Login

Huang, He-Feng

Gamete and Embryo-fetal Origins of Adult Diseases

Huang, He-Feng - Gamete and Embryo-fetal Origins of Adult Diseases, ebook

198,25€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789400777729
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Physiology of Gametogenesis
Ying-Hui Ye, Le-Jun Li, Yue-Zhou Chen, He-Feng Huang, Zhong-Yan Liang

2. Physiology of Embryonic Development
Ai-Xia Liu, Xin-Mei Liu, Yan-Ling Zhang, He-Feng Huang, Chen-Ming Xu

3. Adverse Intrauterine Environment and Gamete/Embryo-Fetal Origins of Diseases
Min-Yue Dong, Fang-Fang Wang, Jie-Xue Pan, He-Feng Huang

4. Gamete/Embryo-Fetal Origins of Diabetes
He-Feng Huang, Guo-Dian Ding, Shen Tian, Qiong Luo

5. Gamete/Embryo-Fetal Origins of Cardiovascular Diseases
Jian-Zhong Sheng, Li Zhang, Gu-Feng Xu, Ying Jiang

6. Gamete/Embryo-Fetal Origins of Tumours
Dan Zhang, He-Feng Huang, Feng Zhang, Run-Ju Zhang, Yang Song, Jing-Yi Li

7. Gamete/Embryo-Fetal Origins of Obesity
He-Feng Huang, Min Jin, Xian-Hua Lin

8. Gamete/Embryo-Fetal Origins of Mental Disorders
Fan Qu, Lu-Ting Chen, Hong-Jie Pan, He-Feng Huang

9. Gamete/Embryo-Fetal Origins of Infertility
Xiao-Ming Zhu, Yu Zhang, Xi-Jing Chen, He-Feng Huang

10. Assisted Reproductive Technology and Gamete/Embryo-Fetal Origins of Diseases
Yi-Min Zhu, Xiao-Ling Hu, Yan-Ting Wu, Chun Feng, He-Feng Huang

Keywords: Medicine & Public Health, Reproductive Medicine, Pediatrics, Human Genetics

Author(s)
 
Publisher
Springer
Publication year
2014
Language
en
Edition
2014
Category
Medicine, Health Care, Mode
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789400777729

Similar titles