Login

Proceedings of SAE-China Congress 2016: Selected Papers

 - Proceedings of SAE-China Congress 2016: Selected Papers, ebook

353,30€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811035272
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Effect of Compression Ratio on the Combustion Characteristics of Premixed Charge Induced Ignition for Diesel Engine
Yujie Guo, Jianjun Zhu, Zhiwei Su, Wei Han, Zilong Wu

2. Study of the Effect of Combustion Chamber Shapes on the Mixture Formation and Combustion Characteristic on CNG-DI Engine
Tao Jiang, Xuedong Lin, Miao Yang

3. Damage Risk Evaluation and Optimization for BIWS Spots-Weld
Daolin Deng, Yu Zhang, Zhonghao Xu

4. Fatigue Durability Analysis of a Frame Based on Multi Body Dynamics
Qin Zhang, Fengchong Lan, Jiqing Chen, Qinsheng Huang

5. Study on Calibration of Secondary Air Injection System in a V12 Engine
Hongzhi Zhao, Wei Wang, Xiaofan Zhong

6. Research on Soot Filtration and Pressure Drop Characteristics of DPF
Ying Gao, Hongqi Liu, Wei Chen, Tieqiang Fu, Maodong Fang, Jun Li

7. Research on the Present Situation and Factors of Volatile Organic Compounds in Car Cabin
Jiabao Ren, Shujie Xu, Xuefeng Liu, Wei Liu, Enyou Cui

8. Optimization Method of Low Exhaust Temperature Emissions of City Buses Meet China V
Tengteng Li, Changyuan Wang, Kongjian Qin, Xiaojun Jing

9. Analysis and Test Research for Three-Phase Short-Circuit of Permanent Magnet Synchronous Motor for an Electric Vehicle
Sibo Wang, Chao Lu, Xiaoxu Wang, Huichao Zhao

10. Based on an Improved Sliding Mode Observer for Position Estimation of PMSM
Su Zhou, Daxiang Zhu, Zhe Hu

11. Simulation Analysis and Research of C70GB Fuel Cell Vehicle
Ping Chen, Chen Liang, Jiangqiu Li, Hongliang Jiang

12. Electrochemical-Thermal Coupled Model of Lithium-Ion Batteries for Low Temperature Charging
Peng Wu, Jan Romberg, Hao Ge, Yakun Zhang, Jianbo Zhang

13. Research on Low Frequency Torque Ripple of In-wheel Motor of Four Wheel Independent Drive
Zhe Li, Zheng Ling, Yue Ren, Yinong Li, Ke Wang, Zhenfei Zhan

14. Relaxed Static Stability for All-Wheel-Drive Electric Vehicle Based on Yaw Moment Control
Jun Ni, Jibin Hu

15. Test Study on Characteristics of Multi-Hole Injector for Gasoline Direct Injection Engine
Jujiang Liu, Hong Chen, Sicong Lin, Yuhuai Li, Lin Ye, Shuang Zhang

16. Integrated Exhaust Manifold Type Cylinder Head Structure Design for Gravity Casting Process
Ming Chen, Wenlei Yang, Tianyu Zhang, Donghang Liu, Hanqing Song

17. Experimental Research on Macroscopic and Microscopic Characteristics of Ethanol-Fatty Acid Methyl Ester Blends Sprays
Junge Li, Xiaocao Yu, Bin Liu, Tiegang Hu, Xibin Wang

18. An Ultra-High Power Ignition System for EGR-Diluted GDI Engine
Haifeng Lu, Liguang Li, Yintong Liu, Han Gao, Jiyu Shen

19. Experimental and Simulated Study on the Cylinder Deactivation of Vehicle Gasoline Engine
Shuhai Yu, Xingxing Ma, Zhigang Ma, Rui Liu, Dongxian Song

20. Study on Effects of Multiple Injection at Intake Stroke on Combustion and Emissions of GDI Engine Under Warm Up Conditions
Wei Dong, Chaojie Pu, Yao Sun, Litao Qiu, Bin Ma

21. Study of Start-Stop Technology on a GDI Engine
Jin Li, Weifei Yu, Peng Zhou, Jianrui Zhang, Tao Chen, Pengyuan Sun, Hua Li

22. The Study of Friction and Wear Capability of Piston Ring Coatings
Wenping Li, Yun Lu

23. Direct Injection Start-Stop Piston Final Stop Position Modelling and Analysis
Peng Zhou, Jin Li, Jianrui Zhang, Weifei Yu, Qingtao Si, Tuozhou Yu

24. Study on the Impact of Communication Imperfections on Forward Collision Warning and Avoidance Based on V2V Communications
Minghan Zhu, Hongmao Qin, Jianqiang Wang, Manjiang Hu, Keqiang Li, Zhouwei Kong

25. Wavelet-Based Demodulation Design for Vehicular Communication Network
Yao Ge, Zhan Shu, David Daut

26. Research on Static Viscoelastic and Tribological Properties of PP-EPDM, PP-GF30 and ABS in Automobile
Xiaojia Zhang, Lei Den, Changyong Lin, Bo Liu

27. Study of the Design and Torsion Performance for Carbon Fiber Composite Material Automobile Drive Shaft
Jiancai Liu, Yingguo Xian, Du Cao, Jianbo Su, Wei Liao, Mingde Ding, Zhong Su

28. Effect of Solution Treatment on Structure and Mechanical Properties of Fe–Mn–Al–Si Light Steel After Cold Rolling
Liang Yao, Wen Shi

29. Damping Analysis and Test Research of a Composite Leaf Spring in a Light Bus
Wenku Shi, Chen Qian, Qianqian Song, Bo Gao, Jun Ke

30. Analysis on China’s Fuel Consumption Standards and Its Influences on Curb Weight
Xiao Li, Fuquan Zhao, Han Hao, Zongwei Liu

31. Prediction and Study on the Influence of Propeller Shaft to Vehicle Noise Based on BP Neural Network
Yongjun Liu, Chaonan Xu, Weilong Niu, Xiuming Zhang, Jun Wei

32. Optimization and Simulation of SUV Sunroof Buffeting Noise
Xu Gong, Jun Wang, Chaoyi Deng, Penghui Wei, Bo Liu, Lin Li

33. Semi-active Intake Structure Design and Vehicle Validation
Jie Li, Changjun Tan, Donglian Zhang, Shuo Zhang, Liang Yang

34. Calculation and Application of Sound Insulation of the Vehicle Dash Panel
Cheng Peng, Feng Xu, Wei Pan, Min Sun, Yanghui Xu

35. The Analysis for Casting Axle Cover Leakage
Jun Chang, Buliang Zhang, Zhiying Liu, Chuanlong Huang

36. The Layout Design of Rearview Mirror Based on Vehicle Ergonomics
Yingying Xu, Hongfang Ling, Fang Qian, Yuyong Wang, Jianzi Huang

37. Research on Curve Safety Speed Warning for Vehicle with Risk Prediction
Xian Qu, Feng Yu, Shu-en Zhao

38. Multi Objective Optimization of Vehicle Crashworthiness Based on Combined Surrogate Models
Ling Zheng, Yinan Gao, Yinong Li, Zhenfei Zhan

39. The Influences of Pre-impact Braking Scenarios on Occupant Restraint System During the Full Frontal Impact
Hongyun Li, Chengyue Jiang, Dong Cui, Shugang Xie, Shuang Lu

40. Rear Seat Belt Usage Models Using FARS and Field Data
Yang He, Zhan Shu, Yao Ge, Janice Daniel

41. Study on Dynamic Torque PID Control for Automobile Diaphragm Spring Clutch Based on Kalman Filter
Chen Shao, Xue Bin Wu, Xin Zhang, Hong Wei Chen

42. Research on Parameters Optimization of Transmission System of Military Off-Road Vehicle
Bo Li, Xueyuan Li, Wei Wu, Junjie Zhou, Chaoheng Qin

43. Study on the Program Load Spectrum of the Suspension Fatigue Bench Test and Correlation
Bing Rong, Zhengwen Tan, Pan Xiao, Yuanyuan Ma, Jianwen Zhou, Chaojie Liu

44. Fatigue Analysis of Car Body Structure Based on Transient Response
Pengbo Wang

45. The Study on Fatigue Test of Cab With Suspension Based on 4-Channel Road Simulation Rig
Yunkai Gao, Genhai Wang, Jingpeng Han

46. Research on the Fluxless Brazing of Aluminum Air Cooled Oil Cooler
Changxing Mei, Hao Liu, Xiaobo Mai, Yongjin Gao, Renzong Chen

47. Analysis of Manufacturing Technology for the Spherical Head Supporting Part
Sanhu Zhao, Laitao Zhai, Baoyang Song, Kai Cui, Yang Li, Bo Yu

48. Optimization of Design Parameters of Circular Burring
Wenshan Fu, Yinzhi He, Chunyang Lu

49. Experimental Study on the Application of Hydrogen Detector in Engine Leak Detection
Qi Wang, Wei Zhu, Lei Chen, Sanyan Cao

50. Investigation on Induction Hardening Treatment of Cylindrical Drive Gear Shaft
Bo Chen, Da-peng Wang, Hang-yu Li, Kai Cui, Bo Jiang

51. Research on Automatic Automobile Air-Conditioning Controller
Bo Yang, Mingming Wang, Ted S. Huang, Fei Peng, Cong Xin

52. Research on the Control Algorithm of EPS for Vehicle Handling Stability
ChenXi Fang, Shang Liu

53. Research on Flux Weakening Speed Control Strategy for PMSM
Lei Qian, Haizhen Liu, Rui He, Weiwen Deng

54. A Study of Three-Way Catalyst Deterioration Monitoring
Song Yan, Tonghao Song, Tingwei Liu

55. Functional Safety System Design on EPS
Zhihong Wu, Xiezu Su, Yuan Zhu, Luke

Keywords: Engineering, Automotive Engineering, Energy Technology, Electrical Engineering

Publisher
Springer
Publication year
2017
Language
en
Edition
1
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
10 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811035272
Printed ISBN
978-981-10-3526-5

Similar titles