Login

Li, Shaozi

Frontier and Future Development of Information Technology in Medicine and Education

Li, Shaozi - Frontier and Future Development of Information Technology in Medicine and Education, ebook

445,15€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789400776180
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. The Anti-Apoptotic Effect of Transgenic Akt1 Gene on Cultured New-Born Rats Cardiomyocytes Mediated by Ultrasound/Microbubbles Destruction
Dongye Li, Xueyou Jiang, Tongda Xu, Jiantao Song, Hong zhu, Yuanyuan Luo

2. Logic Operation in Spiking Neural P System with Chain Structure
Jing Luan, Xi-yu Liu

3. A Mathematical Model of the Knee Joint for Estimation of Forces and Torques During Standing-up
Zhi-qiang Wang, Yu-kun Ren, Hong-yuan Jiang

4. Adaptive Online Learning Environment for Life-Long Learning
Zhao Du, Lantao Hu, Yongqi Liu

5. A Membrane Bin-Packing Technique for Heart Disease Cluster Analysis
Xiyu Liu, Jie Xue, Laisheng Xiang

6. Teaching Chinese as a Foreign Language Based on Tone Labeling in the Corpus and Multi-Model Corpus
Zhu Lin

7. A Systematically Statistical Analysis of Effects of Chinese Traditional Setting-up Exercise on Healthy Undergraduate Students
Tiangang Li, Yongming Li, Xiaohong Gu

8. Sample-Independent Expression Stability Analysis of Human Housekeeping Genes Using the GeNORM Algorithm
Li Li, Xiaofang Mao, Qiang Gao, Yicheng Cao

9. Development of a One-Step Immunochromatographic Strip Test for Rapid Detection of Antibodies Against Classic Swine Fever
Huiying Ren, Shun Zhou, Jianxin Wen, Xinmei Zhan, Xinmei Zhan, Xianjie Han, Shangin Cui

10. Cramer-Von Mises Statistics for Testing the Equality of Two Distributions
Qun Huang, Ping Jing

11. Establishment of Craniomaxillofacial Model Including Temporomandibular Joint by Means of Three-Dimensional Finite Element Method
Zhang Jun, Zhang Wen-juan, Zhao Shu-ya, Li Na, Li Tao, Wang Xu-xia

12. The Teaching and Practice for Neutral Network Control Course of Intelligence Science and Technology Specialty
Lingli Yu

13. A New ACM/ICPC-Based Teaching Reform and Exploration of “Design and Analysis of Algorithms”
Yunping Zheng, Mudar Sarem

14. Application Studies of Bayes Discriminant and Cluster in TCM Acupuncture Clinical Data Analysis
Xiangyang Feng, Youqun Shi, Qinfeng Huang, Wenli Cheng, Houqin Su, Jie Liu

15. Implanting Two Fiducials into the Liver with Single Needle Insertion Under CT Guidance for CyberKnife® SBRT
Li Yu, Xu Hui-jun, Zhang Su-jing

16. On the Statistics and Risks of Fiducial Migration in the CyberKnife Treatment of Liver Cancer Tumors
Li Yu, Hui-jun Xu, Su-jing Zhang

17. The Comparative Analysis with Finite Element for Cemented Long- and Short-Stem Prosthetic Replacement in Elderly Patients with a Partial Marrow Type I Intertrochanteric Fracture
Wang Shao-lin, Tan Zu-jian, Zhou Ming-quan

18. The Exploration of Higher Undergraduate Education Mode Based on University-Enterprise Cooperation
Yunna Wu, Jianping Yuan, Qing Wang

19. Higher Education Quality Supervision System Research
Yunna Wu, Jinying Zhang, Zhen Wang, Jianping Yuan, Yili Han

20. Micro-blog Marketing of University Library Based on 4C Marketing Mix
Feng Qing, Shang Wei, Chen Huilan

21. On Ethics and Values with Online Education
Jiayun Wang, Jianian Zhang

22. What? How? Where? A Survey of Crowdsourcing
Xu Yin, Wenjie Liu, Yafang Wang, Chenglei Yang, Lin Lu

23. Hierarchical Clustering by a P System with Chained Rules
Jie Sun, Xiyu Liu

24. Design and Implementation of Key Techniques in TCM Clinical Decision Support System
Mingfeng Zhu, Bin Nie, Jianqiang Du, Chenghua Ding, Qinglin Zha

25. The Effect of a Simulation-Based Training on the Performance of ACLS and Trauma Team of 5-Year Medical Students
Jie Zhao, Shuming Pan, Yan Dong, Qinmin Ge, Jie Chen, Lihua Dai

26. A Novel Enhancement Algorithm for Non-Uniform Illumination Particle Image
Liu Weihua

27. Research on Predicting the Number of Outpatient Visits
Hang Lu, Yi Feng, Zhaoxia Zhu, Liu Yang, Yuezhong Xu, Yingjia Jiang

28. Acute Inflammations Analysis by P System with Floor Membrane Structure
Jie Xue, Xiyu Liu

29. Different Expression of P53 and Rb Gene in the Experimental Neuronal Aging with the Interference of Cholecystokinin
Feng Wang, Xing-Wang Chen, Kang-Yong Liu, Jia-Jun Yang, Xiao-Jiang Sun

30. Attitudes Toward and Involvement in Medical Research: A Survey of 8-year-Program Undergraduates in China
Jie-Hua Li, Bin Yang, Jing-Xia Li, Yan-Bo Liu, Hui-Yong Chen, Kun-Lu Wu, Min Zhu, Jing Liu, Xiao-Juan Xiao, Qing-Nan He

31. Study the Effect of Different Traditional Chinese Medicine Treatment which to the Elasticity Modulus of Asthma Rats’ Lung
Zhao-xia Xu, Xue-liang Li, Na Li, Peng Qian, Jin Xu, Yi-qin Wang, Jun-qi Wang

32. Cloning and Characterization of Two cDNA Sequences Coding Squalene Synthase Involved in Glycyrrhizic Acid Biosynthesis in Glycyrrhiza uralensis

Ying Liu, Ning Zhang, Honghao Chen, Ya Gao, Hao Wen, Yong Liu, Chunsheng Liu

33. Ontology-Based Multi-Agent Cooperation EHR Semantic Interoperability Pattern Research
Jian Yang, Jiancheng Dong

34. Visual Analysis on Management of Postgraduate Degrees
Chen Ling, Xue-qing Li

35. An Energy-Saving Load Balancing Method in Cloud Data Centers
Xiao Li, Mingchun Zheng

36. Application of a New Association Rules Mining Algorithm in the Chinese Medical Coronary Disease
Feng Yuan, Hong Liu, ShouQiang Chen

37. Design and Development of a Clinical Data Exchange System Based on Ensemble Integration Platform
Wang Yu, Guo Long, Tian Yu, Jing-Song Li

38. The Management and Application of a Radio Frequency Identification System in Operating Rooms
Jun-Der Leu, Yu-Hui Chiu, Hsueh-Ling Ku

39. Exploiting Innovative Computer Education Through Student Associations
Wei Hu, Daikun Zou, Wenfei Li, Hong Guo, Ning Li

40. Traditional Chinese Medicine Literature Metadata: A Draft Technical Specification Developed by the International Organization for Standardization
Tong Yu, Meng Cui, Haiyan Li, Shuo Yang, Yang Zhao, Zhang Zhulu

41. A Visualization Method in Virtual Educational System
Guijuan Zhang, Dianjie Lu, Hong Liu

42. Moral Education with the Background of Information Globalization
Liying Xiang

43. A Bayes Network Model to Determine MiRNA Gene Silence Mechanism
Hao-yue Fu, Xiao-jun Lu, Xiang-de Zhang

44. The Novle Strategy for the Recognition and Classification of the Red Blood Cell in Low Quality Form Images
Qiyou Cao, Xueqing Li, Qi Zhang

45. Scalable and Explainable Friend Recommendation in Campus Social Network System
Zhao Du, Lantao Hu, Xiaolong Fu, Yongqi Liu

46. Application of Virtual Reality Technology in Medical Education
Yan-Li Shi

47. An Improved Outlier Detection Algorithm Based on Reverse K-Nearest Neighbors of Adaptive Parameters
Xie Fangfang, Xu Liancheng, Chi Xuezhi, Zhu Zhenfang

48. A Practical Study on the Construction of Diversified Network Monitoring System for Teaching Quality
Jia Bing, Jiang Fengyan, Li Di

49. Reformation and Application of “Project-Tutor System” in Experimental Course Teaching of Fundamental Medicine
Li-fa Xu, Jian Wang

50. A Knowledge-Based Teaching Resources Recommend Model for Primary and Secondary School Oriented Distance-Education Teaching Platform
Meijing Zhao, Wancheng Ni, Haidong Zhang, Ziqi Lin, Yiping Yang

51. A Fast and Simple HPLC–UV Method for Simultaneous Determination of Emodin and Quinalizarin from Fermentation Broth of Aspergillus. ochraceus lp_0429
ShaoMei Yu, Ping Lv

52. Alteration of Liver MMP-9/TIMP-1 and Plasma Type IV Collagen in the Development of Rat Insulin Resistance
Jun-feng Hou, Xiao-di Zhang, Xiao-guang Wang, Jing Wei, Kai Jiao

53. Evaluation Method for Software System Reliability
Han Lu, Shufen Liu, Zhao Jin, Xue Fan

54. P System Based Particle Swarm Optimization Algorithm
Qiang Du, Laisheng Xiang, Xiyu Liu

55. Specifying Usage of Social Media as a Formative Construct: Theory and Implications for Higher Education
Tao Hu, Ping Zhang, Gongbu Gao, Shengli Jiao, Jun Ke, Yuanqiang Lian

56. Unsupervised Brain Tissue Segmentation by Using Bias Correction Fuzzy C-Means and Class-Adaptive Hidden Markov Random Field Modelling
Ziming Zeng, Chunlei Han, Liping Wang, Reyer Zwiggelaar

57. An Adaptive Cultural Algorithm Based on Dynamic Particle Swarm Optimization
Liu Peiyu, Ren Yuanyuan, Xue Suzhi, Zhu Zhenfang

58. A Modified Approach of Hot Topics Found on Micro-blog
Lu Ran, Xue Suzhi, Ren Yuanyuan, Zhu Zhenfang

59. Computational Fluid Dynamics Simulation of Air Flow in the Human Symmetrical Six-Generation Bifurcation Bronchial Tree Model
Shouliang Qi, Zhenghua Li, Yong Yue

60. Discrimination of Solitary Pulmonary Nodules on CT Images Based on a Novel Automatic Weighted FCM
Zhang Xin, Wang Bing, Ming Jun

61. Investigation of Demands on On-Campus Health Information Education Services
Zhao-feng Li, Xuan Li, Xi-peng Han, Xing Tu, Tong Li, Wen-bin Fu

62. Suicidality in Medication-Native Patients with Single-Episode Depression: MRSI of Deep White Matter in Frontal Lobe and Parietal Lobe
Xizhen Wang, Hongwei Sun, Shuai Wang, Guohua Xie, Shanshan Gao, Xihe Sun, Yanyu Wang, Nengzhi Jiang

63. Relating Research on ADC Value and Serum GGT, TBil of Lesions in Neonatal Hypoxic Ischemic Encephalopathy
Yue Guan, Anhui Yan, Yanming Ge, Yanqi Xu, Xihe Sun, Peng Dong

64. Design and Implementation of the Regional Health Information Collaborative Platform
Kong Hua-Ming, Qin Yao, Peng-Fei Li, Jing-Song Li

65. A Multi-objective Biogeography-Based Optimization with Mean Value Migration Operator
Kai-ge Gao, Xiang-wei Zheng, Xiao-guang Wang, Chi-zhu Ma

66. Observation of Curative Effect on 200 Cases of Myasthenia Gravis Treated with Traditional Chinese Medicine
Wang Di, Wang Zhenqiu

67. Integrating Social Question–Answer Sites in Learning Management System
Yongqi Liu, Zhao Du, Lantao Hu, Qiuli Tong

68. The Study of Dynamic Threshold Strategy Based-On Error Correction
Zhimin Yang, Jie Li, Gaofeng Han, Yue Wang, Songnan Zhao

69. Identification of Evaluation Collocation Based on Maximum Entropy Model
LingYun Zhao, FangAi Liu, Zhenfang Zhu

70. Comparison of Beta Variable Gene Usage of T Cell Receptor in Peripheral Blood and Synovial Fluid of Rheumatoid Arthritis Patients
Jianwei Zhou, Cui Kong, Xiukui Wang, Zhaocai Zhang, Chengqiang Jin, Qin Song

71. New Impossible Differential Cryptanalysis on Improved LBlock
Xuan Liu, Feng Liu, Shuai Meng

72. Speckle Noise Reduction in Breast Ultrasound Images for Segmentation of Region Of Interest (ROI) Using Discrete Wavelets
S. Amutha, D. R. Ramesh Babu, R. Mamatha, S. Vidhya Suman, M. Ravi Shankar

73. Sonic Hedgehog Signaling Molecules Expression in TGF-β1-Induced Chondrogenic Differentiation of Rat Mesenchymal Stem Cells In Vitro
Yingchao Shi, Ying Jia, Shanshan Zu, Yanfei Jia, Xueping Zhang, Haiji Sun, Xiaoli Ma

74. A FCA-Based Approach to Data Integration in the University Information System
Yong Liu, Xueqing Li

75. Research and Design on Agent-Based Collaborative Learning Model for Sports Students
Zhaoxia Lu, Lei Zhang, Dongming Liu

76. Toxicology Evaluation and Properties of a New Biodegradable Computer Made Medical Biomaterial
Jinshu Ma, Chao Zhang, Jingying Sai, Guangyu Xu, Xiaotian Zhang, Chao Feng, Fan Li, Fang Wang

77. Investigation and Analysis on Ear Diameter and Ear Axis Diameter in Maize RIL Population
Daowen He, Hongmei Zhang, Changmin Liao, Qi Luo, Guoqiang Hui, Zhirun Nan, Yi Sun, Yongsi Zhang

78. Descriptive Statistics and Correlation Analysis of Three Kernel Morphology Traits in a Maize Recombinant Inbred Line Population
Changmin Liao, Daowen He, Xiaohong Liu

79. Study on Two Agronomic Traits Associated with Kernel Weight in a Maize RIL Segregation Population
Changmin Liao

80. Improved Single-Key Attack on Reduced-Round LED
Feng Liu, Pei-li Wen, Xuan Liu, Shuai Meng

81. Automatic Screening of Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome by ECG Derived Respiration
Qing Qiao, Guangming Tong, Rui Chen

82. Research on the Informatization Top-level Design Methods
Zhang Huilin, Tong Qiuli, Xie Suping

83. Research on Optimization of Resources Allocation in Cloud Computing Based on Structure Supportiveness
Wei-hua Yuan, Hong Wang, Zhong-yong Fan

84. Ambidextrous Development Model of University Continuing Education in Yunnan Province Based on CRM
Hong-wu Zuo, Ze-jian Li, Ming Pan

85. Bibliometric Analysis on the Study of Education Informatization
Qiaoyun Chen

86. A Method for Integrating Interfaces Based on Cluster Ensemble in Digital Library Federation
Peng Pan, Qingzhong Li, XiaoNan Fang

87. Long Term Web Service Oriented Transaction Handling Improvement of BTP Protocol
Zhi-Lin Yao, Lu Han, Jin-Ting Zhang, Shu-Fen Liu

88. The Verification of a Newly Discovered Hepatitis B Virus Subtype Based on Sequence Analysis
Qingqing Yi, Lei Ma, Qinan Jia, Jianfeng He

89. A Primary Study for Cancer Prognosis based on Classification and Regression Using Support Vector Machine
Jia Qinan, Ma Lei, He Jianfeng, Yi QingQing, Zhang Jun

90. Feature Extraction and Support Vector Machine Based Classification for False Positive Reduction in Mammographic Images
Q. D. Truong, M. P. Nguyen, V. T. Hoang, H. T. Nguyen, D. T. Nguyen, T. D. Nguyen, V. D. Nguyen

91. Research on Distributed Synchronous CAD Collaborative Design System
Chen Li

92. Enterprise Evolution with Molecular Computation
Xiuting Li, Laisheng Xiang, Xiyu Liu

93. Research and Implementation of Auxiliary System for Waken-up Craniotomy
Liu Yu, Feng Wu, Hongmin Bai, Weimin Wang

94. Investigation Performance on Electrocardiogram Signal Processing Based on an Advanced Algorithm Combining Wavelet Packet Transform (WPT) and Hilbert-Huang Transform (HHT)*
Jin Bo, Xuewen Cao, Yuqing Wan, Yuanyu Yu, Pun Sio Hang, Peng Un Mak, Mang I Vai

95. Study on Self-Adaptive Clinical Pathway Decision Support System Based on Case-Based Reasoning
Gang Qu, Zhe Liu, Shengnan Cui, Jiafu Tang

96. Wireless Body Sensor Networks with Cloud Computing Capability for Pervasive Healthcare: Research Directions and Possible Solutions
Xiaoya Xu, Miao Zhong

97. Robust Predictive Control of Singular Systems with Structured Feedback Uncertainty
Xiaohua Liu, Rong Gao

98. Image Enhancement Methods for a Customized Videokeratography System Designed for Animals with Small Eyes
Bin Chen, Shan Ling, Hongfei Cen, Wenfu Xu, Kee Chea-su, Yongjin Zhou, Lei Wang

99. Cloning and Expression of Catechol 2,3-dioxygenase from Achromobacter Xylosoxidans LHB21
Shuang Yu, Naiyu Chi, QingFang Zhang

100. Design of Trust Model Based on Behavior in Cloud Computing Environment
Yong Sheng Zhang, Ming Tian, Shen Juan Lv, Yan Dong Zhang

101. The Study of Community–Family Remote Health Supervisory System Based on IOT
Dongxin Lu, Wei Li

102. Consistent Metric Learning for Outcomes of Different Measurement Tools of Cervical Spondylosis: Towards Better Therapeutic Effectiveness Evaluation
Gang Zhang, Ying Huang, Yingchun Zhong, Wuwei Wang

103. Design and Creation of a Universal Model of Educational Process with the Support of Petri Nets
Zoltán Balogh, Milan Turčáni, Martin Magdin

104. The Application of MPC-GEP in Classification Rule Mining
Min Yao, Zhepeng Xu, Zenhong Wu

105. Effects of Informationization on Strategic Plan of Regional Universities
Guilin Chen, Shenghui Zhao, Chunyan Yu

106. A Survey on Wireless Camera Sensor Networks
Xiaolan Liu

107. A Modified Hexagon-Based Search Algorithm for Fast Block Matching Motion Estimation
Yun Cheng, Tiebin Wu, Minlei Xiao

108. Protection of Xi Lei Powder to Intestinal Mucosa in Enema-Microstructure Observation by TEM and Light Microscope
Feng Zhang, DuanYing Cai, Juan Xu

109. Study on the Theory Building of Relationship Between National Culture Benefit and Language Education Policy
Jingying Ma

110. Study on the Defect and Research About Discipline Speech Act Theory of Educator
Li Ying

111. Study on the Nature of Education Information: The Education of Digital Virtual World
Zhang Junmei

112. Study on the Construction of General Framework of Educational Cost Management Mode in Colleges and Universities
Xiu Hongbo

113. Study on the Risk Identification and Warning of Tax Administration
Liu Weidong

114. Study on the System Design of Sports Public Service Performance Evaluation
Weidong Liu

115. Research on the Construction of Teaching Resources Platform in Universities
Qian Meng

116. Applications of Virtualization Technology to Digital Library
Yu Xiaoyi, Wang Zhengjun, Yu Zhenguo, Jin Yuling, Wang Hong, Liang Yufang, Wang Quanhong, Gao Jian, Wang Haiyin

117. The Health Status Among College Teachers: Taking Jiangxi Local Colleges as Example
Kaiqiang Guo, Weisong Bu, Fangping Li

118. Research on Students’ Perception and Expectations of Printed Materials in Online Education
Jin Yiqiang

119. Task Driven is an Effective Teaching Model of Discrete Mathematics in High Education
Liu Shuai, Fu Weina, Li Qiang, Zhao Yulan, Duan Chanlun

120. Evaluation on Application of Scene-Simulation Teaching Method in Oral Medicine Teaching
Xiaoli An, Qianqian Lin, Wu Fanbieke, YuLin Zhang, Bin Liu, Wang Jizeng

121. Research on Three Convolutions Related Issues in Signal Processing
Wei Song

122. Evaluation of College Students’ Self-Regulated Learning Based on the IT Technology
X. Wang, B. Qu, Ch. Y. Jia

123. The Association Analysis of P16 in Transitional Cell
Yu Hui

124. Problem-Based Learning (PBL) in Eight-Year Program of Clinical Medicine in Xiangya School of Medicine: New Mode Needs Exploration
Jieyu He, Qingnan He, Xiaoqun Qin, Yongquan Tian, Donna Ambrozy, Aihua Pan

125. Design of Virtual Reality Guide Training Room Based on the Modern Education Technology
Zhang Pengshun

126. Exploration and Practice of Teaching Mode of Mechanical Engineering Control Foundation Based on Project Driving
Tao Wu, Xiao-Bin Duan

127. Wireless Sensor Network Distributed Data Collection Strategy Based on the Regional Correlated Variability of Perceptive Area
Yongjun Zhang, Enxiu Chen

128. The System Design of the Network Teaching Platform of Learning Based on the Concept of Development Evaluation
Liu Yong

129. 3-Dimensional Finite Element Analysis on Periodontal Stress Distribution of Impacted Teeth During Orthodontic Treatment
Xu-xia Wang, Na Li, Jian-guang Xu, Xu-sheng Ren, Shi-liang Ma, Jun Zhang

130. A Score-Analysis Method Based on ID3 of NCRE
Zeng Xu

131. Education Cloud: New Development of Informationization Education in China
Liangtao Yang

132. CRH5 EMU Fault Diagnosis Simulation Training System Development
Jian Wang, Zhiming Liu, Fengchuan Jiao, Xinhua Zhang

133. A Study on Recruitment Requirements of Small and Medium-Sized Enterprises and the Talent Training of Local Colleges
Zhang Weiwei

134. Simultaneous Determination of Atractylenolide II and III in Rhizoma Atractylodes Macrocephalae and Chinese Medicinal Preparation by Reverse-Phase High-Performance Liquid Chromatography
Xiao-hong Sun, Jian Ge

135. Research on the Pharmacokinetics and Elimination of Epigallocatechin Gallate (EGCG) in Mice
Yang Liu, Jian Ge, Meng-xin Wang, Lin Cui, Bao-yu Han

136. Simultaneous Determination of Five Phthalic Acid Esters (PAEs) in Soil and Air
Tian-yu Hu, Yang Liu, Hua-jun Hu, Meng-xin Wang, Bao-yu Han, Jian Ge

137. The Relationship Between Employability Self-Efficacy and Growth: The Mediator Role of e-Recruiting Perceived
Chun-Mei Chou, Chien-Hua Shen, Hsi-Chi Hsiao, Hui-Tzu Chang, Su-Chang Chen, Chin-Pin Chen, Jen-Chia Chang, Jing-Yi Chen, Kuan-Fu Shen, Hsiang-Li Shen

138. A Study to Analyze the Effectiveness of Video-Feedback for Teaching Nursing Etiquette
Xiaoling Zhu, Mulan Wei, Ruoyan Chen, Daolin Jian, Xiaofei Chen

139. A Biomedical Microdevice for Quantal Exocytosis Measurement with Microelectrodes Arrays
Liguo Sun, Zhimeng Zou, Haifei Li, Peizheng Liu, Keping Tan, Jun Li

140. The Construction of Comprehensive Financial Evaluation System in Higher Vocational Colleges Based on Connotation Construction
Zhongsheng Zhu, Fei Gao

141. Spatial Covariance Modeling Analysis of Hypertension on Cognitive Aging
Lan Lin, Wei-wei Wu, Shui-cai Wu, Guang-yu Bin

142. A New Practice Mode and Platform Based on Network Cooperation for Software Engineering Specialty
Ling He

143. Post-Newborn: A New Concept of Period in Early Life
Long Chen, Jie Li, Nan Wang, Yuan Shi

144. Analysis of the Characteristics of Papillary Thyroid Carcinoma and Discussion on the Surgery (Experience of 392 Cases)
Jia Liu, Guimin Wang, Guang Chen, Shuai Xue, Su Dong

145. Skills of Minimally Invasive Endoscopic Thyroidectomy via Small Incision of Neck (Experience of 1,226 Cases)
Jia Liu, Su Dong, Xianying Meng, Shuai Xue, Guang Chen

146. Research on the Contemporary College Students’ Information Literacy
Zhong Wenjuan, Wang Jing, Wang Mei, Guan Yanwen

147. The CEMS Research Based on Web Service
Wenke Zang, Xiyu Liu

148. Enterprise Development with P Systems
Xiuting Li, Laisheng Xiang, Xiyu Liu

149. Application of Microblog in Educational Technology Practice Teaching
Jiugen Yuan, Ruonan Xing

150. Ultrasound Image Segmentation Using Graph Cuts with Deformable Prior
Lin Li, Yue Wu, Mao Ye

151. Classifying and Diagnosing 199 Impacted Permanent Using Cone Beam Computed Tomography
Xu-xia Wang, Jian-guang Xu, Yun Chen, Chao Liu, Jun Zheng, Wan-xin Liu, Rui Dong, Jun Zhang

152. Research Status and Development Tendency of Multi-campus and Two Level Teaching Quality Monitoring and Security System
Mu Lei, Liu Xilin, Wang Keqin, Sun Ye

153. Analysis of the Research and Trend for Electronic Whiteboard
Guiying Guo, Baishuang Qiu

154. Study on Multi-faceted Teaching Model of Common Courses in Stomatology: Taking Curriculums of “The Oral Prevention and Health Care” as an Example
Yanyang Xu, Qian Zheng, Yuting Du, XueLi Gou, Guilong Gu, Jianhua Huang, Bin Liu

155. Teaching Discussion on Pattern Matching Algorithm in the Course of Data Structure
Yang An, Bo Zhao

156. The Optimal Medical Device Order Strategy: An Improved EOQ Model in Hospital
Wei Yan, Yong Jiang, Huimin Duan

157. Improve Effectiveness and Quality of Course Practices by Opening, Reusing and Sharing
Rao Lan, Xinjun Mao

158. Application of PBL Teaching Method in the Experimental Teaching of Hematologic Examination
Min Sun, Ya Li Zhang, LiJun Gao, XinYu Cui

159. Study on Bilingual Teaching of Heat Transfer Curriculum Assisted by Distance Education
Shunyu Su, Chuanhui Zhou, Xiongbing Ruan

160. Nonlinear Analysis of Bioprosthetic Heart Valve on Suture Densities
Quan Yuan, Xia Zhang, Xu Huang, Hua Cong

161. Reflections on Primary Post Capacity-Oriented Integrated Practice Teaching of Oral Courses in Higher Vocational Colleges
Chun-feng Wang, Jin Ling, Jian-guo Yi, Min-jiang Huang, Guang-ye Zhao

162. Excellent Man Marathon Runners and Plateau, Plateau Training Period Portion of the Blood in the Index Comparison Analysis
Zhang Sheng-lin

163. The Implication of Collaborative Learning in College English
Yan Sufeng, Song Runjuan

164. Bilingual Teaching Efficiency of Prosthodontics in Different Teaching Methods
Liangjiao Chen, Ting Sun, Hua Fan, Yaokun Zhang, Ruoyu Liu, Longquan Shao

165. Practice of Paradigm Teaching on Circuit Theory
Yumin Ge, Baoshu Li

166. The Study of Relationship Between the Nature and Other Properties of Traditional Chinese Medicines Based on Association Rules
Wang Zhe, Yu Hong-Yan

167. Usage of Turbine Airflow Sensor in Ventilator
Yaoyu Wu, Feng Chang, Dongmin Liu

168. Study on the Model of Double Tutors System in Postgraduate Education
Jian Wang, Zhongyan Han

169. Research on the Mobile Learning Resources Based on Cellphone
Huang Lehui, Xing Ruonan

170. Data Structure Teaching Practice: Discussion on Non-recursive Algorithms for the Depth-First Traversal of a Binary Tree
Zhong-wei Xu

171. Contrast Analysis of Standardized Patients and Real Patients in Clinical Medical Teaching
Zhang Yali, Xi Bo, Zhou Rui, Chunli Wu, Feng Jie, Jiping Sun, Jing Lv, Qingzhi Long, Bingyin Shi

172. Effect of Jiangtang Fonglong Capsule on Expressions of Insulin of Deaf Animal Models of Diabetes
Ruiyu Li, Kaoshan Guo, Lizhen Tang, Yanzhuo Zhang, Meng Li, Bin Li

173. The Discussion for the Existence of Nontrivial Solutions About a Kind of Quasi-Linear Elliptic Equations
Bingyu Kou, Lei Mao, Xinghu Teng, Huaren Zhou, Chun Zhang

174. A Team-Learning of Strategies to Increase Students’ Physical Activity and Motivation in Sports Community
Hongyv Wu, Xiabing Fan, Dinghong Mou

175. Research on Feet Health of College Students
Pan Meili

176. Uncertain Life
Shao-lin Wang, Dian-ming Jiang

177. Large-Scale Clinical Data Management and Analysis System Based on Cloud Computing
Ye Wang, Lin Wang, Hong Liu, Changhai Lei

178. Satisfaction Changes Over Time Among Dentists with Outpatient Electronic Medical Record
Hong-wei Cai, Yu Cao, Hong-bo Peng, Bo Zhao, Wan-hui Ye

179. Discussion on English Collaborative Learning Mode in Vocational Schools Under the IT-Based Network Environment
X. Yang, H. H. Tan

180. The Design of Learner-Centered College Teaching Resource Libraries
Cui Wei, Liang Lijing, Hua Wei

181. Research on Practice Teaching of Software Engineering
Lianying Sun, Chang Liu, Baosen Zhang, Tao Peng, Yuting Chen

182. Construction of Transportation Professional Virtual Internship Platform
Zhao Jianguang, Lui Ruijun

183. Chronic Suppurative Otitis Media Bacteriology Culturing and Drug Sensitive Experiment of Er Yannig
Wu Liping, Hu Xiaoqian, Li Meng, Hou Jinjie, Li Ruiyu

184. Research Hotspots Analysis of Hypertension Receptor by PubMed
Chaopeng Li, Qinting Zhang, Yang Liu, Shuangping Wei, Jungai Li, Jinjie Hou, Ruijuan Zhang, Weiya Guo, Lijun Wang, Yuhong Liu, Ruiyu Li

185. Creative Approaches Combined with Computer Simulation Technology in Teaching Pharmacology
Chuang Wang, Jiejie Guo

186. Problems and Counterplans of College English Independent Study Under Network Environment
Zhai Fengjie

187. Integrity Verification of Cloud Data
Fan-xin Kong, Li Liu

188. Establishing Automotive Engineering School-Enterprise Practice Training Model Based on Excellent Engineer Plan
Geng Guo-qing, Zhu Mao-tao, Xu Xing

189. Mechanical Finite Element Analysis to Two Years Old Children’s Orbital-Bone Based on CT
Jing liu, He Jin, Tingting Ning, Beilei Yang, Juying Huang, Weiyuan Lu

190. Study on Digitalized 3D Specimen Making of Pathologic Gross Specimen Basing on Object Panorama
Ran Hua-quan, Jiang Jun, Zeng Zhao-fang

191. Ontology-Based Medical Data Integration for Regional Healthcare Application
Yu-Xin Wen, Hua-Qiong Wang, Yi-Fan Zhang, Jing-Song Li

192. The Application of Positive Psychology in Effective Teaching
Yu Lin, Yu Jing, He Zhifang, Li Wuiguo

193. The Exploration of Paramilitary Students Management in Vocational Colleges
Wang Haohui

194. Research on a New DNA-GA Algorithm Based on P System
Shuguo Zhao, Xiyu Liu

195. Study on the Assistance of Microblogging in English Literature Teaching
Haixia Fang

196. Problem-Based Learning of Food Hygiene in Higher University of Traditional Chinese Medicine
Daozong Xia

197. Education Security of Bridgehead Strategic in Southwest China: Concept, Problems and Solutions
Jing Tian, Ling Wang

198. Applications of Network-Based Education in Lifelong Medical Education
Liyuan Sun, Mingcheng Li, Yundong Zhao

199. The Application of Informatics Technology in Foreign Medical Undergraduates Teaching
Limei Liu, Taiguang Piao, Wei Li

200. Discussion on the Reform of Teaching Software Development Training Curriculum Based on Application Store
Yan-jun Zhu, Wen-liang Cao, Jian-xin Li

201. Research on Construction of Bilingual-Teaching Model Course for Bioinformatics
Dong Hu, Jiansheng Wu, Han Wei, Meng Cui, Qiuming Zhang

202. Research on Endpoint Information Extraction for Chemical Molecular Structure Images
Zhao-man Zhong, Yan Guan

203. Using Video Recording System to Improve Student Performance in High-Fidelity Simulation
Wangqin Shen

204. Exploration of Vocational Talents Culture Model of “Promote Learning with Competition, Combine Competition with Teaching”
Wen-liang Cao, Xuan-zi Hu

205. Research of Training Professionals in Computer Application Major from the Perspective of the Connection Between Middle and Higher Vocational Education
Xuan-zi Hu, Wen-liang Cao

206. Meta Analysis of Teachers’ Job Burnout in China
Jian-ping Liu, Zhi-fang He, Lin Yu

207. Similar Theory in Material Mechanics Problem
Luo Mao, Song Shaoyun

208. Some Reflections on the Course Teaching of Physical Oceanography
Hao Liu, Song Hu

209. A Neural Tree Network Ensemble Mode for Disease Classification
Feng Qi, Xiyu Liu, Yinghong Ma

210. Application of PBL Model in the Teaching of Foreign Graduate Student
Songzhu Xia, Xiaoyong Cao, Guisheng Yin, Haibo Liu, Jianguo Sun

211. The Influence in Bone Mineral Density of Diabetes with Deafness in Different Syndrome Types by Prescriptions of Hypoglycemic Preventing Deafness
Ruiyu Li, Kaoshan Guo, Meng Li, Jianqiao Li, Junli Yan, Liping Wu, Weihua Han, Qing Gu, Shuangping Wei, Yanfu Sun

212. Application of Data Mining in the Assessment of Teaching Quality
Huabin Qu, Xueqing Li

213. A Data Mining System for Herbal Formula Compatibility Analysis
Li Jinghua, Feng Yi, Yu Tong, Liu Jing, Zhu Ling, Dong Yan, Shuo Yang, Lirong Jia, Bo Gao, Gao Hongjie

214. The Analysis of the Chronic Patients’ Demand of the Hospital Health Information Service
Guiling Li, Liqun Yang, Lin Ding, Runbin Wu, Chundi Zhang, Limei Guo, Xiumei Ma

215. Learning from Errors and Learning from Failures: A Study on the Model of Organizational Learning from Errors
Yangqun Xie, Jianian Zhang, Xiangzhi Zhuo

216. Employment-Oriented Web Application Development Course Design Reform
Chong-jie Dong

217. A Process Model of User Reactions to IT System Features
Yan Yu, Zou Jin

218. Application of Modified PBL Mode on Pathophysiology Courses
Tang Hua, Chen Rong, Zhang Chun-Mei, Li Zhu-Hua, Zou Ping

219. Meditations on the Semantic Net: Oriented Library Information Service in Cloud Computing Era
Yumei Liu

220. Synthesis and Antibacterial Activity of Resveratrol Derivatives
Yuanmou Chen, Fei Hu, Yinghao Gao, Na Ji, Shaolong Jia

221. Comparison of Intravenous Propofol Using Target-Controlled Infusion and Inhalational Sevoflurane Anesthesia in Pediatric Patients
Dong Su, Haichun Ma, Wei Han, Limin Jin, Jia Liu

222. Effect of Different Fluids on Blood Volume Expansion in Epidural Anesthesia of Elderly Patients
Dong Su, Lei Pang, Haichun Ma, Wei Han, Jia Liu

223. The Application of Association Rule Mining in the Diagnosis of Pancreatic Cancer
Song Shaoyun

224. Meta-Analysis of Chinese Herbs in the Treatment of Nephropathy: Huangqi and Danggui Type Formulations
Ming-gang wei, Xiao-feng Cai

225. Establishment and Significance of Digital Embryo Library for Enhancing Embryology Teaching Effect
Bai Sheng-Bin, Chen Hong-Xiang, Tang Li, Liao Li-Bin, Li Tian, Feng Shu-Mei, Qin Wen, Zhong Jin-Jie, Luo Xue-Gang

226. 3D Reverse Modeling and Rapid Prototyping of Complete Denture
Dantong Li, Xiaobao Feng, Ping Liao, Hongjun Ni, Yidan Zhou, Mingyu Huang, Zhiyang Li, Yu Zhu

227. Simulation Training on Improving Basic Laparoscopic Skills of Medical Students
Ni Hong, Song Ge, Junfang Qin

228. Research on Reforming of Vocational Colleges for Music Majors in Education
Liu Li

229. Research on Badminton Sports in National Fitness Activities
Yanling Dong, Qiang Ji

230. University Students’ Humanity Quality Education of Tai Ji Quan to Cultivate Influence
Ji Qiang, Dong YanLing

231. Study Progress of Traditional Chinese Massage Treatment of Lumbar Disc Herniation
Qing Lan, Weihong Deng

232. Chinese Anti-Inflammatory Herb May Postpone the Forming and Exacerbating of Diabetic Nephropathy (DN)*
Hongjie Gao, Huamin Zhang, Haiyan Li, Jinghua Li, Junwen Wang, Meng Cui, Renfang Yin

233. Analysis of Electromagnetic Radiation Effect on Layered Human Head Model
Lanlan Ping, Dongsheng Wu, Hong Lv, Jinhua Peng

234. A Study on Potential Legal Risks of Electronic Medical Records and Preventing Measures
Hu Shengli, Feng Jun, Chi Jinqing

235. Fostering the Autonomous Learning Ability of the Students Under the Multimedia Teaching Environment
Zhao-ying Chen, Xiu-qing Wang

236. Pattern Matching with Flexible Wildcard Gaps
Zhang Junyan, Yang Chenhui

237. Establishment and Practice of the New Teaching Model of Maxillofacial Gunshot Injuries
Zhen Tang, Xiaogang Xu, Zhizhong Cao, Dalin Wang

238. Research of Database Full-Text Retrieval Based on Related Words Recognition
Gao Pei-zhi, Li Xue-qing

239. Construction and Application of High Quality Medical Video Teaching Resources
Chu Wanjiang, Zhuang Engui, Wang Honghai, Xu Zhuping, Bai Canming, Wang Jian, Li Lianhong

240. Research and Construction of Mobile Development Engineer Course System
Xiufeng Shao, Xuemei Liu

241. Backward Direction Link Prediction in Multi-relation Systems
Wang Hong, Yuan Wei Hua, Zhou Qian

242. The Innovation of Information Service in University Library Based on Educational Informationization
Liu Fang

243. Speculate the Teaching of Medical Microbiology Network Resource
Wang Hongying, Zhang Tao, Zhang Chuntao, Ma Haimei, Ding Jianbing, Ma Xiumin

244. Clinical Significance of the Detection of Serum Procalcitonin in Patients with Lung Infection After Liver Transplantation
Juan Guo, Wei Cao, Xiao Yang, Hui Xie

245. Exploration of Teaching Strategies in Medical Network Teaching
Bing Li, Jian Tan, Zhi Dong, Chen Xu, Zhaohui Zhong, Xiaoli He

246. The Application of Information Technology Means During Clinical Medical Education in China
Ying Xing, Shu-lai Zhu, Chun-di Chang

247. Research Hotspots Analysis of Hypertension Treatment by PubMed
Hou Jinjie, Chen Lianqun, Li Ruiyu

248. Research Hotspots Analysis of Hepatitis Receptor by PubMed
Hou Jinjie, Li Ruiyu

249. The Application of Information Technology in Modern Sports Teaching
Xiao Hong Li, Tuan Ting Zhang

250. How to Use Multimedia Technology for Improvement of the Teaching Effect of Medical Immunology
Ding Jianbing, Wang Song, Zhou Xiao Tao, Fulati Rexiti, Dilinar Bolati, Wei Xiaoli, Xu Qian

251. Application of Mind Map in Teaching and Learning of Medical Immunology
Song Wang, Jianbing Ding, Qi Xu, Xiaoli Wei, Qi Xu, Bolati Dilinar

252. Electron Microscopy Technology and It’s Application in the Morphology
Caili Sun, Xiaohong Li, Zhou Li, Tuanting Zhang

253. Empirical Study on the Relationship Between Financial Structure and Economic Growth: An Example of Zhejiang Province
Songyan Zhang

254. The Teaching Design of Digital Signal Processing Based on MATLAB and FPGA
Xiaoyan Tian, Lei Chen, Jiao Pang

255. The Design of an Management Software for High Value Medical Consumables
Zhou Longfu, Hu Yonghe, Fan Quanshui, Zhao Ming, Zhang Chaoqun, Li Zheng

256. Libraries Follow-Up Services in the Era of Fragmentation Reading
Lu Yanxiang

257. Research on Construction of Green Agriculture Products Supply Chain Based on the Model Differentiation
Bo Zhao

258. Visualization Analysis and Research of Scientific Papers and Thesis in University
Jiangning Xie, Xueqing Li, Lei Wang, Ye Tao

259. Multimedia Assisted Case-Based Teaching Application in Intercultural Communication
Huang Fang, Zhao Chen

260. The Informatization Reform and Practice of the Humanities Courses in Nursing Profession
Ying Wang

261. A Modified Minimum Risk Bayes and It’s Application in Spam Filtering
Zhenfang Zhu, Peipei Wang, Zhiping Jia, Hairong Xiao, Guangyuan Zhang, Hao Liang

262. Research of CRYPTO1 Algorithm Based on FPGA
Zhang Haifeng, Yang Zhu, Zhang Pei

263. Change of Plasma Adrenomedullin and Expression of Adrenomedullin and its Receptor in Villus of Normal Early Pregnancy
Lihong Ruan, Zhenghui Fang, Jingxia Tian, Yan Dou, Wenyu Zhong, Xiue Song, Wei Shi, Aiying Lu, Lizhi Sun, Guihua Jia, Haifeng Yu, Shuyi Han, Hongqiao Wu

264. A Summary of Role of Alveolar Epithelial Type II Cells in Respiratory Diseases
Xueliang Li, Yiqin Wang, Zhaoxia Xu

265. Application of Inquiry Teaching in Econometrics Course
Songyan Zhang

266. Extract Examining Data Using Medical Field Association Knowledge Base
Li Wang, Yuanpeng Zhang, Danmin Qian, Min Yao, Jiancheng Dong, Dengfu Yao

267. The Analysis and Research on Digital Campus Construct Model
Liu Xiaoming, Jiang Changyun

268. Emotional Deficiency in Web-Based Learning Environment and Suggested Solutions
Cai Li-hua

269. Mapping Knowledge Domain Analysis of Medical Informatics Education
Danmin Qian, Yuanpeng Zhang, Jiancheng Dong, Li Wang

270. Negation Detection in Chinese Electronic Medical Record Based on Rules and Word Co-occurrence
Yuanpeng Zhang, Kui Jiang, Jiancheng Dong, Danmin Qian, Huiqun Wu, Xinyun Geng, Li Wang

271. Design and Implementation of Information Management System for Multimedia Classroom Based on B/S Structure
Xian Zhu, Yansong Ling, Yongle Yang

272. The Application of E-Learning in English Teaching of Non-English Major Postgraduate Education
Qu Daqing

273. The Construction of Semantic Network for Traditional Acupuncture Knowledge
Ling Zhu, Feng Yang, Shuo Yang, Jinghua Li, Lirong Jia, Tong Yu, Bo Gao, Yan Dong

274. The New Training System for Laboratory Physician
Rong Wang, Xue Li, Yunde Liu, Yan Wu, Xin Qi, Weizhen Gao, Lihong Yang

275. The Investigation on Effect of Tele-Care Combined Dietary Reminds in Overweight Cases
Y. -P. Chen, C. -K. Liu, C. -H. Chen, T. -F. Huang, S. -T. Tu, M. -C. Hsieh

276. A Training System for Operating Medical Equipment
Ren Kanehira, Hirohisa Narita, Kazinori Kawaguchi, Hideo Hori, Hideo Fujimoto

277. The Essential of Hierarchy of E-Continuing Medical Education in China
Tienan Feng, Xiwen Sun, Hengjing Wu, Chenghua Jiang

278. The Reverse Effects of Saikoside on Multidrug Resistance
Huiying Bai, Jing Li, Kun Jiang, Xuexin Liu, Chun Li, Xiaodong Gai

279. Research and Practice on “Three Steps of Bilingual Teaching” for Acupuncture and Moxibustion Science in Universities of TCM
Xiang Wen Meng, Dan Dan Li, Hua Peng Liu, Sheng Ai Piao, Cheng Hui Zhu, Karna Lokesh Kumar

280. Current Status of Traditional Chinese Medicine Language System
Meng Cui, Lirong Jia, Tong Yu, Shuo Yang, Lihong liu. Ling Zhu, Jinghua Li, Bo Gao, Yan Dong

281. The Selection Research of Security Elliptic Curve Cryptography in Packet Network Communication
Yuzhong Zhang

282. Improvement of Medical Imaging Course by Modeling of Positron Emission Tomography
Huiting Qiao, Libin Wang, Wenyong Liu, Yu Wang, Shuyu Li, Fang Pu, Deyu Li

283. The Research of Management System in Sports Anatomy Based on the Network Technology
Hong Liu, Dao-lin Zhang, Xiao-mei Zhan, Xiao-mei Zeng, Fei Yu

284. Innovation of Compiler Theory Course for CDIO
Wang Na, Wu YuePing

285. The Design and Implementation of Web-Based E-Learning System
Chunjie Hou, Chuanmu Li

286. Complex System Ensuring Outstanding Student Research Training in Private Universities
YueYu Xu

287. The Influence of Short Chain Fatty Acids on Biosynthesis of Emodin by Aspergillus ochraceus LP-316
Xia Li, Lv Ping

288. Relationship Between Reactive Oxygen Species and Emodin Production in Aspergillus ochraceus

Ping Lv

289. A Studies of the Early Intervention to the Diabetic Patients with Hearing Loss by Hypoglycemic Anti-deaf Party
Kaoshan Guo, Ruiyu Li, Meng Li, Jianqiao Li, Liping Wu, Junli Yan, Jianmei Jing, Weiya Guo, Yang Liu, Weihua Han, Yanfu Sun, Qing Gu

290. Effect of T Lymphocytes PD-1/B7-H1 Path Expression in Patients with Severe Hepatitis Depression from Promoting Liver Cell Growth Hormone Combinations from Gongying Yinchen Soup
Zhang Junhui, Gao Junfeng, Zhao Xinguo, Li Meng, Ma Limin, Hou Jinjie, Sun Yanfu, Gu Qing, Li Ruiyu

291. The Influence of Hepatocyte Growth-Promoting Factors Combined with Gongying Yinchen Soup for Depression in Patients with Fulminant Hepatitis Peripheral Blood T Lymphocyte Subsets and Liver Function
Liping Wu, Junfeng Gao, Xinguo Zhao, Huilong Li, Jianqiao Li, Limin Ma, Meng Li, Weihua Han, Qing Gu, Ruiyu Li

292. The Impact of Hepatocyte Growth-Promoting Factors Combined with Gongying Yinchen Soup on Peripheral Blood SIL-2R of Depression in Fulminant Hepatitis Patients
Guo Kaoshan, Gao Junfeng, Li Jianqiao, Zhao Xinguo, Li Huilong, Ma Limin, Li Meng, Sun Yanfu, Gu Qing, Han Weihua, Li Ruiyu

293. Design and Development of Learning-Based Game for Acupuncture Education
Youliang Huang, Renquan Liu, Mingquan Zhou, Xingguang Ma

294. Clinical Research on Using Hepatocyte Growth-Promoting Factors Combined with Gongying Yinchen Soup to Cure Depression in Patients with Fulminant Hepatitis
Guo Kaoshan, Hou Shuying, Gao Junfeng, Zhao Xinguo, Li Jianqiao, Li Huilong, Hou Jinjie, Ma Limin, Li Meng, Sun Yanfu, Gu Qing, Li Ruiyu

295. The Development of Information System in General Hospitals: A Case Study of Peking University Third Hospital
Jiang Xue, Jin Changxiao

296. Several Reflections on the Design of Educational Computer Games in China
Nie Yun, L. V. Ping

297. A Rural Medical and Health Collaborative Working Platform
Jiang Yanfeng, Yin Ling, Wang Siyang, Lei Mingtao, Zheng Shuo, Wang Cong

298. Application of Internet in Pharmacological Teaching
Chen Jianguang, Li He, Wang Chunmei, Sun Jinghui, Sun Hongxia, Zhang Chengyi, Fan Xintian

299. Assessing Information Literacy Development of Undergraduates
Fei Li, Bao Xi, Hua Jiang

300. Improved Access Control Model Under Cloud Computing Environment
Yongsheng Zhang, Jiashun Zou, Yan Gao, Bo Li

301. Research on Regional Health Information Platform Construction Based on Cloud Computing
Zhimei Zhang, Xinping Hu, Jiancheng Dong, Jian Yang, Tianmin Jiang

302. Detection of Fasciculation Potentials in Amyotrophic Lateral Sclerosis Using Surface EMG
Boling Chen, Ping Zhou

303. Biological Performance Evaluation of the PRP/nHA/CoI Composite Material
Ning Ma, Li Zhang, Di Ying, Pan He, Ming-guang Jin, He Liu, Chun-yu Chen

304. An Integrated Service Model: Linking Digital Libraries with VLEs
Deng Xiaozhao, Ruan Jianhai

305. The Research and Application of Process Evaluation Method on Prosthodontics Web-Based Course Learning
Min Tian, Zhao-hua Ji, Guo-feng WU, Ming Fang, Shao-feng Zhang

306. Application of Multimedia in the Teaching of Pharmacological Experiment Course
Wang Chunmei, Li He, Sun Jinghui, Sun Hongxia, Zhang Chengyi, Fan Xintian, Chen Jianguang

307. THz Imaging Technology and its Medical Usage
Yao Yao, Guanghong Pei, Houzhao Sun, Rennan Yao, Xiaoqin Zeng, Ling Chen, Genlin Zhu, Weian Fu, Bin Cong, Aijun Li, Fang Wang, Xiangshan Meng, Qiang Wu, Lingbo Pei, Yiwu Geng, Jun Meng, Juan Zhang, Yang Gao, Qun Wang, Min Yang, Xiaoli Chong, Yongxia Duan, Bei Liu, Shujing Wang, Bo Chen, Yubin Wang

308. Effects of Project-Based Learning in Improving Scientific Research and Practice Capacity of Nursing Undergraduates
Ruiling Li, Dongmei Dou, Yuanyuan Wang

309. Research on an Individualized Pathology Instructional System
Kai Hu, Zhiqian Ye

310. Security Problems and Strategies of Digital Education Resource Management in Cloud Computing Environment
Li Bo

311. Vocabulary Learning Strategies in Computer-Assisted Language Learning Environment
Liming Sun, Ni Wang

312. Bioinformatics Prediction of the Tertiary Structure for the Emy162 Antigen of Echinococcus multilocularis

Yanhua Li, Xianfei Liu, Yuejie Zhu, Xiaoan Hu, Song Wang, Xiumin Ma, Jianbing Ding

313. IT in Education Application of Computer in Teaching Flavor and Fragrance Technology
Guangyong Zhu, Zuobing Xiao, Rujun Zhou, Yalun Zhu, Yunwei Niu

314. Building an Effective Blog-Based Teaching Platform in Higher Medical Education
Bailiu Ya, Qun Ma, Chuanping Si

315. Design and Implementation of Educational Administration Information Access System Based on Android Platform
Yifeng Yan, Shuming Xiong, Xiujun Lou, Hui Xiong, Qishi Miao

316. The Application of Information Technology and CBS Teaching Method in Medical Genetics
Yang Sun, Fang Xu, Yanjie Wang, Mingzhu Li, Ying Liang, Boyan Wu

317. Research on Practice Teaching of Law in the Provincial Institutions of Higher Learning
Haiying Zheng

318. Path Selection for Practice Teaching of Law in Institutions of Higher Learning
Rongxia Zhang

319. Inhibition Effects of Celery Seed Extract on Human Stomach Cancer Cell Lines Hs746T
Lin-Lin Gao, Chang-Xiang Zhou, Xiu-Feng Song, Ke-Wei Fan, Fu-Rong Li

320. Research on the Practice of Teaching Auto Selective Course While China Stepping into Automobile Society
Zhang Tiejun, Guan Ying

321. An Integrated Research Study of Information Technology (IT) Education and Experimental Design and Execution (EDE) Courses
Guoying Wang, Yunsheng Zhang

322. Empirical Study of Job Burnout Among Higher Vocational College Teachers
Cheng Wang

323. Appeals on College Moral Education: Based on Open Environment of Laboratories Under Campus Network
Jun-Yan Zhang

324. Intercultural Pragmatics Research on Written Emails in an Academic Environment
Su Zhang

325. Construction of a Differentiated Embryo Chondrocyte 1 Lentiviral Expression Vector and Establishment of its Stably Transfected HGC27 Cell Line
Rui Hu, Yun-Shan Wang, Yi Kong, Pin Li, Yan Zheng, Xiao-Li Ma, Yan-Fei Jia

326. Construction of Expression Vector of miRNA Specific for FUT3 and Identification of Its Efficiency in KATO-III Gastric Cancer Cell Line
Yong-Hong Xin, Yan-Fei Jia, Qiang Liu, Hong Zhang, Hai-ning Zhu, Xiao-li Ma, Yong-Jun Cai, Yun-Shan Wang

327. Molecular Cloning, Sequence Analysis of Thioesterases from Wintersweet (Chimonanthus Praecox)
Li-Hong Zhang, Qiong Wu, Xian-Feng Zou, Li-Na Chen, Shu-Yan Yu, Chang-Cheng Gao, Xing Chen

328. Effects of Bodymass on the SDA of the Taimen
Guiqiang Yang, Liying Zhang, Shaogang Xu

329. Effects of Temperature on the SDA of the Taimen
Guiqiang Yang, Ding Yuan, Shaogang Xu

330. Wireless Heart Rate Monitoring System of RSS-based Positioning in GSM
Hongfang Shao, Jingling Han, Jianhua Mao, Zhigang Xuan

331. Research of Separable Polygraph Based on Bluetooth Transmission
Zhan-ao Wu, Feifei Wang

332. The Design of Intelligent Medicine Box
Jianhua Mao, Xiubin Yuan, Hongfang Shao

333. The Questionnaire Survey about the Video Feedback Teaching Method for the Training of Abdominal Examination in the Medical Students
Liu Juju, Ma Huihao, Xie Yuanlong, Qin Lu, Jian Daolin

334. Correlation Analysis on the Nature of Traditional Chinese Medicine
Zhang Pei-Jiang

335. The Classification of Meningioma Subtypes Based on the Color Segmentation and Shape Features
Ziming Zeng, Zeng Tong, Zhonghua Han, Yinlong Zhang, Reyer Zwiggelaar

336. An Extraction Method of Cerebral Vessels Based on Multi-Threshold Otsu Classification and Hessian Matrix Enhancement Filtering
Xiangang Jiang, Yunli Qiu

337. Architecture of a Knowledge-Based Education System for Logistics
Dianjun Fang, Xiaodu Hu

338. Research and Practice of University Statistics Sharing Scheme
Suping Xie, Huaichu Chen, Shixue Yin, Zou Xiangrong

339. A Formal Framework for Domain Software Analysis Based on Raise Specification Language
Yuanzheng Zhao, Tie Bao, Lu Han, Shufen Liu, Qu Chen

340. Video Feedback Teaching Method in Teaching of Abdominal Physical Examination
Huihao Ma, Wang Bo, Juju Liu, Daoling Jian, Yuanlong Xie

341. Evaluation of EHR in Health Care in China: Utilizing Fuzzy AHP in SWOT Analysis
Ying Xiang, Jinchang Li

342. A Method of Computing the Hot Topics’ Popularity on the Internet Combined with the Features of the Microblogs
Yongqing Wei, Zhen Zhang, Shaodong Fei, Wentao Du

343. The Value of CBL Autonomous Learning Style for the Postgraduate of Medical Imageology: Promoting Professional Knowledge Learning Based on the PACS
Peng Dong, Ding Wei-yi, Wang Bin, Wang Xi-zhen, Long Jin-feng, Zhu Hong, Sun Ye-quan

344. Web-Based Information System Construction of Medical Tourism in South Korea
Yinghua Chen, Jaekwang Lee

345. Quantitative Modeling and Verification of VANET
Jing Liu, Xiaoyan Wang, Shufen Liu, Han Lu, Jing Tong

346. Study on the Financial Change of the Primary Health Care Institutions After the Implementation of Essential Drug System
Changchun Zhan, Yasai Ge

347. Construction of a Recombinant Plasmid for Petal-Specific Expression of HQT, a Key Enzyme in Chlorogenic Acid Biosynthesis
Yuting Bi, Wei Tian, Wen Zeng, Yushan Kong, Yanhong Xue, Shiping Liu

348. Explorations on Strengthening of Students’ Programming Capabilities in Data Structure Teaching
Song Yucheng, Jin Shaoli, Xu Fasheng

349. A Study of the Effect of Long-Term Aerobic Exercise and Environmental Tobacco Smoke (ETS) on Both Growth Performance and Serum T-AOC, Ca2+, BUN in Rat
Xiao Xiao-ling, Huang Wen-ying, Wu Tao, Yu Chun-lian, Xu Chun-ling

350. Research on Multimedia Teaching and Cultivation of Capacity for Computational Thinking
Yongsheng Zhang, Yan Gao, Jiashun Zou, Aiqin Bao

351. The Algorithm of DBSCAN Based on Probability Distribution
Ma Yu, Gao Yuling, Song Shaoyun

352. Exploration and Practice on Signal Curriculum Group Construction of Instrument Science
Wang Rui, Liang Yu, Li Hui, Zhou Hao-min

353. On Improving the E-learning Adaptability of the Postgraduate Freshmen
Ruan Jianhai, Deng Xiaozhao

354. Construction of a Network-Based Open Experimental Teaching Management System
Yan-Rong Tong, Peng-Bo Song

355. Prediction of Three-Dimensional Structure of PPARγ Transcript Variant 1 Protein
Cong Sun, Qiang Wu, Ye-chao Han, Ting-ting Tang, Li-li Wang

356. Interactive Visualization of Scholar Text
Ming Jing, Xueqing Li

357. Date-driven Based Image Enhancement for Segmenting of MS Lesions in T2-w and Flair MRI
Ziming Zeng, Zhonghua Han, Yitian Zhao, Reyer Zwiggelaar

358. On Aims and Contents of Intercultural Communicative English Teaching
Diao Lijing, Wang Huanyun

359. Research on the Cultivation of Applied Innovative Mechanical Talents in Cangzhou
Wang Huanyun

360. On Feasibility of Experiential English Teaching in Higher Vocational Institutes
Diao Lijing

361. Vi-RTM: Visualization of Wireless Sensor Networks for Remote Telemedicine Monitoring System
Dianjie Lu, Guijuan Zhang, Yanwei Guo, Jue Hong

362. The Effect of T-2 Toxin on the Apoptosis of Ameloblasts in Rat’s Incisor
Sha-fei Zhai, Zhu Yong, Ma Zheng, Yaochao Zhang

363. A Preliminary Study of the Influence of T-2 Toxin on the Expressions of Bcl-2 and Bax of Ameloblasts in Rat’s Incisor
Sha-fei Zhai, Zhu Yong, Ma Zheng, Yaochao Zhang

364. PET Image Processing in the Early Diagnosis of PD
Kai Ma, Zhi-an Liu, Ya-ping Nie, Dian-shuai Gao

365. “4 Steps” in Problem Based Teaching in the Medical Internship: Experiences from China
Huasheng Liu, Mei Zhang, Richard Bae, Muxing Li, Xiaoping Xi, Qin Gao, Yan Li, Di Wu, Bingyin Shi

366. Applications of Pitch Pattern in Chinese Tone Learning System
Song Liu, Peng Liu

367. Detection of Onset and Offset of QRS Complex Based a Modified Triangle Morphology
Xiao Hu, Jingjing Liu, Jiaqing Wang, Zhong Xiao

368. Ecological Characters of Truffles
Hai-feng Wang, Yan-ling Zhao, Yong-jun Fan

369. A Study on Mobile Phone-Based Practice Teaching System
Tiejun Zhang

370. Study on Application of Online Education Based on Interactive Platform
Li Fengyun

371. Analysis on Curative Effect of Exercise Therapy Combined with Joint Mobilization in the Treatment of Knee Osteoarthritis
Wang Hongliang

372. Predictions with Intuitionistic Fuzzy Soft Sets
Sylvia Encheva

373. Eliciting the Most Desirable Information with Residuated Lattices
Sylvia Encheva

374. Research on Data Exchange Platform Based on IPSec and XML
Li Bo

375. Integration and Utilization of Digital Learning Resources in Community Education
Liangtao Yang

376. Correlation of Aberrant Methylation of APC Gene to MTHFR C677T Genetic Polymorphisms in Hepatic Carcinoma
Lian-Hua Cui, Meng Liu, Hong-Zong Si, Min-Ho Shin, Hee Nam Kim, Jin-Su Choi

377. The Application of Humane Care in Clinical Medical Treatment
Chunhua Su

378. Chinese EFL Learners’ Metacognitive Knowledge in Listening: A Survey Study
Zeng Yajun, Zeng Yi

379. Research on Mobile Learning Games in Engineering Graphics Education
Huang Chen, Liang Chen, Jinchang Chen, Jin Xu

380. Design and Implementation of a New Generation of Service-Oriented Graduate Enrollment System
Shao Zhenglong, Li Yanxia, Zhong Wenfeng

381. Research on the Quality of Life of Cancer Patients Based on Music Therapy
He Wei

382. Design, Synthesis and Biological Evaluation of the Novel Antitumor Agent 2H-benzo[b][1, 4]oxazin-3(4H)-one and Its Derivatives
Huanhuan Li, Kailin Han, Qiannan Guo, Fengxi Liu, Peng Yu, Yuou Teng

383. On Structural Model of Knowledge Points in View of Intelligent Teaching
Jun Li

384. Evaluation Model of Medical English Teaching Effect Based on Item Response Theory
Lanfen Ji, Dianjun Lu, Dianxiang Lu

385. Discussion on Intervention of Chinese Culture in Chinese College Students’ English Writing and Dealing Strategies
Ruxiang Ye

386. Investigation and Analysis of Undergraduate Students’ Critical Thinking Ability in College of Stomatology Lanzhou University
Li ZhiGe, Wang Xuefeng, Zhang Yulin, Weng Wulian, WuFan Bieke, Na Li, Liu Bin

387. Surgeons’ Experience in Reviewing Computer Tomography Influence the Diagnosis Accuracy of Blunt Abdominal Trauma
Sun Libo, Xu Meng, Chen Lin, Su Yanzhuo, Li Chang, Shu Zhenbo

388. Analysis of Face Recognition Methods in Linear Subspace
Hongmei Li, Dongming Zhou, Rencan Nie

389. Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy of HMG-CoA Synthetase During Essential Oil Biosynthesis Pathway in Citrus grandis

She-Jian Liang, Ping Zheng, Han Gao, Ke-Ke Li

390. The Method Research on Tuber spp. DNA in Soil
Yong-jun Fan, Fa-Hu Li, Yan-Lin Zhao, Wei Yan

391. The Impact of Modern Information Technology on Medical Education
Zifen Guo, Yong Feng, Honglin Huang

392. In the Platform of the Practice Teaching Link, Study on Environmental Elite Education
Yu Caihong, Huang Ying, Xu Dongyao, He Xuwen, Wang Jianbing, Yu Yan

393. The Application of a Highly Available and Scalable Operational Architecture in Course Selection System
Yanxia Li, Zhang Yu, Peng Yu, Chun Yu, Zhenglong Shao

394. Network Assisted Teaching Model on Animal Histology and Embryology
Xin Ma, Yunjiao Zhao, Limin Wang, Aidong Qian, Winmin Luan

395. Research on Application of Artificial Immune System in 3G Mobile Network Security
Dongming Zhao

396. Neuromorphology: A Case Study Based on Data Mining and Statistical Techniques in an Educational Setting
F. Maiorana

397. Construction and Practice of P.E. Network Course Based on Module Theory in University
Xin-Ping Zhang, Dong-Hai Wu

398. Application and Practice of LAMS-Based Intercultural Communication Teaching
Bin Long, Jinxi Li

399. A Study on Using Authentic Video in Listening Course
Yan Dou

400. Comparison of Two Radio Systems for Health Remote Monitoring Systems in Rural Areas
Manuel García Sánchez, Rubén Nocelo López, José Antonio Gay-Fernández

401. 3D Ear Shape Feature Optimal Matching Using Bipartite Graph
Xiaopeng Sun, Wang Xingyue, Guan Wang, Feng Han, Lu Wang

402. Research on Anti-Metastasis Effect of Emodin on Pancreatic Cancer
Haishuai Yu

403. Research on Chronic Alcoholic Patients with Nerve Electrophysiology
He Wei

404. Genetic Dissection of Pax6 Through GeneNetwork
Hong Lu, Lu Lu

405. Impact of Scan Duration on PET/CT Maximum Standardized Uptake Value Measurement
Qiuping Fan, Minggang Su, Luyi Zhou

406. 16-Slice Spiral Computer Tomography and Digital Radiography: Diagnosis of Ankle and Foot Fractures
Hanqing Zhang, Liangzhou Xu, Peng Wang, Huang Bo, Jian Liu, Xiaojun Dong, Nianzu Ye, Wang Fei, Peng Gu

407. Structural SIMilarity and Spatial Frequency Motivated Atlas Database Reduction for Multi-atlas Segmentation
Yaqian Zhao, Aimin Hao

408. Some Reflections on Undergraduate Computer Graphics Teaching
Shanshan Gao, Caiming Zhang

409. The Application of the Morris Water Maze System to the Effect of Ginsenoside Re on the Learning and Memory Disorders and Alzheimer’s Disease
Tie Hong, Shunan Liu, Liangjiao Di, Ning Zhang, Xiangfeng Wang

410. The Application of HYGEYA in Hospital’s Antimicrobial Drugs Management
Xiangfeng Wang, Xiujuan Fu, Dasheng Zhu, Yadan Chen, Tie Hong, Shunan Liu, Liangjiao Di, Ning Zhang

411. The Analysis of Wavelet De-Noising on ECG
Dongxin Lu, Qi Teng, Da Chen

412. Research of Education Training Model by Stages for College Students’ Information Literac

Keywords: Engineering, Communications Engineering, Networks, Health Informatics, Computers and Education

Author(s)
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2014
Language
en
Edition
2014
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
60 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789400776180

Similar titles