Login

Chen, Jian-Min

Chronic Pancreatitis

Chen, Jian-Min - Chronic Pancreatitis, ebook

163,65€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811045158
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. A Short History of Research into Chronic Pancreatitis
Wen-Bin Zou, David N. Cooper, Zhuan Liao, Jian-Min Chen, Zhao-Shen Li

2. Definition and Classification of Chronic Pancreatitis
Xin-Ying Tang, Zhuan Liao, Zhao-Shen Li

3. The Epidemiology of Chronic Pancreatitis
Qian-Qian Zhu, Quan-Cai Cai, Luo-Wei Wang, Zhuan Liao, Zhao-Shen Li

4. Etiology of Chronic Pancreatitis
Raffaele Pezzilli

5. The Pathogenesis of Chronic Pancreatitis
Jakob Lykke Poulsen, Søren Schou Olesen, Asbjørn Mohr Drewes, Bo Ye, Wei-Qin Li, Ali A. Aghdassi, Matthias Sendler, Julia Mayerle, Markus M. Lerch

6. Pathogenetics of Chronic Pancreatitis
Zhuan Liao, Zhao-Shen Li, David N. Cooper, Claude Férec, Jian-Min Chen

7. Diagnosis of Chronic Pancreatitis
Xin-Ying Tang, An-Jing Zhao, Jin Yu, Jin-Huan Lin, Wen-Bin Zou, Zhuan Liao, Zhao-Shen Li, Song Su, Mao-Jin Xu, Jutta Keller, Peter Layer, Yun Bian, Jian-Ping Lu, Li Wang, Liang-Hao Hu, Lei Xin, Jian-Wei Zhu, Fei Jiang, Zhen-Dong Jin

8. Conservative Management of Chronic Pancreatitis
Yang-Yang Qian, Zhuan Liao, Zhao-Shen Li

9. Endoscopic Management of Chronic Pancreatitis
Boon Eu Andrew Kwek, Tiing Leong Ang, Amit Maydeo

10. Surgical Treatment of Chronic Pancreatitis
Sui-Zhi Gao, Gang Jin

11. Special Types of Chronic Pancreatitis
Atsushi Masamune, Atsushi Kanno, Tooru Shimosegawa, Prachand Issarapu, Sumit Paliwal, Seema Bhaskar, Giriraj Ratan Chandak, Maisam Abu-El-Haija, Aliye Uc

12. Chronic Pancreatitis and Pancreatic Cancer
Xiang-Yu Kong, Ke-Ping Xie

13. Typical Cases of Chronic Pancreatitis
Jin-Huan Lin, Liang-Hao Hu, Jia-Yun Chen, Wen-Bin Zou, Zhuan Liao, Zhao-Shen Li

Keywords: Medicine & Public Health, Gastroenterology

Editor
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2017
Language
en
Edition
1
Category
Medicine, Health Care, Mode
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811045158
Printed ISBN
978-981-10-4513-4

Similar titles