Login

Jiang, Mingxing

Biological Invasions and Its Management in China

Jiang, Mingxing - Biological Invasions and Its Management in China, ebook

163,65€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811034275
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

Part III. Invasion and Management of Major Alien Non-insect Animals, Plants and Microorganisms in China

1. Pinewood Nematode Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Buhrer) Nickle
Lilin Zhao, Jianghua Sun

2. Burrowing Nematode Radopholus similis (Cobb)
Birun Lin, Huifang Shen

3. Golden Apple Snails
Xiaoping Yu, Qianqian Yang, Yipeng Xu

4. Red-Eared Slider Trachemys scripta elegans (Wied-Neuwied)
Kai Ma, Haitao Shi

5. Nile Tilapia Oreochromis niloticus (L.)
Dangen Gu, Yinchang Hu, Hui Wei, Yunjie Zhu, Xidong Mu, Du Luo, Meng Xu, Yexin Yang

6. North African Catfish Clarias gariepinus (Burchell)
Dangen Gu, Yinchang Hu, Hui Wei, Yunjie Zhu, Xidong Mu, Du Luo, Meng Xu, Yexin Yang

7. Common Ragweed Ambrosia artemisiifolia L.
Zhongshi Zhou, Fanghao Wan, Jianying Guo

8. Crofton Weed Ageratina adenophora (Sprengel)
Guoqing Yang, Furong Gui, Wanxue Liu, Fanghao Wan

9. Mile-a-Minute Weed Mikania micrantha Kunth
Shichou Han, Zhigang Li, Qiyun Xu, Lingling Zhang

10. Canada Goldenrod Solidago canadensis L.
Fengjuan Zhang, Fanghao Wan

11. Coastal Plain Yellowtops Flaveria bidentis (L.) Kuntze
Fengjuan Zhang, Fanghao Wan

12. Alligator Weed Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.
Mengzhu Shi, Jianwei Fu

13. Water Hyacinth Eichhornia crassipes (Mart.) Solms
Jianwei Fu, Mengzhu Shi, Jianyu Li

14. Saltmarsh Cordgrass Spartina alterniflora Loisel
Ruiting Ju, Hui Li, Lei Shang, Shiyun Qiu, Jing Li, Ming Nie, Bo Li

15.
Phytophthora sojae

Xiaoren Chen, Yuanchao Wang

16.
Fusarium oxysporum f. sp. cubense

Birun Lin, Huifang Shen

Part IV. Perspectives and Future Research Directions

17. Research and Management of Biological Invasions in China: Future Perspectives
Mingxing Jiang, Aibin Zhan, Hui Guo, Fanghao Wan

Keywords: Life Sciences, Ecology, Agriculture

Editor
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2017
Language
en
Edition
1
Series
Invading Nature - Springer Series in Invasion Ecology
Page amount
14 pages
Category
Natural Sciences
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811034275
Printed ISBN
978-981-10-3426-8

Similar titles