Login

Jiang, Mingxing

Biological Invasions and Its Management in China

Jiang, Mingxing - Biological Invasions and Its Management in China, ebook

163,65€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789402409482
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

Part I. Biological Invasions in China: Outline

1. Biological Invasion and Its Research in China: An Overview
Ying Yan, Xiaoqing Xian, Mingxing Jiang, Fanghao Wan

2. Biological Invasions in Agricultural Ecosystems in China
Mingxing Jiang, Yunshan Huang, Fanghao Wan

3. Biological Invasions in Forest Ecosystem in China
Min Lu, Jianghua Sun

4. Biological Invasions in Aquatic Ecosystems in China
Aibin Zhan, Ping Ni, Wei Xiong, Yiyong Chen, Yaping Lin, Xuena Huang, Yuzhan Yang, Yangchun Gao

5. Biological Invasions in Desert Green-Islands and Grasslands
Amanulla Eminniyaz, Juan Qiu, Carol C. Baskin, Jerry M. Baskin, Dunyan Tan

6. Biological Invasions in Nature Reserves in China
Hui Guo, Susan J. Mazer, Xinyu Xu, Xi Luo, Kailing Huang, Xiaohong Xu

7. Roles of Chinese Government on Prevention and Management of Invasive Alien Species
Rui Wang, Fanghao Wan, Bo Li

Part II. Invasion and Management of Major Alien Insects in China

8. The Whitefly Bemisia tabaci (Gennadius)
Xiaowei Wang, Nianwan Yang

9. Rice Water Weevil Lissorhoptrus oryzophilus Kuschel
Yunshan Huang, Michael O. Way, Mingxing Jiang

10. Colorado Potato Beetle Leptinotarsa decemlineata (Say)
Wenchao Guo, Chao Li, Tuerxun Ahemaiti, Weihua Jiang, Guoqing Li, Jiahe Wu, Kaiyun Fu

11. Red Turpentine Beetle Dendroctonus valens LeConte
Min Lu, Jianghua Sun

12. Coconut Leaf Beetle Brontispa longissima Gestro
Baoqian Lu, Zhengqiang Peng

13. Red Palm Weevil Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
Lu Peng, Youming Hou

14. Nipa Palm Hispid Beetle Octodonta nipae (Maulik)
Baozhen Tang, Youming Hou

15. Oriental Fruit Fly Bactrocera dorsalis (Hendel)
Dong Wei, Wei Dou, Mingxing Jiang, Jinjun Wang

16. Codling Moth Cydia pomonella (L.)
Maohua Chen, Xinle Duan, Yuting Li, Qiulei Men, Fanghao Wan

17. Red Imported Fire Ant Solenopsis invicta Buren
Lei Wang, Yongyue Lu

Keywords: Life Sciences, Ecology, Agriculture

Editor
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2017
Language
en
Edition
1
Series
Invading Nature - Springer Series in Invasion Ecology
Page amount
14 pages
Category
Natural Sciences
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789402409482
Printed ISBN
978-94-024-0946-8

Similar titles