Login

Aescht, Erna

Romeis Mikroskopische Technik

Aescht, Erna - Romeis Mikroskopische Technik, ebook

66,75€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783827422545
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Mikroskopische Verfahren
Erna Aescht, Simone Büchl-Zimmermann, Anja Burmester, Stefan Dänhardt-Pfeiffer, Christine Desel, Christoph Hamers, Guido Jach, Manfred Kässens, Josef Makovitzky, Maria Mulisch, Barbara Nixdorf-Bergweiler, Detlef Pütz, Bernd Riedelsheimer, Frank Boom, Rainer Wegerhoff, Ulrich Welsch

2. Präparationsmethoden
Erna Aescht, Simone Büchl-Zimmermann, Anja Burmester, Stefan Dänhardt-Pfeiffer, Christine Desel, Christoph Hamers, Guido Jach, Manfred Kässens, Josef Makovitzky, Maria Mulisch, Barbara Nixdorf-Bergweiler, Detlef Pütz, Bernd Riedelsheimer, Frank Boom, Rainer Wegerhoff, Ulrich Welsch

3. Färbungen
Erna Aescht, Simone Büchl-Zimmermann, Anja Burmester, Stefan Dänhardt-Pfeiffer, Christine Desel, Christoph Hamers, Guido Jach, Manfred Kässens, Josef Makovitzky, Maria Mulisch, Barbara Nixdorf-Bergweiler, Detlef Pütz, Bernd Riedelsheimer, Frank Boom, Rainer Wegerhoff, Ulrich Welsch

4. Präparationstechniken und Färbungen von Speziellen Geweben
Erna Aescht, Simone Büchl-Zimmermann, Anja Burmester, Stefan Dänhardt-Pfeiffer, Christine Desel, Christoph Hamers, Guido Jach, Manfred Kässens, Josef Makovitzky, Maria Mulisch, Barbara Nixdorf-Bergweiler, Detlef Pütz, Bernd Riedelsheimer, Frank Boom, Rainer Wegerhoff, Ulrich Welsch

5. Präparationstechniken und Färbungen von Pflanzengewebe für die Lichtmikroskopie
Erna Aescht, Simone Büchl-Zimmermann, Anja Burmester, Stefan Dänhardt-Pfeiffer, Christine Desel, Christoph Hamers, Guido Jach, Manfred Kässens, Josef Makovitzky, Maria Mulisch, Barbara Nixdorf-Bergweiler, Detlef Pütz, Bernd Riedelsheimer, Frank Boom, Rainer Wegerhoff, Ulrich Welsch

6. Präparationstechniken und Färbungen von Protozoen und Wirbellosen für die Lichtmikroskopie
Erna Aescht, Simone Büchl-Zimmermann, Anja Burmester, Stefan Dänhardt-Pfeiffer, Christine Desel, Christoph Hamers, Guido Jach, Manfred Kässens, Josef Makovitzky, Maria Mulisch, Barbara Nixdorf-Bergweiler, Detlef Pütz, Bernd Riedelsheimer, Frank Boom, Rainer Wegerhoff, Ulrich Welsch

7. Cytogenetik
Erna Aescht, Simone Büchl-Zimmermann, Anja Burmester, Stefan Dänhardt-Pfeiffer, Christine Desel, Christoph Hamers, Guido Jach, Manfred Kässens, Josef Makovitzky, Maria Mulisch, Barbara Nixdorf-Bergweiler, Detlef Pütz, Bernd Riedelsheimer, Frank Boom, Rainer Wegerhoff, Ulrich Welsch

8. Enzymhistochemie
Erna Aescht, Simone Büchl-Zimmermann, Anja Burmester, Stefan Dänhardt-Pfeiffer, Christine Desel, Christoph Hamers, Guido Jach, Manfred Kässens, Josef Makovitzky, Maria Mulisch, Barbara Nixdorf-Bergweiler, Detlef Pütz, Bernd Riedelsheimer, Frank Boom, Rainer Wegerhoff, Ulrich Welsch

9. Immunlokalisation
Erna Aescht, Simone Büchl-Zimmermann, Anja Burmester, Stefan Dänhardt-Pfeiffer, Christine Desel, Christoph Hamers, Guido Jach, Manfred Kässens, Josef Makovitzky, Maria Mulisch, Barbara Nixdorf-Bergweiler, Detlef Pütz, Bernd Riedelsheimer, Frank Boom, Rainer Wegerhoff, Ulrich Welsch

10.
in situ-Hybridisierung
Erna Aescht, Simone Büchl-Zimmermann, Anja Burmester, Stefan Dänhardt-Pfeiffer, Christine Desel, Christoph Hamers, Guido Jach, Manfred Kässens, Josef Makovitzky, Maria Mulisch, Barbara Nixdorf-Bergweiler, Detlef Pütz, Bernd Riedelsheimer, Frank Boom, Rainer Wegerhoff, Ulrich Welsch

11. Tissue-Printing
Erna Aescht, Simone Büchl-Zimmermann, Anja Burmester, Stefan Dänhardt-Pfeiffer, Christine Desel, Christoph Hamers, Guido Jach, Manfred Kässens, Josef Makovitzky, Maria Mulisch, Barbara Nixdorf-Bergweiler, Detlef Pütz, Bernd Riedelsheimer, Frank Boom, Rainer Wegerhoff, Ulrich Welsch

12. Reporterproteine
Erna Aescht, Simone Büchl-Zimmermann, Anja Burmester, Stefan Dänhardt-Pfeiffer, Christine Desel, Christoph Hamers, Guido Jach, Manfred Kässens, Josef Makovitzky, Maria Mulisch, Barbara Nixdorf-Bergweiler, Detlef Pütz, Bernd Riedelsheimer, Frank Boom, Rainer Wegerhoff, Ulrich Welsch

13. Qualitative und Quantitative Analyse in der Mikroskopie
Erna Aescht, Simone Büchl-Zimmermann, Anja Burmester, Stefan Dänhardt-Pfeiffer, Christine Desel, Christoph Hamers, Guido Jach, Manfred Kässens, Josef Makovitzky, Maria Mulisch, Barbara Nixdorf-Bergweiler, Detlef Pütz, Bernd Riedelsheimer, Frank Boom, Rainer Wegerhoff, Ulrich Welsch

14. Arbeitsschutz und Sicherheit im histologischen Labor
Erna Aescht, Simone Büchl-Zimmermann, Anja Burmester, Stefan Dänhardt-Pfeiffer, Christine Desel, Christoph Hamers, Guido Jach, Manfred Kässens, Josef Makovitzky, Maria Mulisch, Barbara Nixdorf-Bergweiler, Detlef Pütz, Bernd Riedelsheimer, Frank Boom, Rainer Wegerhoff, Ulrich Welsch

Keywords: Life Sciences, Microbiology, Cell Biology, Zoology, Plant Sciences, Imaging / Radiology, Biomedical Engineering

Similar titles