Login

Zhai, Mingguo

Main Tectonic Events and Metallogeny of the North China Craton

Zhai, Mingguo - Main Tectonic Events and Metallogeny of the North China Craton, ebook

245,50€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811010644
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Corresponding Main Metallogenic Epochs to Key Geological Events in the North China Craton: An Example for Secular Changes in the Evolving Earth
Mingguo Zhai, Xiyan Zhu

Part I. Archean Crustal Growth and Metallogeny

2. Archean Continental Crust in the Southern North China Craton
Chunrong Diwu, Chengli Zhang, Yong Sun

3. Structural Architecture and Spatial-Temporal Distribution of the Archean Domains in the Eastern North China Craton
Peng Peng

4. Formation Ages and Environments of Early Precambrian Banded Iron Formation in the North China Craton
Yu-Yheng Wan, Dun-Yi Liu, Hang-Qiang Xie, Alfred Kröner, Peng Ren, Shou-Jie Liu, Shi-Wen Xie, Chun-Yan Dong, Ming-Zhu Ma

5. Neoarchean Banded Iron Formations in the North China Craton: Geology, Geochemistry, and Its Implications
Lianchang Zhang, Changle Wang, Mingtian Zhu, Hua Huang, Zidong Peng

6. Archean Continental Crustal Accretion and Banded Iron Formations, Southeastern North China Craton
Xiaoyong Yang, Lei Liu

Part II. Paleoproterozoic Rifting-Subduction-Collision

7. Paleoproterozoic Gneissic Granites in the Liaoji Mobile Belt, North China Craton: Implications for Tectonic Setting
Mingchun Yang, Bin Chen, Cong Yan

8. Genetic Mechanism and Metamorphic Evolution of Khondalite Series Within the Paleoproterozoic Mobile Belts, North China Craton
Fu-Lai Liu, Ping-Hua Liu, Jia Cai

9. Paleoproterozoic Copper System in the Zhongtiaoshan Region, Southern Margin of the North China Craton: Ore Geology, Fluid Inclusion, and Isotopic Investigation
Yuhang Jiang, Yan Zhao, Hecai Niu

10. The Paleoproterozoic Continental Evolution in the Southern North China Craton: Constrains from Magmatism and Sedimentation
Yanyan Zhou, Qianying Sun, Taiping Zhao, Chunrong Diwu

Part III. Great Oxidation Event

11. The Great Oxidation Event and Its Records in North China Craton
Yanjing Chen, Haoshu Tang

12. Early Paleoproterozoic Metallogenic Explosion in North China Craton
Haoshu Tang, Yanjing Chen, Kaiyue Li, Weiyu Chen, Xiaoqing Zhu, Kunyue Ling, Xiaohui Sun

13. A Genetic Link Between Paleoproterozoic Yuanjiacun BIF and the Great Oxidation Event in North China Craton
Changle Wang, Lianchang Zhang

Part IV. Meso-Neoproterozoic Multiple Rifting and Metallogeny

14. Magmatic Records of the Late Paleoproterozoic to Neoproterozoic Extensional and Rifting Events in the North China Craton: A Preliminary Review
Shuan-Hong Zhang, Yue Zhao

15. Meso-Neoproterozoic Stratigraphic and Tectonic Framework of the North China Craton
Jianmin Hu, Zhenhong Li, Wangbin Gong, Guohui Hu, Xiaopeng Dong

16. Petrogenesis and Tectonic Significance of the Late Paleoproterozoic to Early Mesoproterozoic (~1.80–1.53Ga) A-Type Granites in the Southern Margin of the North China Craton
Taiping Zhao, Xiaoqin Deng

17. Insights into the Ore Genesis of the Giant Bayan Obo REE-Nb-Fe Deposit and the Mesoproterozoic Rifting Events in the Northern North China Craton
Kui-Feng Yang, Hong-Rui Fan, Fang-Fang Hu, Shuang Liu, Kai-Yi Wang

Part V. Phanerozoic Reworking of the North China Craton and Metallogeny

18. Paleozoic to Early Mesozoic Tectonics of North China Craton
Yue Zhao, Mingguo Zhai, Shuan-Hong Zhang

19. Two-Stage Extensional Pattern in the North China–Mongolian Tract During Late Mesozoic: Insights from the Spatial and Temporal Distribution of Magmatic Domes and Metamorphic Core Complexes
Xiaohui Zhang, Lingling Yuan

20. Mesozoic Mo Deposits in Northern North China Craton
Yanjing Chen

21. Late Mesozoic Gold Mineralization in the North China Craton
Hong-Rui Fan, Mingguo Zhai, Kui-Feng Yang, Fang-Fang Hu

22. Lower Crustal Accretion and Reworking Beneath the North China Craton: Evidences from Granulite Xenoliths
Jianping Zheng, Ying Wei, Xianquan Ping, Huayun Tang, Yuping Su, Yilong Li, Zhiyong Li, Bing Xia

Keywords: Earth Sciences, Structural Geology, Mineral Resources, Economic Geology, Geochemistry

Editor
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2016
Language
en
Edition
1
Series
Springer Geology
Page amount
7 pages
Category
Natural Sciences
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811010644
Printed ISBN
978-981-10-1063-7

Similar titles