Login

Wu, Zhi-Ying

Inherited Neurological Disorders

Wu, Zhi-Ying - Inherited Neurological Disorders, ebook

123,00€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811041969
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Cerebellar Ataxia
Yi Dong, Sheng Chen, Zhi-Jun Liu, Cong Lu, Shi-Rui Gan

2. Epileptic Attack-Related Disorders
Qing-Qing Tao, Hong-Fu Li, Sheng Chen

3. Motor Neuron-Related Disorders
Li-Xi Li, Zhi-Jun Liu, Wan-Jin Chen, Hong-Xia Wang, Hong-Lei Li, Sheng Chen

4. Movement Disorders
Hong-Fu Li, Yu Lin, Hao Yu, Yi Dong, Hong-Lei Li

5. Ion Channel Disease
Yu Lin

6. Muscle Diseases
Zhi-Qiang Wang, Wan-Jin Chen

7. Dementia and Psychiatric Disorders
Hong-Lei Li, Yan-Bin Zhang, Sheng Chen, Bin Cai, Zhi-Jun Liu, Yan-Fang Niu, Hao Yu

Keywords: Medicine & Public Health, Neurology

Editor
Publisher
Springer
Publication year
2017
Language
en
Edition
1
Category
Medicine, Health Care, Mode
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811041969
Printed ISBN
978-981-10-4195-2

Similar titles