Login

Ji, Xunming

Bone marrow stem cell therapy for stroke

Ji, Xunming - Bone marrow stem cell therapy for stroke, ebook

190,95€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811029295
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Ischemic Stroke Pathophysiology and Cell Therapy
Changhong Ren, Rongrong Han, Jingfei Shi, Xunming Ji

2. Bone Marrow Stem Cells: Source, Characterization, Isolation, Culture, and Identification
Chengcai Zheng, Yulei Zhou, Mengxiong Pan, Siyang Lin, Brian Wang, Kunlin Jin

3. Mobilization and Homing of Bone Marrow Stem Cells After Stroke
Weikai Wang, Lefu Chen, Linhui Ruan, Kunlin Jin, Qichuan Zhuge

4. Interaction of Bone Marrow Stem Cells with Other Cells
Hongxia Zhang, Shengwei Huang, Jiangnan Hu, Brian Wang, Kunlin Jin

5. Mesenchymal Stem Cells for Stroke Therapy
Yunqian Guan, Xunming Ji, Jieli Chen, Y. Alex Zhang, Zhiguo Chen

6. Bone Marrow Hematopoietic Stem Cell Therapy in Stroke
Michael Jiang, Ling Wei

7. Endothelial Progenitor Cell Therapy in Stroke
Yaying Song, Zhijun Zhang, Guo-Yuan Yang

8. Co-transplantation Strategies and Combination Therapies for Stroke
Aurel Popa-Wagner, Raluca Elena Sandu, Ovidiu Ciobanu

9. Modification of Bone Marrow Stem Cells for Homing and Survival During Cerebral Ischemia
Yaohui Tang

10. Clinical Studies of Bone Marrow-Derived Stem Cell Therapy in Stroke Patients
Francisco Moniche, Irene Escudero, Elena Zapata, Fernando Mancha, Ángela Vega-Salvatierra, Blanca Pardo, Joan Montaner

11. Bone Marrow Stem Cell Delivery Methods, Routes, Time, Efficacy, and Safety
Lijie Huang, Jianjing Yang, Mark Nyanzu, Felix Siaw-Debrah, Qichuan Zhuge

12. Potential Mechanisms of Transplanted Cell-Mediated Recovery After Stroke
Brian Wang, Andrew Hui, Kunlin Jin

13. Bone Marrow Stem Cell-Stimulating Factors and Brain Recovery After Stroke
Li-Ru Zhao, Suning Ping

14. Imaging and Tracking Transplanted Bone Marrow Stem Cells After Stroke
Hongbin Han, Weifang Zhang, Lan Yuan, Junhao Yan, Wei Wang, Chunyan Shi, Yunqian Li

Keywords: Life Sciences, Stem Cells, Neurosciences

Editor
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2017
Language
en
Edition
1
Page amount
15 pages
Category
Natural Sciences
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811029295
Printed ISBN
978-981-10-2928-8

Similar titles