Login

Chen, Hong-Duo

Practical Immunodermatology

Chen, Hong-Duo - Practical Immunodermatology, ebook

204,60€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789402409024
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

Part I. The Fundamentals of Human Immune System

1. Components of the Immune System
Haoyu Sun, Rui Sun, Zhigang Tian

2. The Innate Immunity
Haoyu Sun, Cheng Sun, Zhigang Tian

3. The Adaptive Immunity
Haoyu Sun, Cheng Sun, Zhigang Tian

4. Immunotolerance and Immunoregulation
Haoyu Sun, Cheng Sun, Zhigang Tian

5. Immnopathology
Cheng Sun, Haoyu Sun, Zhigang Tian

Part II. Skin Immune System

6. Cells in the Skin
Xiaoqin Wang, Xing-Hua Gao, Xilin Zhang, Li Zhou, Qing-Sheng Mi, Yuxiao Hong, Bing Song, Naomi McGovern, Shawn Lim, Mark B. Y. Tang, Florent Ginhoux, Jinyan Wang, Changlong Lu, Song Zheng, Jianjun Qiao, Hong Fang, George Man, Mao-Qiang Man

7. Humoral Factors in the Skin
Umberto Cornelli, Changlong Lu, Xun Sun, Jinyan Wang, Roberto Perricone, Eleonora Ballanti, Yun-Feng Gao

Part III. Immunodermatological Conditions

8. Skin Diseases Caused by Factors from the Environment
Lei Ma, Min Chen, Zhenzong Fa, Weihua Pan, Wanqing Liao, Xing-Hua Gao, Wei Huo, Yang Yang, Hong-Duo Chen, H. M. Holahan, A. C. Laureano, R. A. Schwartz, Xiao-ying Chen, Alex Anstey, Joachim Bugert, Tsu-Man Chiu, Yi-Giien Tsai, Shivani Nanda, Henry W. Lim, Wen-Hui Wang, Lin-Feng Li, Yong-Hu Sun, Fu-Ren Zhang

9. Diseases with Underlining Internal Conditions
Melissa Danesh, Jenny E. Murase, Zhirong Yao, Ruhong Cheng, Huaguo Li, Liangchun Wang, Jian-Zhong Zhang, Jin Wei

10. Multifactorial Diseases with Immunological Involvement
Ting Xiao, Hong-Duo Chen, Jixin Gao, Gang Wang, Jeffrey D. Cizenski, Darlene Gou, Alan Menter, Li-Ping Zhao, Ru Yan, Yan Wu, Jinping Yuan, Hong-Hui Xu, Xing-Hua Gao, Hong-Duo Chen

11. Diseases Caused by Genetic or Congenital Defects in the Immune System or Skin Immune System
Albert Gutierrez, Mark R. Pittelkow, Liyan Xi, Xiaowen Huang, Sweta Rai

12. Neoplasms
Ke-Hua Li, Thomas Griffin, Neda Nikbakht, Le Qu, Hong-Duo Chen, Chundi He, Li-Xin Xia

13. Autoimmune Dermatoses
Jie Zheng, Meng Pan, S. Gianfaldoni, A. M. D’Erme, T. Lotti, Xingqi Zhang, Peng Zhang, Jin Yuan, Qianjin Lu, Ken Hashimoto, Fiona Lewis

Part IV. Immuno-Techniques, Immuno-Diagnosis and Immunotherapy in Dermatology

14. Tissue or Cell-Based Techniques
Tammie Ferringer, Dirk Elston, Jang-June Park, Leihong Xiang, Yuling Shi, Matthew Weiland, Ruiqun Qi, Zhenghong Di

15. Immunotherapy
Sebastian Volc, Kamran Ghoreschi, Hui Shen

Keywords: Medicine & Public Health, Dermatology, Internal Medicine, Immunology

Editor
 
Publisher
Springer
Publication year
2017
Language
en
Edition
1
Page amount
6 pages
Category
Medicine, Health Care, Mode
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789402409024
Printed ISBN
978-94-024-0900-0

Similar titles