Login

Dhillon, Balbir S.

Man-Machine-Environment System Engineering

Dhillon, Balbir S. - Man-Machine-Environment System Engineering, ebook

366,90€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811023231
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

Part I. Research on the Man Character

1. Head-Related Transfer Function Database of Chinese Male Pilots
Xiaochao Guo, Duanqin Xiong, Yanyan Wang, Yiping Ma, Dongdong Lu, Qingfeng Liu

2. Q–Q Test for Pilot Evaluation of Ergonomics in Aircraft Cockpit
Xiaochao Guo, Yanyan Wang, Qingfeng Liu, Duanqin Xiong

3. Drivers’ Lane-Changing Maneuvers Detection in Highway
Zhixiao Zheng, Penghui Li, Mengxia Hu, Wenhui Zhang, Yibing Li

4. A Model Research for Evaluation of Community Workers’ Comprehensive Quality Based on BP Neural Network
Haiwei Peng, Xiaohui Peng, Xiaogao Wang

5. Predicting Navigation Performance in a Multi-module Space Station Through Spatial Abilities
Junpeng Guo, Guohua Jiang, Yuqing Liu, Ming An

6. Comparative Analysis of the Psychological Health Education Condition of College Students
Yu Luo, Haiyan Dai, Qian Shen, Jialiang Li, Yunde Sun, Peijun Zheng

7. An Evaluation Model of Body Force Feeling During Load Carriage
Yuhong Shen, Yafei Guo, Chenming Li

8. Research on Core Competence Training of Command Type Graduates
Rongzhi Yang, Xin Liu, Ruijie Wang, Haoran Zhu, Yun Du

9. Behavioral Errors Analysis and Research on Management and Control of Troops Training Based on REASON Model
Peng Gong, Zhenguo Mei, Zaochen Liu, Leiming Yao, Yunqiang Xiang, Chang Mei

10. Research on Telegrapher Selection
Hui Du, Guangwei Feng, Minchao Wang, Chenhui Li, Jianzhi Li, Yanjun Zhang, Jinlin Zang, Bainan Li

11. Experimental Research of Shoulder-Mounted Portable Equipment Operator’s Foot Spacing in Standing Position
Zhaofeng Luo, Zhibing Pang, Meng Kang, Haitao Zhao, Yujie Wu, Jun Chen, Cheng Jin, Qi Ma

12. Applications of Rubric in the Assessment of Cadet’s Learning in Informationalized Teaching
Hai Chang, Meng Kang, Rongzhi Yang, Zhiqiang Zhang, Jie Xing, Xinpeng Chen

13. A Structural Equation Model of Job Burnout and Stress-Related Personality Factors in Aviators
Qingfeng Liu, Yanyan Wang, Xiaochao Guo, Fei Peng, Yan Zhang, Yu Bai, Tao Jiang, Duanqin Xiong

14. Trend Analysis of Low Back Pain in Ergonomic Area
Xiaohong Guo, Menglu Li, Jie Li

15. Analyzing and Modeling of Crew Team Situation Awareness
Shuang Liu, Zhen Liao, Yingwei Zhou, Xin Wang, Da Tao

16. Status and Effect Factors of Job Self-regulation of 253 Airline Pilots
Yuchuan Luo, Xuemei Deng

17. The Testing Research on Basic Cognitive Ability’s Influence Factors in Special Vehicle Crewman
Qun Wang, Fang Xie, Sijuan Zheng, Zhongliang Wei, Qianxiang Zhou

18. Evaluation of the Crew Workload to Quantify Typical Mission Profile Special Vehicles
Fang Xie, Qun Wang, Xiaoping Jin, Yuan Liao, Sijuan Zheng, Li Li, Qianxiang Zhou, Zhongqi Liu

19. Influence of Semantic Task on Selective Attention
Yajuan Bai, Sai He, Renlai Zhou, Yuping Luo, Yaofeng He

20. Development of Computerized Tests for the Evaluation of Human Three-Dimensional Spatial Ability
Xianliang Mu, Yu Tian, Chunhui Wang, Junpeng Guo, Shoupeng Huang

Part II. Research on the Machine Character

21. Fuzzy Time Series Based on K-means and Particle Swarm Optimization Algorithm
Zonghao Tian, Peng Wang, Tianyu He

22. Investigation and Study on Habitability of a Certain Type Ship
Hanqing Cao, Chuan Wang, Jianguo Zhang, Wenhao Zhan, Fenzhou Shi

23. A Method of Screening the Control Points of Road Stereo Image Based on RANSAC and Uniformity Theory
Linbo Fang, Xiaoshan Song, Shuangyan Hu, Bei Wang, Sihai Yan

24. The Research of Application of Noncontact ECG Detection System in Manned Spaceflight
Lin Zhang, Guangjie Zhai, Hong Yan, Zhi Xu, Zhonggang Liang, Jinzhong Song

25. Research on Mouse Design Based on Ergonomics
Haijiao Sun

26. Maintenance Human Factors Design and Analysis of Manned Lunar Rover
Shulin Liu, Na Jiao, Pinwang Zhao, Li Li, Wenjun Guo, Xi Lu

27. CFD Grid Auto-Generation Technique for Rapid Simulation of Thermal Design on Satellite Package
Shen Tian, Changyu Chen, Xiaobin Shen

28. Suppose Future Traffic Accidents Based on Development of Self-driving Vehicles
Quan Yuan, Yan Gao, Yibing Li

Part III. Research on the Environment Character

29. China’s Cement Industry Implicit Carbon Dioxide Emissions Research
Jinliang Zhan

30. Application of Acoustic Detection Technology in Reconnaissance Warning Equipments
Cheng Jin, Zhibing Pang, Runfeng Hou, Genhua Qi, Hongyan Ou, Changhong Yuan

31. Research on the Building of Training Field of Complex Electromagnetic Environment
Shujie Zhang, Binliang Lu, Yan Sun, Honglei Li

32. Research on the Law of Biochemical Degradation of Solidified Sludge Based on 3D Fractal Dimension
Pei Wang, Fei Xue, Jinxiang Yi, Fei Xu

33. Thermal Safety Assessment Test of Permeable Chemical Protective Clothing
Ying Li, Xuezhi Zhang, Bo Yang, Shouxin Zhang

34. Visualization of Sound Field in Semi-closed Room Using Finite-Difference Time-Domain Method
Dongdong Lu, Xiangyang Zeng

35. Auto-Body Structure Noise Analysis Based on Modal Analysis Method
Zhongliang Wei, Minghui Chen, Fang Xie, Qun Wang, Liang Ling, Sijuan Zheng, Li Li

36. Analysis of Factors and Countermeasures for Astronaut Space Disorientation
Xiuqing Zhu, Guohua Jiang, Yuqing Liu, Bohe Zhou, Ming An, Xuewen Chen, Fuchao Hu

37. Study on the Strategy of Disinfectant Using in China’s Space Station
Hong Yin, Yikui Zhao, Kanyan Xu

Part IV. Research on the Man-Machine Relationship

38. Research on the Correlation Between the Viewing Screen Layout of In-Vehicle Information Terminal and Crew’s Mental Workload
Weiping Liu, Zheng Zhang, Junfeng Nie, Binhe Fu

39. On Usability Evaluation of Human–Machine Interactive Interface Based on Eye Movement
Chenhui Li, Zengjun Ji, Zhibing Pang, Shili Chu, Yonggang Jin, Jianguo Tong, Hualiang Xu, Yuxin Chen

40. On Application of Human–Machine Work Optimization in Equipment Operation
Zhibing Pang, He Wei, Pengdong Zhang, Hong He, Honglei Li, Chenghui Li, Cheng Jin

41. Research on Weapon Human–Machine Interface Ergonomics Based on Visual Spatial Characteristics
Yanjun Zhang, Chenhui Li, Zhibing Pang, Xiaofei Zhai, Guangwei Feng, Honglei Li, Genhua Qi

42. Application and Thinking of Motion Capture in Man–Machine Operation
Haitao Zhao, Honglei Li, Zhibing Pang, Chenhui Li, Cheng Jin, Pengdong Zhang, Quanliang Yin, Zhaofeng Luo

43. Characteristics Analysis and Design Discussion on New Human Interface of Electric Vehicle
Quan Yuan, Athanasios Theofilatos, Yonghao Wang, Shangwen Wu, Yicong Liu

44. The Effect of One-Color and Multi-color Displays with HUD Information in Aircraft Cockpits
Duanqin Xiong, Qingfeng Liu, Xiaochao Guo, Qingjun Zhang, Qin Yao, Yu Bai, Jian Du, Yanyan Wang

Part V. Research on the Man-Environment Relationship

45. Thermal Protective Performance Tests of Firefighters Clothing
Chenming Li, Yuhong Shen, Yafei Guo

46. Research on Connection Between Wind-Chill Factor and Human Perception in Extremely Cold Areas Experiment Environment
Jiang Wu, Zhibing Pang, Pengdong Zhang, Xuechen Yao, Honglei Li, Hualiang Xu, Chenhui Li

47. Research on Human Factor Solution to Improve Operating Performance in Northeast Cold Region
Pengdong Zhang, Honglei Li, Zhibing Pang, Cheng Jin, Chenhui Li, Haitao Zhao, Shuai Mu, Hui Gu

48. Research on Limit Boundary of High Temperature for Military Vehicle Personnel
Heping Wang, Zhongren Xia, Yanwei Wu

Part VI. Research on the Machine-Environment Relationship

49. The Impacts on the Operational-Using of a Type of Information System in the Conditions of High-Frigid Mountainous Region
Zuohui Bao, Zuobin Yang, Shukai Liang, Ruijie Yin, Yangke Liu

Part VII. Research on the Overall Performance of Man-Machine-Environment System

50. Virtual Verification System of MME Design for Ship Control Cabins
Kun Yu, Ying Zhang, Shuqin Zhao

51. Analysis of Safety Investment and Safety Benefit in Coal Enterprise
Yan Li, Jingman Li, Jianping Jiang

52. Subway Crowded and Stampede Neural Networks Safety Assessment Basing on SHEL Model
Qiquan Wang

53. A Human Factors Integrated Methods for Weapon System Effectiveness Evaluation
Shilei Liu, Hao Li

54. Study of Risk Factors, Organization Method, and Risk Assessment in Troops’ Live Hand Grenade Training
Zhenguo Mei, Chang Mei, Ye Tao, Leiming Yao

55. Research on the Root Causes of Car Accidents in Air Defense Forces
Zhenguo Mei, Shichang Wang, Chang Mei, Ye Tao, Peng Gong

56. Creative Research on Recruit Training Based on Myocardial Enzymogram Perspective
Ye Tao, Wenying Xing, Zhenguo Mei

57. Research on Risk Identification of Actual Combat Training of Troops
Leiming Yao, Zhenguo Mei, Zaochen Liu, Peng Gong, Yunqiang Xiang, Chang Mei

58. Research on Operators’ Selection Testing System Based on VTS
Runfeng Hou, Zhibing Pang, Cheng Jin, Zaochen Liu, Hongyan Ou, Haitao Zhao

59. Research on Evaluation Index and Method of CRM Training
Yanyan Wang, Qingfeng Liu, Duanqin Xiong, Xiaochao Guo, Yu Bai, Jian Du, Xue Yang

60. Mechanism Analysis of Astronaut Manual Rendezvous and Docking Human Error Based on Reason Model
Jiayi Cai, Weifen Huang, Jie Li

61. List of Metacognitive Questions and Training Program Design in Manual Rendezvous and Docking
Jiayi Cai, Weifen Huang, Jie Li

62. The Man–Machine–Environment System Evaluation Method During the Maintenance Process Based on Virtual Prototyping
Qiufang Wang, Shulin Liu, Jinlong Zhao, Sijuan Zheng, Na Jiao

63. Design and Application of Ergonomic Virtual Experiment System for the Armored Vehicles
Shunwang Xiao, Haiyan Niu, Yaofeng He, Lei Zou

64. Implementation of Ergonomic Virtual Experiment System for the Armored Vehicles
Haiyan Niu, Shunwang Xiao, Lei Zou, Yaofeng He

65. Research on Desktop System of the Space Flight Training-Simulator
Shang Huan, Suqin Wang, Hua Deng

66. Analysis and Research on Information Security for Military Academies
Shisheng Cheng, Yongqing Zhang, Qianqian Wu, Rong Liu

Part VIII. Theory and Application Research

67. Application of Man–Machine–Environment System Engineering in Coal Mine Accident
Xing Zhao, Shangquan Ma

68. Research on the Characteristics and Expression of Modern Hospital Design
Zhen Li, Fang Liu

69. Research on Modern Office Chair Design Based on Human–Machine–Environment System Engineering
Yifeng Du

70. Application Prospect of Big Data in Military Physical Education and Sports
Jingran Huang, Weiming Deng

Keywords: Engineering, Robotics and Automation, Artificial Intelligence (incl. Robotics), Human Physiology, Engineering Design, Aerospace Technology and Astronautics, Quality Control, Reliability, Safety and Risk

Editor
 
Publisher
Springer
Publication year
2016
Language
en
Edition
1
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
22 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811023231
Printed ISBN
978-981-10-2322-4

Similar titles