Login

Cao, Yilin

Oncoplastic surgery

Cao, Yilin - Oncoplastic surgery, ebook

259,15€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811034008
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. General Remarks
Xiao Zhou, Wei Wang, Yue Zhou, Chaohui Zuo, Yi Mo, Yi Luo, Bo Zhou, Feiyue Wu, Yongyi Chen, Jianping Liang, Jinfeng Yang, Jingshi Liu, Jiannan Shen, Hui Wang, Jingli Zhu, Jintian Tang, Bingqiang Hu, Xuping Xi, Zhaoyan Wang, Yong Zeng, Lijian Zou, Zuoliang Qi, Xiaonan Yang

2. Microsurgical Techniques
Wei Wang, Jianhong Long, Xiao Zhou

3. All Kinds of Commonly Used Tissue Flaps
Jianhong Long, Xinghua Yang, Xiao Zhou, Wei Wang

4. Defect Repair After Eyelid Tumor Surgery
Dai Jie, Zhou Xiao, Li Zan

5. Defect Repair After Lip Cancer Surgery
Wu Hanjiang, Li Zan, Zhou Xiao

6. Defect Repair After Tongue Cancer Surgery
Zhou Xiao, Li Zan, Yang Lichang

7. Repair and Reconstruction of Penetrating Defects in Oral-Maxillofacial Area
Zan Li, Xiao Zhou, Jianjun Yu

8. Repair and Reconstruction of Maxillary Defects
Jian Sun, Yi Shen

9. Repair and Reconstruct of Mandibular Defects
Jianjun Yu, Jun Li, Xiao Zhou

10. Defect Repair After Resection of the Tumor of the External Nose
Yixin Zhang, Yunliang Qian, Zan Li

11. Repair of Facial Nerve Paralysis After Tumor Surgery
Chuan Yang, Xiao Zhou

12. Defect Repair After Resection of Scalp Malignant Tumors
Yunliang Qian, Yixin Zhang, Zan Li

13. Repair and Reconstruction of Cranial and Maxillofacial Defects
Jian Sun, Yi Shen

14. Defect Repairs After Resections of Laryngeal Cancer, Hypopharyngeal Cancer, and Cervical Esophageal Cancer
Jie Chen, Yuejun Chen

15. Defect Repair After Breast Cancer Surgery
Fazhi Qi, Peizhi Fan, Wei Wang, Lizhi Ouyang, Bo Zhou, William G. Austen, Rong Tang, Tessler Oren, Barbara L. Smith

16. Repair and Reconstruction of Defects After Resection of Chest Wall and Abdominal Tumors
Fazhi Qi, Gaoming Xiao, Yuejun Chen, Yunliang Qian, Yixin Zhang, Jun Yang, Danru Wang

17. Defect Repair After Resection of the Upper Limb Malignant Tumor
Jilong Yuan, Jingheng Gao, Qing Zhang, Jie Shi, Ming Xiao

18. Defect Repair After Resection of the Malignant Tumor of the Lower Limb
Chen Zhang, Xianan Li, Tong Huang

19. Defect Repair After Genital Malignant Tumor Surgery
Kaixiang Cheng, Daochou Long, Yu Xie, Jing Wang, Zan Li, Xiao Zhou, Yile Chen

20. Application of Skin Soft Tissue Expansion in Oncoplastic Surgery
Lin Xiaoxi, Zhou Bo, Zhou Xiao

21. Application of Vascular Surgical Techniques in Oncological Surgery
Chang Shu, Xiao Zhou

22. Tissue Engineering and Oncological Surgery
Yilin Cao, Wenjie Zhang, Zhiyong Zhang

23. Prospects and Problems of Oncoplastic Surgery
Zhou Xiao, Wang Wei

Keywords: Medicine & Public Health, Plastic Surgery, Surgical Oncology

Editor
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2018
Language
en
Edition
1
Series
Plastic and Reconstructive Surgery
Page amount
18 pages
Category
Medicine, Health Care, Mode
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811034008
Printed ISBN
978-981-10-3399-5

Similar titles