Login

He, Xingui

Computer, Informatics, Cybernetics and Applications

He, Xingui - Computer, Informatics, Cybernetics and Applications, ebook

418,10€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789400718395
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Studies on Single Observer Passive Location Tracking Algorithm Based on LMS-PF
Jing-bo He, Sheng-liang Hu, Zhong Liu

2. Novel Methods for Extending Optical Code Set for Coherent OCDMA
Chen Peng

3. A Sequential Processing Method for Converted Measurement Kalman Filters Based on Orthogonal Transform
Junlin Tian, Chengyu Fu, Tao Tang

4. Improvement of an ID-Based Threshold Signcryption Scheme
Wei Yuan, Liang Hu, Xiaochun Cheng, Hongtu Li, Jianfeng Chu, Yuyu Sun

5. Cryptanalysis of an Enhanced Event Signature Protocols for Peer-to-Peer Massively Multiplayer Online Games
Wei Yuan, Liang Hu, Hongtu Li, Jianfeng Chu

6. Design of CAN Bus and Wireless Sensor Based Vehicle Tire Pressure Monitoring System
Peng He-huan, Zheng Hong-ping, Ma Ze-yun

7. Analysis and Test of the Exposure Synchronization of the Multi-Sensor Aerial Photogrammetric Camera System
Zhuo Shi, Li Yingcheng, Qu Lei

8. Design and Application of Custom RS485 Communication Protocol
Lei Zhou, Hu Liu, Quanyin Zhu

9. Sensitivity of Neurons Exposed to AC Induction Electric Field
Xiu Wang, Jiang Wang, Yanqiu Che, Chunxiao Han, Bin Deng, Xile Wei

10. Spectra of Discrete Multi-Splitting Waveform Relaxation Methods to Determining Periodic Solutions of Linear Differential-Algebraic Equations
Xiaolin Lin, Liming Liu, Hong Wei, Yuan Sang, Yumei Wang, Ronghui Lu

11. A Low Power Limiting Amplifier Designed for the RSSI of a 5.8GHz ETC Receiver
Hang Yu, Yan Li, Wongchen Wei, Lai Jiang, Shengyue Lin, Zhen Ji

12. A 3rd order Opamp-Based Tunable Low-Pass Filter Design for Data Demodulator of a 5.8GHz ETC RF Receiver
Yan Li, Hang Yu, Shengyue Lin, Lai Jiang, Rongchen Wei, Zhen Ji

13. Sensor Fusion Using Improvement of Resampling Algorithm Particle Filtering for Accurate Location of Mobile Robot
Xiang Gao, YaPing Fu

14. Sensor Placement Modes for Smartphone Based Pedestrian Dead Reckoning
Shahid Ayub, Xiaowei Zhou, Soroush Honary, Alireza Bahraminasab, Bahram Honary

15. A New Methodology of Judging the Observability of the System
Xuehan Cheng, Yunxia Gao

16. Criteria Conditions for Generalized Strictly Diagonally Dominant Matrices
Yujing Liu, Li Guo

17. Nonlinear Retarded Integral Inequalities for Discontinuous Functions and its Applications
Wu-Sheng Wang, Zizun Li, Anmin Tang

18. Oscillatory and Asymptotic Behavior of a Second Order Nonlinear Differential Equation with Perturbation
Li Gao, Quanxin Zhang, Xia Song

19. A Expanded Binary Tree Method of Automatic River Coding and Algorithm
Ji-qiu Deng, Huang-ling Gu, Xiao-qing Luo

20. Domain-Specific Ontology Mapping Based on Common Property Collection
Bo Jiang, Yunzhao Cheng, Jiale Wang

21. Efficient Mobile Electronic Full Declaration System Based on Smart Device
Xianyu Bao, Qing Lu, Bo Zhao, Weimin Zheng, Yang Wang

22. The Predicate System Based on Schweizer–Sklar t-Norm and Its Completeness
Li Qiao-Yan, Cheng Tao

23. Providing Timely Response in Smart Car
Jie Sun, Yongping Zhang, Bobo Wang, Kejia He

24. A Study of Position Tracking Technology in Indoor Environments for Autonomous Wheelchair Driving
Sung-Min Kim, Jae-Hoon Jeong, Jung-Hwan Lee, Sung-Yun Park

25. Adaptive Regulation of a Class of Nonlinear Systems with Unknown Sinusoidal Disturbances
Pengnian Chen

26. Research on Improved Ant Colony Algorithm for TSP Problem
Xiu-juan Qiu, Ting-gui Chen

27. Research on Internet of Things Technology
Qinian Zhou, Lingling Chen, Ge Li, Zhenhao Zhang

28. Hot Topic Detection Research of Internet Public Opinion Based on Affinity Propagation Clustering
Hong Liu, Bi Wei Li

29. TTMP: A Trust-Based Topology Management Protocol for Unstructured P2P Systems
Zhiping Liao, Song Liu, Gelan Yang, Jiancun Zhou

30. Indoor Temperature and Humidity Monitoring System Based on WSN and Fuzzy Strategy
Bo Chang, Xinrong Zhang

31. Radioactive Target Detection Using Wireless Sensor Network
Tonglin Zhang

32. Optimization of Air Network Applied in the Express Based on Hub-and-Spoke Network: A Case Study of SF Express
Peng Jianliang, Si Jiandong, Bao Fuguang

33. Verification and Analysis for Ethernet Protocols with NuSMV
Yujia Ge, Xiaofei Feng, Fangcheng Tang

34. The Analysis and Modeling on Internet AS-Level Topology Based on K-Core Decomposition
Jun Zhang, Hai Zhao, Bo Yang

35. Based on Quasi-IP Address Model of Repeater Coordination
Shaohong Yan, Lihui Zhou, Hong Wang, Yan Li, Lanqian Liu, Mengyuan Chen

36. Fast Dynamic Mesh Moving Based on Background Grid Morphing
Tianjun Lin, Zhenqun Guan

37. Research on Network Congestion Control System Based on Continuous Time Model
Huang Ze

38. The Realization of OPNET and MATLAB Co-Simulation Based on HLA
Yu Zhang, Zhen Yao, Xiangming Li

39. Design and Applications of Third Party Integrated Information Security Management System
Yuefeng Fang, Xiaoyong Wang, Fei Gao

40. A Protocol for a Message System for the Tiles of the Heptagrid, in the Hyperbolic Plane
Maurice Margenstern

41. Monitoring Information System Quality: Between Reality and User Expectation at Bina Nusantara University
Anderes Gui, Cecilia Sabrina, Suryanto, Verina Kristian, Vina Margareta, Noviyanti Hadiwidjaja

42. Ordinal-Set Pair Analysis Prediction Model and Application in Liao River Basin
Jianxin Xu, Yindi Liu, Zezhong Zhang, Yanbin Li

43. Integrated RMS Layout and Flow Path Design: Modelling and a Heuristic method
Xianping Guan, Baijing Qiu, Hongbing Yang

44. Design and Implementation of Distributed Remote-Reading Water Meter Monitoring System Based on SaaS
Junjie Li, Jianjiang Cui, Lilong Jiang, Zhijie Lu, Zhenyu Tan

45. Enabling the Traceability of Web Information Access in Laboratory Management via E-CARGO Model
Bin Xu

46. An Improved GVF Snake Model Using Magnetostatic Theory
Bingyu Chen, Jianhui Zhao, Erqian Dong, Jun Chen, Yang Zhao, Zhiyong Yuan

47. Block Effect Reduction via Model Based Compressive Sensing
Jin Jianqiu, Zhang Zhiyong, Jiang Zhaoyi

48. The Design of Logistics Information Platform for the Yangtze River Delta
Peihua Fu, Xiaoli Gu

49. The Case Study for Three Kinds of Mobile Games
Quanyin Zhu, Suqun Cao, Rui Geng, Chuanchun Yu

50. New Methods of Specifying and Modeling Stochastic Concurrent Systems
Jingjing Liao, Mingzhe Wang, Fabin Guo

51. Digital Image Completion Techniques
Chao Huang, Huadong Hu, Chunxiao Liu, Caiyan Xie

52. Application of 2-D Wavelet Transform in Image Compression Based on Matlab
Shi-Gang Hu, Xiao-Feng Wu, Zai-Feng Xi

53. Fingerprint Image Preprocessing Method Based on the Continuous Spectrum Analysis
Xiaosi Zhan, Zhaocai Sun

54. A Zero-Watermarking Algorithm for Digital Map Based on DWT Domain
Yun Ling, Chuan-Feng Lin, Zhi-yong Zhang

55. A Fault-Tolerance Shortest Routing Algorithm with PDPE on (n, k)-Star Graph for NoC
Jianguo Xing, Ming Feng

56. A Robust Zero-Watermarking Algorithm for 2D Vector Digital Maps
W. Xun, H. Ding-jun, Z. Zhi-yong

57. An Efficient Non-Local Means for Image Denoising
Gang Yang, Qiegen Liu, Jianhua Luo

58. An Efficient Augmented Lagrangian Method for Impulse Noise Removal via Learned Dictionary
Qiegen Liu, Gang Yang, Jianhua Luo, Shanshan Wang

59. Motion Object Segmentation Using Regions Classification and Energy Model
Xiaokun Zhang, Xuying Zhao

60. A Digital Image Scrambling Method Based on Hopfield Neural Network
Li Tu, Xuehua Huang

61. Lattice Boltzmann Anisotropic Diffusion Model Based Image Segmentation
Qian Wu, Yu Chen, Gang Teng

62. Research on New Distributed Solution Method of Complex System Based on MAS
Weijin Jiang, F. Guo Fan, Luo Zhong

63. An Order-Searching Genetic Algorithm for Multi-Dimensional Assignment Problem
Yazhen Jiang, Xinming Zhang, Li Zhou

64. The Heuristic Algorithm of Stacking Layer for the Three-Dimensional Packing of Fixed-Size Cargoes
Wang-sheng Liu, Hua-yi Yin, Mao-qing Li

65. Research on a Novel Hybrid Optimization Algorithm Based on Agent and Particle Swarm
Weijin Jiang, Xingjun Jiang, Lina Yao

66. A Novel BCC Algorithm for Function Optimization
Jia-Ze Sun, Guo-Hua Geng, Ming-Quan Zhou, Wang Shu-Yan

67. Time–Space Hybrid Markov Model
Xin-yao Zou

68. Research on Turning Parameters Optimization Based on Genetic Algorithm
Youde Wu, Jinchun Feng

69. A Power of a Meromorphic Function Sharing 1 IM with Its Derivative
Wang Gang, Gong Dianxuan

70. The Application of Particle Swarm Optimization in Stock Prediction and Analysis
Guorong Xiao

71. Research on a Novel Distributed Multi Agent System Plan Method
Weijin Jiang, Qing Jiang, Hong Li, Yan Su

72. A Method of Object Detection Based on Improved Gaussian Mixture Model
Jiajia Sun, Yanan Lian, Yumin Tian

73. A Novel Dynamic Resource Allocation Model Based on MAS Coordination
Weijin Jiang, Luo Zhong, Yuhui Xu, Yan Su

74. Research on Comprehensive Evaluation of Classroom Teaching Quality Based on Multi-Element Connection Number
Liao Xinfei

75. Program Design of DEA Based on Windows System
Ma Zhanxin, Ma Shengyun, Ma Zhanying

76. An Incremental and Autonomous Visual Learning Algorithm Based on Internally Motivated Q Learning
Qu Xinyu, Yao Minghai, Gu Qinlong

77. Design and Implement of Information System for Water Management Based on SaaS
Lilong Jiang, Junjie Chen, Zhijie Lu, Junjie Li

78. Pulse-Based Analysis on Teaching Quality Evaluation
Aijun Zhang, Yujia Ge, Biwei Li

79. French Learning Online Platform: French Livehand
Mei Ying Lu, Chun Lai Chai, Yu Shen

80. Application of Text Data Mining to Education in Long-Distance
Jianjie Song, Hean Liu

81. Adaptive Disturbance Rejection Control of Linear Time Varying System
Dangjun Zhao, Zheng Wang, Yongji Wang, Weibing Hu

82. Nonlinear Predictive Functional Control Based on Support Vector Machine
Zhang Xin-fang, Wang Cheng-li, Su Xian-hua, Wang Qiu-jin

83. Analysis and Circuit Simulation of a New Four-Dimensional Lorenz Time-Delay Chaotic System
Cui Zhiyong, Fan Zhongkui, Cao Panjing

84. The Design of Adaptive PI Speed Controller for Permanent Magnet Synchronous Motor Servo System
Yulin Gong, Yongyin Qu

85. Application of BP Neural Network in Faults Diagnosis of Process Valve Actuator
Fukai Deng, Erqing Zhang, Qunli Shang, Shan-en Yu, Yifang He

86. Optimal Detection of Distributed Target with Fluctuating Scatterers
Tao Jian

87. Output Feedback Control for an Active Heave Compensation System
Jia-Wang Li, Tong Ge, Xu-Yang Wang

88. Models for Multiple Attribute Decision Making with Intuitionistic Trapezoidal Information
Liang Xiao-yi

89. Modeling the Risk Factors in Ergonomic Processes Using Fuzzy Logic
Prafulla Kumar Manoharan, Sanjay Jha, Bijay Kumar Singh

90. Modified Projective Synchronization of Uncertain Chaotic Systems
R. Z. Luo, Y. L. Wang, S. C. Deng

91. Multi-Agent Based Architecture Supporting Collaborative Product Lightweight Design
Zheng Liu, Fuyuan Xu, Kai Pan, Xinjian Gu, Yongwei Zhang

92. Fuzzy Controller Design with Fault Diagnosis System Condition On-line Monitor Using Neural Network
Xiaochun Lou

93. Fingerprint Orientation Template Matching Based on Mutual Information
Xuying Zhao, Xiaokun Zhang, Geng Zhao, Rong Qian, Xiaodong Li, Kejun Zhang

94. Human Action Recognition Algorithm Based on Minimum Spanning Tree
Yi Ouyang, Jianguo Xing

95. Analysis of Selvi et al.’s Identity-Based Threshold Signcryption Scheme
Wei Yuan, Liang Hu, Hongtu Li, Jianfeng Chu

96. Analysis of an Authenticated 3-Round Identity-Based Group Key Agreement Protocol
Wei Yuan, Liang Hu, Hongtu Li, Jianfeng Chu

97. Research on ECC Digital Certificate in ATN
Wu Zhijun, Lang Jihai, Huang Jun

98. A Robust Method Based on Static Hand Gesture Recognition for Human–Computer Interaction Under Complex Background
Xingbao Meng, Jing Lin, Yingchun Ding

99. Research on Privacy Preserving Based on K-Anonymity
Xiao-ling Zhu, Ting-gui Chen

100. Existential Forgery Attack Against One Strong Signature Scheme
Zhengjun Cao, Qian Sha

101. Improved Min-Sum Decoding Algorithm for Moderate Length Low Density Parity Check Codes
Waheed Ullah,   Jiangtao, Yang FengFan

102. Cryptanalysis of an Authentication Protocol for Session Initiation Protocol
Qi Xie, Mengjie Bao, Haijun Lu

103. A Cognitive Model in Biomimetic Pattern Recognition and its Applications
Xiao Xiao, Xianbao Wang, Sunyuan Shen, Shoujue Wang

104. One Way to Enhance the Security of Mobile Payment System Based on Smart TF Card
Xiaoning Jiang, Xiping Wang, Yihao Huang

105. Localization on Discrete Grid Graphs
Anna Gorbenko, Vladimir Popov, Andrey Sheka

106. The Research of Chinese Q&A System Based on Similarity Algorithm
Liu Zhen, Xiao Wenxian, Wan Wenlong, Yulan Li

107. A Model-Driven Method for Service-Oriented Modeling and Design Based on Domain Ontology
Ying Zhang, Xiaoming Liu, Zhixue Wang, Li Chen

108. Design of Three-Dimensional Garage Monitoring System Based on WinCC
Wenzhe Qi, Yanmei Yang, Lingping Shi, Yafei Liu, Jianjun Meng

109. A Hybrid Modeling Method for Service-Oriented C4ISR Requirements Analysis
Ying ZHANG, Xiaoming Liu, Zhixue Wang, Li Chen

110. Study on Normalized Operation of Internet Drugs Market
Feng Chen, Ying Lu, Bin Dun, Ming Lu

111. Study on Accounting Shenanigan in Universities Using Improved Game Theory
Jinfang Zhao

112. Improved Iterative Decoding Algorithm for Turbo Codes
Zhenchuan Zhang, Jiang Nana

113. Financial Evaluation of the Listed Companies Based on Statistical Analysis Methods
Guofu zhang

114. Research of the Timer Granularity Based on Linux
Geng Qingtian, Jiang Nan, Zhao Hongwei, Liu Junling

115. A New Software to Realize the Optimization of City Sound-Planning
Ji Qing

116. Automatic Classification and Recognition of Particles in Urinary Sediment Images
Yan Zhou, Houkui Zhou

117. Ultrasound Strain and Strain Rate Imaging of the Early Sage of Carotid Artery with Type 2 Diabetes Mellitus
Cun Liu, Yanling Zheng, Yuanliu He, Hongxia Xu, Juan Su, Lili Zhang, Xiaohong Zhou, Changchun Liu

118. Rate Control for Multi-View Video Coding Based on Statistical Analysis and Frame Complexity Estimation
Qiaoyan Zheng, Mei Yu, Gangyi Jiang, Feng Shao, Zongju Peng

119. Time-Consistent Preprocessing of Depth Maps for Depth Coding in 3DTV
Fengfei Sun, Mei Yu, Sheng-liang Hu, Feng Shao, Zongju Peng, Fucui Li

120. A Mixture of Gaussian-Based Method for Detecting Foreground Object in Video Surveillance
Xun Wang, Jie Sun, Hao-Yu Peng

121. Video Deformation Based on ASM
Xiaofei Feng, Yujia Ge

122. An Enhanced Hybrid Image Watermarking Algorithm Using Chaotically Scrambled Technology
Niansheng Cheng

123. A Digital Watermarking Technology Based on Wavelet Decomposition
Song Yijun, Yang Gelan

124. An Improved Rate Control Algorithm of H.264/AVC Based on Human Visual System
Meifeng Liu, Ling Lu

125. Contour Lines Extraction from Color Scanned Topographical Maps with Improved Snake Algorithm
Huali Zheng, ZhouWei Guo

126. The Aberration Characteristics of Wave-front Coding System for Extending the Depth of Field
Zhang Rong-fu, Wang Liang-liang, Zhou Jinbo

127. Two Improved Nearest Neighbor Search Algorithms for SPH and Their Parallelization
Zheng Dequn, Wu Pin, Shang Weilie, Cao Xiaopeng, Zhang Xia, Chen Wei

128. Comprehensive Evaluation of TPL Using Genetic Projection Pursuit Model with AHP in Supply Chain
Fuguang Bao, Jiandong Si, Lei Zhang, Ertian Hua

129. A Modified PID Tunning Fitness Function Based on Evolutionary Algorithm
Xiao Long Li, Dong Liu

130. Analysis of Convergence for Free Search Algorithm in Solving Complex Function Optimization Problems
Lu Li, Zihou Zhang, Xingyu Wang

131. Design of FH Sequences with Given Minimum Gap Based on Logistic Map 1
Wan Youhong, Li Jungang

132. Practical Criteria for Generalized Strictly Diagonally Dominant Matrices
Yujing Liu, Jie Xu, Li Guo

133. Research on New Rural Information Service Model of Agricultural Industrial Chain
Hai-han Yang, Xing-xia Shuai, Chun-hua Ju, Tie-zhu Zhang

134. Reliability Evaluation Algorithm for Distribution Power System
Jianghua Li, Juan Hu

135. State-of-the-Art Line Drawing Techniques
Lei Li, Yongqiang Zhou, Chunxiao Liu, Yingying Xu, Jie Fu

136. The Cooperation and Competition Mechanism of Supply Chain Based on Evolutionary Game Theory
Peng Yang, Fu Pei-Hua

137. A Method of Function Modeling Based on Extenics
Jing Zhang, Ping Jiang, Jiaqi Wang, Runhua Tan, Yang Yang

138. Application of MCR-ALS Computational Method for the Analysis of Interactions Between Copper Ion and Bovine Serum Albumin
Zhu Xin-feng, Wang Jian-dong, Li Bin

139. Self-Learning Algorithm for Visual Recognition and Object Categorization for Autonomous Mobile Robots
Anna Gorbenko, Vladimir Popov

140. Time-complexity of the Algorithm for Physical Ability Test
Feng Qiming

141. A Distributed Keyword Search Algorithm in XML Databases Using MapReduce
Yun Ling, Guangjian Xu

142. A Combined Data Mining Method and Its Application in Water Quality Trends Analysis
Ji-Min Wang, Ding-Sheng Wan, Yue-Long Zhu, Shi-Jin Li

143. Model of Enterprise Innovation Based on Data Warehousing
Jianwei Guo, Bingru Yang, Guangyuan Li, Nan Ma

144. Classifying Imbalanced Dataset Using Local Classifier Fusion
Tong Liu, Weijian Ni, Yongquan Liang

145. Access Frequency Based Energy Efficiency Optimization in Data Centers
Jie Wang, Yangang Cai, Chunxiao Liu, Jiabin Luo, Xinyi Ding

146. Application of Data Mining Technology in Jewelry Design
Cen Qin

147. Logic Algebra Method for Solving Theoretic Problems of Relational Database
Zhang YiShun, Ju ChunHua

148. Design History Knowledge Management System Based on Product Development Process Management and Its Implementation
Peisi Zhong, Jiandong Song, Mei Liu, Xueyi Li, Shuhui Ding

149. The Application of Series Importance Points (SIP) Based Partition Method on Hydrological Data Processing
Haixiong Chen

150. A Novel PSO k-Modes Algorithm for Clustering Categorical Data
Lu Mei, Zhao Xiang-Jun

151. An Analysis of Influential Factors of Human Resource Allocation in Local Taxation System and the Modeling Approaches
Peiling Chen, Tian Yi

152. Classification Learning System Based on Multi-Objective GA and Frigid Weather Forecast
Zhang Hongwei, Xu Jingxun, Zou Shurong

153. Empirical Analysis on Choice of Payment Terms in Foreign Capital Acquiring State-Owned Enterprise
Ling Liu, Jingru Wu

154. An Integrated Application of Tourism Planning Based on Virtual Reality Technology and Indicator Assessment
Yan Zhang, Xun Zhang

155. A Context Information Management Model for Tour Mobile E-commerce
Szemin Wong, Dongsheng Liu

156. Quantitative Quality Evaluation and Improvement in Incremental Financial Software Development
Bin Xu, Meng Chen, Cun Liu, Juefeng Li, Qiwei Zhu, Aleksander J. Kavs

157. Study on Internet Drug Market Access Management
Ying Lu, Bin Dun, Feng Chen, Ming Lu

158. Study on the Real-Name System Technology for the Ontology of Internet Medicine Market
Bin Dun, Ying Lu, Feng Chen, Ming Lu

159. The Combined Stock Price Prediction Model Based on BP Neural Network and Grey Theory
Yulian Fei, Junjun Xiao, Ying Chen, Weiwei Cao

160. Multivariate Curve Resolution with Elastic Net Regularization
Zhu Xin-feng, Wang Jian-dong, Li Bin

161. Research about Exoskeleton’s Reference Trajectory Generation Based on RBF Neural Network
Shaowu Dai, Shuangming Li, Zhiyong Yang

162. The Application of Digital Archives Classification with Progressive M-SVM to Wisdom School Building
Xiaobo Tao

163. Economic Growth Differential Model and Short-Term Economic Growth Momentum
Fan Decheng, Liu Kan

164. A Study of Leading Industries Selection in Comprehensive Cities based on Factor Analysis
Faming Zhang
, Zhaoqing Ye

165. A Programme-Oriented Algorithm to Compute Ord(f(x))
Lihua Liu, Zhengjun Cao

166. Finding the Academic Collaboration Chance in Open Research Community
Bin Xu, Huanyu Zhou, Weigang Chen, Yujia Ge

167. Analysis of Competition and Cooperation of Ningbo-Zhoushan Port and Shanghai Port
Peihua Fu, Yangfei Chen

168. The Study About Long Memory and Volatility Persistence in China Stock Market Based on Fractal Theory and GARCH Model
Liu Cheng, Liu Jiankang, He Guozhu

169. Research on Home-Textile Enterprise-Oriented Comprehensive Management Integration Platform and Its Application
Penghui Zhan, Zailin Lu, Renwang Li, Zhigang Bao, Qian Yin, Yongxian Chen

170. Location-Aware Elderly Personal Safety Checking in Smart Home
Bin Xu, Zepeng Hu, Peiyou Han, Yujia Ge

171. Research on Maximum Benefit of Tourist Enterprises Based on the Influence of Scenic Spot Ticket Discount Amount
Li Jian, Han Na, Shu Bo

172. A Fuzzy Multi-Criteria Group Decision Making Approach for Hotel Location Evaluation and Selection
Santoso Wibowo, Hepu Deng

173. Using Online Self-Adaptive Clustering to Group Web Documents
Noel Catterall

174. An Order-Based Taxonomy for Text Similarity
Yi Feng

175. Distributed Intrusion Detection System Using Autonomous Agents Based on DCOM
Yujia GE, Xiaofei Feng, Aijun Zhang

176. A Method for Uncertain Linguistic Multiple Attribute Decision Making and its Application
Xiao-yi Liang

177. Web2.0 Environment of Personal Knowledge Management Applications
Jie Fang, Liqun Gong

178. Semantic Web and Its Applications
WenYing Guo

179. A Semantics-Based Web Service Matching Framework and Approach
Bo Jiang, Tao He, Jiale Wang

180. Using Integrated Technology to Achieve Three-Dimensional WebGIS System in Park Planning
Hu Lemin, Wu Qianhong, Yang Li, Cheng Chuanzhou

181. Hierarchical Base-k Chord Based on Semantic Networks
Huayun Yan, Deqian Xue

182. Enterprises Application Integration Framework Based on Web Services and its Interfaces
Zhangbing Li, Wujiang Che, Jianxun Liu

183. The Automatic Classification 3D Point Clouds Based Associative Markov Network Using Context Information
Gang Wang, Ming Li, TingTing Zhou, Longgang Chen

Keywords: Engineering, Communications Engineering, Networks, Information Systems and Communication Service, Software Engineering/Programming and Operating Systems

Author(s)
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2012
Language
en
Edition
1
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
30 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789400718395

Similar titles