Login

Fan, Shiwei

China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2016 Proceedings: Volume II

Fan, Shiwei - China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2016 Proceedings: Volume II, ebook

366,90€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811009372
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

Part I. Satellite Navigation Signals

1. The Application of Fountain Code in Satellite Navigation System
Qiao Liu, Wenjing Zhang, Yong Wang, Hui Li

2. A Comprehensive Evaluation Approach of Navigation Signal Performance Based on Multi-attribute Group Decision Making
Qing Liu, Yanhong Kou, Zhigang Huang

3. Peak Position Detection-Based Acquisition Algorithm of Multiple Access Interference Resistance
Weina Hao, Jingyao Chen

4. Overall Performance Comparison of Three Dual-Frequency Constant Envelop Modulation Schemes for GNSS
Yang Gao, Chunxia Li, Li Fu, Henglin Chu

5. Research and Performance Analysis of Constant-Envelope Multiplex for BD B2 Signals
Ming-gui Cai, Nan Qi, Jun Xie

6. An Improved Approach of SFAP Algorithm for Suppressing Concurrent Narrowband and Wideband Interference
Yaohui Chen, Dun Wang, Peng Liu, Zhenxing Xu, Chanjuan Wei, Qijia Dong

7. Analysis and Simulation of Multi-beam Antenna Coverage for GEO Satellite Based on STK
Liangliang Guo, Yong Wei, Jianwen Li, Jun Zhao

8. Method of Navigation Message Broadcast Performance Analysis for GNSS
Jinxian Zhao, Jinping Chen, Caibo Hu, Dongxia Wang, Zhixue Zhang, Chunxia Liu, Wei Zhao

9. A Novel Unambiguous W2 CCRW Multipath Mitigation Algorithm Applied to BOC (n, n) Signals
Shaojie Ni, Jing Pang, Kai Zhang, Chengtao Xu, Zhe Liu, Feixue Wang

10. Analysis and Correction of the Inter-frequency Clock Bias for BeiDou Satellites
Lin Pan, Xiaohong Zhang, Jingnan Liu, Xingxing Li, Xin Li

11. Alternate Broadcasting Method of Navigation Message Among Satellites and Frequencies
Mengli Wang, Jinping Chen, Xiao Mao, Zhiqi Ma

Part II. BDS/GNSS Augmentation Systems and Technology

12. Irregularities Detection and Bounding Variance Estimation in Ionospheric Grid Model
Dun Liu, Xiao Yu, Liang Chen, Jian Feng

13. A New Method for Multiple Outliers Detection in Receiver Autonomous Integrity Monitoring
Jun Zhao, Taogao Dai, Chen Chen

14. Reliability and Separability Analysis of Integrated GPS/BDS System
Youlong Wu, Jinling Wang, Zhong Yang, Ling Yang, Gang Sun

15. Improving Extended Kriging with Chapman Model and Exponential Variation Function Model
Pan Liu, Rui Li

16. The Analysis of Availability and Integrity for Beidou-Based High Precise KINRTK
Guanlong Wang, Xiaowei Cui, Mingquan Lu

17. Research on GPS RAIM Algorithm Using PF Based on PSO
Ershen Wang, Rui Li, Tao Pang, Pingping Qu, Zhixian Zhang

18. Fingerprint Positioning Method of Satellite Signal Based on Probability Distribution
Li Yang, Di He, Peilin Liu, Wenxian Yu

19. Study and Experimental Analysis of Advanced RAIM Algorithm Based on BDS/GPS Multi-constellation
Fei Niu, Pengfei Zhang, Junyi Xu, Meijun Fan

20. Signal-in-Space Accuracy Research of GPS/BDS in China Region
Si Sun, Zhipeng Wang

21. The Performance Testing Method of Optical Fiber Time Synchronization in BeiDou Ground-Based Navigation Signal Net
Tingsong Tang, Na Zhao, Yun Zhao, Xing Chen, Fengjuan Wu, Zhen Qiu, Changjie Liu

22. The Improvement of the Positioning Accuracy in Search and Rescue with Two Satellites
YanRong Xue, ShaoJun Feng, Washington Yotto Ochieng, Xin Zhang, ZhenJun Zhang

23. An Enhanced Global Positioning Technology and Precision Verification of BDS
Jin Wang, Qin Zhang, Guanwen Huang, Rui Tu, Wenju Fu, Pingli Li

24. Research and Application on Enhanced Reception Techniques Based on Distributed Antennas in Ground Station
Ke Zhang, Zengjun Liu, Hang Gong, Zhicheng Lv, Xiangwei Zhu, Guangfu Sun

25. Signal Design of High Accuracy Terrestrial Pseudolites System in BeiDou RDSS Frequency Band
Chenglong He, Baoguo Yu

26. Wireless Time Synchronization for Multiple UAV-Borne Pseudolites Navigation System
Chenglong He, Baoguo Yu, Zhixin Deng

27. A Wide Area Differential Correction Algorithm Research Adapted Differential Satellite Statuses
Wei Zhong, Yuanhao Yu, Hua Huang

28. Performance Analysis of INS-Aided GNSS Carrier Loop for Tracking Weak Signal
Xuwei Cheng, Xiaqing Tang, Meng Wu, Junqiang Gao, Shulei Chen

Part III. Multi-sensor Fusion Navigation

29. The Multipath Fading Channel Simulation for Indoor Positioning
Shengchang Yu, Zhongliang Deng, Jichao Jiao, Shu Jiang, Jun Mo, Fuhai Xu

30. Research on Ranging/GNSS Localization Based on Pollution Collaborative Positioning via Adaptive Kalman Filter
Lin Zhang, Baowang Lian, Hao Yan

31. Dynamic Weighted Data Fusion Algorithm Based on TDOA/RSSI for Indoor Location
Chenyang Zhai, Zhongliang Deng, Jichao Jiao, Ning Li, Yan Zhou, Cheng Li

32. Fast Acquisition Algorithm in GNSS/INS Ultra Tightly Integrated Navigation System Based on Steady State Judgment
Wei He, Baowang Lian

33. Research on Horizontal Line Fitting Algorithm Based on Robust Estimation
Chonghui Li, Yabo Luo, Yong Zheng, Chao Zhang

34. A Weak Signal Acquisition Method for Indoor Passive Location on Mobile Communications
Chuang Wang, Zhongliang Deng, Aihua Hu, Yao Zhang, Wei Zhao, Shuyue Dong

35. Review of Timing and Positioning with OFDM
Xin Zhao, Yong Wang, Yonghu Zhang, Yingxue Su, Xiangwei Zhu, Guangfu Sun

36. Performance Evaluation of Vehicle-Based POS by Hybrid Use of Total Station and Laser Tracker System
Yanglin Zhou, Guangyun Li, Shuaifeng Zhou, Jingyang Fu, Fengyang Li

37. The Experimental Study of MIMU/BeiDou Integrated Navigation System for Land Vehicle Applications in Highly Poor Weather Conditions
Dingjie Wang, Hanfeng Lv, Jie Wu

38. Reliability and Separability Analysis of Multiple-Fault Detection in Visual Navigation Using Reality-Based 3D Maps
Zeyu Li, Jinling Wang

39. Partial State Feedback Correction for Smoothing Navigational Parameters
Zhenbo Liu, Naser El-Sheimy, Yongyuan Qin, Chunyang Yu, Jinliang Zhang

40. Simplified Ellipsoid Fitting-Based Magnetometer Calibration for Pedestrian Dead Reckoning
Donghui Liu, Ling Pei, Jiuchao Qian, Lin Wang, Chengxuan Liu, Peilin Liu, Wenxian Yu

41. Velocity Prediction for Multi-rotor UAVs Based on Machine Learning
Rongzhi Wang, Danping Zou, Ling Pei, Peilin Liu, Changqing Xu

42. The Hybrid GNSS-Terrestrial Localization Method Based on the Augmented UKF
Da-peng Li, Bing Liu, Yi Qu, Ting Liu, Ling-chuan Zeng, Ying-kui Gong

43. Research About Stereo Positioning Using Multi-source Remote Sensing Images
Yingying Li, Hao Wu, Xiaokun Sun, Jie He

44. Crowdsourced Fingerprint Localization Using Virtual Radio Map
Qiang Chang, Qun Li, Hongtao Hou, Weiping Wang, Wangxun Zhang

45. Navigation Source Selection Algorithm of Multisource Navigation System
Zhengfa Shi, Yingkui Gong, Xinlin Zhou, Jiao Wang

46. Establishment and Verification of Enhancement Correction Model for Differential Barometric Altimetry
Le Yang

Part IV. PNT System and Emerging Navigation Technology

47. Design of the Performance Evaluation Software for X-ray Detectors
Dapeng Zhang, Wei Zheng, Yidi Wang, Lu Zhang

48. Research on Gridding Precision Evaluation Method of Geomagnetic Field Model
Yang Chong, Hongzhou Chai, Yifeng Chang, Zongpeng Pan, Huarun Wang, Yuan Liu

49. Analysis on the Influence Factors to Atmospheric Polarization Navigation
Yawen Ou, Pengfei Wu, Chaoli Tang, Heli Wei

50. A CFAR Detection Algorithm for X-ray Pulsar Signal Based on Time-Frequency Entropy
Lu Wang, Xizheng Ke

51. Research on Pulse Profile Stability of the X-ray Pulsar PSR B1509-58
Lirong Shen, Xiaoping Li, Haifeng Sun, Haiyan Fang, Mengfan Xue, Jinpeng Zhu

52. Discovery and Theory of the Shadow Reference Points
Xingang Feng, Dong Liu

53. A New Multichannel Acquisition Method for Navigation Signal Based on Compound Carrier
Ruidan Luo, Ying Xu, Hong Yuan

54. Cycle Duty Design of Pulse Navigation Signal
Maoshu Zeng, Zhili He, Ying Xu

Keywords: Engineering, Aerospace Technology and Astronautics, Communications Engineering, Networks, Geographical Information Systems/Cartography, Geophysics/Geodesy

Editor
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2016
Language
en
Edition
1
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
18 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811009372
Printed ISBN
978-981-10-0936-5

Similar titles