Login

Liang, Qilian

Proceedings of the 2015 International Conference on Communications, Signal Processing, and Systems

Liang, Qilian - Proceedings of the 2015 International Conference on Communications, Signal Processing, and Systems, ebook

421,50€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783662498316
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

Part I. Heterogeneous Networks

1. An Enhanced Cost Efficient Resource Scheduling Algorithm for Dense Heterogenous Networks
Fudong Yang, Xiaodong Ji, Lei Li

2. A Heterogeneous Ship Formation Network Selection Algorithm Based on Service Level and Load Balance
Xubin Yang, Wenqiang Zhang, Xinrong Wu, Lei Zhu, Xiang Zheng

3. Stackelberg Game-Based Dynamic Spectrum Access Scheme in Heterogeneous Network
Yunfeng Liao, Yong Chen, Aiwei Sun, Jianzhao Zhang

4. Distributed Estimation in Heterogeneous Sensor Networks Using Principal Component Analysis
Liang Han, Saichao Li, Jiasong Mu

5. An Adaptive Energy-Efficient Optimization Scheme in Future Massive MIMO HetNets
Na Chen, Songlin Sun, Junshi Xiao

6. Signals Reconstruction in Heterogeneous Sensor Network with Distributed Compressive Sensing
Chengchen Mao, Fangqi Zhu, Huaiyuan Liu, Jing Liang

7. Analysis for the Enhanced Cell Reselection Mechanism in Heterogeneous Wireless System
Xinran Zhang, Songlin Sun

Part II. Ad Hoc and Short Range Networks

8. Energy Dissipation Balance Scheme in Dynamic Ad Hoc Networks
Yuheng Fang, Jianyi Shi, Zhuo Sun, Song Kong, Sese Wang

9. Research and Design of Monitoring Smog System Based on Wireless Intelligent Network
Yanping Wu, Jincheng Wu, Jian Chen, Yingjie Wang, Yongyue Yang, Xin Lu, Qiufang Yu

10. Optimal Cooperation Strategy in Cognitive Relay Networks with Energy Harvesting
Kaiqiang Yan, Guochun Ren, Jin Chen, Guoru Ding, Huidong Liu

11. Improving the End-to-End Delay in Cognitive Radio Ad Hoc Networks
Jing Gao

12. A Design on Monitoring Data Acquisition System Based on ZigBee Sensor Network for Unconventional Gas Wells
Zhiguo Li, Shubin Wang, Dongyu Liu, Junfei Chang, Yanhong Ge

13. Nearest Access Routing Algorithm for the ZigBee Network in 5G Environment
Jiasong Mu, Shu Jiang

14. Optimal Relay Placement for WSN-Based Home Health Monitoring System
Yanjun Li, Chung Shue Chen, Jianhui Zhang, Kaikai Chi

Part III. Radar and Sonar Networks, Radar Signal Processing

15. A Multi-hop Acknowledgment Technique Based on Network Coding for Underwater Acoustic Communication
Danfeng Zhao, Xiangyu Song, Guiyang Lun

16. An Envelope Alignment Method for Terahertz Radar ISAR Imaging of Maneuvering Targets
Tong Liu, Zongjie Cao, Rui Min

17. Terahertz Radar for Imaging Spinning Space Debris
Xu Yang, Zongjie Cao, Rui Min

18. Cluster-Head Election Using Fuzzy Logic Systems in Radar Sensor Networks
Yaoyue Hu, Huaiyuan Liu, Jing Liang

19. Raw Data Reduction for Synthetic Aperture Based on SVD-QR
Na Wu, Qilian Liang

20. A Novel Artificial Bee Colony Algorithm for Radar Polyphase Code Design
Xiu Zhang, Xin Zhang

21. A New Rain/Snow Clutters Suppression Algorithm for Ship Navigational Radar
Zengshan Tian, Shuang Li, Zhengwu Yuan

22. Interferometric Phase Error Correction for Ka-Band InSAR via BP
Danni Xuan, Jun Shi, Daiqi Shi, Shunjun Wei, Xiaoling Zhang

23. SAR Image De-noising Based on Generalized Non-local Means in Non-subsample Shearlet Domain
Liu Shuaiqi, Geng Peng, Shi Mingzhu, Fang Jing, Hu Shaohai

24. A Global Routing Algorithm Based on Physical Depth for Abnormal Data in Radar Sensor Networks
Jiasong Mu, Liang Han

Part IV. Spectrum Access and Optimization

25. Carrier Frequency Offset Estimation Based on Compressed Sensing: A Preliminary Study
Chaojin Qing, Xin Tong, Yi Guo, Xi Cai, Mintao Zhang, Ling Xia

26. A Stackelberg Game Spectrum Sharing Scheme in Cognitive Radio-Based Heterogeneous Wireless Sensor Networks
Songlin Sun, Na Chen, Junshi Xiao, Tao Tian

27. Research on Maximal Weighted Independent Set-Based Graph Coloring Spectrum Allocation Algorithm in Cognitive Radio Networks
Yuanyuan Bao, Shubin Wang, Bingxin Yan, Kun Liu, Fangfang Meng

28. Hybrid Full-/Half-Duplex Relaying in Cognitive Networks
Zhi Lin, Yueming Cai, Weiwei Yang, Wendong Yang

29. Low-SNR Energy Detection Based on Relevance in Power Density Spectrum
Xuemeng Wang, Tao Peng, Wenbo Wang

30. A Comprehensive Framework to Evaluate the Utilization of Spectrum Resource
Sun Jian, Jinnan Zhang

Part V. Interference Alignment

31. Internetwork Interference Avoidance Mechanism for WBAN Based on Nested-Complex-Superframe Structure
Boya Zhang, Weixia Zou, Feng Wei, Ting Jiang

32. On Gradient Ascend for Single Data Stream Multifrequency Channel Interference Alignment
Guanglong Du, Weixia Zou, Zheng Zhou

33. A New Distributed Interference Alignment Technology Scheme Under the Condition of Partial Interference Alignment
Weixia Zou, Tiefei Wang, Chao Xu

34. CFO Estimation with Model-Based CoSaMP Over Flat Fading Channel
Chaojin Qing, Xin Tong, Yi Guo, Xi Cai, Mintao Zhang, Ling Xia

35. Modeling and Analyzing Electromagnetic Interference Signal in Complex Battlefield Environments
Chuntong Liu, Rongjing Wu, Zhenxin He, Xiaofeng Zhao, Hongcai Li, Pengzhi Wang

Part VI. Wireless Communication

36. An 8-Cycle Construction Scheme for Latin Square LDLC
Zhao Dan-feng, Xie Feng

37. DME Pulse Interference Suppression Based on WRELAX for GPS L5 Signal
Wei Fang, Jie Li

38. Multi-stack Decoding of Polar Codes
Dongsheng Wu, Qingshuang Zhang, Yingxian Zhang

39. STDMA for Inter-satellite Communication in Low Earth Orbit
Hailong Kang, Xiujie Jiang, Weiming Xiong

40. DME Interference Mitigation Algorithm Based on Signal Separation Estimation Theory for GPS L5
Jie Li, Wei Fang

41. Wireless Video Transmission Optimization Based on Error Resilience and Unequal Packet Loss
Haiyun Sun, Yumei Wang, Yu Liu

42. A Scheme Against Spectrum Sensing Data Falsification Attacks Based on Improved Energy Detection Algorithm
Kaixuan Du, Xiaodi Han, Lexin Yu

43. NOMA Based on User Grouping and Multiple Layer Modulation
Sicong Qu, Zhongwei Si, Zhiqiang He, Kai Niu

Part VII. Millimeter Wave, UWB and Terahertz Technology

44. Performance Analysis and Comparison of CFAR Methods for FOD Detection in Airport Runway Environment
Zhongjin Zhang, Yuguo Wang, Qi Zhong, Huaqiong Li, Xuelian Yu

45. Clutter Simulation for FOD Detection in Airport Runway Environment
Zhongjin Zhang, Yuguo Wang, Huaqiong Li, Qi Zhong

46. Integrated Narrow Band and UWB Reconfigurable Antenna
Jian Wu, Jian-Feng Pang, Wen-Xiang Cai, Ya-Hua Ran, Jiang-Jiang Li

47. On the Spatial Modulation for 60GHz Millimeter Wave Communications with Nonlinear Distortions
Xuebin Lin, Tiehong Tian, Chenglin Zhao, Bin Li

48. 3D-Beamforming Codebook Design Based on Reduced-Dimension and Decomposition for Millimeter-Wave Communications
Weixia Zou, Longfei Wang, Chao Guo, Guanglong Du, Zhaoxia Song

49. An Experimental Low-Complexity Noncoherent Ultra-Wideband Ranging System
Xinxin Zhu, Yue Wang, Yuling Guo, Jiayu Chen, Na Li, Bin Zhang

50. The Optimization of Terahertz Collimating Lens
Wang Guangzhen, Hou Yu

51. An Improved STFT Approach in Foliage Target Detection of UWB Radar Sensor Networks
Na Wu, Qilian Liang

Part VIII. Localization and Tracking

52. Effect of Inaccurate Range Measurements on Hybrid TOA/RSS Linear Least Squares Localization
Xinxin Zhu, Yue Wang, Yuling Guo, Jiayu Chen, Na Li, Bin Zhang

53. The Real-Time Target Tracking Algorithm Based on Improved Template Matching and its Hardware Implementation
Daqun Li, Jie Guo, Tingfa Xu

54. A Novel NLOS Mobile Node Localization Method in Wireless Sensor Network
Xiaosheng Yu, Nan Hu, Ming Xu, Meichen Wu

55. Design and Development of Positioning System of Cable Trench Based on VLC+PLC
Hui Fan, Shuaihua Li, Liang Meng, Xiao Yang, Peng Luo

56. A Novel Solution for the Optimal Deployment of Readers in Passive RFID Location System
Weiguang Shi, Xiaodi Han, Kaixuan Du, Jianxiong Li

57. Algorithm for Optimal Placement of Cooperative Nodes in 2D TOA Cooperative Localization System
Weiguang Shi, Xin Feng, Xiaoli Qi

58. Path Matching Indoor Positioning with WiFi Signal Strength
Sheng Su, Haijie Yu, Gaoli Zhang

Part IX. Pattern Recognition

59. Anomaly Detection in Big Data with Separable Compressive Sensing
Wei Wang, Dan Wang, Shu Jiang, Shan Qin, Lei Xue

60. Ground-Based Cloud Classification Using Pyramid Salient LBP
Zhong Zhang, Yue Zhang, Shuang Liu

61. A Global Fast Fourier Transform Method for Target Recognition
Guang Zhu

62. Ground-based Cloud Detection: A Comprehensive Study
Shuang Liu, Zhong Zhang

63. Scene Text Detection with Adaptively Weighted Descriptors in Opponent Color Space
Yao Jiang, Aiwen Jiang, Mingwen Wang

64. Learning Representations for Steganalysis from Regularized CNN Model with Auxiliary Tasks
Yinlong Qian, Jing Dong, Wei Wang, Tieniu Tan

65. An Adaptive Ensemble Classifier for Steganalysis Based on Dynamic Weighted Fusion
Xikai Xu, Jing Dong, Wei Wang, Tieniu Tan

66. Technology of SCL Configuration File Content Difference Detection
Lei He, Ming Wei, Kun Wu

67. Discrimination of Three-Dimensional Fluorescence Spectra of PAHs Mixture Using Parallel Factor Analysis
Guimei Dong, Renjie Yang, Yanrong Yang, Yaping Yu, Xiaotong Yang

Part X. Image and Video Processing

68. Signal Sensing with Sub-Nyquist Cyclic Feature
Sese Wang, Zhuo Sun, Weichen Zhao, Xuantong Chen, Haiwen Luo

69. A Novel Image Encryption Algorithm Based on Multiple Chaotic Systems and Self-adaptive Model
Chengqi Wang, Xiao Zhang, Zhiming Zheng

70. Smoggy Environment Recognition by Combining Infrared and Visible Images
Lujia Wang, Ying Tong, Zeng Liu, Jin Chen, Meili Zhou, Hengxin Liu, Ji Zhang

71. Human Eye Detection via Sparse Representation
Chunning Meng, Taining Zhang

72. Infrared and Visible Image Fusion Based on Tetrolet Transform
Xin Zhou, Wei Wang

73. Image Quality Assessment via Adaptive Pooling
Zhong Zhang, Shuang Liu, Ao Li

74. Human Abnormal Behavior Detection Based on RGBD Video’s Skeleton Information Entropy
Ziyang Bian, Tingfa Xu, Chang Su, Xuan Luo

75. Image Restoration Using the Alternation Direction Method Based on the Gradient Cepstrum Analysis PSF Estimation Strategy
Mingzhu Shi

76. Image Denoising via Modified Multiple-Step Local Wiener Filter and Quaternion Wavelet Transform
Xiaobo Zhang

77. Adaptive Multiscale Block Compressed Sensing with Texture Information and Orientation Estimation
Donghong Gao, Haixia Wu, Wei Gao

78. A Robust Tracking Combined with Texture Feature and Background-Weighted Color Histogram
Liang Chen, Qingquan Huang, Liang Pang, Fenglong Su

Part XI. Biological and Medical Signal Processing

79. Throat Polyp Detection Based on the KPCA and Neural Network Pattern Recognition
Wei Wang, Shan Qin, Shu Jiang, Dan Wang, Lei Xue

80. Dielectric Property Study of Bacillus cereus Spores at Microwave Frequency Region
Haiyun Wu, Yong Wei, Xiaoying Guo, Hua Liu, Ruokui Chang, Huiyong Shan, Yueming Zuo

81. Improving Consensus Hierarchical Clustering Framework
Ashis Kumer Biswas, Baoju Zhang, Xiaoyong Wu, Jean X. Gao

Part XII. Circuit Processing System and System Design

82. A Resistor Loaded Bow-Tie Antenna Fed by Gaussian Pulse
Jun Zheng, Jia-Wei Li, Ning-Ning Yan

83. A Cavity-Backed Time-Domain Oval Dipole Antenna Designed for Application in Anti-stealth Radar
Jun Zheng, Ya-Hua Ran, Zhi Liu, Yi Wang

84. Improvement of Errors-and-Erasures Algorithm for JTIDS
Zengshan Tian, Liang Li, Mu Zhou, Wei He

85. An X Band 40W High Power Amplifier Based on Internally Matched
Zhengbo Yang, Fei Liang, Ping Yang, Jing Liu

86. A Virtualization Testbed Framework for Networked Information System
Lixin Zhu, Shuanghua Zhu

87. Fixed-Frequency Sliding Mode Control of Buck Converter Based on Differential Geometry Theory
Li Kai, Li Jianbing, Zhou Dongfang, Kai Zheng

88. The Pre-application System of Real Estate Registration
Zhiqing Wang, Hao Luo

89. Research on Testing the Ultrasonic Wind Sensors in Circuit Wind Tunnel
Min Huang, Huiguo Lu, Baoqiang Wang, Yong Lu

90. The Experiment and Analysis of Image Acquisition System Based on the Hardware Platform
Baoju Zhang, Lei Xue, Shan Qin, Dan Wang, Yulong Gu

91. Kinematics Parameters Identification for IRB 1400 Using Improved Quantum Behaved Particle Swarm Optimization
Fengliang Wang, Yali Wang, Jie Li, Wei Fang

92. Research and Design of the Communication Response Among Intelligent Cars
Haomeng Tong, An Zhao, Jie Li

93. Research on Impact of AVC Control Action Sequence via Optimization Parameter System in Hebei Low Voltage Grid
Xiao Yang, Nan Wang, Wenping Hu, Liang Meng, Peng Luo

94. A Study on Micro-Grid Power Quality Management and Simulation Based on RTW Toolkit
Zhiqiang Gao, Zhongji Sun, Liang Meng, Xiao Yang, Lingming Meng, Peng Luo

95. Design and Analysis of Coil with Ferrite Core for Wireless Power Transfer Systems
Xiu Zhang, Xin Zhang

96. Fiber Bragg Grating Arrays in All-Solid Photonic Bandgap Fiber
Tingting Han, Jingping Yang

97. The Design of Temperature and Humidity Measure Based on USB Interface
Yuchan Xie

98. The Demodulation System of Fiber Bragg Grating Based on Edge Filter
Wenjie Shen, Jing Jiang, Yun Tian, Hao Sun

Part XIII. Signal Processing and Machine Learning Algorithm

99. Convergence and Steady-State Properties of the Affine Projection Mixed-Norm Algorithms
Ling Liqian, Lin Bin, Wang Fei, Luo Lingling

100. A Parameter-Free Gradient Bayesian Two-Action Learning Automaton Scheme
Hao Ge, Yan Yan, Jianhua Li, Ying Guo, Shenghong Li

101. An Adaptive Method of Signal Separation Based on Spatial Filter
Biao Cheng, Hong-yi Yu, Zhi-xiang Shen, Yun-peng Hu

102. Function Optimization via a Continuous Action-Set Reinforcement Learning Automata Model
Ying Guo, Hao Ge, Fanming Wang, Yuyang Huang, Shenghong Li

103. Quality Test and Track System Based on Neural Network
Lu Yao, Zhou Hailiang, Guo Jingtao, Shi Xin, Wang Xigang

104. A New Vector Measurement Method for Power System Based on All-Phase Fourier Transform
Peng Luo, Xiaoguang Hao, Yuhao Zhao, Lei He

105. Comparative Presentation of Machine Learning Algorithms in Flood Prediction Using Spatio-Temporal Data
Piraporn Jangyodsuk, Dong-Jun Seo, Ramez Elmasri, Jean Gao

106. Neuro-Space Mapping Method for Nonlinear Device Modeling
Shuxia Yan, Jing Jin, Lisen Zhang, Zhihong Feng, Peng Xu, Qijun Zhang

107. General Framework for Parameter Learning and Optimization in Stochastic Environments
Wen Jiang, Yan Yan, Hao Ge, Shenghong Li

Keywords: Engineering, Communications Engineering, Networks, Computer Systems Organization and Communication Networks, Signal, Image and Speech Processing

Editor
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2016
Language
en
Edition
1
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
20 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783662498316
Printed ISBN
978-3-662-49829-3

Similar titles