Login

Bengler, Klaus

Green Intelligent Transportation Systems

Bengler, Klaus - Green Intelligent Transportation Systems, ebook

285,10€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811035517
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. A New Method for 3D Simulation of Traffic Accident Based on VISSIM
Shi-bo Zhang, Lan Liu, Hui Li, Ping-fei Li

2. True 3D Surface Feature Visualization Design and Realization with MapGIS K9
Yuan Yuan, Shao Chun-fu, Ji Xun, Xiang Huaikun, Zhang Wenji

3. ‘Discontinuity Effect’ of Edge Line Markings on Time Headway in Car-Following
Naikan Ding, Shunying Zhu, Hong Wang, Nisha Jiao

4. Study on the Influence on Liquid Sloshing Caused by Baffle’s Parameter Changes in Tank
Hongfei Liu, Hang Lv, Hepeng Wang, Yihua Zhang

5. Research on the Collaborative Management and Information Service System of Comprehensive Passenger Transportation Hub
Weiwei Li, Yuguang Sun

6. Decision-Making Model of Lane-Change Behavior Based on Integrated Cognitive Vehicle Cluster Situations
Jinglei Zhang, Xiaoyuan Wang, Jianqiang Wang, Jingheng Wang

7. Novel Design of Head-Up Display System Based on Safety Control
Rongjie Lin, Qian Cheng, Xiaobei Jiang, Wuhong Wang

8. Prediction Model on Energy Consumption of Highway Transportation in Inner Mongolia Based on ARMA
Zhengyu Wang, Yueying Huo, Zhenyu Liu

9. Revenue Model for the Inter-City Railway System Based on the Stop Stations and Graded Ticket Fares
Xichun Chen, Xiaoting Zhao

10. Four-Phase Composite Material of Concrete Meso-Damage Dynamic Load Failure Test
Ji-kun Zhao, Shu-jun Huang, Shui-zhong Tao

11. Influence of Working Vehicles on Traffic Operation in Regional Road Networks Based on Microscopic Traffic Simulation
Jiaqi Shang, Xuedong Yan, Jinxian Weng

12. Research on Comparison of Tram with BRT
Song Fang, Jianxiao Ma, Yancai Wang

13. Analysis of Speed Characteristics of Different Types of Drivers at a Certain Cruise Speed
Yan Xing, Lishuang Sun, Lianghong Ji, Weidong Liu

14. A Research on Traffic Conflicts Between Vehicle and Pedestrian on Urban Typical Road Section
Qian Cheng, Leyi Wang, Chenggang Li, Xiaobei Jiang, Wuhong Wang

15. Automotive Fire Simulation Based on Pyrosim
Hongguo Xu, Na Li, Hongfei Liu, Yihua Zhang

16. Passenger Flow Distribution Model Under the Interruption of Urban Rail Transit Network
Xue Han, Di Wang, Yingshun Liu, Tangyi Guo

17. Path Selection Research with Digestion Index
Xiaoyu Meng, Hao Yue, Xiaoling Liu

18. Dynamic Timetables Optimization Method of Regional Public Transit Under APTS
Xiqiao Zhang, Zhichao Sun, Wen Cui

19. Study on the Low-Carbon Operating Evaluation Model in Expressway Rest Area
Shu Wang, Jianyou Zhao, Kaifang Wang, Yang Liu

20. An Analysis of the Taxi-Sharing Organizing and Pricing
Kai Huang, Feifei Liu, Yimian Hu, Zihan Liu

21. Analyzing the Influences of Driver Distractions Based on Driver’s Subjective Cognition
Hui Zhang, Da-Lin Qian, Chun-Fu Shao, Zhen-Wei Qian, Xue-Yu Mi

22. Origin-Destination Distribution Prediction Model for Public Bicycles Based on Rental Characteristics
Shuichao Zhang, Yanjie Ji, Dong Sheng, Jibiao Zhou

23. Study on Selection Methods of Speed Control Measures for Low Grade Roads in Rural–Urban Fringe
Ning Zhong, Yongfeng Ma, Wenjun Zhang, Jian Lu

24. Effects of Driver Fatigue and Road Curvature on Steering Wheel Angle
Qingning Niu, Zhiqiang Zhou, Pengcheng Yu, Shuo Liu, Qiuhong Wang

25. Requirements Analysis of Operation Monitoring for Electric Vehicle in Transportation Industry
Cong Zhu, Lin Wang, Wengfeng Liu, Bin Li

26. Study on the Establishment of Vulnerability Source Evaluation Model for the Road Traffic Safety
Tingting Gao, Wuhong Wang, Min Li

27. ABS Self-Adjustment Threshold Control Based on MATLAB
Neng Wan, Jian Xiong

28. Failure Analysis of Metro Door System Based on Fuzzy TOPSIS
Xiao-qing Cheng, Yong Qin, Li-min Jia, Zheng-yu Zhang

29. The Gradation Relationship Model and Application of Urban Multimodal Transit Networks
Xian-cai Jiang, Jian-liang Mo, Ya-hui Li

30. Study on Emergency Response Process of Metro Emergency Based on Stochastic Petri Nets
Junhui Yuan, Jie Xu, Yong Qin, Limin Jia

31. Layout Optimization Design of Electric Vehicle Charging Station Based on Urban Parking Lot
Yaqin He, Xinglin Zhou, Zupeng Liu, Maoping Ran

32. Study on the Changes of EEG Signal and Driving Behavior Based on the Driving Simulator
Guangyin Han, Liu Yang

33. Evaluating the Effectiveness of Speed Bumps: An Empirical Study in Campus
Jing Lv, Cheng Li, Hongwei Guo, Wuhong Wang, Xiaobei Jiang

34. Traffic Signal Optimization Based on System Equilibrium and Bi-level Multi-objective Programming Model
Xiao-ting Wang, Yu-lin Chang, Peng Zhang

35. Research on Fundamental Solutions to Curb Parking Problems in City
Di Wang, Xue Han, Guixian Xing

36. Empirical Analysis of Hypothetical Bias in Stated-Preference Experiments
Li Tang, Xia Luo

37. Real-Time Density-Based on-Ramp Metering Algorithm Considering Multi-Lane of Mainstream
Li Tang, Xunfei Gao, Pengfei Zhai, Xia Luo

38. Vehicle Driving Characteristics on Rural Highways and the Evaluation of Stability Performance Based on Lorenz Scatter Plot
Xue-lian Zheng, Xian-sheng Li, Yuan-yuan Ren, Xiang-yu Meng

39. Pedestrian Detection and Counting in Crowded Scenes
Juan Li, Qinglian He, Liya Yang, Chunfu Shao

40. Coordinated Carpool Route Selection and Optimization for Dynamic Uncertain Demand Based on Connected Vehicles
Guiliang Zhou, Tianwen Bao, Lina Mao, Lijun Huang, Dingxin Wu

41. A Research on Traffic Conflict Characteristics of Vehicles Going Straight or Turning Right at Large Intersections
Xinglei Zhang, Xianghai Meng

42. Summary and Development Trend of Traffic Equilibrium Research
Lingmin Yang, Hong Wang, Shunying Zhu

43. Traffic Network Structure of Internet of Vehicles
Linghui Xu, Jia Lu, Jian Zhang

44. Prediction of Urban Rail Traffic Flow Based on Multiply Wavelet-ARIMA Model
Jie Zhu, Wei-xiang Xu, Hai-tao Jin, Hao Sun

45. Simulation of Rural Vehicle Emissions Using Instantaneous Emission Model

Lijun Hao, Peng Yue, Xin Nie, Jianwei Tan, Yunshan Ge

46. Vehicle Routing Model and Algorithm Study for the Network of Container Transportation with Dumping Trailers Under Hard Time Window Constraint
Liupeng Jiang, Yilin Yang, Yan Zhang, Xuejun Feng, Jie Ji

47. A Dynamic Model of Post-disaster Search and Rescue Considering Information Uncertainty
Qianqian Liu, Qun Wang

48. Study on Optimization and Adjustment Method of Urban Public Transport Network Based on Evolutionary Analysis
Wenyong Li, Tao Wang, Xiqi Zhang

49. A Classification Method for Accesses on Suburban Highway
Yuanyuan Hong, Yongfeng Ma, Jian Lu

50. A New Method of Code Generation for MC9S12 ECU
Rongge Meng, Chunhua Zhang

51. Simulation and Evaluation of Guidance Strategies in the Park and Ride Condition
Liu Yang, Wei Guan, Wenyi Zhang

52. Study on Evaluation Method of Reconstruction and Extension Expressway Alignment Based on Operating Speed
Xin Ding, Jianyou Zhao, Xiaoyu Fu, Yang Zhao

53. Transfer Passenger Distribution Prediction on Flow Lines in Transportation Terminal
Siyuan Shao, Chunfu Shao, Wei Jin

54. Critical Safety Distance Model of Human-Vehicle Unit Based on Traffic Conflict at Urban Intersections
Fang Li, Le-yi Wang, Wu-hong Wang, Xiao-bei Jiang

55. Research on the Vehicle–Bicycle Conflict Model at Signalized Intersection
Yu-quan Wang, Fang Xing, Liang Zhang

56. Research of Variable Lane Control Method in the Emergency Evacuation Area
Lili Zheng, Xinyue Hu, Tongqiang Ding

57. Modeling the Traction Energy Consumption for Urban Rail Line Considering Operation Characteristics
Xun Sun, Zhankui Ma, Enjian Yao, Xu Wu

58. Calculation Method of Traffic Capacity in Airport Curbside
Yanyan Chen, Nuo Zhang, Haoning Wu, Yao Lu, Liang Zhang, Jun He

59. Analysis of an Intersection Based on Active Priority Strategies
Zihao Liu, Xiucheng Guo, Xiaojian Hu, Zhongjun Wu

60. Study on Evaluation Index System of Urban Green Traffic Planning
Jianyou Zhao, Zhongquan Fang, Yang Zhao

61. Analyzing the Relationship Between Urban Macroeconomic Development and Transport Infrastructure System Based on Neural Network
Lu Ling, Feng Li, Linhui Cao

62. Real-Time Traffic Incident Detection with Classification Methods
Linchao Li, Jian Zhang, Yuan Zheng, Bin Ran

63. Mobile Internet+Campus Bicycle Sharing System Planning
Lisha Shi, Lan Wu

64. Analysis of the Homogeneity of Driver Behaviors at Intersections
Le-yi Wang, Xiao-bei Jiang, Qian Cheng, Cheng-gang Li, Wu-hong Wang

65. Comparative Analysis of the Public Transit Modes Based on Urban Area Location Theory
Lan Wu

66. Survival Analysis on Passing Time of Minor Vehicle’s Road Crossing at Un-Signalized Intersection in China
Yuan Zheng, Jian Zhang, Guoqiang Zhang, Linchao Li, Biqing Ye

67. The Detection and Precision Analysis of Bright Color Vehicles Based on Remote Sensing Image
Dudu Guo, Jing Zhang

68. Segment Division Analysis of the Low-Grade Roads Traffic Flow Access in Suburban Area
Ning Zhong, Yan-kai Zong, Yong-feng Ma, Jian Lu

69. Study on the Geometric Design Method of Access on the Urban Fringe and Villages Segment
Yue Chen, Da Wu, Yongfeng Ma, Jian Lu

70. Stochastic Traffic Assignment Model Considering Park & Ride Network and Travel Time Reliability
Anning Ni, Xuxun Lin, Jing Luo

71. Inverse Kinematics Model’s Parameter Simulation for Stewart Platform Design of Driving Simulator
Gan Hu, Xiaomeng Li, Xuedong Yan

72. Grid-Based Framework for Railway Track Health Evaluation
Lei Bai, Qiuyan Zhang, Rengkui Liu, Futian Wang, Xiaoqi Song

73. Efficiency Evaluation Model of Car Sharing for Low-Income People
Liya Yao, Kai Chen

74. Railway Energy Consumption Analysis Based on Regression Model
Liang Sun, Ling Lin, Liang Chen, Mei Liu, Wei Bao, Li Wang

75. Research on Parking Choice Model Based on Shared Private Parking Space
Tongqiang Ding, Bo Wang, Lili Zheng, Jianfeng Xi, Shengli Wang, Shuangshan Xu

76. Mining Method for Road Traffic Network Synchronization Control Area
Lili Zheng, Hu Liu, Tongqiang Ding, Ruru Xing, Xinyue Hu

77. Research of Embedded Real-Time Passenger Flow Detection Equipment
Qing Tian, Liyuan Wang, Yun Wei, Xuece Pang, Qi Wang, Weiwei Fei

78. Optimal Model of Timetable Under the Influence of Train Speed on the Utilization Rate of Regenerative Braking
Jia Feng, Xiamiao Li, Baohua Mao, Qi Xu

79. Analysis of Spatial–Temporal Characteristics Based on Mobile Phone Data
Hong-liang Yin, Chang-jiang Zheng

80. Analysis of Connection Mode and Type Between Regional Line and Urban Line of Urban Rail Transit
Guofei Gao, Yana Yan

81. Demand Forecasting-Based Layout Planning of Electric Vehicle Charging Station Locations
Min Li, Wuhong Wang, Hongfei Mu, Xiaobei Jiang, Prakash Ranjitkar, Tao Chen

82. Geometric Safety Design of Freeway off-Ramp-Street Terminal Based on Traffic Flow Characteristic Analysis
Hai-juan Zhao, Hai-ping Zhao

83. A Novel Planning of Vest-Pocket Park in Historic Urban Area in Metropolis: A Case Study of Beijing
Yue Hu

84. The Optimization of Intersection Signal in the Situation of Data Loss
Weiwei Guo, Chunling Xu, Jiyuan Tan, Leqi Li

Keywords: Engineering, Transportation Technology and Traffic Engineering, Transportation, Automotive Engineering, Industrial and Production Engineering

Editor
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2018
Language
en
Edition
1
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
11 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811035517
Printed ISBN
978-981-10-3550-0

Similar titles