Login

Hussain, Amir

Electronics, Communications and Networks V

Hussain, Amir - Electronics, Communications and Networks V, ebook

312,35€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811007408
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. A Battery Equalizing Scheme Using Flyback Converter and PhotoMOS Switch
Wen-Hui Li, Feng Ran, Yuan Ji, Jia-Qi Qin, Hao Xu

2. A Chord Curvature Model for Silhouette Curvature Calculation
Bi-Tao Fu

3. A Low-Complexity Decoding Algorithm for Quasi-orthogonal Space-Time Block Codes
Xiao-Ping Jin, You-Ming Li, Zheng-Quan Li, Ning Jin

4. A MAC Protocol for Medical Emergency Monitoring of Wireless Body Area Networks
Chong-Qing Zhang, Ying-Long Wang, Yong-Quan Liang, Ming-Lei Shu, Chang-Fang Chen, Huan-Qing Cui, Sheng Fang

5. A New Method to Generate Semantic Templates Based on Multilayer Perceptron
Ya-Li Qi, Guo-Shan Zhang, Ye-Li Li

6. A Novel Thermal Protection Circuit Based on Bandgap Voltage Reference
Wei Ding, Yong Xu, Rui Min, Zheng Sun, Yuan-Liang Wu

7. A Real-Time 106Mbit/S Visible Light Communication System Design Using General Lighting LED with Analog Pre-emphasis
Xiu-Qin Yang, Min Zhang, Da-Hai Han, Peng-Fei Luo, Zabih Ghassemlooy, Qing-Yuan Huo

8. GNSS Receiver Anti-spoofing Techniques: A Review and Future Prospects
Ling Xiao, Peng-Cheng Ma, Xiao-Mei Tang, Guang-Fu Sun

9. Adaptive Energy-Efficient Design of Cooperative Spectrum Sensing in Cognitive Radio Networks
Jing-Wei Liang, Jian-Xin Dai, Yi-Chen Liu, Xing-Zhou Zhou, Man Xu

10. An Adaptive Spatial-Temporal Error Concealment Scheme Based on H.264/AVC
Dan Yang, Tao Liu, San-Min Liu, Fu-Chun Chen

11. An Autonomous Vehicle Navigation System Based on Hough Transform and Fuzzy Logic
Sheng-Zhi Du, Chun-Ling Tu

12. An Efficient Study on Large and Complex Network Modeling
Jun-Chun Ma, Min Li, Shan Chen, Wei Zhang

13. An Improved SVM-Based Motion Detection Algorithm Using an Accelerometer
Xu-Kang Wu, Xu-Guang Yang, Zheng-Guo Cai, Shan-Shan Luo

14. Analysis and Estimation of Vertical Beam Characteristic Parameters for Phased Array Radar
Long Xiang, Jian-Jiang Ding, Xiao-Wei Shi, Zhi-Fang Zuo

15. Blind Image Quality Assessment Based on Mutual Information
Bao Liu, Li-Xiong Liu, Hong-Ping Dong, Yong-Gang Lin

16. Compressive Tracking via Weighted Classification Boosted by Feature Selection
Li Zhang, Hanzhun Chen, Yuanyuan Hu

17. Deep Representation Based on Multilayer Extreme Learning Machine
Ya-Li Qi, Ye-Li Li

18. Design and Implementation of ZLL-DALI Gateway for Home Lighting
Shu-Yan Sun, Jian-Guo Shi, Jun-Sheng Yu

19. Design of a Gysel Power Divider/Combiner with Harmonic Suppression Using Cross-Shaped Transmission Line
Jin Guan, Yong Zhu, Xian-Rong Zhang, Ran Zhang

20. Design of a High Performance Low Voltage Differential Signal Receiver
Kai-Xin Fan, Guang-Hui Xu, Yong Xu, Kai-Li Zhang, Ying-Cai Xiao

21. Design of a Multifunctional CAN Bus Controller for a Ground Source Heat Pump System
Hui Li, Pei-Yong Duan, Chen-Guang Ning

22. Detecting Communities Based on Edge-Fitness and Node-Similarity in Social Networks
Cheng Yang, Wencai Du

23. Energy-Efficient Algorithm for CDMA Uplink Based on Nash Bargaining Solution
Chuan-Chao Wang, Jin-He Zhou, Yuan Zhang

24. Enhanced Simulation-Based Verification and Validation of Automotive Electronic Control Units
Thomas Herpel, Thomas Hoiss, Jan Schroeder

25. Feature Extraction for Color Images
Zhen-Yu Han, Dong-Hua Gu, Qing-E Wu

26. Human Gait Classification Using Doppler Motion Feature Analysis
Xi Wang, Jia-Wu He, Zhuo Chen, Gang Zhu

27. Large Predispersion for Reduction of Intrachannel Nonlinear Impairments in Strongly Dispersion-Managed Transmissions
Wen-Hua Cao

28. Modeling of Networked Control Systems Based on Multiple Communication Channels with Event-Triggering
Li-Ying Zhao, Qian Li, Jun Wang

29. Modeling of Spatial-Temporal Associations on a Mobile Trajectory
Xiang Ren, Rong Xie, Juan Du, Xiang-Yi He

30. Moving Vehicle Detection in Dynamic Traffic Contexts
Chun-Ling Tu, Sheng-Zhi Du

31. Natural Image-Orientated Hybrid Filter Using Pulse Coupled Neural Network
Yun-Dong Li, Jia-Hao Pan

32. Novel DDS-Based Method to Realize OFDM Baseband Signals
San-jun Liu, Meng Ma, Zi-jun Zhao, Chang Liu, Bing-li Jiao

33. Observer-Based Controller Design for a Discrete Networked Control System with Random Delays
Xue Cheng, Li-Ying Zhao

34. Performance Analysis of Optical Balanced Coherent Detection Based on an Acousto-Optic Deflection System
Hong-Yan Jiang, Ning He, Xin Liao

35. Performance Evaluation of a Two-Dimensional Savitzky-Golay Filter for Image Smoothing Applications
Jeong-Hwan Kim, Gyeo-Wun Jeung, Jun-Woo Lee, Kyeong-Seop Kim

36. Research on a Credit Reservation Mechanism for Concurrent Multi-services
Jun-Qiang Guo, Ren-Yuan Zhang, Guo-Zhao Wei, Jin-Liang Yang

37. Research on Data Recording and Playback Systems for a Virtual Testing Framework
Qing-Jun Qu, Yi-Ping Yao, Huai Wang, Lai-Bin Yan

38. Robust Generalized Fault Diagnosis Observer Design for Nonlinear Systems with External Disturbances
Zhen-Duo Fu, Rui Wang, Dian-Xi Jiang, Yu Song

39. Selective Weighting PTS PAPR Reduction Scheme in OFDM Systems
Ling-Yin Wang, Hua Yuan, Li-Guo Liu

40. Single-User MIMO Systems for Simultaneous Wireless Information and Power Transfer
Jun Zhou, Jian-Xin Dai, Jing-Wei Liang, Jie Qi, Shuai Liu

41. Study on Nonlinear Dynamic Behavior in a Linear-Mode Switched-Capacitor DC-DC Converter
Xian-Rui Li, Yong-Gang Zhao, Yan-Li Zhu, Rui Shen

42. Synchronization Algorithms Applied to Code Division Multiplexing Link Based on the Walsh Code of Ground Based Beamforming
Wei Wan, Le Tang, Hang Tu

43. The Application of FPGA in Optical Fiber Sensing and Communication Technology
Yan-Bing Li, Sheng-Peng Wan, Hao-Liang Lu, Qiang Gong

44. The Influence Analysis of Pseudorandom Number Generators and Low Discrepancy Sequences for the Family of Compact Genetic Algorithms: Search Behavior Research from Outside Causes to Internal Causes
Hong-Guang Zhang, Bi-Hua Tang, Kai-Ming Liu

45. TLS Channel Implementation for ONOS’s East/West-Bound Communication
Jun Huy Lam, Sang-Gon Lee, Hoon-Jae Lee, Yustus Eko Oktian

46. Towards Load Balance and Maintenance in a Structured P2P Network for Locality Sensitive Hashing
Da-Wei Liu, Zhi-Hua Yu

47. Water Monitoring System Based on Recognition of Fish Behavior
Cong-Ren Lin, Ye Chen, Xi-Zhou Lin, Fei Yuan, Yi Zhu

48. Weighted Modularity on a k-Path Graph
Ying-Hong Ma, Wen-Qian Wang

Keywords: Engineering, Power Electronics, Electrical Machines and Networks, Computer Communication Networks, Communications Engineering, Networks

Editor
Publisher
Springer
Publication year
2016
Language
en
Edition
1
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
9 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811007408
Printed ISBN
978-981-10-0738-5

Similar titles