Login

Chen, Liangfu

The Geographical Sciences During 1986—2015

Chen, Liangfu - The Geographical Sciences During 1986—2015, ebook

276,75€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811018848
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

Part I. An Overview of Development in the Geographical Sciences

1. General Trends in the Geographical Sciences
Shuying Leng, Wenxiang Zhang, Siyuan He, Canfei He, Desheng Xue, Linwang Yuan, Qiuhong Tang

2. International Cooperation in the Geographical Sciences
Shuying Leng, Zhonglu Guo, Siyuan He

3. The Background of the Development of the Geographical Sciences in China
Shuying Leng, Guoyou Zhang, Fengkui Qian, Siyuan He, Linwang Yuan, Zhaoyuan Yu, Wen Luo

Part II. Trends in the Development of the Four Branches of the Geographical Sciences

4. Physical Geography
Shuying Leng, Hongyan Liu, Jiawu Zhang, Siyuan He, Xuan Ji, Linshan Liu, Wenxiang Zhang, Huiyi Zhu, Yunlin Zhang, Xianyan Wang

5. Human Geography
Shuying Leng, Canfei He, Zhigang Li, Ying Wang, Fengkui Qian, Desheng Xue, Geng Lin, Ye Liu, Yuqi Liu

6. Geographical Information Science
Shuying Leng, Liangfu Chen, Linwang Yuan, Xizhang Gao, Yongjun Zhang, Zhigang Liu, Jingchao Jiang, Xiaofeng Zhao, Yongjun Wang

7. Environmental Geography
Shuying Leng, Chunye Lin, Yi Yang, Zhonglu Guo, Yuanming Zheng, Linsheng Yang, Bengang Li

Part III. Strategic Research Issues on the Geographical Sciences

8. Global Change and Terrestrial Ecosystems
Shilong Piao, Hongyan Liu, Zehao Shen, Jian Peng, Yangjian Zhang, Shuli Niu, Shiping Wang, Jianguang Tan

9. Terrestrial Water Cycle and Water Resources
Qiuhong Tang, Lei Wang, Shaofeng Jia, Dawen Yang, Si’ao Sun, Xingcai Liu, Xuejun Zhang, Jun Xia, Changming Liu

10. Land Change
Huiyi Zhu, Wei Song

11. Global Cryosphere Evolution and Land Surface Processes on the Tibetan Plateau
Cunde Xiao, Lide Tian, Qingbai Wu, Dongqi Zhang, Tingjun Zhang, Tonghua Wu, Tao Che, Fujun Niu, Chaolu Yi, Juzhi Hou, Eryuan Liang, Xiaoping Wang

12. Economic Globalization and Local Responses
Canfei He, Debin Du, Xin Tong, Fenghua Pan, Xiyan Mao, Tianming Chen

13. Regional Sustainable Development
Weidong Liu, Hui Liu, Li Ma, Tao Pan, Zhigao Liu, Mingxing Chen, Qing Tang

14. Remote Sensing Modelling and Parameter Inversion
Liangfu Chen, Jin Chen, Guangjian Yan, Wenjie Fan, Xiaozhou Xin, Chaoyang Wu, Tianjie Zhao, Shenglei Zhang, Xiaoying Li

15. Spatial Analysis and Simulation
Tao Pei, Jun Xu, Jianhua Gong, Xiaoping Liu, Jianghao Wang, Shihong Du, Chengzhi Qin, Lin Yang, You Wan

16. Tempo-Spatial Processes and Modelling of Environmental Pollutants
Yuanming Zheng, Chunye Lin

Part IV. A Review and Outlook of Research Fields on the Geographical Sciences Regarding NSFC

17. Geomorphology
Liping Zhu, Jinliang Feng, Fangen Hu, Xiaoping Yang, Jiongxin Xu, Changxing Shi

18. Ecohydrology
Xiaoyan Li, Dawen Yang, Chunmiao Zheng, Xinrong Li, Wenzhi Zhao, Mingbin Huang, Yaning Chen, Pengtao Yu

19. Ecosystem Services
Yihe Lü, Shuai Wang

20. The Urbanization Process and Mechanism
Desheng Xue, Zhigang Li, Shenjing He, Xianjun Zeng, Wei Li

21. Medical and Health Geography
Linsheng Yang, Hairong Li, Yang Cheng, Binggan Wei

22. International Rivers and Transboundary Environment and Resources
Daming He, Xi Chen, Xuan Ji, Jinming Hu, Anming Bao, Ruisen Zhong, Yan Feng, Yungang Li, Yue Huang, Guli·Jiapaer

23. Records of Environmental Changes in Physical Geography
Liping Zhu, Qingfeng Ma, Jifeng Zhang, Yun Guo, Eryuan Liang, Haifeng Zhu, Junbo Wang, Xinmiao Lü, Yong Wang

24. Detection and Attribution of Changes in Land Surface Sensitive Components
Fulu Tao, Shilong Piao, Qiuhong Tang, Wenjiao Shi

25. Uncertainty of Spatial Information and Spatial Analysis
Xiaohua Tong, Huan Xie, Shijie Liu, Yanmin Jin, Wenzhong Shi, Jinfeng Wang, Tao Pei, Yong Ge, Changqing Zhu

Keywords: Geography, Geography, general, Environment, general, Human Geography, Climate Change/Climate Change Impacts, Hydrology/Water Resources

Similar titles