Login

Ouyang, Yujie

Advanced Graphic Communications and Media Technologies

Ouyang, Yujie - Advanced Graphic Communications and Media Technologies, ebook

476,05€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811035302
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

Part I. Color Science and Technology

1. Test Criteria and Investigation of Uniform Color Spaces to Meet the Requirements of Future Imagery
Muhammad Safdar, Ming Ronnier Luo

2. Image Colorization Method Using Texture Descriptors and ISLIC Segmentation
Liqin Cao, Lei Jiao, Zhijiang Li

3. Study on Spectral Reconstruction Based on Sample Optimization Method of Color Digital Camera
Zhaoyang Jia, Guangxue Chen

4. What Do We Need for Assessing Whiteness?
Shining Ma, Minchen Wei, Jing Liang, Ming Ronnier Luo

5. Regional Culture Preferences to LED Light Color Rendering
Ran Wei, Xiaoxia Wan, Qiang Liu, Guo Cao, Haiwen Wang

6. Gamut Testing of EPSON Stylus Photo R270 Color Ink-Jet Printer by ICC 3D
Xiaochun Li, Ming Zhu, Mingming Yin

7. Research on Spectral Reflection Characteristics of Overprinted Color Inks and the Numeric Compensation to the Theoretical Model
Ji Qi, Yang Jin, Xinggen Qian, Yusheng Lian

8. Dual Attributes of Color
Yechi Pang, Zhijie Li, Pengfei Zhao, Min Xu, Wensi Liang

9. Extracting the Representative Colors in Facial Image Based on the Eye Tracking
Pei Deng

10. Study on Color Model on Green Gamut Part for High Fidelity Printing
Xiaoyan She, Shisheng Zhou, Guanjun Zhu

11. Polynomial Fitting Approach for Colorimetric Values Transform Based on Large Scale Spectral Dataset
Yijing Xun, Qiang Liu, Xiaoxia Wan, Zheng Huang, Guo Cao, Haiwen Wang

12. Study on Color Matching Technology of Flexographic Printing Ink
Ben Liu, Maohai Lin, Guichun Hu, Meiqi Lin

13. Study on Gamut Mapping Algorithm Based on GRNN
Pukang Yuan, Qiang Wang, Lingjun Kong, Quanhui Tian

14. Performance Test of Liquid Crystal Display Parameters
Hongyan Chen, Li Cheng, Xiao Jin

15. Simulation and Rejuvenation for Chinese Fading Paint Under Ultraviolet
Zhen Liu, Fang Cai, ShuangShuang Chen, Chong Sun

16. Study on Observers’ Categories Based on Color Matching Experiments
Chunjie Shi, Min Huang, Yu Liu, Zeyang Li, Haoxue Liu

17. Measurement and Analysis of Colorimetric Values for Holographic Paper with Light Pillars
Zeyang Li, Min Huang, Yu Liu, Chunjie Shi, Haoxue Liu, Guihua Cui

18. A Brief Review of Colour Quality Assessments of LED Lightings for Museums
Qiyan Zhai, Ming Ronnier Luo

19. Testing the Performance of Color Difference Formulae Using Two Distinct Glossiness of Color Printing Atlas
Jing Liang, Buyun Yao, Siyu Ning, Liang Sun

20. Color Restoration Method of Underwater Multispectral Images
Ping Yang, Yilu Guo, Hong Song, Jingnan Sun, Yong Wang, Xiandou Zhang, Qiang Wang

21. Research on the Conversion Algorithms of Monitor Color Management Based on WCS
Rui Zhang, Congjun Cao, Nana Liu, Jingshang Fan

22. Presumption Evaluation of Color Reproduction Based on Multi-feature Model in Digital Printing
Yang Zhao, Xiaozhou Li, Xuelin Li, Qian Cao, Jingqiang Jia

Part II. Image Processing Technology

23. A New Parallel Hierarchical K-Means Clustering Algorithm for Video Retrieval
Kaiyang Liao, Ziwei Tang, Congjun Cao, Fan Zhao, Yuanlin Zheng

24. Comprehensive Imaging Quality Assessment Method for Laser Printer Based on SVM
Yaohua Yi, Luolan Zhou, Yuan Yuan, Rui Li

25. An Efficient Approach of Color Image Matching by Combining Color Invariant and ORB Feature
Shenghui Li, Ruizhi Shi, Hui Ye

26. Color Printing Image Quality Evaluation Method Based on Full Quaternion Matrix
Yunfei Zhong, Ruojing Wang, Lujing Fu, Yaojian Hu, Lu Chen

27. An Output of Oil Painting Stylized Digital Image from Photographs with Optimum Tone Reproduction
Jing Geng, Congjun Cao, Jingshang Fan, Hirokatsu Shimizu, Naokazu Aoki, Hiroyuki Kobayashi

28. Contrastive Analysis on Emotional Cognition of Skeuomorphic and Flat Icon
Xiaoming Zhang, Qiang Wang, Yan Shi

29. Reproduction of HDR Image Based on Multiple Bilateral Filtering
Yang Zhao, Xiaozhou Li, Jingqiang Jia, Qian Cao

30. BOF Image/Video Retrieval Model with Global Feature
Mingzhu Zhang, Kaiyang Liao, Congjun Cao, Fan Zhao, Yuanlin Zheng

31. Applications of Personalized QR Code on Packaging Design
Xianjing Bao, Yunfei Zhong, Pengcheng Su, Ruojing Wang

32. Research on Augmented Reality of Printed Matter Based on Random Ferns and Orientation Gradient with Integral Graph
Da Li, Ruizhi Shi, Xuhui Zhao, Hui Ye

33. BM3D Image Denoising Algorithm Based on K-Means Clustering
Jinru Gao, Qiang Wang

34. Person Re-identification Based on Fusing Appearance Features in Perceptual Color Space
Caixia Fan, Yajun Chen, Lei Cao

35. A Night Image Enhancement Algorithm Based on Guided Filtering
Xuxin Tang, Zhijiang Li, Yuhang Chen

36. Three-Dimensional Color Gamut Visualization and Interaction for Digital Images
Zhijin Li, Maohai Lin, Guangyuan Wu, Yehong Chen, Meiqi Lin

37. Application of Multi-spectral Technology in Presswork Forgery Prevention
Yan Li, Dongsheng Jiang

38. Scene Text Segmentation Method Based on MSER and MLBP
Miaomiao Guo, Yaohua Yi, Juhua Liu, Ying Li

39. Research on Stereo Image Rendering Based on Micro Lens Array
Wei Liu, Guangxue Chen, Mengyu Li

40. Research on Reading Recognition Technology of Gas Meter Based on Key Feature Matching
Wenfa Qi, Bowen Xue, Yuxin Liu

41. Image Quality Assessment Scheme Based on Structural Contrast Index and Gradient Similarity
Li Liu, Yuanlin Zheng, Wei Wang

42. Study on Memory Color Extraction Method of Image Processing
Jingnan Sun, Ping Yang, Qiang Wang

Part III. Digital Media Technology

43. Semantic Based Text Similarity Computation
Yaqi Liu, Zhijiang Li

44. Design and Manufacture of 3D Printers of Virtual Assembly Display Platform
Haiyue Zhang, Zhanjun Si

45. Research on the Application Process of Mobile Augmented Reality in Printed Product
Hui Ye, Ruizhi Shi, Shenghui Li, Da Li

46. Research and Application of Online Image Processing Technology Based on HTML5
Chunxia Dong, Zhanjun Si

47. Information Publishing System Based on the Framework of Django
Shenliang Li, Zhanjun Si

48. Trends of Digital Publishing: A Case Study of Taiwan’s Tourist Press
Yungcheng Hsieh, Mingchw Wei, Yungchao Ting

49. Design and Implementation of Interactive Courseware Based on Mobile Terminal
Ying Wang, Zhanjun Si, Lu Zhang

50. Generating Customized PDF Document Based XML Source Data
Rubai Luo, Meng Wang, Shisheng Zhou

51. Research on Presswork to eBook Conversion Method
Ying Hu, Huiqiang Lu

52. Interactive Design of Mobile Game Interfaces Based on UCD
Jing Zhao, Lei Guo, Chunhong Zhang

53. Research and Implement of HTML5 Game Based on WebSocket
Ke Shen, Zhanjun Si, Lu Zhang

Part IV. Printing Engineering Technology

54. Research on a New Reflectance Model for Printing Based on Dot Shape
Qi Wang, Xi Yang, Honghao Liu

55. Impact of Screening Parameters for Electrostatic Imaging Quality
Kaili Zhang, Guangxue Chen

56. Effect of Paper Optical Properties on the Color Reproduction in Ink Jet Printing
Guichun Hu, Haoran Fang, Maohai Lin, Fuqiang Chu

57. Study on Fidelity of Inkjet Dots Based on Multiple Linear Regression Analysis
Fangfang Lu, Zhitao Zhang, Yang Zou, Yanfen Zhang

58. Study on the Mode of the Printing Industry in Cloud Computing
Yunzhi Chen, Yongkai Wang, Chong Gu

59. A Pre-actuation Method for Initial Droplets Accurateness of Inkjet Printing with Volatile Materials
Zhiqiang Gao, Cheng Sun, Liqiang Huang, Xing Yin

60. Analysis of Print Quality of UV Flatbed Inkjet Printer
Ying Wu, Ang Xu

61. Process Analysis of Seamless Adhesion for Cutting Model Printed by Color Paper-Based 3D Printing
Jiangping Yuan, Yimin Liu, Guangxue Chen, Liuxi He

62. Study of Printing Process of Creative Prints Based on TFEL Technology
Rubai Luo, Ming Lu, Shisheng Zhou

63. Study on the Influence of Paper Surface Efficiency on Ink Color Effect
Li Cheng, Xuejun Tian, Xi Xiong

64. Effect of Different Basic Weight of Paper on Microfluidic Devices Fabricated by UV Inkjet Printing
Yingzhe He, Guangxue Chen, Junfei Tian

65. Performance Study of Flexible Capacitive Pressure Sensor Based on Dielectric Structures
Qichao Hou, Mengmeng Liang, Ruping Liu, Wei Wang

66. Paper Suitable Analysis Based on Printed Electronics
Zhongmin Jiang, Yingmei Zhou

67. Water Washing Improving the Conductivity of Flexography Printed ITO-Free Transparent Electrode for Polymer Solar Cells
Yi Fang, Lu Fu, Yuanyuan Li, Yafang Feng, Shiqi Zhu, Yanfang Xu, Li Yang, Luhai Li

68. Study of the Screen Printing Technology on RFID Tag Antenna
Wei Liu, Guangxue Chen, Yusi Zhang

69. Research on the Covering Property of White Ink Applied on Transfer Paperboard
Xinting Wang, Guorong Cao, Ling Cheng, Xu Wang

70. Research on Theory and Application of Computer Ink Color Matching
Guhong Liu, Qifeng Chen, Guangxue Chen

71. PTC Effect of Conductive Composites Based on Resin Mixed with Carbon Nanoparticle
Mengmeng Liang, Qichao Hou, Ruping Liu, Xudong Wu, Wei Wang, Luhai Li

Part V. Packaging Engineering Technology

72. Preservation Effect of Thymol Active Packaging Films on Sugar Oranges
Xiaowen Liu, Yabo Fu, Dongli Li, Wencai Xu

73. Experimental Investigation of Influence Factors for Compression Strength of Thin Honeycomb Paperboard Box
Shibao Wen, Xiaoke Chu, Jujie Sun

74. Research on Application of WSN in Cold Chain Logistics’ Warehousing and Transportation
Hanyue Zhang, Shijuan Yang

75. Effect of Pressure Sensitive Adhesive Polypropylene Tape on Performance of Corrugated Box
Bingjie Shi, Xiaohui He

76. Finite Element Analysis of Moisture Diffusion in Damp-Proof Packing
Hongtao Miao

77. Analysis of the Dynamic Performance of the Cushion Material Composed of EPE and EPS Based on Finite Element Method
Xiaoli Song, Gaimei Zhang, Jiandong Lu, Fanjun Meng

78. Modal Analysis on Laptop and Its Packaging System Based on Finite Element Method
Gaimei Zhang, Xiaoli Song, Xiongbin Zhao, Jingting Zhang, Yue Shi, Fan Su

79. Analysis of Mechanical Properties of Glass Packaging
Jiang Chang, Xue Gong, Zhihui Sun

80. Investigation of Active MAP Film with Menthol on Sugar Orange Preservation
Hui Liu, Yabo Fu, Dongli Li, Wencai Xu

81. Effect of Oxygen Permeability and Water Vapor Permeability of Fresh-Keeping Bags on the Preservation Effect of Nectarine
Juanping Li, Dongli Li

82. Identification Method of Egg Freshness by Principal Component and Discriminant Analysis
Yinghao Xing, Qigen Tong, Xiujuan Zhi, Bin Du

83. Application of Ultra-High Pressure Technology in the Processing of Shellfish Shell
Xue Gong, Jiang Chang, Zhihui Sun

84. Research on Storage Location Technology Based on RFID
Hanyue Zhang, Xixi Feng, Jiao Wen

85. Simulation Research About the Influence of Particle Characteristics on Transition of Particles in the Horizontal Screw Conveyor
Jiandong Lu, Tianshu Zhao, Lizheng Zhang, Xiaoli Song

86. Design and Material Selection of Shopping Malls Point-of-Purchase Displays
Deqing Chen, Miaomiao Zhong

87. Present Situation and Ideas of Express Packaging Greenization
Ling Cheng, Guorong Cao

88. Problems and Solutions for Express Logistic Packaging
Chenyang Liu, Lijiang Huo

89. Research on Packaging Evaluation System of Fast Moving Consumer Goods Based on Analytical Hierarchy Process Method
Lizheng Zhang, Jiandong Lu, Guorong Cao, Hongtao Miao

90. Research on the Embedding of Brocade Pattern of Li Nationality in Tourism Product Packaging
Wenjia Liu, Junwei Hu, Jinmin Gao

Part VI. Mechanical Engineering & Numerical Control Technology

91. Research on Warpage Deformation Mechanism & Control Method of Fused Deposition Parts
Linlin Liu, Chuliang Wan, Kaikai Li, Jimei Wu

92. Incomplete 3D Model’s Repair Based on AFPF Technology
Shun Pan, Jiong Liang, Kun Hu, Yonghao Xiao

93. Object Tracking Algorithm Based on Adaptive Learning Parameter by Online Loss Detection
Yehong Chen, Pil Seong Park, Pingli Lv, Maohai Lin

94. Structure Design of Front-Edge Paper Feeder in the Production Line of Corrugated Carton
Jin Wang, Rongyu Ge, Jiatai Wang

95. Traction Characteristics of Guide Roller with the Air Entrainment
Mingyue Shao, Jimei Wu, Li’e Ma, Zhen Tian

96. Virtual Design of Web-Fed Typed Paper—Feeding Mechanism with Virtual Prototyping Technology
Hongqiang Wan, Minru Yao, You Li

97. Transducer Torque Control System of the Web Wind-up Tension in Gravure Press
Qiumin Wu, Hanxiao Zhang, Jimei Wu

98. Study on the Flow Mixing Results of Revolving Static Mixer Used in Solventless Laminator
Hongwei Xu, Wei Li, Xusheng Wang, Hang Zhang, Donghong Liu

99. Effect of High Temperature on Morphology and Structure of a New Composite as Raw Material of Filament for Fused Deposition Modeling Processes
Yonghao Xiao, Jia Yan, Kun Hu, Lin Zhu, Shun Pan, Luhai Li, Yen Wei

100. Mechanical Property and Structure Improvement of Sleeve Mandrel in Central Impression Flexographic Press
Li’e Ma, Jierui Li, Jimei Wu, Shuaichao Huang, Shanhui Liu

101. Digital Stamping Control System Design Based on the STM32 SCM
Ming Mu, Yujie Ouyang

102. Print-Defect Detection Method Based on the Modified Artificial Immune Algorithm
Guanjun Zhu, Shisheng Zhou, Xiaoyan She

103. Design of the Remote Fault Diagnosis System for the Printing Machines Based on the Internet of Things and Fuzzy Inference
Hongbo Liang, Shaozhong Cao, Xinpei Li, Hongfeng Xiang

104. A Method of Printing Press Fault Diagnosis Based on Image Texture Information
Xueqian Bai, Haiyan Zhang, Weibo Chun, Zhuofei Xu, Qianqian Xu

105. A Method of Diagnosis for Printing Press Ink Roller Bearing Based on Acoustic Signal and Spectrum Analysis
Yanyan Li, Haiyan Zhang, Qianqian Xu, Zhuofei Xu

Part VII. Ink and Related Technology

106. Study of Factors on Ethanol Resistance Stability of Water-Based Acrylic Resin Emulsion
Changming Yin, Xiaoyu Li, Haiqiao Wang

107. Research of Water-Based Graphene Conductive Screen Printing Ink and Its Property
Minghui Zhang, Xianfu Wei, Beiqing Huang, Bin Long

108. Effect of the Polyols Content on the Properties of the Waterborne Polyurethane
Xin Wang, Fuqiang Chu

109. Study of Dispersion of the Yellow UV-LED Inkjet Ink
Yiran Li, Xianfu Wei, Beiqing Huang

110. Double-Layer Corrosion Protection of Aluminium Pigments Applied in Water-Based Silver Ink
Wenlong Zhao, Shisheng Zhou, Zhengneng Wu

111. Wettability and Dispersion of Phthalocyanine Blue Pigment and Evaluation of Its Effect on Printing Quality
Ruichun Cao, Xianfu Wei, Qi Wang, Hui Zhang

112. Preparation and Characterization of Nano Silver Applied in UV-Curing Conductive Ink
Ting Mi, Qifeng Chen, Guangxue Chen

113. Effect of Ketone and Hydrazine Self-Crosslinking Reaction on Polyurethane Emulsion
Yunlong Huang, Zhigang Hu, Ying Chen, Xiaoyu Li, Haiqiao Wang

114. Luminescent Properties of Rhodamine 6G Doped with DNA-CTMA and Its Application in Fluorescent Ink-Jet Ink
Hui Hao, Xia Li, XiaoYu Zhu, Huan Zheng, Beiqing Huang, Xianfu Wei, Lijuan Liang

115. Luminescence Properties of Eu(TTA)3(H2O)2 Doped with DNA-CTMA and Its Application in Fluorescent Inkjet Ink
Tong Zhao, Chunrui Lin, Xiaoyu Zhu, Huan Zheng, Lianfang Li, Beiqing Huang, Xianfu Wei, Lijuan Liang

116. Influence of Coalescent on the Gloss of Plastic Water-Based Flexographic Ink
Xue Gao, Zhiyong Sun, Yun Ouyang, Xiaofang Wang, Xiaoli Liu, Li Yang, Xiaojuan Feng

117. Study on Properties of Magenta Water-Based Flexo Ink Used on BOPP Film
Yang Liu, Beiqing Huang, Xianfu Wei, Ying Shen

118. Preparation of Acrylate Latex via RAFT Soap-Free Emulsion Polymerization
Weiwei Liu, Zhi Qiao, Jinqiang Tu, Xiaoyu Li, Haiqiao Wang

119. Effect of Defoamer on the Performance of Plastic Water-Based Flexographic Ink
Xiaoli Liu, Yun Ouyang, Xiaofang Wang, Zhiyong Sun, Xue Gao, Yanchao Yu

120. Research on the Performance Optimization of Silver Water-Based Gravure Ink
Tengfei Zhou, Beiqing Huang, Xihao Li, Xianfu Wei

Part VIII. Paper and Related Technology

121. Revealing the Components at Work in Classical Liquid Imbibition Models: Inertial, Bosanquet and Viscous Lucas-Washburn Applied to Printing
Guodong Liu, Xinya Zhang, Meiyun Zhang, Patrick Gane

122. Effect of Main Composition of Dissolving Pulp on Its Reactivity
Wei Liu, Guangxue Chen, Siwang Li

123. Study on the Antistatic Coating Technology and Coated Paperboard Performance
Qinghua Gao, Junyan Huang, Shangjie Jiang, Huizhong Zhang

124. Influence of Silica Pigments with Different Sizes on the Performances of Coated Ink-Jet Printing Paper
Xu Liu, Yunzhi Chen, Zhengjian Zhang

125. Study on the Neutral Deinking Technology of Old Digital Printing Paper (ODP)
Longkang Cong, Xiaolin Zhang, Liu Shi, Xiangsheng Deng

Part IX. Film and Related Material Technology

126. Preparation and Properties of Nano Zinc Oxide/Poly Lactic Acid Antibacterial Packaging Films
Xing Yin, Cheng Sun, Zhiqiang Gao, Li Xue

127. Barrier Mechanism Analysis of Silicon Oxide Film by SEM
Lihua Zhu, Yan Li, Wensi Liang, Jun Wu, Yunjin Sun, Yun Ouyang

128. Preparation and Characterization of Cellulose Gel Films
Junran Li, Xiaojun Ma, Yunfei Wang, Xuejiao Zhang

129. Preparation and Research of POSS Modified PLLA Films: Mechanical Properties
Xiaohui Zhang, Feiyan Zheng

130. Preparation and DSC Analysis of γ-Poly Glutamic Acid Ester
Wei Xiao, Zhihui Sun, Fengqing Wang, Jing Dong

131. Application of Anti-static Release Coating in Packaging Film
Jichao Huang, Shenghong Chen, Chengzhi Li, Chunxiu He, Yun Xiang

132. Edible Coating Packaging and Its Preservation Effect to Cherry Tomatoes
Liya Zhou, Junyan Huang, Hao Xing, Qinghua Gao, Yaoqi Li, Xiaomin Li

Part X. Novel Functional Material Technology

133. Highly Sensitive Flexible Pressure Sensor with Microstructural Dielectric Layer
Zhengbo Li, Lianfang Li, Lixin Mo, Zhenguo Wang, Wei Yang, Hui Zhou, Haichao Zhang, Luhai Li

134. Hydrophilic Modification and Characterization of Bagasse Cellulose
Tingli Liu, Guangxue Chen

135. Synthesis of 2-Allyloxy-3, 6, 7, 10, 11-Pentabutoxytriphenylene and Its Mesophases Study
Wanying Zhang, Xingtian Hao, Feng Hong, Jianchuang Wang, Shuaifeng Zhang, Chunxiu Zhang, Jialing Pu

136. Research on the Preparation of Silver Nanoparticles by Chemical Reduction Method
Yanxiang Li, Fuqiang Chu

137. Optical Emission Spectroscopy Diagnostics of HMDSO/O2 Magnetized Plasma
Zhonghua Bian, Xinyue Wang, Yunjin Sun, Qiang Chen

138. Experimental Analysis of the Effect of Vacuum Degassing Technology on the Solventless Laminating Adhesive Performance
Hongwei Xu, Xusheng Wang, Ruining Lei, Xuhong Chen, Donghong Liu

139. Effect of Monomer and Promoter on UV-LED Varnish Performance
Xiaoli Li, Shiyong Luo, Wencai Xu

140. Study of Printability of Hybrid Light Curable Material Used in 3D Printing—Product Flexographic Plate
Beiqing Huang, Xiaoyue Shang, Yiran Li, Xianfu Wei, Changlong Guo

141. Discussing the Preparation Conditions of Graphene
Xiaotong Xiong, Beiqing Huang, Xianfu Wei

142. Study on the UV Curing Molding Material in 3D Printing Modification of Expanding Monomer
Lu Zhang, Beiqing Huang, Xianfu Wei

143. Preparation of Branched Polymers Using a Polymerizable RAFT Agent
Guiyu Ma, Zhongxiao Li, Yingqun Qi, Ti Wu

Keywords: Engineering, Signal, Image and Speech Processing, Computer Imaging, Vision, Pattern Recognition and Graphics, Industrial and Production Engineering, Printing and Publishing

Editor
 
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2017
Language
en
Edition
1
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
28 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811035302
Printed ISBN
978-981-10-3529-6

Similar titles