Login

Huang, Yanjiang

Mechanism and Machine Science

Huang, Yanjiang - Mechanism and Machine Science, ebook

503,30€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811028755
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

Part I. Robotics and Mechatronics

1. Path Planning for Underwater Gliders with Motion Constraints
Zhiliang Wu, Mengyuan Zhao, Yanhui Wang, Yuhong Liu, Hongwei Zhang, Shuxin Wang, Ermai Qi

2. A Novel Method for the Motion Planning of Hyper-redundant Manipulators Based on Monte Carlo
Jingdong Zhao, Liangliang Zhao, Yan Wang

3. Gait and Trajectory Rolling Planning for Hexapod Robot in Complex Environment
Guiyang Xin, Hua Deng, Guoliang Zhong, Hengsheng Wang

4. Real-Time Trajectory Plan for Six-Legged Robots to Open Doors Based on Tactile Feedback
Zhijun Chen, Feng Gao

5. Optimized Body Position Adjustment of a Six-Legged Robot Walking on Inclined Plane
Yuan Tian, Feng Gao

6. Evaluation of Spring Stiffness for Stable Grasp in Underactuated Fingers
Zhongyi Chu, Jian Hu, Shan Lu

7. Kinematic Analysis of a Novel Hybrid Hand
Edison Tamilmani, Sandipan Bandyopadhyay

8. Research of the Relation Between Configuration and Skin-Friction Coefficient of an Underactuated Hand Based on the Maximum Grasping Space
Shangling Qiao, Hongwei Guo, Rongqiang Liu, Zongquan Deng

9. Bionic Structure Design of a Flapping Wing Robot
Wenjuan Zhou, Huichao Deng, Xilun Ding

10. LIPSA Hand: A Novel Underactuated Hand with Linearly Parallel and Self-adaptive Grasp
Yang Yang, Wenzeng Zhang, Xiangrong Xu, Handong Hu, Jian Hu

11. COSA-FBA Hand: An Underactuated Hand with Five-gear Mechanisms and Built-in Actuators
Siqiao Ruan, Wenzeng Zhang, Tianyi Zhang, Shuang Song

12. Topological Characteristics Analysis for a Family of Novel SCARA Parallel Mechanisms
Qingfei Zeng, Huiping Shen, Hengcun Qiang, TingLi Yang

13. Friction Compensation in Trajectory Tracking Control for a Parallel Hip Joint Simulator
Xianlei Shan, Gang Cheng, Xihui Chen

14. Sensitivity Analysis and Comparison of Parallel Schönflies-Motion Robots with a Single Platform
Guanglei Wu, Shaoping Bai

15. Perception-Based Gait Planning for a Hexapod Robot Walking on Typical Structured Terrain
Xun Chai, Feng Gao, Yilin Xu

16. Type Synthesis of N-Parallelogram-Based Surgical Arm with Remote Actuated Configuration
Fan Zhang, Xue Zhang, Lubin Hang, Cunyue Lu, Tomonari Furukawa

17. Kinematics Analysis and Simulation of a Robot with Lower Extremity Exoskeleton
Maoyu Zhang, Yueri Cai, Shusheng Bi

18. Equilibrium Conformation of Concentric-Tube Robots Under Loads Based on the Minimum Energy Principle
Long Huang, Changyan He, Yang Yang, Chenhan Guang

19. Double-Parameter Regression Design of Drive Trains for Lightweight Robotic Arms
Haibin Yin, Cheng Kong, Mingchang He, Shansheng Huang

20. Kinematics Analysis and Simulation of Two-Robot Coordination in Welding
Nianfeng Wang, Feiyue Zhang, Xianmin Zhang

21. Development of Industrial Robot Teach Pendant Based on WinCE
Nianfeng Wang, Feiyue Zhang, Xianmin Zhang

22. On the Output Motion of PMSM Driving a Planar Underactuated 2R Manipulator
Jin Xie, Shicong Zhang, Zhaohui Liu

23. Fixed-Wing UAV Path Planning in a Dynamic Environment via Dynamic RRT Algorithm
Liang Lu, Chengxing Zong, Xinyu Lei, Bozhi Chen, Ping Zhao

24. Design and Modeling of an Omni-Directional Vector Thrust Hexarotor
MA Zhen-qiang, Dong Wen-han, Xie Wu-jie, Shao Peng-jie

25. Energy Consumption of Trotting Gait for a Quadruped Robot
Xianbao Chen, Feng Gao, Chenkun Qi, Lin Wei

26. Spatial Rolling Contact Pair Generating the Specified Relative Motion Between Links
Naoto Kimura, Nobuyuki Iwatsuki

27. Experiment Study of Positioning Accuracy for a SCARA Robot
Yilong Tong, Yanjiang Huang, Lixin Yang, Changsheng Li, Xianmin Zhang

Part II. Mechanism Design

28. The Automatic Generation for Type Synthesis of Serial Mechanisms Based on POC Method
Chiyu Sun, Huiping Shen, Xiaorong Zhu, Anxin Liu, Lubin Hang, Tingli Yang

29. Dimensional Synthesis of a 2-PRS-PRRU Parallel Manipulator
Lingmin Xu, Qiaohong Chen, Junhua Tong, Qinchuan Li

30. Synthesis of Two Primary Types of Walking Robot Legs
Da Xi, Feng Gao

31. POC Analysis of Parallel Mechanisms Based on Conformal Geometric Algebra Description Method
Chengwei Shen, Lubin Hang

32. Type Synthesis of the Hybrid Rotary Platform Mechanism with Three Degrees of Freedom
Yundou Xu, Liangliang Chen, Wennan Yan, Bei Wang, Yongsheng Zhao

33. Conceptual Design and Analysis of a 6-Axis Double Delta Robot Towards High Acceleration
Guanglei Wu

34. Design and Analysis of a Precise Adjustment Mechanism for Lithography Objective Lens Based on Slit Diaphragm Flexure
Shize Dong, Kang Guo, Xianling Li, Huanan Chen, Mingyang Ni

35. A Rolling Triangular-Bipyramid Robot Covering Bennett Linkage
Ran Liu, Yan-an Yao

36. Mechanical Design and Dynamics Simulation of Locust-Inspired Straight Line Four-Bar Jumping Mechanism
Xiaojuan Mo, Wenjie Ge, Shaocong Wang, Donglai Zhao

37. A Novel Ventricular Assist Miniscule Maglev Nutation Pump: Structure Design, 3D Modelling and Simulation
Fengxiang Lin, Ligang Yao, Rongye Zheng, Wenjian Li, Changsheng Fang

38. A Novel Mechanism for Winding Foaming Resin on Embedment Used in Aerospace
Wuxiang Zhang, Keqing Zhang, Xilun Ding

39. Mechanism Design and Analysis for a Lightweight Manipulator Based on Topology Optimization Methods
Hongchuan Zhang, Yanjiang Huang, Zhuowen Mo, Xianmin Zhang

40. Synthesis of Branch Type Lower Limb Assistive Device
Yue Sun, Dar-Zen Chen

41. On Passive Limbs in the Design of Parallel Mechanisms
Xu Wang, Weizhong Guo, Feng Gao

42. The Application of Stewart Parallel Mechanism in Auricular Prosthesis Forming
Ruiqin Guo, Haiyan Gu, Qizhe Xu

43. Modeling and Optimal Control of Rescue Quadruped Robot with High Payload
Nan Hu, Shaoyuan Li, Dan Huang, Feng Gao

44. A Contrastive Study on the Force Analysis of the Active and Passive Overconstrained Parallel Mechanisms
Yundou Xu, Wenlan Liu, Jinwei Guo, Yongsheng Zhao, Jiantao Yao, Bo Han

45. Parallel Manipulator of a Class RoboMech
Zhumadil Baigunchekov, Maksat Kalimoldayev, Sayat Ibrayev, Myrzabai Izmambetov, Talgat Baigunchekov, Batyr Naurushev, Nadira Aisa

46. Unified Description of DOF of Crank Group Mechanism Based Screw Theory
Yansong Liu, Jujiang Cao, Sheng Ren

47. An Introduction to the Reconstruction Model of Antikythera Mechanism
Jian-Liang Lin, Hong-Sen Yan

48. Mobility Analysis of Generalized Mechanisms via Screw Algebra
Tuanjie Li, Hanqing Deng, Lei Zhang

49. Research on the Mechanism of Alternating Temperatures on Space Bearing Preload
Fengping Ning, Jiantao Yao, Ruiqin Li, Yongsheng Zhao

50. Development of a Continuously Statically Balanced Tablet Computer Stand
Hsu-Kai Tsai, You-Shen Chen, Chin-Hsing Kuo

Part III. Compliant Mechanism

51. The Local Optimum in Topology Optimization of Compliant Mechanisms
Qi Chen, Xianmin Zhang

52. Minimizing the Difference Between Two Output Performances to Avoid de Facto Hinges in Topology-Optimized Compliant Mechanisms
Benliang Zhu, Xianmin Zhang, Sergej Fatikow, Jinglun Liang

53. Topology Optimization of Compliant Mechanism Based on Minimum Manufacturing Constraints
Zhang Yonghong, Sang Yang, Ge Wenjie, Xu Lei

54. A Boundary Reconstruction Algorithm Used in Compliant Mechanism Topology Optimization Design
Nianfeng Wang, Hao Guo, Chaoyu Cui, Xianmin Zhang, Kai Hu

55. Topology Optimization of Thermally Actuated Compliant Mechanisms Using Node Design Variables
Jinqing Zhan, Liangming Long, Zhichao Huang

56. Design of Bistable Pinned-Pinned Arches with Torsion Springs by Determining Critical Points
Safvan Palathingal, G. K. Ananthasuresh

57. Optimal Design of a Novel Compliant Orthogonal Displacement Amplification Mechanism Considering Static and Dynamic Properties
Weilin Chen, Xianmin Zhang

58. A Novel Bridge-Type Compliant Mechanism with Metastructures for Broadband Vibration Suppression
Xiaomeng Jiang, Zhong Chen, Wenqiang Cao, Xianmin Zhang

59. Design of Micro-positioning Stage with Large Stroke Based on Novel Compliant Parallel Mechanism
Qinghua Lu, Youcai Zhang

60. Design of a 3DOF Precision Positioning Stage Based on Corrugated Flexible Units
Nianfeng Wang, Zhiyuan Zhang, Xianmin Zhang, Luming Cui

Part IV. Reconfigurable Mechanism

61. A Deployable Robot Based on the Bricard Linkage
Hao Shang, Dawei Wei, Rongjie Kang, Yan Chen

62. Configuration Design and Kinematics Research of Scissor Unit Deployable Mechanism
Jianfeng Li, Sanmin Wang, Changjian Zhi, Yuantao Sun

63. The Design and Simulation of a New Time-Controlled Spring Driven Hinge for Deployable Structures
Qi’an Peng, Sanmin Wang, Changjian Zhi

64. The Configuration Design and Kinematic Analysis of the Deployable Mechanism Based on Bennett Linkage
Changjian Zhi, Sanmin Wang, Jianfeng Li, Qi’an Peng

65. Design and Analysis of the Scissors Double-Ring Truss Deployable Antenna Mechanism
Bo Han, Yundou Xu, Jiantao Yao, Wenlan Liu, Xiangbin Li, Yongsheng Zhao

66. Deployable Mechanism Design for Span Morphing Wing Aircraft
Binbin Gao, Rongjie Kang, Yan Chen

Part V. Kinematics

67. Kinematics and Singularity of a 4-DOF Parallel Mechanism with Passive Spherical Joints
Binbin Peng, Wenchen Zhen, Xiangqian Wang, Kaituo He, Song FU

68. Static Performance Analysis of an Exechon-like Parallel Kinematic Machine
Tengfei Tang, Jun Zhang, Marco Ceccarelli

69. Motion Analysis of a 2-DoF Planar Mechanism
Ziming Chen, Xuedan Wei, Xiaomeng Liu, Dongliang Cheng, Peng Huang

70. DOF and Kinematic Analysis of a Deployable Truss Antenna Assembled by Tetrahedral Elements
Wenlan Liu, Yundou Xu, Yongsheng Zhao, Jiantao Yao, Bo Han, Liangliang Chen

71. Displacement Analysis of a 6R Serial Robot Mechanism Using Conformal Geometric Algebra
Xiguang Huang, Dishuo Zhao

72. The Kinematics of a 3-DOF Mechanism for Wave Energy Converter
Weixing Chen, Feng Gao

73. Isomorphism Identification of Planar Multiple Joint Kinematic Chains by Circuit Analysis Method
Yanhuo Zou, Peng He, Dawei Xu, Jun Li

74. Automatic Synthesis of Planar Simple Joint Kinematic Chains by Single Kinematic Chain Adding Method
Yanhuo Zou, Peng He, Dawei Xu, Jun Li

75. A Novel Geometric Modeling and Solution Method for Forward Displacement Analysis of 6-3 Stewart Platforms
Ying Zhang, Qizheng Liao, Shimin Wei, Feng Wei, Duanling Li

76. Structural Conditions of Two Types of 3-DOF Parallel Mechanisms with Zero-Torsion Characteristics
Jiexin Zou, Jingjun Yu

77. Kinematics and Stiffness Characteristics of 3-PRP Planar Parallel Mechanism
Yuting Du, Ruiqin Li, Qianwen Dong

78. Topology Optimization of 3-DOF Peristaltic Structure Based on Vector Continuous Mapping Matrix
Zhu Dachang, Feng Yanping

79. Vision-Aided Online Kinematic Calibration of a Planar 3RRR Manipulator
Hai Li, Xianmin Zhang, Lei Zeng, Heng Wu

80. Workspace Analysis and Application of the PRRRP Decoupled Parallel Mechanism
Shuwei Qu, Ruiqin Li

81. The Workspace Analysis and Simulation of a Novel Dexterous Hand FZU-I
Fanlei Chen, Ligang Yao, Chen Peng, Changsheng Fang, Wenjian Li

82. Real-Time Solutions to the Forward Kinematics of a 2RSS+RRR Parallel Mechanism
Hongdong Zhang, Yuru Zhang, Dangxiao Wang

83. A Step Identification Method for Kinematic Calibration of a 6-DOF Serial Robot
Huaiyan Tang, Zhenya He, Yexin Ma, Xianmin Zhang

Part VI. Dynamics of Machinery

84. Dynamic Characteristics of Planetary Transmission with Thin-Walled Ring Gear on Elastic Supports under Different Working Conditions
Jianying Li, Qingchun Hu

85. Stiffness Modeling of Parallel Manipulator with Articulated Traveling Plate
Tao Sun, Hao Wu, Binbin Lian, Panfeng Wang, Yimin Song

86. The Vibration Control of Stick-Slip Actuated Precision Positioning Structure
Yunzhi Zhang, Xianmin Zhang, Qinghua Lu

87. Dynamics Analysis of a Modular Reconfigurable Parallel Robot
Qisheng Zhang, Ruiqin Li, Jingjing Liang

88. Inversion Study of Current Parameters Based on Attitude Data of Subsurface Buoy System
Z. Y. Chang, Y. M. Fang, Z. Q. Zheng

89. Dynamic Modeling of Spherical 5R Parallel Mechanism for Spherical Plain Bearing Running-in Equipment
Yilei Zheng, Weidong Guo, Yan Xie

90. Dynamic Modeling and Analysis of Sucker Rod Pumping System in a Directional Well
Dong-yu Wang, Hong-zhao Liu

91. Dynamics Modeling, Control System Design and Simulation of Manipulator Based on Lagrange Equation
Da-quan Li, Hua-jie Hong, Xian-liang Jiang

92. The Dynamic Characteristics Analysis of the Vertical Milling-Turning Machining Center
Jialin Li, Yidu Zhang, Qiong Wu, Hanjun Gao

93. Dynamic Modeling and Simulation of Q-Baller—A Spherical Wheeled Robot
Jiamin Wang, Yuyi Lin

94. Stiffness Analysis and Measurement Method for a 3-DOF Cable-Driven Joint Module
Kaisheng Yang, Guilin Yang

Part VII. Joint Clearance

95. Elastodynamics of a Rigid-Flexible 3-RRR Mechanism with Joint Clearances
Xuchong Zhang, Xianmin Zhang

96. Accuracy Analysis of a 3-DOF Mechanism with Joint Clearances Under Different Working Modes
Xuchong Zhang, Xianmin Zhang

97. Dynamic Response and Stability Analysis of a Parallel Mechanism with Clearance in Revolute Joint
Yulei Hou, Guoning Jing, Yi Wang, Daxing Zeng, Xuesong Qiu

98. Chaos Suppression for Joint Clearances Based on Trajectory Planning of Robotic Mechanisms
Wanghui Bu, Chenguang Yang, Duyu Chen, Hangyu Zhou, Jia Hu, Yinfan Hou

99. Effects of Body Flexibility on Dynamics of Mechanism with Clearance Joint
Zheng Feng Bai, Xin Shi, Ping Ping Wang

100. The Dynamics Modeling of Serial Robot with Joint Clearance Based on the Massless Link Method
Chanyuan Chen, Lixin Yang, Yanjiang Huang, Haopeng Zhou, Jinying Zhang, Xianmin Zhang

Part VIII. Gear and Transmissions

101. A Precise FE Model of a Spur Gear Set Considering Eccentric Error for Quasi-static Analysis
Huimin Dong, Chu Zhang, Xiwei Wang, Delun Wang

102. Velocity Ratio Variation Device Without Interruption and Control System for Automatic Ratio Change
Masaharu Komori, Yukihiko Kimura

103. An Elastic Transmission Model of Spur Gears for TE Analysis
Huimin Dong, Zhipeng Li, Delun Wang

104. Configuration Synthesis of Compound Gear Trains Based on State-Space Approach
Jun Qiu, Huimin Dong, Yali Ma, Shangkun Xu, Delun Wang

105. Identification and Modification of Closed Defect of the Location Function for N-Lobed Noncircular Gears
Xin Zhang, Shouwen Fan

Part IX. MISC: Sensor, Actuator, Linkage, and Cam

106. Design of a Maximally Regular Acceleration Sensor Based on Generalized Gough-Stewart Platforms
Zhizhong Tong, Hongzhou Jiang, Hui Zhang, Jingfeng He

107. A Multi-objective Design Optimization of a Centrifugal Cooling Fan on a TEFC Motor
Qi Lu, Fei Zhen, Martin Kefer, Maria Nylander

108. Research on Slope Climbing Capacity of a Close Chain Five-Bow-Shaped-Bar Linkage
Lian-qing Yu, Yuan-yuan Mei, Yu-jin Wang, Chang-lin Wu

109. Multi-objective Optimization Design of Automated Side Loader of Arm Actuator
Binlin Yi, Jiangnan Liu

110. Optimal Design of Parallel Mechanism for Automobile Electro-Coating Conveyor
Suhua Yao, Guoqin Gao, Zhiming Fang

111. Design and Simulation of a Dual-Piezo-Driven Actuator Utilizing the Bridge-Type Mechanism
Junyang Wei, Xianmin Zhang, Sergej Fatikow

112. A Novel Method of Fault-Location in Long Power Cable
Jianwei Mi, Ximing Men, Xiaoli Fang, Libin Fan

113. The Study Status of the Key Techniques About the Toroidal Drive
Yanhua Zhang, Jujiang Cao, Beibei Liu

114. Motion Control of Pneumatic Muscle Actuator Using Fast Switching Valve
Shenglong Xie, Jiangping Mei, Haitao Liu, Panfeng Wang

115. Research on SEM’s Astigmatism Detection Based on Image Processing
Yihua Lu, Xianmin Zhang, Zhenya He

116. A New Position and Attitude Measurement Method for Planar Parallel Mechanism
Zhicong Jian, Xianmin Zhang, Zhenya He

117. Research on Robot Calibration Based on Laser Tracker
Yabo HuangFu, Lubin Hang, Wushan Cheng, Liang Yu, Chengwei Shen, Jun Wang, Wei Qin, Yan Wang

118. Calculation and Analysis on Crest Thickness of Edge Tooth of Height-Modified TA Worm
Chongfei Huai, Yaping Zhao, Yimin Zhang

119. Architecture of a Hydraulic Hybrid Vehicle with Pressure Cross-Feedback Control
Zhuoqun Chen, Chaoyu Yu, Wei Wu, Chongbo Jing, Shihua Yuan, Chongfeng Di

120. The Vibration Modal Analysis of the Ball Screw About Precision Machine Tools
Nian- Cong Liu, Jin Xie, Hao- Ran Zeng

121. The Kinematic Invariants in Testing Error Motion of Machine Tool Linear Axes
Yu Wu, Delun Wang, Zhi Wang, Huimin Dong, Shudong Yu

122. Research on the Principle of Six Degree-of-Freedom Laser Tracker Metrology
Liang Yu, Lubin Hang, Wushan Cheng, Yabo Huangfu, Wentao Li, Guobin Yang

123. Kinematic Synthesis of Planar Cam Mechanism with Translating Roller Follower by Kinematic Analysis of Binary Link Chain
W. W. Zhu, Z. H. Lan

Keywords: Engineering, Machinery and Machine Elements, Control, Robotics, Mechatronics, Engineering Design

Editor
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2017
Language
en
Edition
1
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
15 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811028755
Printed ISBN
978-981-10-2874-8

Similar titles