Login

Diao, Lijun

Proceedings of the 2015 International Conference on Electrical and Information Technologies for Rail Transportation

Diao, Lijun - Proceedings of the 2015 International Conference on Electrical and Information Technologies for Rail Transportation, ebook

366,90€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783662493670
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Main Insulation Temperature Field for Direct-Drive Permanent Magnet Motor of Electric Vehicle
Sen Wang, Wei Lv, Yangyang Zhao, Hongkui Yan, Liang Sun, Xianchuan Li, Guangzhou Qiao

2. Mathematical Model and Simulation of an Improved Magnetically Controlled Reactor
Yakun Li, Teng Li, Yonggang Ma, Wei Zhang

3. Research on the Speed Signature of Induction Motor Bearing Fault
Guozhu Cheng, Chidong Qiu, Xinbo Wu, Jinghe Ma

4. Research on Magnetic Field Frequency Feature for Motor Bearing Fault
Tianyu Geng, Chidong Qiu, Changqing Xu, Jinghe Ma

5. A Co-simulation Platform of Integrated Starter/Generator System Based on ANSYS
Saipeng Zhang, Jun Liu, Wei Su

6. Shaft Torsional Vibration in Traction Drive System of High-Speed Train
Xinying Zhao, Fei Lin, Zhongping Yang, Zhiqiang Zhang, Jinghai Jiao

7. A Comparison Study of Freight Train Control Strategies for Energy Efficiency
Tengteng Wang, Xiukun Wei, Limin Jia, Ming Cheng

8. Simulation Research on Voltage Stabilization Control Strategy for Rail Transportation Traction Grid Based on HESS
Shili Lin, Wenji Song, Ling Luo, Ziping Feng

9. Simulation Research of Traction Converter Based on MMC
Hongmei Zhang, Xitang Tan, Qinyue Zhu, Jingxi Wang, Weixian Zeng

10. A Novel Three-Level Full-Bridge DC–DC Converter with Wide ZVS Range
Haijun Tao, Yiming Zhang, Xiguo Ren

11. The New Coordinate Strategy of Passing Phase Separations in Hybrid EMU
Lichenxin Jiang, Gang Zhang, Baishui Ruan, Zhigang Liu

12. The Research on Control Parameter of Converter in Dual-Power Electric Multiple Units
Congpeng Yang, Gang Zhang, Baishui Ruan, Zhigang Liu

13. The Research on Solution of Voltage Interruption of Network-Side Converter in Dual-Power EMU
Xinyu Zhang, Gang Zhang, Lichenxin Jiang, Zhigang Liu

14. Research on High-Speed Railway Traction Power Supply System Harmonic Resonance and Its Suppression Methods
Xuqin Xie, Baishui Ruan, Gang Zhang, Zhigang Liu

15. Research on Traction Control Strategy for Hybrid Electric Multiple Units
Shaobo Yin, Lijun Diao, Xuefei Li

16. Asynchronous and Synchronous SVPWM Design and Implementation Based on FPGA
Xue Bai, Ruichang Qiu, Shaoliang Huang, Lijun Diao

17. Study on Application of All-Parallel DN Power Supply Mode on Montanic Electrified Railway
Yunchuan Deng, Zhigang Liu, Ying Wang, Ke Huang

18. Analysis of Three Kinds of Power Supply Modes of Auxiliary System in Urban Rail Train
Yang Yu, Yunqi Guo, Zhaoyang Zhou, Yonggang Huang

19. Research of Urban Rail Transit Power Quality
Xinhang Xie, Xiaochun Ma, Bin Li, Meina Jiang

20. The Output Waveform Control Methods of Auxiliary Voltage Source Inverter
Yunqi Guo, Yang Yu, Yonggang Huang, Zhaoyang Zhou

21. Analysis on Inducted Voltage Under Multi-service Conditions of Feeder Cable in High-Speed Railway
Xiuqing Mu, Sheng Lin, Zhengyou He, Ying Wang

22. Analysis of Harmonic Current Model in Traction Power Supply Network
Xiuqing Mu, Zhengyou He, Ying Wang, Haitao Hu

23. Design of PI Controller in the Charging Current Control System of the Battery Charger
Yiming Chen, Ruichang Qiu, Yonggang Huang

24. Multi-mode Pulse Width Modulation Strategy Based on Traction Inverter Harmonic Optimization
Jing Tang, Lijun Diao, Kan Dong, Zhigang Liu, Shaoliang Huang

25. Radar Target Recognition Method Based on Kernel Principal Component Analysis and Collaborative Representation
Zhiqiang Guo, Keming Wu, Lan Liu, Jing Huang

26. Hybrid Integrated Power Flow Controller for Cophase Traction Power Systems in Electrified Railway
Xiaohong Huang, Qunzhan Li

27. Estimation of Vertical Track Irregularity Based on Extended Kalman Filter
Gui Wang, Zongyi Xing, Xiaohao Wang, Yuejian Chen, Yong Qin

28. Dead-Time Effect on Traction Motor Torque Pulsation of High-Speed Train
Zhiqiang Zhang, Jinghai Jiao, Xinying Zhao, Fei Lin, Zhongping Yang

29. Harmonics Influence Factors Analysis for Four-Quadrant Converters of High-Speed Train
Jinghai Jiao, Zhiqiang Zhang, Shihui Liu, Fei Lin, Zhongping Yang

30. A Research of Power Sharing Method Based on the Wireless Parallel Control Technology of EMU Auxiliary Inverter
Chun Yang, Yang Yu, Yiming Chen, Yunqi Guo

31. Analysis of Energy Conversion in Multipole Field Electromagnetic Launcher
Yingwei Zhu, Yong Lei, Qun Zhou

32. Feasibility Study on the Power Supply of DC 3-kV System in Urban Railway
Xiaoyu Lei, Guofei Yang, Wei Liu, Cong Liu, Ying Wang, Ke Huang, Yunchuan Deng

33. The Chaos Research on Anti-Control of PMSM of Electric Vehicle Based on Adaptive Method
Lidong Liu

34. Chaos Genetic Algorithm Optimization Design Based on Permanent Magnet Brushless DC Motor
Hongkui Yan, Lei Zhou, Lidong Liu

35. Analysis and Solution of Rail Traction PMSM in Machinery
Qiujia Guan

36. The Chaos Research on Anti-control of PMSM of Electrical Vehicle
Lidong Liu

37. Research on the Insulation Weak Area of High-Voltage Equipment on High-Speed Train Roof Based on Simulation
Xiao Yang, Wenzheng Liu, Tianyu Wang, Yifei Wang, Xiankai Liu, Zhongping Yang

38. Predictive Current Control for Three-Phase Z-Source PWM Rectifier
Kunpeng Li, Yongli Zhang

39. Research on the Battery Energy Storage System for Hybrid Electric Multiple Units (EMU)
Weiwei Yu, Jian Zhou, Lei Wang, Lijun Diao

40. Impedance-Based Modeling and Stability Analysis of High-Speed Train and Traction Power Supply Grid Coupling System
Shihui Liu, Fei Lin, Zhongping Yang, Jinghai Jiao, Zhiqiang Zhang

41. The Study on the Influence of the Earth Current of DC Project on the Surrounding Electrified Railway
Tingting Guo, Xishan Wen, Yongjin Peng

42. Research on Interleaved Bidirectional DC/DC Converter
Yimin Li, Lijun Diao

43. The Selected Harmonic Elimination PWM Strategy Based on FPGA
Shaoliang Huang, Lijun Diao, Xue Bai, Zhigang Liu

44. Analysis and Simulation of Vector Control for Doubly Salient Permanent Magnet Motor
Huihui Xu, Feng Zhao, Wei Cong, Yongxing Wang

45. Control Strategies of Hybrid Power Supply System Based on Droop Control
Rongjia He, Ruichang Qiu, Zheming Jin, Weiwei Yu

46. Characteristics Analysis of a New Electromagnetic Coupling Energy-Storage Motor
Guili Dong, Yumei Du, Liming Shi, Nengqiang Jin

47. Research on the Modularization of the Auxiliary Power Supply System of the High-Speed Train
Yifei Wang, Wenzheng Liu, Tianyu Wang, Xiankai Liu, Zheng Chen, Zhongping Yang

48. Fault Prognosis of Track Circuit Based on GWA Fuzzy Neural Network
Meng Wang, Hongyun Zheng, Zanwu Huang

49. Electric Axis Synchronous Technology Application in EMU Running Simulation Test
Xingqiao Ai, Wanxiu Teng

50. Novel Neutral Point Potential Balance Control Scheme for NPC Three-Level Inverter
Bo Gong, Shanmei Cheng

51. A Study on Acceleration Slip Regulation of Electric Drive Vehicle Based on Road Identification
Guibing Yang, Zili Liao, Chunguang Liu, Dingzhe Qin

52. Online Detection System for Wheel Size of Urban Rail Vehicle
Shuang Chen, Xiaoqing Cheng, Zongyi Xing, Yong Zhang, Yong Qin

53. The Analysis of Asynchronous Motor Loss and the Optimal Selection of Flux Linkage
Yaoheng Li, Lijun Diao

54. The Simulation of Static and Transient Stability Enhancement of Power System by Installing UPFC
Zhensheng Wu, Ronghuan Guo, Lu Yin

55. A Novel SVPWM Over-Modulation Scheme for Three-Level Converter
Jing Shang, Xiaohong Nian, Kean Liu, Weiwei Gan

56. Robust Coordination Control of Multiple Three-Level Electrical Excited Synchronous Motor System
Jing Shang, Xiaohong Nian, Yonghui Nan, Weiwei Gan, Zhenhua Deng

57. Review of Power Electronic Transformer in Railway Traction Applications
Jianghua Feng, Jing Shang, Zihao Huang, Zhixue Zhang, Dinghua Zhang

58. Analysis on the Harmonic Coupling Relationship Between AC Drive Trains and Traction Nets
Jianying Liang, Zhilin Rong, Zhixue Zhang, Wenguang Luo

59. The Cause Analysis for Low-Frequency Oscillation of AC Electric Locomotive and Traction Power Supply Network
Jianghua Feng, Wei Xu, Zhibo Chen, Zhixue Zhang, Wenguang Luo, Liangliang Su

60. A Field-Circuit Collaborative Simulation Design Method of Hall Current Sensor Based on Magnetic Flux
Deyong Yang, Hao Ren, Jianjun Min, Hao Chen

61. Study on the DC-Side Oscillation Mechanism Analysis and Suppression Strategy for Metro Traction Drive System
Kean Liu, Hongqi Tian, Jie Zhang, Yu Zhang

62. Simulation Analysis on the Electromagnetic Transients of Closing Circuit Breaker for an Electric Multiple UnitsTrain
Jianying Liang, Jing Li, Donghua Wu, Zhiming Liu, Mingli Wu

63. Detailed Optimization for Different Switching Angle Curves of SHEPWM Adopted by Induction Machine Control System
Wei Cong, Feng Zhao, Yongxing Wang, Xuhui Wen

64. Measurement and Analysis on Low-Frequency Oscillation in Xuzhou Electrical Railway Hub
Jing Li, Mingli Wu

65. Development and Demonstration of Third-Generation Metro
Jie Zhang, Gaohua Chen, Yu Zhang

66. Research on a Synchronous Optimal PWM Control of Induction Motor for High-Speed Train
Jianghua Feng, Jing Shang, Yong Liu, Wenqing Mei

67. Estimation of Electric Drive Vehicle Sideslip Angle Based on EKF
Guibing Yang, Chunguang Liu, Dingzhe Qin

68. Analysis and Parameter Design of Passive Damping LCLLC Filter
Lin Li, Yuanbo Guo, Xiaohua Zhang

69. IGBT Open-Circuit Fault Diagnosis for Closed-Loop System of Three-Level NPC Inverters
Ming Zhang, Yuanbo Guo, Kai Huang, Lin Li, Xiaohua Zhang

70. The Calculation Method of Lightning Protection Design of Overhead Line in Urban Rail Transit
Litian Wang

71. The Method and Recommended Guidelines of Lightning Protection Design for Urban Rail Overhead Line
Litian Wang

72. Design and Application of the Train Operation Optimization System of HXN5-Type Locomotive
Ying Yang, Changrong Wang, Xue Ke, Ying Liu

73. Research on the Instantaneous Current Control of PWM Rectifier for Electric Locomotive Auxiliary Converter
Chunlei Wang, Rui Wang, Changan Tian, Guangtai Chen

74. Diesel Electric Power Pack for 120-km/h Hybrid DEMU
Wenyong Li, Xuefei Li, Xiaolong Cao, Yuling Jiang

75. Research and Design for Train Sensor Network Train-to-Wayside Communication of Urban Rail Transit
Xiao yue Song, Honghui Dong, Limin Jia

76. A Design of Reefer Container Monitoring System Using PLC-Based Technology
Jun-Ho Huh, Taehoon Koh, Kyungryong Seo

77. Research of Pantograph–Catenary Active Vibration Control System Based on NARMA-L2 Model
Shibing Liu, Lei Wu, Xuelong Zhu

78. Probabilistic Reasoning-Based Rail Train Electric Traction System Vulnerability Analysis
Yong Qin, Yu Zhou

79. Railway Snow Measuring Methods and System Design
Jie Xiong, Lei Zhu, Yong Qin, Xiaoqing Cheng, Linlin Kou, Zhenyu Zhang

80. Design and Research of Electronic Invoices of Railway Freight
Xinyi Zhang, Wanhua Sun

81. Survey of Development and Application of Train Communication Network
Jianghua Feng, Xiangyang Lu, Weifeng Yang, Jun Tang

82. Multi-resolution Correlation Entropy and Its Application on Rotating Machinery Vibration Signal Analysis
Yunxiao Fu, Limin Jia, Yong Qin, Xiaoqing Cheng

83. Application of Multiprocessors Reconfigurable Embedded Platform in Real-Time-Ethernet-Based Control System
Guotao Jiang, Jun Tang, Xuexun Zhou, Maohua Ren

Keywords: Energy, Transportation, Transportation Technology and Traffic Engineering, Communications Engineering, Networks, Control, Robotics, Mechatronics

Editor
 
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2016
Language
en
Edition
1st ed. 2016
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
23 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783662493670
Printed ISBN
978-3-662-49365-6

Similar titles