Login

Li, Shuiqing

Clean Coal Technology and Sustainable Development

Li, Shuiqing - Clean Coal Technology and Sustainable Development, ebook

312,35€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811020230
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

Part I. Invited Plenary Speeches

1. Clean Coal Technology—For the Future Utilization
Keiji Makino

2. Regional Distribution of Renewable Energy and the Abundance of Fossil Fuels
Filip Johnsson, Jan Kjärstad

Part II. Basic Coal Quality and Combustion

3. Physicochemical Properties and Pyrolysis Characteristics of Indonesian Lignite Upgraded by Organic Solvent
Liu Meng, Xu Chao, Li Jian, Duan Yufeng

4. Combustion Behavior of Low-Rank Coal Upgraded by Degradative Solvent Extraction
Zong Zhang, Yi Xue, Xianqing Zhu, Xian Li, Hong Yao, Kouichi Miura

5. A Quantitative Method for Determining the Primary Air Ratio in Coal-Fired Power Plant
Bin Zhang, Fang Yue, Yang Liu, Peifang Fu

6. Physicochemical Analysis of Hydrothermal Upgraded Municipal Sewage Sludge with Low-Rank Lignite
Li Jian, Liu Meng, Duan Yufeng, Xu Chao

7. Experimental Study on Ash Melting Behavior of Xinjiang High-Alkali Coal Blended with Low-Alkali Coal During Coal Combustion
Xiang Zhang, Xiaojiang Wu, Xueyuan Xu, Jianwen Zhang, Kai Yan, Baiqian Dai, Jian Zhang, Lian Zhang

8. Molecular Dynamics Simulations Study of Brown Coal Pyrolysis Using ReaxFF Method
Di-kun Hong, Hong-kuan Shu, Xin Guo, Chu-guang Zheng

9. Experimental and Numerical Analyses on Ignition and Burnout Characteristic of Low-Rank Lignite and Semi-Char Blends
Ye Yuan, Shuiqing Li, Qiang Yao

10. Mineral Matters in High-AAEM Zhundong Coal—In Comparison with High-calcium PRB Coal
Yanmei Yang, Hai Zhang, Junfu Lu, Yuxin Wu

11. The Layered Structure of Ash Deposition in a 350MW PC Furnace Burning High Sodium–Calcium Lignite
Tao Yang, Xuebin Wang, Wenguang Li, Bo Wei, Yibin Wang, Houzhang Tan

12. Mechanism Investigation on the Sulfation of Condensed Sodium Chloride at 523–1023K
Zhongfa Hu, Lan Zhang, Qinglian Sang, Xuebin Wang, Zhao Wang, Houzhang Tan

13. Mechanisms of Inorganic Element Transfer During Zhundong Coal Combustion in Drop Tube Furnace
Bo Wei, Xuebin Wang, Xiaobing Qi, Yibin Wang, Zhongfa Hu, Houzhang Tan

14. A Mechanism Study on the Decomposition of Sulfate in Zhundong Coal with High Sulfur Content in Coal Ash
Xuebin Wang, Hongying Wu, Shuanghui Deng, Lan Zhang, Bo Wei, Houzhang Tan

15. Large Eddy Simulation of the Sandia Flame E and F Using Dynamic Second-Order Moment Closure (DSMC) Model
Jianshan Yang, Kun Luo, Yun Bai, JianRen Fan

16. Space Program SJ-10 on Coal Combustion Research at Microgravity
Chen Zuo, Bing Liu, Jialun Chen, Pei Zhang, Yu Qiao, Minghuo Xu, Qing Liu, Hai Zhang

17. Formation of Ash Aerosols and Ash Deposits of Coal Blends
Zhonghua Zhan, Sida Tian, Andrew R. Fry, Jost O. L. Wendt

18. Effect of Ashing Temperature on the Physicochemical Properties of Zhundong Lignite Ashes Prepared in a Muffle Furnace
Jianbo Li, Mingming Zhu, Zhezi Zhang, Dongke Zhang

19. Upgrading of Lignite in a Tunnel-Type Microwave Oven
Fan Zhou, Jun Cheng, Jianzhong Liu, Junhu Zhou, Kefa Cen

Part III. Pulverized Coal Combustion

20. Real-Time Temperature Measurement Research on High-Temperature Gas of Large-Scale Power Plant
Zhiwei Wang, Hongrui Li, Yifeng Wang, Baohua Du, Dapeng Wang

21. Numerical Study of MILD Combustion for Pulverized Coal in O2/N2, O2/CO2, and O2/H2O Atmospheres
Yaojie Tu, Fanhai Kong, Kai Su, Hao Liu, Chuguang Zheng

22. Co-combustion Technology of Coal and Wood Waste
E. B. Zhukov, E. M. Puzirev, K. V. Menyaev

23. Experimental Study of Coal MILD Combustion at a Pilot-Scale Furnace
Zhihui Mao, Liqi Zhang, Xinyang Zhu, Chuguang Zheng

24. Improving the Efficiency of Fuel Combustion in Boilers with Windmill Fans
Andrey Batukhtin, Sergey Ivanov, Sergey Batukhtin, Maksim Bass

25. Characteristics of Submicron Particulate Matters Formed in the Early Stage of Oxy-Fuel Coal Combustion
Qi Gao, Shuiqing Li, Ye Yuan, Qiang Yao

26. Airflow and Combustion Characteristics and NO
x
Formation of the Low-Volatile Coal-Fired Utility Boiler at Different Loads
Song Li, Zhichao Chen, Bingkun Jiang, Guangkui Liu, Zhengqi Li, Xiqian Zhang, Qunyi Zhu

27. Measurements on Heat Flux Distribution in a Supercritical Arch-Fired Boiler
Dalong Zhang, Hang Shi, Chenwei Meng, Yuxin Wu, Hai Zhang, Wu Zhou, Shenming Ran

28. CFD Modeling and Field Testing of a 600-MW Wall-Fired Boiler Burning Low-Volatile Bituminous Coal
Shijian Luan, Zhanhua Ma, Heyang Wang, Yanjun Zhang, Pisi Lu

29. Research on Flue Gas Recirculation Coupled Air Staging in an Industrial Pulverized Coal Boiler
Gao-liang Li, Fang Niu, Yan-yan Gong, Nai-ji Wang

30. Arsenic Emissions and Speciations in High-temperature Treatment of a Typical High Arsenic Coal
Chong Tian, Junying Zhang, Rajender Gupta, Yongchun Zhao, Chuguang Zheng

31. TG-MS Study on Coal/Char Combustion by Equivalent Characteristic Spectrum Analysis
Zhiqiang Gong, Hongde Xia, Zhicheng Liu, Qinggang Lu

32. Numerical Simulation of Combustion Characteristics and Heat Flux Distribution in a 600-MW Arch-Fired Boiler with Different Primary Air Injection Angles
Zhang Dalong, Li Zhouhang, Zhang Hai, Wu Yuxin, Lu Junfu, Zhang Man, Zhou Wu, Ran Shenming

Part IV. Fluidized Bed Combustion

33. Analysis of Coarse and Fine Particles Exchange in a Parallel Double-Velocity Double-Fluidized Bed
Q. H. Wang, D. C. Song, Q. Guo, Y. Yang, W. Shuang, X. F. Lu

34. Numerical Simulation for a CFB Boiler’s Cyclone Separator with Structure Optimizations
Q. Guo, Q. H. Wang, X. F. Lu, P. Y. Ji, Y. H. Kang

35. Experimental Study on Combustion Characteristics of Extremely Low Calorific Solid Wastes in a Fluidized Bed Combustor
Y. Yang, X. F. Lu, L. Mei, Q. H. Wang, Y. Hong, D. C. Song

36. Research and Application of the Material Balance Online Supervision for CFB Boiler
Wang Zhiwei, Wang Yifeng, Chen Xincan

37. The Operation of the 600-MW Super-Critical CFB Boiler Unit
Shengwei Xin, Xinghua Li, Wengqing Zhang, Jun Tang

38. CFD–DEM Modeling of O2/CO2 Char Combustion in a Fluidized Bed
Yaming Zhuang, Xiaoping Chen, Daoyin Liu, Changsheng Bu

39. Combustion Characteristics in 2 MWe-Class CFBC KIER Power Plant
Jusoo Hyun, Yuntae Hwang

40. Effects of Cyclone Structures on the Pressure Drop Across Different Sections in Cyclone Under Gas–Solid Flow
Y. Huang, X. Mo, H. Yang, M. Zhang, J. Lv

41. Flow Properties of Coal and Biomass on Recurrence Plot Method
Feihong Guo, Zhaoping Zhong, Heng Wang, Zeyu Xue, Jin Zhang

42. 3-Dimensional Particle Tracking in a Fluid Dynamically Downscaled Fluidized Bed Using Magnetoresistive Sensors
Erik Sette, Anna Köhler, David Pallarès, Filip Johnsson

Part V. Special for CO 2 Issues-CCS

43. Dynamic Simulation and Control Design for Pulverized-Coal-Fired Oxy-Combustion Power Plants
Bo Jin, Haibo Zhao, Chuguang Zheng

44. Analysis of Sensitivity and Optimization Potential for Oxy-Fuel Plant System
Kai Yan, Xiaojiang Wu, Lian Zhang, Andrew Hoadley, Xueyuan Xu, Jianwen Zhang

45. High-Performance of SATS-Derived CaO/TiO2–Al2O3 Sorbent for CO2 Capture in Batch Fluidized Bed
Weiwei Peng, Zuwei Xu, Haibo Zhao

46. CCSEM Analysis of Ash from Oxyfuel Combustion of Zhundong Coal
Tai Zhang, Zhaohui Liu, Xiaohong Huang, Qing Sun, Chao Liu, Chuguang Zheng

47. Application of Carbon Capture to CO2 Emissions of Steel Plants
K. Iwasa, M. Hodotsuka, X. Zhao, K. Suzuki

48. Dynamic Modelling and Analysis of Supercritical Coal-Fired Power Plant Integrated with Post-combustion CO2 Capture
Akeem K Olaleye, Eni Oko, Meihong Wang, Gregg Kelsall

49. CO2 Capture Using Hollow Fiber Membrane Under Wet Ammonia-Based Desulfurization Flue Gas Conditions
Lin Zhang, Bin Hu, Hao Wu, Xia Wang, Rui Liu, Linjun Yang

50. A Low-Cost Chemical Absorption Scheme for 500,000t/y CO2 Capture Project
Hui He, Mengxiang Fang, Wei Yu, Qunyang Xiang, Tao Wang, Zhongyang Luo

Part VI. Emission Characteristics and Controls

51. Kinetics of Selenium and Cadmium Vaporization During Coal Combustion in a Fluidized Bed
Fenghua Shen, Jing Liu, Zhen Zhang

52. Flue Gas Recirculation Impact on NO
x
Formation in TP-101-Type Boiler at Estonian Power Plant
Vladimir Sidorkin, Andrey Tugov

53. Absorption of Sulfur Dioxide in a Transversal Flow Hollow Fiber Membrane Contactor
Hesheng Yu, Qinghai Li, Jesse Thé, Zhongchao Tan

54. Removal of Fine Particles from Coal Combustion by Heterogeneous Condensational Enlargement in Wet Flue Gas Desulfurization
Wu Hao, Yang Linjun

55. Central Mode Particulate Matter Control by Enhanced Liquid Formation Under the Condition of Blended Coal Combustion
Ping’an Zhang, Guangqian Luo, Dunxi Yu, Hong Yao

56. The Evolution of Bimodal Size Distribution with Spatially Inhomogeneous Particle Concentration
M. L. Xie, T. T. Kong, Q. He

57. Numerical Solution of a Modified Moment Model for Particle Population Balance Equation in the Continuum-Slip Regime
T. T. Kong, Q. He, M. L. Xie

58. Non-Thermal Plasma-induced Flue Gas Cleaning: Fundamentals and Industrial Demonstration
S. R. Li, S. Wang, P. Han, L. H. Wang, K. P. Yan

59. Technical Progress for PM Emission Control from Coal-Fired Boilers
C. Y. Xiao

60. Simulation Study on the Demercuration Performance of Wet Flue Gas Desulfurization System
Han Kunkun, Chi Guozhen, Ni Jianjun

61. Study on Fuel-N Conversion During Rapid Pyrolysis of Anthracite in CO2 at High Temperature
Qiongliang Zha, Jing Zhao, Chang’an Wang, Yinhe Liu, Defu Che

62. Analysis of Influence of Air Distribution on the Reduction of NO
x
Emissions in a 300-MWe Tangentially Lean Coal-Fired Boiler
Peng Zhao, Lushi Sun, Ben Wang, Jie Yu, Jun Xiang, Song Hu, Sheng Su, Yi Wang

63. Experimental Study on the Stability of the Mercuric Complexes in Wet Flue Gas Desulfurization Wastewater
Yu Huang, Peng-shuai Han, Xin Guo, Chu-guang Zheng

64. Effect of CO2 on the Removal of NO Over Viscose-Based Activated Carbon Fibers
Zean Wang, Deli Zhu, Fanhai Kong, Yuhang Zhong, Hao Liu, Jianrong Qiu

65. The Effect of Gas Temperature on Dust Resistivity and Removal Efficiency in an Extra Cold-Side Electrostatic Precipitator
X. H. Zhang, S. Q. Li, G. L. Xiong, W. Huang, R. S. Luo, J. Guo

66. Airflow and Combustion Characteristics and NO
x
Formation of the Low-Volatile Coal-Fired Utility Boiler at Different Loads
Song Li, Zhichao Chen, Bingkun Jiang, Guangkui Liu, Zhengqi Li, Xiqian Zhang, Qunyi Zhu

67. Analysis of Iron-Bearing Phase Components in Shenhua Coal and Their Combustion Transformation Products by Acid Separation and Mossbauer Spectroscopy Methods
Sida Tian, Yongxu Fang, Zhizhong Kang, Yuqun Zhuo

68. Effects of Flue Gas Cooler on the Reduction of “Gypsum Rain” in Coal-Fired Power Plants
G. D. Li, Z. X. Sun, H. Q. Liu, H. Guo, Z. Yang

69. Experimental Investigation on Slagging Grade of Zhundong Coal Based on 10MW Combustion Test Bed
Wang Fengjun, Liu Hengyu, Zuo Guohua, Guan Jingyu

70. Fine Particle Characteristics from Limestone–Gypsum Desulfurization Process
Pan Danping, Huang Rongting, Yang Linjun

71. Study on Mechanisms of Aerosol Formation in Wet Ammonia-Based Desulfurization Process
Liu Yaming, Huang Rongting, Pan Danping, Xu Qisheng, Yang Linjun

Part VII. Industrial Application and Coal Use

72. A Simplified Equilibrium Model for Simulating Entrained Flow Gasifiers
Zhen Liu, Jiansheng Zhang, Fenghua Zhang

73. Numerical Study of the Multiphase Gas–Solid Flow by a TFM-DEM Hybrid Model
Q. G. Wang, W. D. Yin, J. F. Lu, H. R. Yang

74. Investigation of Coal Reactivity Effects on a 1000-MW Tangential Coal-Firing Boiler
Meng Chenwei, Wu Yuxin, Zhang Hai, Zhang Dalong, Lv Junfu

75. Derivation of Low-temperature Coal Oxidation Kinetics from Non-steady Heat Generation Rate Measured by Isothermal Calorimetry
Bo Li, Hui Zhang, Changdong Sheng

76. Detection Technique of SO3 Content in Coal-Fired Flue Gas and Accuracy Analysis
Ding Yang, Fang Zheng

77. Mixing Enhancement of Ammonia and Flue Gas in the SCR DeNOx System
Yang ding, Su Yinbiao, Wen Qingyun, Zheng Hao, Ye Xinglian

78. Modeling of Cold Flow Field in an Entrained-Flow Gasifier with Single or Multiple Injectors
Z. Y. Feng, Z. Liu, X. H. Fang, F. H. Zhang, B. Z. Peng, Z. J. Gong

79. Numerical Simulation of an Entrained Flow Gasifier by an Eulerian Model
H. P. Xu, H. B. Zhao, C. G. Zheng

80. CO2 Absorption/Desorption Enhanced by Nanoparticles in Post-combustion CO2 Capture
W. Yu, T. Wang, M. X. Fang, H. Hei, Z. Y. Luo

81. Development of Reduced Order Model for the HNCERI Gasifier
Bo Zhang, Zhuyin Ren, Shaoping Shi

82. The Promotion Mechanism of Silicon–Aluminum on the Decomposition of Sulfates in Biomass Ash
Lan Zhang, Zhongfa Hu, Juan Chen, Xuebin Wang, Bo Wei, Houzhang Tan

83. Cold-State Model Numerical Simulation of Coal Water Slurry Gasifier
Junjie Zhou, Quanguo Fang, Tao Dong

84. Development of High-Efficiency Coal Gasification Technology
D. Ariyoshi, S. Takeda, K. Kosuge, M. Mizuno, K Kato

85. Dynamic Modelling, Validation and Analysis of Coal-fired Supercritical Once-through Boiler-Turbine-Generator Systems Under Stringent UK Grid Requirement
Akeem K Olaleye, Meihong Wang, Chuanlong Xu, Gregg Kelsall

86. The Influence of Temperature and Residence Time on Tire Thermolysis in Subcritical and Supercritical Water
Fuxin Li, Aihong Meng, Qinghai Li, Yanguo Zhang

87. Technical Characteristic of Coal-Fired Boiler Under the Rule of Energy Conservation and the Reduction of Emissions
Fengjun Wang, Weiguo Weng, Ying Huang, Shijian Luan

88. The High Efficiency and Clean Combustion of Coal Based on Generalized Regeneration
Weizhong Feng

Keywords: Energy, Energy Systems, Fossil Fuels (incl. Carbon Capture), Energy Technology

Editor
 
Publisher
Springer
Publication year
2016
Language
en
Edition
1
Page amount
13 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811020230
Printed ISBN
978-981-10-2022-3

Similar titles