Login

Fan, Shiwei

China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2016 Proceedings: Volume I

Fan, Shiwei - China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2016 Proceedings: Volume I, ebook

366,90€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811009341
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

Part I. BDS/GNSS Application Technology

1. The Research on Four-Dimensional Water Vapor Tomography Based on Real-Time PPP Technique
Qingzhi Zhao, Yibin Yao, Chaoqian Xu

2. A Spread Spectrum Communication Method Based on GNSS Positioning and Timing System
Jie Zhang, Zhaorui Wang, Qingtao Wan

3. The Effect of GNSS Sites Distribution on TEC Derivation
Xiaolan Wang, Guanyi Ma, Qingtao Wan, Jinghua Li, Jiangtao Fan, Jie Zhang

4. GNSS-R Aircraft Flight Test Based on Digital Beam Forming
Kangning Zhang, Fenghui Li, Xingguo Li, Linfei He, Qijia Dong, Wenliang Zhao, Fuzhan Yue

5. GPS Radio Occultation Inversion Analysis of Neutral Atmospheric Detection Technology Based on Dual-Frequency Dual-Mode GNSS Occultation Receiver
Lu Zhang, Xingguo Li, Fenghui Li, Junbo Han, Qijia Dong, Yingna Liu, Meng Wang

6. Research on BD Nanosecond One-Way Timing Method
Longxia Xu, Dandan Li, Xiaohui Li, Feng Zhu

7. Preliminary Research on Snow Depth Monitoring with GPS SNR
Kaiyang Dai, Qin Zhang, Shuangcheng Zhang, Ning Zhang, Kai Liu, Xiaowei Hou

8. The Research of High-Frequency Single-Epoch GNSS Kinematic Differential Positioning Technology
Dashuai Chai, Shengli Wang, Xiushan Lu, Bo Shi

9. Performance Analysis of Real-Time BDS Clock Estimation with Different Orbit Accuracy
Wenju Fu, Qin Zhang, Guanwen Huang, Pingli Li, Bobin Cui, Rui Tu

10. Correlation Analysis Between Ionosphere Anomaly and Earthquake
Yulong Kong, Hongzhou Chai, Huarun Wang

11. The Satellite Selection Algorithm of GNSS Based on Neural Network
Jinben Wei, Anmin Ding, Kezhao Li, Leijie Zhao, Yunkai Wang, Zhiwei Li

12. Stability Analysis of the CORS Reference Station Network and Terrestrial Network
Cai-ya Yue, Ya-min Dang, Qiang Yang, Xue-li Han

13. A New Modified Method for Cycle-Slips Detection Based on Polynomial Fitting Method
Y. K. Wang, Kezhao Li, Leijie Zhao, Zhiwei Li, Jinben Wei

14. The Short-Term Forecast of BeiDou Satellite Clock Bias Based on Wavelet Neural Network
Qingsong Ai, Tianhe Xu, Jiajing Li, Hongwei Xiong

15. Comparative Analysis of Different Filtering Methods for the Tight Integration of GPS and Strong-Motion Records
Junqiang Han, Rui Tu, Qin Zhang, Guanwen Huang

16. Application of Low Cost GPS/BDS Receiver in UAV Precise Navigation and Positioning
Lei Wang, Xiaohua Wen, Changbao Huang

17. Using the BDS-R Signal for Soil Moisture Estimation
Xueqian Luo, Songhua Yan, Juan Shan, Hui Yan, Hao Wang

18. The Potential to Estimate Soil Moisture Based on sn_rnx Data
Juan Shan, Songhua Yan, Xueqian Luo, Xingxing Li, Hancheng Yuan

19. The Application of Kinematic Relative Positioning Technology with BDS in Aerospace TT&C Equipment Precision Verification
Wei Zhou, Zhulong Sun, Yaqi Ren, Feijuan Yao

Part II. Navigation and Location Based Services

20. An Efficient Strategy for Large-Scale CORS Data Processing
Bolin Xiong, Dingfa Huang

21. Research and Implementation of BDS/GPS Coarse Time Navigation Algorithm
Shaolei Peng, Dongqing Zhao, Zhiyong Huang, Yijun Tian, Hao Wu, Caijie Zhu

22. Spacecrafts Navigation Demand Analysis and Simulation on MEO Constellation
Peng Li, Zhonggui Chen, Xiangjun Wu, Wenyu Hao, Lu Wang

23. An Improved Location-Based Service Authentication Algorithm with Personalized K-Anonymity
Yu-Meng Ye, Chang-Chun Pan, Gen-Ke Yang

24. Indoor Pseudolite Positioning Based on Interferometric Measurement of Carrier Phase
Peng Zhang, Fuyu Sun, Yaming Xu, Jinling Wang

25. Research and Implementation on BDS/GNSS Real-Time Positioning for Urban High-Precision Location-Based Services
Liang Wang, Zishen Li, Hong Yuan, Jiaojiao Zhao, Kai Zhou

26. The Analysis of Pedestrian’s Motion State Based on the Entropy of sEMG
Min Li, Long Zhao

27. FOG De-noising Method Based on Empirical Mode Decomposition and Allan Variance
Shanshan Gu, Qinghua Zeng, Jianye Liu, Weina Chen

28. A Method of X-ray Pulsar-Based Navigation for Constellation in Libration Points
Lu Zhang, Yidi Wang, Wei Zheng, Dapeng Zhang

29. Indoor Map Aiding/Map Matching Smartphone Navigation Using Auxiliary Particle Filter
Chunyang Yu, Haiyu Lan, Zhenbo Liu, Naser El-Sheimy, Fei Yu

30. A Research of Targets Tracking and Positioning Algorithm Based on Multi-feature Fusion
Pengfeng Chen, Long Zhao

31. The Application of Assisted-BDS Positioning in Indoor Environment of Weak Signal
Zhiyong Huang, Dongqing Zhao, Shaolei Peng, Anran Zu, Guojun Li

32. BeiDou Smart Scenic LBS Network Fusion Research and Application
Baoguo Yu, Yao Wang, Jun Li, Jianhua Ran

33. Extract Common-Mode Error in Middle-Scale GPS Network Using Principal Component Analysis
Hao Zhang, Cuilin Kuang, Chenlong Lu

34. The BDS Multipath Hemispherical Map Based on Double Difference Residuals and Its Application Analysis
Qiang Shi, Wujiao Dai, Fanhe Zeng, Cuilin Kuang

Part III. BDS/GNSS Test and Assessment Technology

35. BeiDou Compatible Indoor Positioning System Architecture Design and Test Evaluation
Chao Ma, Jianyun Chen, Jun Yang, Dexiang Ming, Jinling Wang

36. Test System for BDS User Terminal Based on RF Replay Apparatus
Deyong Xian, Peirong Fan, Hailing Wu, Qian Wang

37. Study on Satellite Navigation Service Availability Concept and Simulation Analysis
Tianqiao Zhang, Hongbing Wang, Liuchen Chen

38. Study on Integrated Testing and Evaluation Method of GNSS Timing Performance
Feng Zhu, Xiao-hui Li, Hui-jun Zhang, Yin-hua Liu

39. Performance Assessment of Galileo In-Orbit Satellite Clocks
Biyun Yu, Huijun Zhang, Xiaohui Li

40. A Precision Evaluation Method for Inter-satellite Link Measurement of Ka Band Based on SLR
Zhenguo Xiao, Wende Huang, Jun Yang, Shiqian Song, Hao Xie

41. A BDS Constellation URE Evaluation Method Based on the Probability Statistics Characteristics Under AOD
Tongyu Che, Chuanding Zhang, Li Yang, Wei Feng

42. Design and Verification of Vehicle-Based GNSS/INS Integrated Navigation Semi-hardware Simulation and Test Platform
Wen-xue Liu, Sheng-qun Geng, Xiang-hong Li, Hong Yuan

43. Analysis of the Influence of Geomagnetic Storms on the Ionospheric Model of Beidou/GPS System
Xing Li, Hongliang Cai, Dong Li, Changjiang Geng, Liang Chen, Jin Xu

44. Channel Characterization for Beidou Satellite Communications
Xiaoxi Jin, Rendong Ying, Peilin Liu

45. A Signal Separation Algorithm for GNSS Signal Quality Assessment
Hao Yan, Baowang Lian, Lin Zhang

46. Analysis on Pseudorange Biases Between GNSS Navigation Satellites
Xiaochao Feng, HengLin Chu, JianCheng Liu, KuiXing Liu, Hao Gao, Qian Wang

Part IV. BDS/GNSS User Terminal Technology

47. Weak Signal Acquisition Algorithm for Indoor Positioning Receiver
Jun Mo, Zhongliang Deng, Jichao Jiao, Shu Jiang, Shengchang Yu, Fuhai Xu

48. Combined BDS and GPS Adaptive Vector Tracking Loop in Challenge Environment
Yulong Song, Baowang Lian

49. An Unambiguous Multipath Mitigation Method Based on Double-Delta Correlator for BOC Modulation Signal
Bo Qu, Longlong Li, Lang Bian, Xiaoliang Wang, Yansong Meng

50. An Improved Adaptive Kalman Filter Carrier Phase Locking Loop Under Ionospheric Scintillation
Hang Ruan, Birong Xu, Lei Zhang, Feng Liu

51. Optimized Design of Vector Frequency Lock Loop Based on Non-coherent Discriminator for BDS Navigation Signal
Honglei Lin, Xiaomei Tang, Yingxiang Liu, Huaming Chen, Gang Ou

52. A Software-Defined Approach to STAP Nulling Algorithms for GNSS Anti-jamming
Hailong Xu, Xiaowei Cui, Mingquan Lu

53. A Correlation Interferometer-Based Spoofing Detection Technology Research
Guangwei Fan, Baoguo Yu, Kaiwei Yang

54. Effects of Spectrum Leakage on Frequency Domain Antijamming Performance
Jian Li, Baiyu Li, Junwei Nie, Xiaohui Liu, Feixue Wang

55. The GPS Spoofing Detection Based on the Joint WSSE of DOA and Pseudorange
Guangteng Fan, Yangbo Huang, Guozhu Zhang, Junwei Nie, Guangfu Sun

56. Anti-jamming Algorithm Analysis Based on UCA for Attitude High-Dynamic GNSS
Sujiao Li, Dan Lu, Renbiao Wu

57. The Anti-jamming Performance Analysis for Vector Tracking Loop
Fusheng Li, Renbiao Wu, Wenyi Wang

Keywords: Engineering, Aerospace Technology and Astronautics, Communications Engineering, Networks, Geographical Information Systems/Cartography, Geophysics/Geodesy

Editor
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2016
Language
en
Edition
1
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
18 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811009341
Printed ISBN
978-981-10-0933-4

Similar titles