Login

Liang, Qilian

Communications, Signal Processing, and Systems

Liang, Qilian - Communications, Signal Processing, and Systems, ebook

421,50€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811032295
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

Part I. Wireless Communication

1. Mobility Management in AP Using SDN-NFV Technologies
Syed Mushhad M. Gilani, Wenqiang Jin, Tang Hong, Guofeng Zhao, Chuan Xu

2. Algorithm Research of Congestion Control in Wireless Router
Xiang Li, Xirong Ma

3. A Novel Method to Generate Wi-Fi Fingerprint Database Based on MEMS
Zengshan Tian, Zipeng Wu, Mu Zhou, Ze Li, Yue Jin

4. Carrier Phase Based Attitude Determination Using Tightly Coupled BDS/INS
Zengshan Tian, Yuezhong Zhang, Mu Zhou, Zipeng Wu

5. A Deficit-Round-Robin-Based Variable-Length Packets Scheduling Scheme for Satellite Onboard Switches
Le Yang, Qinghua Chen, Lufeng Qiao, Pengze Lv, Qian Chen

6. Research and Implementation of the DDR2-Based Shared Memory Switch Fabric for Onboard Switches
Qian Chen, Lufeng Qiao, Qinghua Chen, Huansheng Shen, Pengze Lv, Le Yang

7. Design and Implementation of Credit-Based Dynamic WRR Scheduler For Satellite Onboard Switches
Pengze Lv, Lufeng Qiao, Qinghua Chen, Qian Chen, Le Yang

8. OpenFlow-Based Load Balancing in WLAN: Throughput Analysis
Syed Mushhad M. Gilani, Heng Meng Heang, Tang Hong, Guofeng Zhao, Chuan Xu

9. A Packet Dispatching Scheme with Load Balancing Based on iSLIP for Satellite Onboard CIOQ Switches
Li-Chun Mei, Lu-Feng Qiao, Qing-Hua Chen, Le Yang, Jian Yang

10. A Constrained Conjugate Cyclic Adaptive Beamforming Algorithm with Symmetric Uniform Linear Array
Yue Cui, Junfeng Wang

11. PAPR Reduction for Cognitive AIS Using Transforming Sequence of Frank-Heimiller and Artificial Bee Colony Algorithm
Junfeng Wang, Yue Cui, Shexiang Ma, Lanjun Liu, Jianfu Teng

12. Beamforming of Sparse Cylindrical Arrays
Na Wu, Qilian Liang

13. ACO-GA Combined Algorithm for Solving Spectrum Allocation Problem in D2D Communications
Chenguang He, Tingting Liang, Shouming Wei, Weixiao Meng

14. The Requirement for Mobile Relay Nodes Under Highway Scenarios
Chen-Guang He, Kai-Yu Zhang, Yu-Long Gao, Wei-Xiao Meng

15. Research of Improved ALOHA Anti-collision Algorithm in RFID System
Ye Tian, Hui Kang

16. Performance Analysis for Multiple Tags Inventory in RFID
Li Wang, Wenyuan Tao, Weibo Hu, Jiwei Song

17. Ergodic Capacity Upper Bound for Multi-hop Full-Duplex Decode-and-Forward Relaying
Liang Han

18. Transmit Multi-beamforming for Colocated Uniform Linear Array Using MISL Beamformers
Haisheng Xu, Jian Wang, Wenyun Gao, Zhihui Yuan

Part II. Radar Techniques

19. A Multi-antenna Receiving Technique for Terahertz Radar CSAR Imaging
Jubo Hao, Jin Li, Jie Zou, Diqiu Bai

20. High-Precision Ranging of Ultra-Close Liquid Level
Mingming Guo, Jinhua Xie, Shuwen Chen

21. SAR Image De-noising Based on Nuclear Norm Minimization Fusion Algorithm
Shuaiqi Liu, Liu Ming, Mingzhu Shi, Xin Qi, Hu Qi

22. Neighbourhood Feature Space Discriminant Analysis for High Range Resolution Radar Target Recognition
Xuelian Yu, Xuechao Qu, Yuguo Wang, Huaqiong Li, Xuegang Wang

23. SAR Imaging Using a PulsON 410 UWB Radar: Simulation Versus Measurement
Huaiyuan Liu, Chengchen Mao, Xiaofeng Yu, Jing Liang

24. Soil Moisture Retrieval via Non-singleton Fuzzy Logic with UWB Echoes
Xiaoxu Liu, Xiaofeng Yu, Jing Liang

25. KNN Classification Algorithm for Multiple Statuses Detection of Through-Wall Human Being
Wei Wang, Dan Wang

26. Flight Recognition via HRRP Using Fusion Schemes
Yang Zhang, Xiaofeng Yu, Zhenzhen Duan, Jian Zhang, Jing Liang

27. The Optimization of Radar Echo Pulse Compression Algorithm Based on DSP
Yan Wang, Chao Wang, Jie Li

28. On the Ergodic Throughput Capacity of Massive MIMO Supported Hybrid Wireless Networks
Ganlin Zhao, Qilian Liang

29. Increasing Capacity of Multi-cell Cooperative Cellular Networks with Coprime Deployment
Hao Liang, Qilian Liang

30. Channel-Based Collaborative Authentication Scheme for Wireless Sensor Network
Guangming Han, Ting Jiang

31. Key Generation Rate in the Full Duplex Relay Wireless Communication Network
Lei Chen, Ting Jiang

32. Performance Analysis for the Improved Topology Updating Mechanism for ZigBee Networks in 5G
Saichao Li, Jiasong Mu

Part III. Wireless Networks

33. The Optimization and Research of Primitive HBase Data Storage Based on Wireless Sensor Network
Xiang Li, Huazhi Sun

34. Ant-Colony Based Double Cluster Heads Adaptive Periodic Threshold-Sensitive Energy Efficient Network Protocol in WSN
Jinyu Ma, Shubin Wang, Yanhong Ge

35. Research on TEEN Routing Protocol in Cognitive Radio Sensor Network
Yanhong Ge, Shubin Wang, Jinyu Ma

36. Research on Trust Sensing Based Secure Routing Mechanism for Wireless Sensor Networks
Danyang Qin, Shuang Jia, Jingya Ma, Yan Zhang, Qun Ding

37. Heuristic Algorithm of Lifetime Maximization for Wireless Sensor Network
Danyang Qin, Songxiang Yang, Yan Zhang, Jingya Ma, Qun Ding

38. A Design on Data Acquisition System of Gas Wells Based on Heterogeneous Network
Chen Meng, Shubin Wang, Yan Wu, Mingliang Zhang

39. Equipment Maintenance Material Warehousing Based on Double-Layer Nested Internet of Things
Peng Chen, Xiangjun Song, Deliang Liu, Yaozhou Liu, Wanling Li

40. Steiner-Tree-Based 2-Cut-set Network Coding Subgraph Algorithm in Wireless Multicast Network
Feng Wei, Weixia Zou

41. A Novel Space Information Network Architecture Based on SDN
Gaoling Chen, Xiao Peng, Chenglin Zhao, Fangmin Xu

42. The Impact of Distributed Generation Parallel Operation on Smart Grid
Yufan Lei, Guanglin Han, Yanqun Wang

Part IV. Coding, Encryption & Algorithm Design

43. Study on the Signal Synthetic Method Based on STD
Jin Luo, Cheng Wang, Xi Wen

44. Parameter Tuning for Bees Algorithm on Continuous Optimization Problems
Xin Zhang, Xunyu Cheng

45. Two-Step Damage Detection Method for Large and Complex Structures
Yong-jun Li, Li-yuan Ma, Shi-long Li, Tian-hui Wang

46. The Dynamic Encryption Method Based on ECG Characteristic Value
Huiqian Wang, Tong Bai, Yu Pang, Wei Wang, Jinzhao Lin, Guoquan Li, Qianneng Zhou, Zhangyong Li, Xiaoming Jiang

47. An Improving Fuzzy C-means Algorithm for Concept-Drifting Data Stream
Baoju Zhang, Lei Xue, Wei Wang, Shan Qin, Dan Wang

48. Performance Analysis and Simulation of Turbo Coding System
Zeng Liu, Jin Chen, Maolin Ji, Ying Tong, Lujia Wang, Hengxin Liu

Part V. Mobile Communication, Positioning & Tracking

49. A Method of Fast Synchronization Based on PSS in TD-LTE Cell Search
Zengshan Tian, Yujia Yao, Mu Zhou, Yuhang Jiang

50. Vision-Based Positioning Method Based on Landmark Using Multiple Calibration Lines
Lin Ma, Yingnan Lin, Yang Cui, Yubin Xu

51. Antenna Ports Detection Algorithm in LTE System Using the Repetition of the Reference Signal
Zeng-Shan Tian, Shan Wei, Mu Zhou

52. TOA Localization in NLOS Environments
Deliang Liu, Yi Yao, You Zhai

53. Complex Networks Analysis Based on IP Data of Mobile Communication System
Bilun Wu, Zhuo Sun, Qingyi Quan, Ruixue Zhang

54. Indoor WLAN Collaborative Localization Algorithm Based on Geometric Figure Overlap
Xiaolong Geng, Mu Zhou, Yacong Wei, Yunxia Tang

55. Particle Swarm Optimized Indoor Localization for Tracking of Moving Target
Chunyue Li, Xiao Peng, Chenglin Zhao

56. Application of the EKF Algorithm in the DTMB Positioning System
Chengbiao Fu, Zengshan Tian, Anhong Tian

57. DV-Hop Node Localization Algorithm Based on Improved Particle Swarm Optimization
Fei Zhou, Shu Chen

Part VI. Optical Communication

58. Inductorless SiGe BiCMOS Optical Receiver Front End for 25Gb/s Optical Links
Jingqiu Wang, Fujiang Lin, Liang Chen, Qiwei Song

59. Nonlocal Means Denoising Based on LJS for Optical Sensing Signal
Han Zhang, Xianyang Qian, Ling Wang, Nuoya Long, Bin Zhang, Wei Sun

60. Performance of Probabilistic Non-local Means on the Brillouin Optical Time Domain Analysis
Xingjie Sa, Xianyang Qian, Baisen Li, Cheng Xiong, Bin Zhang, Wei Sun

61. Performance of Coherent FSO System Operating over Terrestrial Link
Ming Li

Part VII. Digital Signal Processing

62. Active Band-Stop Filter Synthesis Based on Nodal Admittance Matrix Expansion
Lingling Tan, Yunpeng Wang, Guizhen Yu

63. Matrix Reconstruction-Based Algorithm for Two-Dimensional Coherent DOA Estimation
Heping Shi, Jihua Cao, Dun Liu, Hua Chen

64. Sub-Nyquist Sampling Based on Exponential Reproducing Gabor Windows
Wang Cheng, Chen Peng, Meng Chen, Luo Jin

65. DOA Estimation for Wideband Chirp Signals
Deliang Liu, Xiwei Guo, Peng He, Shen Zhao

66. Electrocardiogram Signal De-noising and Reconstruction Based on Compressed Sensing
Jinchao Sun

67. A Method of Weak Signal Detection Based on Large Parameter Stochastic Resonance
Zhixia Wang, Li Guo, Ke Li

68. Research on the Algorithm of Wireless Routing Based on Inter-flow Network Coding
Qiang Liu

69. Novel Cumulants-Based Decoherent Method for 2-D DOA Estimation
Heping Shi, Jihua Cao, Dun Liu, Hua Chen

70. Prior Structure-Based Sparsity Representation for Compressive Signal Feature Recovery
Song Kong, Zhuo Sun, Xuantong Chen

71. A Time Error Model for Correlated Double Sampling PWM Pixel
Lu Yu, Yun Hao, Zhonghe Chen, Yali Wang, Xihong Ye

72. A Wide Adjusting Range Frequency-Locking Scheme for Homodyne Coherent Receiver
Yupeng Li

73. Adaptive Down Sampling by Improved Methods of FRI
Yao Shi, Bo Yu, Min Jia, Zhizhong Zheng, Qing Guo

Part VIII. Patten Recognition, Deep Learning and Learning Automata

74. Face Recognition Based on Local Gabor Binary Patterns and Convolutional Neural Network
Xudie Ren, Haonan Guo, Chong Di, Zhuoran Han, Shenghong Li

75. Research on Recognition Technology of Human Lower Limbs Feature Based on the Random Forest Algorithm
Yankai Liu, Meijuan Yu

76. A Learning Automaton-Based Algorithm for Influence Maximization in Social Networks
Jinchao Huang, Hao Ge, Ying Guo, Yan Zhang, Shenghong Li

77. Last-Position Elimination-Based Parallel Learning Automata
Yuyang Huang, Hao Ge, Jinchao Huang, Fanming Wang, Shenghong Li

78. Research on Dynamic Gesture Recognition Based on Multi Feature Fusion
Meijuan Yu, Yankai Liu

79. A Method of Target Identification with UWB Based on S-Transform and Improved Artificial Bee Colony Algorithm
Gang Lei, Ting Jiang

80. Dynamic Hand Gesture Recognition Based on Parallel HMM Using Wireless Signals
Jiabin Xu, Ting Jiang

81. Automatic Target Recognition for SAR Images Based on Fuzzy Logic Systems
Xuhong Feng, Qilian Liang

82. A New Pruning Method to Train Deep Neural Networks
Haonan Guo, Xudie Ren, Shenghong Li

83. An Ideal Local Structure Learning for Unsupervised Feature Selection
Yanbei Liu, Kaihua Liu, Deliang Liu

84. Person Re-Identification Based on Kernel Large Margin Nearest Neighbor Classification
Linlin Yang, Jian Cheng, Haijun Liu

85. People Relation Extraction of Chinese Microblog Based on SVMDT-RFC
Ge Zhou, Xiao Peng, Chenglin Zhao, Fangmin Xu

86. SVM-Based Sentiment Analysis Algorithm of Chinese Microblog Under Complex Sentence Pattern
Jundong Zhang, Chenglin Zhao, Fangmin Xu, Peiying Zhang

87. A Target Discrimination Method Based on Iterative Manifold SVM
Chunning Meng, Shengzhi Sun, Heng Xu, Mingkui Feng

88. Scene Character Recognition via Bag-of-Words Model: A Comprehensive Study
Zhong Zhang, Hong Wang, Shuang Liu

89. Analysis of EEG Signal Evoked by Passive Movement and Motor Imagery
Zhangliang Chen, Qilian Liang, Baoju Zhang

Part IX. Digital Image & Video Processing

90. Research on Fingerprint Image Enhancement Based on Improved Gabor Filtering Algorithm
Xi Gong, Meijuan Yu, Yankai Liu

91. Comparative Research on Different Color Systems in Three-Dimensional Color Gamut
Zhendan, Liyan, Malingyun

92. A Projected Algorithm Based on the Convex Hull of the Triangle in Three-Dimensional Color Space
Yan Li, Dan Zhen, Lingyun Ma

93. A Multi-scale Image Registration Algorithm Based on Wavelet Transform
Qingfeng Sun, Jixiang Zhang

94. Camera Calibration Based on New Lens Distortion Model
You Zhai, Xiwei Guo, Deliang Liu

95. A Wavelet Transform-Based Image Mosaic Algorithm
Qingfeng Sun, Hao Yang

96. An Effective SURE-Based Wiener Filter for Image Denoising
Xiaobo Zhang

Part X. Circuit Processing System & System Design

97. Simulation Analysis and Improved Design of the Control System of a Certain Missile
Xiwei Guo, Shen Zhao, Peng He, Jianhua Xie

98. DDRII SDRAM Memory Controller Interface Design and Application Based on Virtex-5 FPGA
Binfei Li, Liu Jun, Fudong Zhou

99. Decoupling Control Methods for Spinning Missiles
Chang-an Wang, Wu Wei, Sheng-bing Shi, Yong-chao Chen, Fang Dan

100. A Method of Antenna Impedance Matching Based on Vector Fitting
Lingling Tan, Yunpeng Wang, Guizhen Yu

101. Hydraulic Equipment Detection System Design on Certain Launching Device
Li Hongru, Xu Baohua, Ye Peng

102. The Arithmetic Research Based on the Probability Matching of Low Sampling Rate of Satellite Navigation Map
Yankai Liu, Meijuan Yu

103. Study on the Simulation and Training System State Transition Method of the Complex Weapon Equipment on Operation-Oriented
Peng Liu, Silong Zheng, Baohua Wei

104. Research on the Formal Representation of ATML Documents
Shuyi Fan, Huixia Jiang, Baohua Wei, Wanming Liu

105. Whole Design of Anti-tank Missile Equipment Maintaining Training System
Jianhua Xie, You Li, Bo Dong, Peng He

106. Analysis on Asynchronous Start Permanent Magnet Synchronous Motor Cogging Torque Optimization Based on Equivalent Magnetic Motive Force
Chen Wang, Qingfeng Sun, Guanghua Cao, Jian Zeng

107. Roll Attitude Solving Algorithm of Projectile with Geomagnetic Field Sensors
Qingwei Guo, Yongchao Chen, Xieen Song, Lei Zhang

108. Design and Analysis of a Novel Structure of Electromagnetic Metamaterial with Negative Permeability and Permittivity
Cheng Gu, Xiu Zhang

109. Design of a Soft Pack Battery Tab Height Detection Device Based on a Cartesian Robot
Ming-Shuai Bi, Jia-Song Mu, Yu-Yin Wang

110. Garage Security System Based on Gyroscope
Hong Yimin, Xu Lei

111. Design and Implementation of “Medicine Chest Butler” Mobile App
Hengxin Liu, Jin Chen, Lujia Wang, Maolin Ji, Zeng Liu, Hankun Zhang

112. The Analysis of Infrared Dim Target Detection Experiment Based on the Human Eye Time-Limited Model
Huang Qian, Guo Qin, Feng Liang

Keywords: Engineering, Communications Engineering, Networks, Circuits and Systems, Signal, Image and Speech Processing

Editor
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2018
Language
en
Edition
1
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
22 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811032295
Printed ISBN
978-981-10-3228-8

Similar titles