Login

Wu, Tongwen

Development and Evaluation of High Resolution Climate System Models

Wu, Tongwen - Development and Evaluation of High Resolution Climate System Models, ebook

169,10€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789811000331
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Overview of the Chinese National Key Basic Research Project Entitled “Development and Evaluation of High-Resolution Climate System Models”
Rucong Yu, Tianjun Zhou, Tongwen Wu, Wei Xue, Guangqing Zhou

2. Studies on High-Resolution Atmospheric and Oceanic General Circulation Models
Guangqing Zhou, He Zhang, Feng Zhang, Jiping Xie, Feng Xue, Xiaobao You

3. Studies on the Model Dynamics and Physical Parameterizations of the High-Resolution Version of the Global Climate System Model BCC_CSM
Tongwen Wu, Rucong Yu, Weiping Li, Yongjie Fang, Jie Zhang, Zaizhi Wang, Jianglong Li, Yixong Lu, Fanghua Wu, Min Chu, Yiming Liu, Li Zhang, Xiaoge Xin, Yanwu Zhang, Weihua Jie, Xiangwen Liu, Fang Wang, Wenyan Zhou, Yi Zhang, Liwei Zou, Yang Gao, Zhengya Song, Changshui Xia

4. Development and Testing of a Multi-model Ensemble Coupling Framework
Wei Xue, Xiaoge Xin, Jie Zhang, Wusheng Zhang, Haiping Wu, Zhenchun Huang, Tao Zhang, Huimin Li, Nan Ding, Huang Huang

5. Metrics for Gauging Model Performance Over the East Asian–Western Pacific Domain
Tianjun Zhou, Bo Wu, Yunying Li, Hailong Liu, Lijuan Li, Lixia Zhang, Fengfei Song, Chongbo Zhao, Lu Dong, Chao He, Yi Zhang, Weihua Yuan

Keywords: Earth Sciences, Earth System Sciences, Climate Change/Climate Change Impacts, Atmospheric Sciences, Oceanography, Meteorology

Author(s)
 
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2016
Language
en
Edition
1st ed. 2016
Category
Natural Sciences
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789811000331
Printed ISBN
978-981-10-0031-7

Similar titles