Login

Chen, Jiamiao

Ultra-high Voltage AC/DC Power Transmission

Chen, Jiamiao - Ultra-high Voltage AC/DC Power Transmission, ebook

421,50€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783662545751
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

Part I. Overview

1. Development of UHV Power Transmission
Ke Sun, Dongju Wang, Sha Li, Haifeng Qiu

2. Development of UHV Power Transmission in China
Ke Sun, Shichao Yuan, Yuting Qiu

3. Analysis on System Characteristics and Economy of UHV Power Transmission
Guang Chen, Hao Zhou, Jiyuan Li, Jingzhe Yu

Part II. Alternating Current

4. Power Frequency Overvoltage of UHV Power Transmission Lines
Hao Zhou, Qiang Yi, Sha Li, Jingzhe Yu

5. Secondary Arc Current of UHVAC System
Qiang Yi, Hao Zhou, Sha Li

6. Switching Overvoltage of UHVAC Systems
Rongrong Ji, Hao Zhou, Xiujuan Chen

7. Very Fast Transient Overvoltage of UHVAC System
Yang Li, Guoming Ma, Hao Zhou

8. Lightning Protection of UHVAC System
Bincai Zhao, Hao Zhou, Yuchuan Han, Jingzhe Yu

9. Insulation Coordination of UHV Substations
Fei Su, Hao Zhou, Yang Li

10. Insulation Coordination of UHVAC Transmission Lines
Hao Zhou, Fei Su, Jingzhe Yu

11. UHVAC Electrical Equipment
Xiande Hu, Yang Li, Xiujuan Chen

12. UHV Power Frequency Electromagnetic Induction
Baoju Li, Jidong Shi, Yijing Su

13. Electromagnetic Environment of UHVAC System
Xiao Zhang, Haiqing Lu, Yang Shen, Chuan He

14. Principles and Configurations of UHVAC Protection
Laqin Ni, Jiyuan Li, Zhiyong Qiu

Part III. Direct Current

15. Basic Information and Calculation of Main Parameters for UHVDC Transmission System
Yang Shen, Xilei Chen, Yuting Qiu

16. Switching Overvoltage of UHVDC System
Dongju Wang, Hao Zhou, Jiyuan Li

17. Lightning Overvoltage of UHVDC Transmission System
Pan Dai, Hao Zhou, Bincai Zhao

18. Insulation Coordination of UHVDC Converter Station
Xilei Chen, Hao Zhou, Xu Deng

19. Insulation Coordination of UHVDC Transmission Line
Jidong Shi, Hao Zhou, Xu Deng

20. Overvoltage Characteristics and Insulation Coordination of UHVDC Converter Valves
Kunpeng Zha, Xiaoguang Wei, Jie Liu

21. UHVDC Electrical Equipment
Xu Deng, Anwen Xu, Yuting Qiu

22. Electromagnetic Environment of UHVDC System
Yiru Wan, Xiao Zhang, Jiyuan Li

23. Comparison of Overvoltage and Insulation Coordination of±800kV and±1100kV UHVDC Systems
Wenqian Qiu, Hao Zhou, Dongju Wang

24. Principles and Configurations of UHVDC Protection
Taoxi Zhu

Part IV. Design

25. Design of Ultra-High-Voltage Alternating Current (UHVAC) Substation
Feng Qian, Wenqian Qiu, Jian Ding, Chunxiu An, Hongbo Liu, Jianhua Chen, Yang Shen

26. Design of UHVDC Converter Station
Zhichao Zhou, Xiaofei Ding, Wenqian Qiu, Jianhua Chen, Chunxiu An, Sheng Liu

27. Design of Ultra-High-Voltage Alternating Current (UHVAC) Power Transmission Lines
Jiamiao Chen, Wenqian Qiu, Feng Pan, Gang Song

28. Design of UHVDC Transmission Lines
Jiamiao Chen, Wenqian Qiu, Jia Tao, Yong Guo, Jianfei Chen

Keywords: Energy, Energy Systems, Power Electronics, Electrical Machines and Networks, Energy Technology

Editor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2018
Language
en
Edition
1
Series
Advanced Topics in Science and Technology in China
Page amount
34 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783662545751
Printed ISBN
978-3-662-54573-7

Similar titles