Login

Zhang, Shuren

Progress in Cancer Immunotherapy

Zhang, Shuren - Progress in Cancer Immunotherapy, ebook

190,95€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789401775557
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Antibody Therapies in Cancer
Shengdian Wang, Mingming Jia

2. Biological Response Modifier in Cancer Immunotherapy
Ronghua Liu, Feifei Luo, Xiaoming Liu, Luman Wang, Jiao Yang, Yuting Deng, Enyu Huang, Jiawen Qian, Zhou Lu, Xuechao Jiang, Dan Zhang, Yiwei Chu

3. Therapeutic Cancer Vaccines
Zhenlong Ye, Zhong Li, Huajun Jin, Qijun Qian

4. Adoptive Cellular Therapy (ACT) for Cancer Treatment
Fan Yang, Hao Jin, Jian Wang, Qian Sun, Cihui Yan, Feng Wei, Xiubao Ren

5. Oncolytic Immunotherapy for Treatment of Cancer
A. Tsun, X. N. Miao, C. M. Wang, D. C. Yu

Keywords: Biomedicine, Human Genetics, Antibodies, Vaccine, Oncology

Editor
Publisher
Springer
Publication year
2016
Language
en
Edition
1
Series
Advances in Experimental Medicine and Biology
Page amount
12 pages
Category
Medicine, Health Care, Mode
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789401775557
Printed ISBN
978-94-017-7553-3

Similar titles