Login

Wang, Youchun

Hepatitis E Virus

Wang, Youchun - Hepatitis E Virus, ebook

204,60€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789402409420
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Hepatitis E Virus
Youchun Wang, Chenyan Zhao, Ying Qi, Yansheng Geng

2. Characteristics and Functions of HEV Proteins
Yan Zhou, Chenyan Zhao, Yabin Tian, Nan Xu, Youchun Wang

3. Epidemiology of Hepatitis E
Yansheng Geng, Youchun Wang

4. Hepatitis E as a Zoonosis
Frederik Widén

5. Genetic Evolution of Hepatitis E Virus
Yulin Zhang, Wanyun Gong, Hang Zeng, Ling Wang

6. Transmission of Hepatitis E Virus
Yansheng Geng, Youchun Wang

7. Immunobiology and Host Response to HEV
Yihua Zhou

8. HEV Cell Culture
Feng Zhang, Youchun Wang

9. Animal Models for Hepatitis E Virus
Lin Wang, Ling Wang

10. Clinical Manifestations of Hepatitis E
Shaojie Xin, Long Xiao

11. Laboratory Diagnosis of HEV Infection
Chenyan Zhao, Youchun Wang

12. Treatment of Hepatitis E
Wei Hui, Linlin Wei, Zhuo Li, Xinhui Guo

13. Prophylactic Hepatitis E Vaccine
Jun Zhang, Qinjian Zhao, Ningshao Xia

Keywords: Biomedicine, Virology, Vaccine, Biological Techniques, Infectious Diseases

Editor
Publisher
Springer
Publication year
2016
Language
en
Edition
1
Series
Advances in Experimental Medicine and Biology
Page amount
11 pages
Category
Medicine, Health Care, Mode
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789402409420
Printed ISBN
978-94-024-0940-6

Similar titles