zheng, Chao Ren, Gang Hu

73. Navigation Terminal Test Decision Scheme Design and Verification
Zhiheng Zhang, Weiwei Qiu, Zi Wang

74. Study on Identification Parameters and Updating Mechanism of Beidou Navigation Message
Hailing Wu, Hui Liu, Rufei Zhang, Cheng Liu, Hang Ruan, Jun Mo

75. Research on Multipath Interference Suppression Algorithm Based on Blind Equalization
Dengao Li, Chong Han, Jumin Zhao, Xiaofang Zhao, Doudou Deng

76. A Fundamental Architecture of Anti-spoofing GNSS Receiver
Li He, Hong Li, Mingquan Lu

77. Performance Analysis on High Dynamic Signal Acquisition of INS-Aided BDS Receiver
Xiaqing Tang, Shulei Chen, Xuwei Cheng, Junqiang Gao, Zepeng Sun

78. The Real-Time Realization and Performance Analysis of BDS Vector Receiver
Cailun Wu, Song Xie, Jianwei Zhang, Yachuan Li

79. Parameters Design Method of Kalman Filter-Based Tracking Loop in GNSS/INS Deep Integration
Bing Li, Wenfei Guo, Xiaoji Niu, Nesreen I. Ziedan, Jingnan Liu

80. Optimal Carrier Tracking PLL in the Presence of Phase Noise in GNSS Receiver
Shenhui Xue, Xinming Huang, Zengjun Liu, Xiangwei Zhu, Guangfu Sun

81. A GNSS Spoofing Detection Technique Based on Signal Spatial Correlation
Zhenglin Geng, Junwei Nie, Zhibin Xiao, Xiangwei Zhu, Feixue Wang

82. A Multi-mode Multi-channel C Band CAPS Terminal Transceiver Chip Design
Siyuan He, Wei Liu, Xiangwei Wang, Chaoxian Zhu, Gong Zhang, Sijing Hu, Changhong Zhang, Fangfang Zhang, Yu Zheng, Dongchun Wang, Qiangyu Hao, Weifeng Zhang, Mingzhao Wang, Hongyin He, Xiaolan Wang, Guanyi Ma

83. Parameters Estimation Method for LFM Interference to GNSS Uplink Injection
Shuren Guo, Hang Ruan, Hailing Wu

84. Analysis of Threshold Setting for Eigenvalue Ratio Based Interference Detection Under Constant Missed Detection Probability
Gangqiang Guan, Deyong Xian, Liu Shi, Jia Mu, Xinshu Zhao

85. Ranging Performance Analysis and Discriminator Parameters Optimization for Double Estimator Technology
Yang Gao, Henglin Chu, Zheng Yao, Xiaowei Cui

Keywords: Engineering, Aerospace Technology and Astronautics, Communications Engineering, Networks, Geographical Information Systems/Cartography, Geophysics/Geodesy

Editor
 
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2017
Language
en
Edition
1
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
22 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811045882
Printed ISBN
978-981-10-4587-5

Similar titles